پرسشنامه و آزمونهای روانشناسی

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسش نامه شیوه های فرزند پروری والدین
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه براساس کار شیفرتدوین شده است و دارای 77 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس ادراک شیوه فرزند پروری
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط آر.جی رابینز تدوین شده است و دارای 30سوال 7گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه طرحواره های فرزند پروری یانگ
45,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط یانگ ارائه شد و دارای72 سوال2 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای17خرده مقیاس شامل 1-محرومیت هیجانی2-رهاشدگی/بی ثباتی3-بی اعتمادی/بد رفتاری4-آسیب پذیری به ضرر یا بیماری5-وابستگی/بی کفایتی6-نقص/شرم7-شکست8-اطاعت9-ایثارگری10-معیار های سر سختانه 11-استحقاق/ بزرگ منشی12-خویشتن داری13-گرفتار14-منفی گرایی15-بازداری هیجانی 16-تنبیه17-پذیرش جویی می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه ادراک محبت والدین
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط زکی ساخته شد و دارای 19سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای4 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس سنجش تاب آوری خانواده
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای66 سوال 4گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 13 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس ارزیابی شخصی بحران خانواده
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مک کوبین،اولسون و لارسون ساخته شدو دارای30 سوال 5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه شاخص سر سختی خانواده
35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مک کوبین و تامپسون،گریف و وندورث ساخته شد و دارای20 سوال 4گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مجید کفاشی ساخته شد و دارای 20سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سبک های فرزند پروری
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط دیانا بامریند ارائه شد و دارای 30 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای11 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه حمایت اجتماعی خانواده بیماران مزمن
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط خدا پناهی و همکاران ارائه شد و دارای79 سوال4 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 12صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس سنجش بخشش در خانواده
35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط پولاردو اتدرسون ساخته شد و دارای 40 سوال 4 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5 خرده مقیاس شامل 1-درک واقع بینانه2-تشخیص و تصدیق3-جبران عمل اشتباه4-دلجویی کردن 5-احساس بهبودی می باشد و دارای7صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس جو خانواده
60,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط رادولف موس و پرنیس موس طراحی شده است و دارای 90سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 10 خرده مقیاس شامل 1-انسجام 2-بیانگری3-تعارض4-استقلال5-پیشرفت مدار6-منطقی-فرهنگی مدار7-پرتکاپو-تفریحی مدار8-اخلاقی-مذهبی مدار9-سازماندهی10-کنترل می باشد و دارای 18 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه جو عاطفی خانواده
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط هیل برن ساخته شد و دارای 16سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه ادراک حمایت اجتماعی
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط زکی یی و همکاران ساخته شد و دارای 20سوال5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه نیاز های خانوادگی
35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 34سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس ارتباط در خانواده
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 10سوال5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 6صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه کارکرد خانواده
2017-07-10
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط اپشتاین،بالدوین و بیشاب تهیه شده است و دارای 53سوال 4گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری میباشد .
پرسشنامه
پرسش نامه چگونگی رابطه با همسر
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه از یکی از کتابهای فیلیپ مک گراو گرفته شده است و دارای 20 سوال5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای5 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده
60,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کوئرنروفیتنزپاتریک ساخته شد و دارای 26سوال5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای2 خرده مقیاس شامل 1-جهت گیری گفت و شنود2-جهت گیری هم نوایی می باشد و دارای 12صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه انعطاف پذیری
15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه با استفاده از مدل ترکیبی اولسون به وسیله شاکرمی ساخته شده است و دارای 16 سوال 5 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه انسجام خانواده
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه با اقتباس از مدل ترکیبی اولسون به وسیله سامانی تهیه شده است و دارای28 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه نگرش نسبت به عشق
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط هندریک ساخته شد و دارای 42 سوال5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 6 خرده مقیاس شامل1-سبک عشق رمانتیک2-سبک عشق بازیگرانه 3-سبک عشق دوستانه4-سبک عشق واقع گرایانه5-سبک عشق شیدایی6-سبک عشق فداکارانه می باشد و دارای8 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه نگرش های مربوط به انتخاب همسر
55,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کوب،لارسون وواتسون ساخته شد و دارای 31 سوال7 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 11صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه نقش جنسیتی
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط ساندرا بم ارائه شد و دارای 10ماده7 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس خود کار آمدی جنسی
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورتjpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس تعارض نقش جنسیتی
35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 37سوال6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس ترس از صمیمیت
2017-07-08
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 35سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس انتظار از ازدواج
4,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 40سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 3خرده مقیاس شامل1-انتظار واقع گرایانه2-انتظار ایده آل گرایانه3-انتظار بدبینانه می باشد و دارای8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسش نامه طرح واره های اولیه همسر گزینی
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط عالی بر مبنای نظریه جفری یانگ تهیه شده است و دارای60 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه صمیمیت زناشویی
35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه براساس نظریه وارینگ طراحی شده است و دارای 33سوال5 گزینه ای است و دارای روش نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط هازان و شاوزارائه شد و دارای 21 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سبک های حل تعارض رحیم
55,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط رحیم ارائه شد و دارای 28سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای5خرده مقیاس شامل 1-سبک یکپارچه2-سبک اجتنابی3-سبک مسلط4-سبک مصالحه5-سبک ملزم شده می باشد و دارای11صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابلدانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه ریسک پذیری
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط پاینز ارائه شد و دارای 21 سوال7گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه رضایت جنسی لارسون
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط لارسون ارائه شد و دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تعارضات زنا شویی
45,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط براتی و ثنایی ارائه شد و دارای 54سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است واز 8خرده مقیاس شامل 1-کاهش همکاری2-کاهش رابطه جنسی3-افزایش واکنش های هیجانی4-افزایش جلب حمایت فرزند5-افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود6-کاهش رابطه با خویشاوندان همسر یا دوستان7-جدا کردن امور مالی از یکدیگر8-کاهش ارتباط موثر می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه ترجیحات همسر گزینی
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط دیوید باس ارائه شد و دارای 48 سوال 5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه باورهای ارتباطی (رومنسودیبورد)
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط رومنسودیبورد ارائه شد و دارای 40سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 7خرده مقیاس شامل 1-کمال گرایی2-وابستگی متقابل3-انحصارطلبی4-قربانی کردن5-منطقی بودن و پذیرش متقابل6-ذهن خوانی7-آگاهی از افکار،احساس های یکدیگر است و دارای 8 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه, کتاب ها
پرسش نامه آزمون های پیش از ازدواج
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط اسکورن و فرایندلندر ساخته شد و دارای 45 سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه الگوی ارتباطی زوجین
45,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کریستنسو و سالاوی ارائه شد و دارای 35 سوال9گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-مقیاس ارتباط سازنده متقابل2-مقیاس ارتباط اجتنابی متقابل3-مقیاس ارتباط توقع /کناره گیری می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نا مه مقیاس سازگاری زن و شوهر (اسپانیر)
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط اسپانیر ارائه شد و دارای 35سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس وسواسی _اجباری ییل_براون
35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط گودمن و همکاران ارائه شد و دارای 7سوال 5 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است واز 2 خرده مقیاس شامل 1- وسواس ها :وسواس پرخاشگرانه،وسواس های آلودگی،وسواس های جنسی،و …2-رفتار های وسواسی:شستشو و نظافت،آداب تکرار،وارسی و … می باشد و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کاکس و همکاران ارائه شد و دارای 10سوال 4گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون
55,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط همیلتون ساخته شده است و داراي 14 سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است. و داراي 14صفحه است .فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت
55,000 ریال – خرید
این پرسش نامه داراي دو نسخه می باشد نسخه اول 26 سوال 5گزينه اي و نسخه دوم دارای 100سوال 5 گزینه ای است و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه دارای 4خرده مقياس شامل 1-سلامت جسمی 2-سلامت روانی 3-روابط اجتماعی4-سلامت محیط می باشد. و داراي 17صفحه است فايل بصورت jpgاست.
که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه اضطراب کتل
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه نامه توسط ریموندبرنارد کتل ارائه شده است و داراي 40 سوال 3گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است . و داراي 11صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه اضطراب کتل
2017-06-29
50,000 ریال – خرید
پرسشنامه
پرسش نامه نیم رخ سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت
2017-06-28
35,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط والکر و همکاران ارائه شده است و داراي52سوال 4 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 7
خرده مقياس شامل 1-مسئولیت پذیری در برابر سلامتی2-فعالیت جسمی3-تغذیه4-تعالی معنوی5-روابط بین فردی6-مدیریت استرس7-سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی می باشد و داراي 7 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس نستوهی(سخت رویی)کوباسا
2017-06-28
40,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط سوزان کوباساو همکارانش ارائه شده است و داراي 50سوال 4گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 3خرده مقياس شامل1-تعهد2-کنترل3-چالش (مبارزه جویی ) است و داراي9 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس کیفیت زندگی SF_36
2017-06-28
50,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه داراي 36 سوال که بعضی سوالها دو گزینه ای ،بعضی 5 گزینه ای ؛بعضی6 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي8 خرده مقياس شامل 1-عملکرد جسمانی 2-کارکرد نقش جسمی3-درد بدنی4- سلامت عمومی 5-نشاط6-عملکرد اجتماعی 7-کارکرد نقش هیجانی 8-سلامت روانی است و داراي11صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون
2017-06-25
30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط کانر و دیوید سون ارائه شده است و داراي 25 سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است . داراي6صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف
2017-06-25
40,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط کارول ریف ساخته شده است و داراي 2 فرم فرم اول 84 سوالی و فرم دوم 18 سوالی می باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل1-ارتباط مثبت با دیگران 2-خود مختاری3-تسلط بر محیط4-رشد شخصی5-هدف مندی در زندگی6-پذیرش خود می باشد و داراي 12صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس امید میلر
2017-06-25
30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط میلر و پاورز ساخته شده است و داراي 48 سوال5گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 6صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تیپ نمای مایرز-بریگز
2017-06-25
50,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه براساس نظریه تیپ های کارل گوستاو یونگ طراحی شده است شده است و داراي2 فرم که فرم اول 60سوالی و فرم دوم 87 سوالی مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 68صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد . به دلیل حجم بالا پس از خرید با ایمیل ارسال می شود .
پرسشنامه
پرسش نامه شادکامی آکسفورد
2017-06-25
35,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط آرگیل ارائه شده است و داراي29 سوال 6گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازا ت است و داراي 7صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس هوش هیجانی شات – تجدید نظر شده
2017-06-24
55,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط آستین،ساکلوفسکی،هوانگ و مک کینی ارائه شده است و داراي رو قسمت است قسمت اول دارای 33سوال5گزينه اي و قسمت دوم دارای 41سوال 5 گزینه ای مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل1-ارزیابی هیجانات در خود و دیگران2-تنظیم هیجانات3-بهره جویی از هیجانات در حل مسائل4-ادراک و فهم هیجانات است و داراي11 صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس منبع کنترل راتر
2017-06-24
25,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط راترارائه شده است و داراي 29 ماده 2جمله ای مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 5صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس کمال گرایی اهواز
2017-06-24
25,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط نجاریان و عطاری و زرگرارائه شده است و داراي 27سوال 4گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و داراي 5صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس بازداری -فعالسازی رفتاری
2017-06-24
35,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط کارور و وایت ارائه شده است و داراي 24 سوال 4گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي
4خرده مقياس شامل 1-سیستم بازداری رفتاری2-سائق3-پاسخ دهی به پاداش4-جست و جو گری است و داراي 7صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سیاهه مقابله با موقعیت های استرس زا
2017-06-24
30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اندلر وپارکرارائه شده است و داراي48سوال 5 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه و داراي6 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سیاهه کمال گرایی (هیل)
2017-06-24
45,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط هیل ارائه شده است و داراي 59سوال5 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و اين پرسش نامه داراي
8خرده مقياس شامل1-تمرکز بر اشتباهات 2-معیارهای بالا برای دیگران 3-نیاز به تایید 4-نظم و سازمان دهی5-ادراک فشار از سوی والدین6-هدف مندی7-نشخوار فکری8-تلاش برای عالی بودن می باشدو داراي 13 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سیاهه روانی-اجتماعی نیرومندی من
2017-06-22
50,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اریکسون ارائه شده است و داراي دو فرم می باشد فرم اول دارای 32سوال 5گزينه اي و فرم دوم دارای 64 سوال 5 گزینه ای می باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و اين پرسش نامه داراي 13صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تیپ شخصیتی Aو B
2017-06-22
45,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اسپنسر راتوس ارائه شده است و داراي25 سوال 2گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است داراي 9صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سیاهه حالت – رگه بروزخشم اسپیلبرگر
2017-06-21
45,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اسپیلبرگر ارائه شده است و داراي57 سوال 4گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6
خرده مقياس شامل 1-حالت خشم2-رگه خشم 3-ابراز درونی خشم 4-ابراز برونی خشم 5-کنترل درونی خشم6-کنترل بیرونی خشم است و داراي 9صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه راهبردهای مقابله ای
2017-06-21
60,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اعضای (طرح تنیدگیو مقابله برکلی )ارائه شده است و داراي 66سوال4 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 8خرده مقياس شامل 1-رویارویی2-دوری جویی3-خویشتن داری4-جست و جوی حمایت اجتماعی 5-مسئولیت پذیری6-گریز- اجتناب7-مساله گشایی برنامه ریزی شده 8-ارزیابی مجدد مثبتاست و داراي 12صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه طرحوارهای ناسازگاراولیه یانگ
2017-06-21
70,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط جفری یانگ ارائه شده است و داراي 75سوال 6گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر نمرات است و اين پرسش نامه داراي 15 خرده مقياس شامل 1-محرومیت هیجانی2-رهاشدگی-بی ثباتی3-بی اعتمادی -بد رفتاری4-انزوای اجتماعی5-نقص-شرم6-شکست7-وابستگی-بی کفایتی8-آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری 9-گرفتاری-در دام افتادگی10-اطاعت11-ایثار12-بازداری هیجانی13-معیار های سرسختانه-عیب جویی افراطی14-استحقاق15-خویشتن داری است و داراي 18صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس راستی (درست کاری )ادراک شده رهبر فرم 30سوالی
2017-06-21
35,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط کریگ و گوستاوسون ارائه شده است و داراي30سوال4گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و داراي 7صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس تعالی یابی شغلی (چهار مولفه ای )فرم 21 سوالی
2017-06-21
30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط تیمز و باکرو درکس ارائه شده است و داراي 21سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل1-افزایش منابع ساختاری شغل2-کاهش تقاضاهای شغلی آزار رسان 3-افزایش منابع اجتماعی شغل 4-افزایش تقاضاهای شغلی چالش انگیزاست و داراي 6 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه رسانه اجتماعی مرتبط با کار (عملکرد)فرم 38 سوالی
2017-06-21
30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط لاندرس و کالان ارائه شده است و داراي 38سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي9 خرده مقياس شامل1-ایجاد محتوای اهانت آور2-دزدی زمان3-بی اعتبارکردن دیگران4-چندوظیفه ای عمل کردن 5-معرفی سازمان بصورت ضعیف6-تضعیف اعتبارو شهرت شخصی 7-برقراری روابط نامناسب8-سرقت ادبی9 -امتناع از رابطه است و داراي 6صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تجربه قلدری در محیط کار (شش مولفه ای )فرم27 سوالی
2017-06-14
20,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گل پرور ارائه شده است و داراي27سوال5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي6 خرده مقياس شامل1-اهانت و تحقیر 2-خشم و کینه توزی3-غفلت 4-آزار کلامی5-تهدید6-فشارکاری کسل کننده است و داراي4 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسش نامه جامع رفتارهای ضد تولید (هفت مولفه ای )فرم 74 سوالی
2017-06-13
40,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط مارکوس،شولر،کوئل وهومپفنرارائه شده است و داراي 74سوال 4 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل1-انحراف از تولید 2-انحراف بین فردی3-غیبت/کناره گیری4-مصرف مواد 5-پرخاشگری6-دزدی/انحراف اموال است و داراي 8صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه شاخص جامع رفتارهای ضد تولید(شش مولفه اصلی-یک مولفه کلی)فرم120سوالی
2017-06-13
50,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گوداشتاین و لانیون ارائه شده است و داراي 120سوال 2گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي6 خرده مقياس شامل1-وابستگی پذیری(قابلیت اعتماد)2-پرخاشگری3-سو مصرف مواد 4-صداقت5-سواستفاده از کامپیوتر6-آزار و اذیت جنسی است و داراي 10 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه انتقام جویی (کینه توزی )سازمانی (چهار مولفه ای )فرم 52 سوالی
2017-06-07
20,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 52سوال 7 گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل 1-آسیب رسانی سازمانی 2-انتقام جویی 3-آسیب رسانی فردی 4-انتقام و تخریب است و داراي 4 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه پرسش نامه رفتارهای غیر اخلاقی (تک مولفه ای )فرم 15 سوالی
2017-06-07
15,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 15سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و داراي 3صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری(هیجانی و روانی)پرستاران (هشت مولفه ای )فرم 60سوالی
2017-06-06
30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط آزترک،ساکمن ،یلمازو کلین گیرارائه شده است و داراي 60 سوال 5 گزينه اي مي باشد و اين پرسش نامه داراي 8 خرده مقياس شامل 1-تهاجم به عزت نفس2-تهاجم به روابط شخصی و حرفه ای 3-تهاجم به نشان دادن خود و ارتباط 4-تهاجم به اعمال حرفه ای5-تاثیر روان شناختی و خستگی 6-تاثیر بر سازمان و مدیریت 7-تاثیر بر روابط اجتماعی 8- تاثیر بر سلامتی و زندگی است و داراي 6صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و روانی )(پنج مولفه ای )فرم 45 سوالی
2017-06-06
15,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط ساهین،ستین،سمینو یلدیران ارائه شده است و داراي 45 سوال 5گزينه اي مي باشد و و اين پرسش نامه داراي 5 خرده مقياس شامل1-رفتار تهدید کننده ارتباط2-رفتار تهدید کننده تماس های اجتماعی3-رفتار تهدیدمننده شهرت شخصی4-رفتار تهدید کننده موقعیت شغلی 5-رفتار تهدید کننده سلامت جسمی است و داراي 3صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و رفتاری )(پنج مولفه ای )فرم 30 سوالی
2017-06-06
25,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط تیگرل و کوکالان ارائه شده است و داراي 30سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار استو اين پرسش نامه داراي 5خرده مقياس شامل 1-تهاجم به ابراز خود و ارتباط2-تهاجم به روابط اجتماعی 3-تهاجم به شهرت و اعتبار 4-تهاجم به کیفیت زندگی و حرفه 5-تهاجم به سلامتی و بهزیستی است و داراي 4صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس مخالفت سازمانی (سه مولفه ای )فرم 24 سوالی
2017-06-06
15,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط کسینگ ارائه شده است و داراي 24سوال 7گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 3 خرده مقياس شامل1-مخالفت رو به بالا/بیانی2-مخالفت جانبی/پنهان 3-مخالفت جابحا شده می باشد و داراي 3 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس ماکیاول گرایی آلمان (دو و سه مولفه ای )فرم 18 سوالی
2017-06-06
25,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط راثمن ارائه شده است و داراي 18سوال 5 گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار استو اين پرسش نامه در گروه مردان دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-نفع رسانی به خود 2-بدرفتاری با دیگران 3-براخلاقی و در گروه زنان دارای 2 خرده نقیاس شامل 1-عمل گرایی/سردی 2-عاملیت در رفتار است و داراي 5صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس ماکیاول گرایی (چهار مولفه ای )فرم 16 سوالی
2017-06-06
30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط داهلینگ،ویتاکرو لوی ارائه شده است و داراي 16 سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل 1-بی اخلاقی 2-تمایل به پایگاه داشتن 3-تمایل به کنترل داشتن 4-عدم اعتماد به دیگران است و داراي 6 صفحه است .فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس کامیابی کاری (دو مولفه ای )فرم 11 سوالی
2017-06-06
10,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط باکرارائه شده است و داراي 13سوال7 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 3 خرده مقياس شامل1-جذب شدگی2-لذت کاری 3-انگیزش کاری درونی است و داراي 2صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس قوت انسانی-فرم ایرانی فرم 30سوالی
2017-06-06
30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط پترسون و پارک ارائه شده است و داراي 30 سوال 10گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل 1-دانایی و خردمندی 2-شجاعت3-انسانیت4-عدالت5-اعتدال6-تعالی و شکوفایی است و داراي 6 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس طرد شدگی در محیط کار (تک مولفه ای)فرم 10 سوالی
2017-06-06
15,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 10سوال 7گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي 3صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس صداقت اخلاقی (چهار مولفه ای )فرم 126،62و 12 سوالی
2017-06-06
45,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اینگرسان ارائه شده است و داراي 126،62،12 سوال 9 گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است ومقیاس 62 سوالی از چهار حوزه شامل 1-صداقت اخلاقی شناختی 2-صداقت اخلاقی عاطفی3-رفتار اخلاقی 4-شجاعت اخلاقی و مقیاس 12 سوالی از 4 خرده مقیاس شامل 1-صداقت اخلاقی شناختی 2-صداقت اخلاقی عاطفی3-رفتار اخلاقی 4-شجاعت اخلاقی تشکیل شده است و داراي 9 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس سرمایه اجتماعی سازمانی (دو مولفه ای )فرم ده سوالی
2017-06-06
10,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 10سوال6 گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و و دارای 2 خرده مقیاس شامل 1- اعتماد بین فردی 2- تمایل به رفاه اجتماعی است داراي 2 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس سر زندگی ذهنی (تک مولفه ای)فرم 7 سوالی
2017-06-06
10,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط رایان و فردریک ارائه شده است و داراي 7سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است داراي 2صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس رفتارهای موذیانه (توطیه آمیز)(تک مولفه ای )فرم 25 سوالی
2017-06-06
25,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گرین بک،زیمرمن و آموری ارائه شده است و داراي 25سوال 5گزينه اي مي باشد و اين پرسش نامه و داراي 5 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس رفتارهای غیر مودبانه فرم 17 سوالی
2017-06-03
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مارتین و هاین ارائه شده است و دارای 17 سوال 5 گزینه ای می باشد و از
روایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 2خرده مقیاس شامل1-تجاوز به حریم خصوصی و رفتار محروم سازی 2- خصومت است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس رفتارهای ضد پرسنل (تک مولفه ای )فرم 12 سوالی
2017-06-03
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و دارای 12 سوال 7 گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 5صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس جو پیشگیری از خشونت (سه مولفه ای)فرم 18 سوالی
2017-06-03
15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کسلر،اسپکتور،چانگ و پارارائه شده است و دارای 18سوال 6گزینه ای می باشد و از
روایی برخوردار است این پرسش نامه دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-اقدامات مدیریتی2-سیاست های پیشگیری از خشونت 3-فشار برای خشونت است و دارای 3صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس تمایل به کتمان حقیقت (تک مولفه ای )فرم 10 سوالی
2017-06-03
45,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کانوی ارائه شده است و دارای 10سوال 6گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 9 صفحه است و فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس تجارب بهینه (جاری بودن )(نه مولفه ای )فرم 36 سوالی
2017-06-03
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط جکسون و مارش ارائه شده است و دارای 36سوال 5گزینه ای می باشد
و این پرسش نامه دارای 9خرده مقیاس شامل1-توازن چالش_مهارت2-ترکیب اقدام _آگاهی3-اهداف روشن 4-بازخورد غیر مبهم 5-تمرکزبر تکلیف در دست 6-پارادوکس کنترل7-ازدست دادن خود آگاهی 8-تحول زمان 9-تجربه درونی است و دارای 6صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیا س تجارب اوج (جاری بودن )در کار (سه مولفه ای )فرم 13 سوالی
2017-06-03
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط باکرارائه شده است و دارای 13سوال 7گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل 1-جذاب شدگی2-لذت کاری 3-انگیزش کاری درونی است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سیاهه ترور روان شناختی (شش مولفه ای )فرم51 سوالی
2017-06-03
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کورو کچو،بولوت،توزجو،بایرام و ازتوک تورکمن ارائه شده است و دارای 51 سوال 5گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه دارای 6 خرده مقیاس شامل1-زورگویی نسبت به ارائه خود/برقراری ارتباط2-زورگویی نسبت به روابط اجتماعی 3-زورگویی نیبت به هیجان ها 4-زورگویی نیبت به شان و منزلت 5-زورگویی نسبت به کیفیت زندگی 6-زورگویی نسبت به سلامتی است و دارای 8 صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه یورش رفتاری (هیجانی و روانی)(پنج مولفه ای )نسخه پزشکان و پرستاران فرم 19 سوالی
2017-06-03
15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط پرانگیتس،مالس بلیتس،بگان لیتس و موستان بگوویتس ارائه شده است و دارای 19 سوال 5گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 5خرده مقیاس شامل 1-تهدید موقعیت حرفه ای 2-تهدید جایگاه شخصی 3-منزوی سازی 4-کارزیاد 5- بی ثباتی است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه فضایل سازمانی فرم 14 سوالی
2017-06-03
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط رگو،ریبریو و کونا ارائه شده است و دارای 14سوال 6گزینه ای می باشد و از
روایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 5خرده مقیاس شامل 1-خوش بینی2-اعتماد 3-محبت و همدلی4- صداقت 5- بخشش است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه فضایل انسانی فرم 14 سوالی
2017-06-03
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط تان و کلووی ارائه شده است و دارای 14سوال 6 گزینه ای می باشد و از
روایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل1-معرفت 2-انسانیت 3-خویشتن داری است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه فریب کاری تحصیلی (تک مولفه ای)فرم 6 سوالی
2017-06-03
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط گل پرور ارائه شده است و دارای 6سوال 7گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 2 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سکوت سازمانی (شش مولفه ای )فرم 30 سوالی
2017-06-03
15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط ون داین،آنگ وبوترو ارائه شده است و دارای 30 سوال 7گزینه ای می باشد و از
روایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 6خرده مقیاس شامل 1-سکوت ایجاد سازمانی2-سکوت دفاعی سازمانی3-سموت جامعه یار سازمانی 4- سموت ایجایی فردی 5- سکوت دفاعی فردی 6-سکوت جامعه یار فردی است و دارای 3 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سرمایه معنوی (چهار مولفه ای )فرم 20 سوالی
2017-06-03
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط گل پرور و جوادیان ارائه شده است و دارای 20 سوال 5گزینه ای می باشد و از
روایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 4خرده مقیاس شامل 1- دلبستگی به خداوند 2-ارزش گرایی معنوی 3- تاثیر گذاری معنوی 4- رابطه تعالی گرای با خداوند است و دارای 2 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سرمایه عاطفی در محیط کار فرم 33 سوالی
2017-06-03
15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط گل پرور ارائه شده است و دارای 33 سوال 5 گزینه ای می باشد و از
روایی و پایایی برخوردار است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه دارای 3
خرده مقیاس شامل 1-عاطفه مثبت شبه حالت 2-احساس انرژی 3- شادمانی است و دارای 3صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سرمایه روان شناختی فرم تایلندی (چهار مولفه ای )فرم 24 سوالی
2017-06-03
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط ساپی اپرایا،تی وی کومپی و واتا کاکوسول ارائه شده است و دارای 24 سوال 5 گزینه ای است و این پرسش نامه دارای چهار خرده مقیاس شامل 1-خودکار آمدی کاری 2-خوش بینی 3-امیدواری 4-تاب آوری است و از روایی برخوردار است و شیوه نمره گذاری نیز دارد و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سرمایه عاطفی در محیط کار فرم 20سوالی
2017-06-03
15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 20 سوال 5 گزینه است و دارای تفسیر امتیازات است و از روایی و پایایی برخوردار است .این پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس شامل 1- عاطفه مثبت شبه حالت 2- احساس انرژی 3- شادمانی است و دارای 3 صفحه است و فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس رفتارهای غیر مودبانه فرم 17 سوالی
2017-06-03
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مارتین و هاین ارائه شده است و این پرسش نامه دارای 17 سوال 5 گزینه ای است و دارای دو خرده مقیاس 1-تجاوز به حریم خصوصی 2-خصومت می باشد واز روایی میز برخوردار است و دارای 6 صفحه می باشد .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس جو پیشگیری از خشونت فرم 18سوالی
2017-06-01
15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کسلر،اسپکتور،چانگ و پار ارائه شده است و پرسش نامه دارای 18 سوال 6 گزینه ای می باشد و از روایی برخوردار است و دارای سه خرده مقیاس 1)اقدامات مدیریتی 2)سیاست های پیشگیری از خشونت 3)فشار برای خشونت می باشد و 3 صفحه دارد و فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سرمایه روان شناختی (چهار مولفه ای )فرم 26 سوالی
2017-06-01
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مک گی ارائه شده است و دارای 26 سوال 6 گزینه ای است و از روایی و پایایی برخوردار می باشد و دارای 4 صفحه است و فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سرمایه روان شناختی (چهار مولفه ای )فرم 13 سوالی
2017-06-01
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط ناگیوئن ارائه شده است و دارای 13 سوال 6 گزینه ای است و از روایی برخوردار است و دارای 2 صفحه می باشد و این پرسش نامه دارای 4 خرده مقیاس است و فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تاب آوری (تک مولفه ای)فرم 9 سوالی
2017-06-01
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط سیو ،هویی،فیلیپس،لین و وانگ ارائه شده است و دارای 9 سوال 6 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه هوش عاطفی
2017-05-30
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 40 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات
است و دارای 5 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه واگذاری
2017-05-30
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 13سوال 2 گزینه ای است و دارای 1صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه نو آوری
2017-05-30
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 20 سوال است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مهارتهای مشاوره
2017-05-30
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای دو قسمت که هر کدام 33 سوال 6 گزینه ای دارد و دارای 6 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مهارتهای مربیگری
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 17سوال 2 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مهارتهای مدیریت
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 31 سوال 3 گزینه ای است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مهارتهای قابل انتقال
2017-05-30
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 40 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات
است و دارای 6 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مهارتهای سازمانی
2017-05-30
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 30 ایده است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسش نامه مهارتهای ارتباطی
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای دو بخش که بخش اول 12 سوال 5 گزینه ای و بخش دوم 7سوال 5 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه موقعیت های دشوار
2017-05-30
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 10 سوال 5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 5صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مدیریت مسیر زندگی
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 3 فرم خود ارزیابی است و دارای 5 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مدیریت عملکرد
2017-05-30
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 2 قسمت که قسمت اول 12 سوال 4 گزینه ای و قسمت دوم 12 سوال 4 گزینه ای دارد و دارای 4 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مدیریت زمان
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای دو قسمت که دارا یجدول است و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مدیریت تغییر
2017-05-30
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای دو قسمت است که هر کدام از قسمت ها 12سوال 4 گزینه ای است و دارای 5صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مدیریت پروژه
2017-05-30
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 20 سوال 4گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مدیریت اطلاعات
2017-05-30
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای دو قسمت که قسمت اول 12سوال 5 گزینه ای و قسمت دوم 5 سوال 5 گزینه ای است و دارای 3 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه مدیریت استرس
2017-05-30
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 30 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات
است و دارای 5 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه کار بین تیمی
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 20 سوال 2 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 3 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پزداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه قدر دانی و پاداش دهی
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 6 سوال 6 گزینه ای است و دارای 3 صفخه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه فرایند های گروه
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 25 سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات ااست و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه شناسایی فرهنگ سازمانی
2017-05-30
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای یک جدول است و دارای 2 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه شکل گیری گروه
2017-05-30
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 4 گروه مجموعه رفتار است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه شراکت
2017-05-29
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 12 سوال است و دارای 2 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سبک مربیگری
2017-05-29
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 10سوال 2گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است
و دارای 5 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه سبک رهبری
2017-05-29
این پرسش نامه دارای 20سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است
و دارای 4 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسش نامه رهبری تیم
2017-05-29
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 2 قسمت هر کدام دارای 25سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است
و دارای 4 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری
پرسشنامه
پرسش نامه رفتارهای رهبری
2017-05-29
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارا 3 قسمت هر کدام دارای 26 سوال 4گزینه ای است
و دارای 8 صفحه می باشد و فایل بصورت JPGمی باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری
پرسشنامه
پرسش نامه خدمات به مشتریان
2017-05-29
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 10 سوال 3گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد و فایل بصورت JPGمی باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه خدمات به مشتری -درون سازمانی
2017-05-29
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 10 سوال 5 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت JPG می باشد که پس از پزداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه حل مسیله و تصمیم گیری
2017-05-29
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 20 سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است
و دارای 4 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه چک لیست فرهنگ سازمانی
2017-05-29
25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه 5 قسمت ایت که هر قسمت چندین سوال داردو 3 صفحه دارد . فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه چشم انداز
2017-05-29
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 35 سوال است و 8 صفحه دارد فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تنوع
2017-05-29
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 5 قسمت 6 گزینه ای است و 4 صفحه دارد. فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تن گفتار
2017-05-29
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارا یچندین گزینه می باشد و فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تعادل کارو زندگی
2017-05-29
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 16 سوال دو گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و 3 صفحه دارد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تحلیل نیازهای آموزشی
2017-05-29
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 34 سوال است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تحلیل تراکنشی
2017-05-29
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 25 سوال دو گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 6 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تجارت الکترونیک
2017-05-29
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 19 سوال 4 گزینه ای می باشد و 2 صفحه دارد فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه تاثیر شخصی و مهارتهای اعمال نفوذ
2017-05-29
50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای دو قسمت که هر کدام 24 سوال 4 گزینه ای دارد و دارای نمره گذاری است و 6 صفحه دارد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه پیشرفت مستمر
2017-05-29
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 20 سوال سه گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و 3 صفحه دارد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه پیشرفت شخصی
2017-05-29
10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه در حوزه آموزش و توسعه استفاده می شود و دارای جدول است و چند سوال دارد و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است کهد پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه برنامه ریزی – عصبی – زبانی _ ترجیحات ویژه حسی
2017-05-29
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 9 عبارت است که هر عبارت 5 گزینه دارد و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 5 صفحه است . فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی فرهنگ سازمانی
2017-05-29
40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 2 قسمت است که هر قسمت 57 عبارت دارد و 5 گزینه دارد ودارای 6 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه انگیزش
2017-05-29
30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای یک لیست چهار قسمتی است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 4 صفخه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه ارزش ها
2017-05-29
این پرسش نامه دارای لیستی از ارزش ها است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 4 صفخه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسش نامه اعتماد به نفس
2017-05-29
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه درارای 20 سوال دو گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 3 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه ابراز وجود
2017-05-25
20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 8 سوال 3 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است .و دارای 4 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد
پرسشنامه
پرسش نامه چپ مغزی و راست مغزی
2017-05-25
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای 36 سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است . و تعداد 4 صفحه می باشد فایل به صورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .
پرسشنامه
پرسشنامه احساس پیری APQ
2017-05-14
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه در سال 2007 توسط بارکر و همکاران طراحی گردید . دارای دو قسمت است تغییرات مربوط به سن با 32 سوال 5 گزینه ای و قست مربوط به سلامت با 17 سوال به صورت فایل JPG است و دارای 8 صفحه که پرسشنامه ، اعتبار ، روایی و پایایی را شامل می شود این پرسشنامه در بخش اول 7 و در بخش دوم 3 خرده مقیاس را اندازه گیری می کند دارای نمره گذاری کامل است . دانلود فوری بعد از پرداخت موفق
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای نشست
2016-09-29
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل چک لیست مهارتهای نشست است که دارای۳۴ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها بله و خیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه سبک مدیریت
2016-09-29
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۰ گویه و روش نمره دهی وتفسیر امتیازات بهمراه توضیحات میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سازمان یادگیرنده
2016-09-29
30,000 ریال – خرید
این آزمون بیانگر این نکته است که سازمان شما چقدر پذیرای یادگیری است و شامل ۲۱ گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای مصاحبه
2016-09-29
40,000 ریال – خرید
با استفاده از این آزمون می توانید مهارتهای مصاحبه را درخود ارزیابی کنید.ودارای ۱۲ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها بله،خیر،نظرات ومثال ها،بهمراه توضیحات است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای اعمال نفوذ
2016-09-29
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون این است که به افراد درمورد سبک اعمال نفوذشان بازخورد دهد.ودارای چندین گویه وبازخورد است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای بازخورد
2016-09-29
20,000 ریال – خرید
این آزمون نشان می دهد که اعضا در مورد عملکردشان چقدر مهارت دارند ودارای ۱۲گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تسهیل گری
2016-09-29
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۰سوال است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه ،غالبا،گاهی،به ندرت،هیچ گاه میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه توامند سازی
2016-09-29
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه است با این موضوع که برای توانمند سازی پرسنل تان چه کارهایی می توانید انجام دهید.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش کارکنان
2016-09-29
20,000 ریال – خرید
این آزمون برمبنای یک طیف چهارقسمتی ،میزان موافقت یا مخالفت آزمودنی ها را باگویه های سازمان بیان میکند و دارای ۳۵ سوال است.

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسشنامه واگذاری
2016-09-29
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و روش نمره گذاری و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه رضایت مشتری
2016-09-28
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای دوبخش و۲۰ سوال بهمراه توضیحات است.
پرسشنامه
پرسشنامه مشتری محوری -سازمان ها
2016-09-28
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه مشتری محوری-افراد
2016-09-28
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و روش نمره گذاری بهمراه تفسیر نتایج ودستورالعمل میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه خلاقیت
2016-09-28
30,000 ریال – خرید
این آزمون میزان خلاقیت در محیط کار را می سنجد. ودارای ۱۰ گویه و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه سبک مشاوره
2016-09-28
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵ موقعیت است که هرکدام دارای ۵ سوال و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه سبک ارتباطات
2016-09-28
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰گویه وروش نمره گذاری و تفسیر به همراه دستورالعمل است.
پرسشنامه
پرسشنامه برنامه ریزی عمل
2016-09-28
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر است که روش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای مربیگری
2016-09-28
40,000 ریال – خرید
این آزمون دو بخش دارد که بخش اول توسط مربی تکمیل میشود و بخش دوم توسط کار آموز وهر بخش دارای ۱۵ گویه میباشد. که دارای روش نمره گذاری و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت تغییر-سازمان ها
2016-09-28
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۲ معیار است که آزمودنی براساس میزان اهمیت انها برای مدیریت نمره می دهد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت تغییر-افراد
2016-09-28
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۰ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است.که دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه ابراز وجود
2016-09-28
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.وهدف این آزمون راهنمایی کردن فرد برای میزان ابراز وجود در محل کار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری
2016-07-18
20,000 ریال – خرید
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است که دارای ۴۲ سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را در میان مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمانها مورد اندازه‏گیری قرار می دهد.
پرسشنامه
پرسشنامه عملکرد سازمانی
2016-07-18
20,000 ریال – خرید
پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت دارای ۴۲بوده و هفت مولفه ی توانایی . وضوح. کمک . مشوق . ارزیابی .اعتبار .و محیط .را مورد سنجش قرار می دهد. به صورت فایل ورد است

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسشنامه شخصیتی کرنل N2
2016-06-21
50,000 ریال – خرید
شاخص کرنل به صورت مجموعه ای از سوال های مربوط به علایم بیماری روان تنی وروان پزشکی اعصاب روان تدوین شده است که دارای ۱۰۱سوال وروش نمره گذاری وپایای و روایی است بهمراه توضیحات و دستورالعمل آزمون.
پرسشنامه
پرسشنامه محبوبیت
2016-06-20
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال و عبارتو روش نمره گذاری وتحلیل و تفسیر میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقایسه اجتماعی
2016-06-19
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه که ازنوع مداد-کاغذی وخودگزارش دهی ومشتمل بر گویه است.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان
2016-06-16
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه که از نوع مداد-کاغذی وخود گزارش دهی است.مشتمل بر ۳۶ گویه است ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه تبادل اجتماعی
2016-06-13
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه که از نوع مداد-کاعذی وخود گزارش دهی است.مشتمل بر ۴۱ گویه می باشد.ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه طلاق عاطفی
2016-06-12
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه مشتمل بر ۲۸ گویه و سه خرده مقیاس عاطفی،رفتاری و شناختی می باشد.وازنوع مداد-کاغذی است.ودارای روش نمره گذاری وپایایی و روایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه شایعه پراکنی اینترنتی
2016-06-11
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه که از نوع مداد-کاغذی وخودگزارش دهی است.مشتمل بر۴۸ گویه می باشد.که دارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه سلامت اجتماعی
2016-06-08
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه با هدف قیاس ادراک سلامت اجتماعی ساخته شده است ودارای ۲۸ سوال و۵ خرده مقیاس میباشد ونمره گذاری سوالات براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای است واز پایایی و روایی مناسبی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقابله نوجوانان
2016-06-05
50,000 ریال – خرید
این ابزار در سال ۱۹۹۳توسط فرایدنبرگ ولوئیس وبا هدف اندازه گیری نحوه مقابله در نوجوانان ۱۲-۱۸ ساله و برمبنای نظریه لازاروس طراحی شده است.که شامل ۸۰ ماده وروش نمره گذاری وپایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه همسر آزاری
2016-06-01
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۴۴ سوال وبر روی طیف ۵ گزینه ای پاسخ از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است.که دارای روش نمره گذاری و تفسیر است که نمره بیشتر در پرسشنامه حاکی از همسر آزاری بیشتر است.
پرسشنامه
پرسشنامه سبکهای یادگیری
2016-06-01
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه توسط ورمونت تدوین شد.ودارای ۱۲۰ گویه و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است و از روایی مناسبی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان
2016-05-23
30,000 ریال – خرید
مقالات همایش های ملی و بین المللی
دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر
2016-05-23
10,000 ریال – خرید
دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی
تلویزیون ایران در دنیای معاصر
سمیه ذوالفقاری
کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده غیردولتی – – غیرانتفاعی رفاه
Zoulfaghari@yahoo.com
چکیده
پژوهش حاضر با مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری در حوزه رسانه ، جهانی شدن و جهانی سازی، دلایل اهمیت بررسی تغییرات
فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر را برمی شمرد. این پژوهش لزوم اشراف نظری بیشتر ،
درباره فرا واقعیت هایی که واقعیات زندگی ما را شکل می دهند، را در حد وسع بازبینی می کند و با اشاره به ابعاد جهانی شدن
و ابعاد هویت ملی شامل ابعاد اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، دینی، فرهنگی و زبانی بیان می دارد لازم است تغییرات
فرهنگی کارتون های خارجی تلویزیون مرتب بررسی شوند تا بدانیم پیوند با جهان را در کنار پاس داشت هویت ملی خود در
فرآیند جهانی شدن تجربه می کنیم یا تحت نفوذ امپریالیسم فرهنگی و جهانی سازی هستیم.
واژگان اصلی: تلویزیون،کارتون خارجی، جهانی شدن، جهانی سازی

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

مقالات همایش های ملی و بین المللی
رابطه حجاب با سلامت روانی
2016-05-23
10,000 ریال – خرید
پرسشنامه
پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی
2016-05-16
25,000 ریال – خرید
پرسشنامه دارای ۳۵ سوال در ۳ صفحه می باشد که دارای شیوه نمره گذاری و منبع معتبر است هر سوال ۵ گزینه دارد و ارزش ها و سبک زندگی فرد را در خرده مقیاس های یادگیری ، تنوع ، مد گرایی ، توجه به تاریخ و مذهب ، شور و اشتیقا ، کمی گرایی ، توانایی فکری و جسمی و توانایی ساختن را می سنجد فایلها در قالب JPG هستند .
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش مقدماتی رشد “دنور “
2016-05-13
30,000 ریال – خرید
این آزمون رشد است و رشد عمومی کودک را از ماه اول تا ۶ سالگی می سنجد این آزمون توسط دکتر قاسم قاضی ترجمه گردیده . رشد کودک در ۴ حیطه حرکات برجسته ، زبان ، حرکات سازشی ظریف ، و رشد شخصی- اجتماعی مورد سنجش قرار میدهد . پس از مطالعه توضیحات لازم است صفحات نموداری را در کنار هم قرار دهید آزمون با راهنما ۸ صفحه و به صورت فایل jpg است .
مقالات همایش های ملی و بین المللی
پرسشنامه سنجش طلاق عاطفی
2016-05-11
این پرسشنامه ۳۲ سوال دارد و همراه با مقاله برآورد درستی آزمایی آزمون طلاق عاطفی در تهران اجرا گردیده است . فایل pdf می باشد .
10,000 ریال – خرید
پرسشنامه
پرسشنامه مهارت های زندگی ( برای همه اقشار )
2016-05-04
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه مهارت خود آگاهی ، داشتن هدف در زندگی ، ارتباط انسانی ، روابط بین فردی ، تصمیم گیری ، سلامت روانی ، سلامت جسمانی ، حل مسئله ، مشارکت و همکاری ، تقکر خلاق ، تفکر انتقادی ، مسئولیت فردی ، درک اصول آزادی و عدالت ، رفتار های اجتماعی ، مهارت حرفه ای و … را می سنجد و دارای ۱۴۴ سوال و ۱۹ خرده مقیاس است . ۸ صفحه و فایل jpg است . شیوه نمره گذاری دارد ، اعتبار و روایی دارد .
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی
2016-05-04
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه مولفه های توانایی حل مسئله ، تصمیم گیری ، ارتباط موثر ، شهروند مسئول و شهروند جهانی را می سنجد و برای هر مولفه ۸ سوال و در کل ۴۰ سوال دارد درای شیوه نمره گذاری ، اعتبار ، روایی و نرم است در دانش آموزان راهنمایی هنجار یابی شده است . ۸ صفحه است و فایل jpg می باشد .

پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک
2016-03-05
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۵سوال ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مد گرایی
2016-03-05
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰عبارت ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه وضعیت آموزشگاههای غیر انتفاعی در رابطه با تامین نظرات و خواسته ها وانتظارات فراگیران
2016-03-05
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است که گزینه های پاسخ به آنه خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است. ودر قالب فایل wordمیباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موثر در شکل گیری محلات حاشیه ای
2016-03-05
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۱سوال و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه خودسنجی زونگ
2016-03-05
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹قسمت است که خود دارای چندین سوال میباشد ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه عزت نفس زاندا
2016-03-05
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۰سوال ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر فعالیت بدنی دردوران ابتدایی تحصیل و پایان دوره تحصیلی دانشگاه
2016-03-05
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۵سوال ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مشارکت شهروندان بر حکمروایی شهر
2016-03-05
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۲سوال در چند بخش فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و….است که در قالب فایل wordمیباشد.

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسشنامه بازی های رایانه ای
2016-03-05
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۴سوال و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه امِیدواری اشنایدر
2016-03-05
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۲عبارت و روش نمره گذاری است که اعتبار و پایایی دارد ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه نا امیدی برای کودکان توسط مربی
2016-03-02
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۷عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط است و در قالب فایل pdfمیباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تنهایی کودکان
2016-03-02
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۴ عبارت است ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل بحرانی
2016-03-02
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال است ودر قالب فایل wordاست .که هدف آن رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی کشور میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عملکرد جنسی زنان
2016-03-02
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲ بخش است که در مجموع ۴۳ سوال دارد و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه علوم تربیتی
2016-03-02
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۴ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد ،متوسط،کم،وخیلی کم است ودر قالب فایل wordمیباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه علل حاشیه نشینی
2016-03-02
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۹سوال است که در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر آمیخته های بازار یابی بر رضایت مشتریان
2016-03-01
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۸عبارت است ودرقالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه شیوه یادگیری
2016-03-01
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بهمراه دستورالعمل است ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه شناخت شخصیت
2016-03-01
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و روش نمره گذاری است که متعلق به باس،والنزی،والدریج میباشد ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه شاخص مصرف مواد افیونی
2016-03-01
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای سوالاتی در مورد مصرف انواع مواد،بزهکاری،ودلالی(فروش مواد) وجعل اسناد بهمراه دستورالعمل میباشد.ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش تعامل کلامی شما با کودک ۴تا ۵ ساله
2016-03-01
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۵سوال است ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش تاثیر رابطه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان
2016-03-01
ادامه خواندن پرسشنامه سنجش تاثیر رابطه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان←
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر شهرک صنعتی برتوسعه روستاییان همجوار
2016-03-01
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،خیلی کم،وکم است.ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سازگاری دانشجویان
2016-03-01
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۵۲ سوال میباشد که درقالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
2016-03-01
25,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی آن مورد تایید است ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه زنان و وبلاگ
2016-03-01
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۶۱ سوال است ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تعارض بین فردی کارمند
2016-03-01
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹سوال است که در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر رنگ در یادگیری دانش آموزان
2016-03-01
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵سوال است ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه بخشش
2016-03-01
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال است و هدف آن اندازه گیری میزان بخشش و گذشت در خانواده است ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مدل تعالی الماس
2016-02-22
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۷۰سوال و عبارت است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه بی توجهی وبیش فعالی کودکان
2016-02-15
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۷سوال و تفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه اختلالات شخصیت محور
2016-02-15
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵بخش و ۹۰ عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه فعالیت فیزیکی
2016-02-15
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۷سوال بهمراه دستورالعمل است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه کسالت و ناراحتی های پزشکی
2016-02-15
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۸سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه طلاق
2016-02-15
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۲سوال است و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه هویت اجتماعی دانش آموزان
2016-02-10
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و اعتبار و روایی است.ومتعلق به دکتر مجید صفاری نیا،ومریم روشن است و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه نظم جویی هیجانی(جان و گروس)
2016-02-10
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰عبارت و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ
2016-02-10
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹سوال وروش نمره گذاری است و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه اعتیادپذیری
2016-02-10
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۸۹سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی
2016-02-09
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۴۸عبارت بهمراه توضیحات است ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی
2016-02-09
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه اختلالات تیک
2016-02-09
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰سوال و روش نمره گذاری است و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سبک مدیریت
2016-02-08
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۶عبارت واعتبار و روایی است ودر قالب فایل jpGاست.

برای دانلود پرسشنامه مورد نیاز وارد سایت www.sinacps.ir شده و در قسمت جستجو یک کلمه از پرسشنامه مورد نیاز را جستجو کنید 

پرسشنامه
پرسشنامه رغبت میشل گوکلن
2016-02-08
60,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای این پرسشنامه دارای ۲۰ واژه بهمراه دستورالعمل و تجزیه و تحلیل نتایج است ودر قالب فایل jpGست.
پرسشنامه
پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی
2016-02-08
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم
2016-02-08
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵جنبه مختلف ازشغل است که روش نمره گذاری دارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی شادمانی
2016-02-07
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۵سوال و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزش لوزیر
2016-02-07
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۶عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
آزمون وکسلر بزرگسالان
2016-02-07
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای دستورالعمل و چندین مرحله است و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مکعب های کهس
2016-02-07
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای دستورالعمل وروش نمره گذاری است و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه حافظه ۱۵ کلمه ای
2016-02-07
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۶ مرحله بهمراه توضیحات و دستورالعمل است و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تقویت خودباوری واعتمادبه نفس
2016-02-07
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۶۸سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه جمله های ناتمام راتر
2016-02-06
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۵عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری
2016-02-06
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام
2016-02-06
20,000 ریال – خرید
[این پرسشنامه دارای ۱۵عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید
2016-02-06
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و سوال و روش نمره گذاری و تفسیر است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید
2016-02-06
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسش نامه به تعویق انداختن خشنودی
2016-02-06
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵سوال و روش نمره گذاری است و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر فرهنگ ملی بر رویکرد های مذاکره
2016-02-03
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpgاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی
2016-02-03
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تشریح رفتار
2016-02-03
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تحمل ابهام
2016-02-03
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۶عبارت و روش نمره گذاری است ودرقالب فایل jpGاست.
10,000 ریال – خرید

پرسشنامه کنارآمدن با خویشتن
2016-02-03
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۶۰سوال بهمراه دستورالعمل است ودرقالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس وسواس فکری عملی ییل – براون
2016-02-03
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰سوال و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه کانون کنترل
2016-02-02
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه یادگیری غیر رسمی در محل کار
2016-02-02
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۲عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه خود ارزیابی سازمانی
2016-02-02
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹عبارت و روش نمره گذاری است است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تخصیص منابع و بودجه بندی
2016-02-02
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰سوال و روش نمره دهی است ودرقالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت
2016-02-02
این پرسشنامه دارای ۵۰سوال و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربو روف و زیمرز
2016-02-02
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران
2016-02-02
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰گویه است که اعتبار و روایی ندارد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مسکن اقشار کم در آمد
2016-01-31
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی
2016-01-31
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است ومتغلق به فورد و رابین است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین
2016-01-31
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه موبایل و ارتباطات اجتماعی
2016-01-31
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۰سوال است که اعتبار و. روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
دانلود رایگان سوالات دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد ۹۵ کلیه گرایش ها
2016-01-31
http://kavoshp.com/product/3299/دانلود-رایگان-دفترچه-سوالات-دکترای–روانشناسی-۹۵-کلیه-گرایش-ها/
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر رسانه برهویت ملی جوانان
2016-01-30
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه رفتارهای پرخطر
2016-01-30
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۶سوال است و درقالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه روابط متقابل شخصی
2016-01-30
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۴عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر برنگرش نسبت به نابرابریهای جنسیتی
2016-01-30
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۶سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه فرهنگ سازمانی وفناوری اطلاعات و ارتباطات
2016-01-30
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۱سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه واردات
2016-01-27
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۴سوال ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه رسانه آموزشی
2016-01-27
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش رغبت جان هالند
2016-01-27
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹۰عبارت بهمراه توضیحات و دستورالعمل است ودر قالب فایل pdfمیباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان
2016-01-27
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۰سوال است ودرقالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی
2016-01-27
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۱۲عبارت و روش نمره دهی وتفسیر است ودرقالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان دیر آموز و عادی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی
2016-01-27
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰سوال وروش نمره گذاری است که روایی و پایایی آن مورد تایید میباشد ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI
2016-01-27
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای۳۰گویه است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه کنترل اجتماعی بچه ها
2016-01-27
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳ عبارت و روش نمره دهی است و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت در کارکنان
2016-01-27
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵گویه است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزیابی ذهنی ورزشکاران – اوتاوا
2016-01-26
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۸سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه ارتباط با مدرسه
2016-01-26
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۱عبارت ومتعلق به لیلی پناغی وهمکاران است ودر قالب فایل pdfمیباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مسئولیت پذیری
2016-01-26
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار وروایی ندارد و درقالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش والدین نسبت به رفتار ضد اجتماعی
2016-01-26
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳عبارت و روش نمره دهی و تفسیر است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش به مد
2016-01-26
45,000 ریال – خرید
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۲عبارت و روش نمره گذاری است که روایی و پایایی دارد و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی شهر
2016-01-26
این پرسشنامه دارای ۱۵گویه و سوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه نیاز
2016-01-25
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۲سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه گذشت
2016-01-25
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمرده گذاری است که اعتبار و روایی دارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه خود اثر بخشی
2016-01-25
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۳عبارت و روش نمره گذاری است و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه ترس از صمیمت
2016-01-25
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۵عبارت و روش نمره گذاری است و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه پویایی جلسه
2016-01-25
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۷سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه کفایت نفس
2016-01-25
20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۷عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مالیات
2016-01-25
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۶گویه است که اعتبار و روایی ندارد در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت زمان عصری صبحی
2016-01-25
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۳سوال و روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
2016-01-25
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای۲۹ سوال و روش نمره گذاری است که روایی و پایایی دارد ودر قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه همسر آزاری
2016-01-24
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۴عبارت وروش نمره گذاری است.که پایایی آن مورد تایید میباشد ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش رهبرو پیرو
2016-01-24
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۸عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه شخصیتی برن رویتر
2016-01-24
این پرسشنامه دارای ۱۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه شناخت شغل
2016-01-24
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۵عبارت وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه شنود موثر
2016-01-24
25,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۵عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه بنیاد شهید
2016-01-24
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطی(PHDS)
2016-01-24
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۰سوال و روش نمره گذاری است که متعلق به پیر موری میباشد و اعتبار و روایی آن مورد تایید است و در قالب فایل jpGمیباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سلطه
2016-01-24
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۲۵سوال بهمراه کلید تصحیح و دستور العمل میبشد و متعلق به برن رویتر میباشد ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه محیط خانوادگی
2016-01-23
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۷۷عبارت بهمراه توضیحات است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل jpG است.
پرسشنامه
پرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی
2016-01-23
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpG است.
پرسشنامه
پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان
2016-01-23
ادامه خواندن پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان←
پرسشنامه
بررسی پایگاه اقتصادی_اجتماعی معلولین
2016-01-23
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰سوال است که اعتبار و روایی نداردودر قالب فایلjpG است.
پرسشنامه
بررسی آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان درخصوص اعتیاد به مواد مخدر
2016-01-23
این پرسشنامه دارای ۳۷سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی،خیر،نمیدانم است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpG است.
پرسشنامه
پرسشنامه افت تحصیلی دانش آموزان
2016-01-23
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۰سوال است که روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ندارد .ودر قالب فایل jpG است.
پرسشنامه
پرسشنامه زوجی اینریچ
2016-01-20
45,000 ریال – خرید
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۵سوال وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد و در قالب فایل pdfاست.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون شیوه های مشاجره
2016-01-20
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵مقیاس و روش نمره دهی وتفسیر نتایج است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه رفتار شخصی
2016-01-20
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۹عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تاخیر سن ازدواج
2016-01-20
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordمیباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ورود به بازار جهانی
2016-01-20
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۲عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تجارت الکترونیکی
2016-01-20
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲بخش است که در مجموع ۲۰سوال دارد که اعتبار و روایی ندارد ودرقالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه حاشیه نشینی
2016-01-20
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۱سوال و۲۵گویه است ک اعتبار و روایی ندارد,در قالب فایل wordاست.
پرسشنامه
پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
2016-01-19
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است ودرقالب فایل jpGاست.
پرسشنامه
سنجش ضمنی وصریح انگیزش
2016-01-19
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف ایجاد کننده انگیزه در کارکنان است که دارای ۹عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت وپست الکترونیک
2016-01-19
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و تفسیر است که هدف آن بررسی استفاده افراد از اینترنت و پست الکترونیک است.
پرسشنامه
پرسشنامه تقدیر گرایی
2016-01-19
ادامه خواندن پرسشنامه تقدیر گرایی←
پرسشنامه
پرسشنامه رفتار نوآورانه
2016-01-19
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۸سوال وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد.
پرسشنامه
پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه
2016-01-19
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۴عبارت و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد.
پرسشنامه
پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی گلاس
2016-01-19
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰عبارت و روش نمره گذاری بهمراه دستور العمل است.
پرسشنامه
آزمون آدمک گودیناف
2016-01-19
40,000 ریال – خرید
مهم ترین هدف آزمون تعیین درجه هوشمندی سن عقلی وبهره هوشی کودک است.که از آزمودنی خواسته میشود یک آدمک ترسیم کند که در اینجا روش نمره دهی آن توضیح داده شده است.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش نسبت به بزهکاری
2016-01-19
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۱سوال وروش نمره گذاری وتحلیلی است که متعلق به پیتز بورگ میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نشاط
2016-01-19
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال است که اعتبار و روایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه احساس ونگرش افراد از خود
2016-01-18
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۶عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه استاندارهای حرفه معلمی
2016-01-18
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۲ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
۵پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان
2016-01-18
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۵عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری
2016-01-18
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰عبارت و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه عشق مثلثی اشترنبرگ
2016-01-18
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۵عبارت و روش نمره گذاری است .
پرسشنامه
پرسشنامه رمانتیک بودن
2016-01-18
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۱ عبارت و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی ارزشها
2016-01-18
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه متعلق به گوردون آلپورت،فیلیپ ورنون،گاردنر لیندزی میباشد که دارای دوبخش و۴۶سوال و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه فرم جانبازان بالای ۲۵
2016-01-18
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵عبارت است که روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد
2016-01-18
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۸عبارت است که روش نمره گذاری و روایی و اعتبار ندارد.
پرسشنامه
پرسش نامه آزمون در آمیختگی افکار
2016-01-17
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۴عبارت و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت دانش
2016-01-17
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مراحل توسعه گروه
2016-01-17
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۴عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیر قرن ۲۱
2016-01-17
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰ مقیاس وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موثر بر استرس شغلی
2016-01-17
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت برمبنای تیم
2016-01-17
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۱ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران از درمان
2016-01-16
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و یوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی رضایت مندی از زندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین
2016-01-16
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی رضایتمندی بعد از مهاجرت میباشد که دارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تجربی عوامل موثر بر همکاری
2016-01-16
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰سوال و گویه میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و هدف آن بررسی راههای ارتقا و تمایل افراد به همکاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله (فرم والدین)
2016-01-03
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۱۰ سوال ۴ گزینه ای است که توسط والدین تکمیل می شود فایل word است و دارای شیوه نمره گذاری و نرم بر اساس DSM4 برای تشخیص بیش فعالی ، اختلال دقت ، تکانشی ، نافرمانی ، اختلال سلوک ، اضطراب ، ترس ، تیک حرکتی ، اسکیزوفرنی ، اتیستیک را می سنجد .
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای ۲۰ سال به پلیس
2015-12-23
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . نوع فایل jpg و دارای ۵ صفحه پرسشنامه و یک صفحه فرضیات تحقیق است . در این پرسشنامه ۱۷ سوال برای سنجش اعتماد اجتماعی به پلیس ۷ سوال برای سنجش احساس امنیت با پلیس و ۹سوال برای ارتباطات غیر رسمی با پلیس و ۵ سوال برای دگرخواهی با حضور پلیس طراحی شده است . اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است توسط محقق با الفای کرنباخ در نمونه مورد استفاده محاسبه گردد.

پرسشنامه احساس غربت
2015-11-23
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۹ عبارت وروش نمره گذاری است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. واز اغتبار و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)
2015-11-23
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال است که احساسات وافکار مختلف را ارائه می دهد.که روایی و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)
2015-11-23
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه انگیزش هرمنس
2015-11-23
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا
2015-11-23
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،نظری ندارم ،کم ، خیلی کم است وکه روش نمره گذاری،روایی،و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه چندمحوری بالینی میلونMCMI_II
2015-11-23
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۷۵ عبارت است و روایی و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه چندمحوری شخصیتی مینه سوتا MMPI
2015-11-23
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۷۱ جمله و روش نمره گذاری است که متعلق به هاتاوی و مک کین لی میباشد که پایایی و روایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه خود اثرمندی
2015-11-23
50,000 ریال – خرید
هدف این آزمون تعیین اعتبار،پایایی، و هنجاریابی خوداثرمندی کودکان و نوجوانان است.که دارای ۲۳ سوال و اعتبار وروایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPSI)
2015-11-23
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۲سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی آسان،آسان،دشوار،خیلی دشوار میباشد که متعلق به ویلرولاد است که روایی،پایایی، وروش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه درونگرایی و برون گرایی
2015-11-23
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری است.که متعلق به ضیاء الدین رضاخانی میباشد که روایی و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)
2015-11-23
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ عبارت است که روایی،پایایی،ونمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به فرزند) ترجمه و اقتباس مهدی جاوید مقدم
2015-11-23
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت میباشد وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
2015-11-23
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه متعلق به گلدبرگ ومیلر است.که دارای ۲۸ سوال میباشد وروایی ،پایایی،وروش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه فکری عملی ییل بروان
2015-11-23
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت است وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه کفایت شخصی
2015-11-22
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کانلا درست،درست،تاحدی درست،غلط،وکاملا غلط میباشد. که روایی و پایایی و روش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه کودک آزاری و بی‌توجهی
2015-11-22
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰عبارت است که روش نمره گذاری و روایی و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت تضاد
2015-11-22
45,000 ریال – خرید
مشخص کردن سبک مدیریت تضاد افراد هدف این آزمون است .که دارای ۳۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه معلم
2015-11-22
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳ بخش و۳۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کم،متوسط،زیاد است که روش نمره گذاری،روایی،وپایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس
2015-11-22
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۲عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است که روش نمره گذاری و روایی وپایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لِد
2015-11-22
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۲ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی سخت،سخت،آسان،خیلی آسان است میباشد و متعلق به ویلر و لد میباشدکه روایی ،پایایی وروش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصی DPS نسخه والدین
2015-11-22
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰۰عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر میباشد.واین نسخه مربوط به والدین است که روش نمره گذاری،روایی و پایایی ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس پیش‌بین تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سولیمن و فیشر
2015-11-22
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰۶ عبارت است.که گزینه پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد وانین نسخه مربوط به رنج سنی کودکان و نوجوانان میباشد.که روایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری معلمینCPRS)
2015-11-22
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه متعلق به کانرز میباشد که شامل ۳۹ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کم،متوسط،زیاد است وروایی،پایایی،وروش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری مربی)
2015-11-22
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۳عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها هیچ،کم،متوسط،زیاد است ومتعلق به کانرز میباشد که روایی ،پایایی،وشیوه نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس رتبه بندی تشخیص کمبود توجه
2015-11-22
این پرسشنامه متعلق به پلهام،اتکینز،مورفی،وایت است ودارای ۲۰ عیبرا میباشد و روایی و پایایی وروش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه ناامیدی کودکان
2015-11-22
این پرسشنامه متعلق به کازدین و همکاران است ودارای ۱۷ عبارت میباشد وروایی ،پایایی وروش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه افسردگی کودکان
2015-11-22
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه متعلق به تیشر و لانگ است ودارای ۶۶ عبارت میباشد.پایایی و روایی وروش نمره گذاری ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر مخصوص کودکان مایکل راتر(فرم معلم)
2015-11-22
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است .و روش نمره گذاری و روایی و اعتبار ندارد.
پرسشنامه
پرسشنامه قضاوت اخلاقی MJT پرفسور دور گاندا سینها و و دکتر میر اوارما ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی
2015-11-21
20,000 ریال – خرید
آزمون حاضر از قضاوت اخلاقی برای کودکان بر مبنای الگوی یک آزمون هوش کلی است که شامل سؤالات استدلال ، قوه تشخیص ، بهترین پاسخ ها و غیره است با این تفاوت که همه سؤالات معنای اخلاقی دارد . این آزمون برای کودکان ۶ تا ۱۱ ساله ساخته شده است. همانگونه که قبلاً گفتیم قضاوت اخلاقی توانائی ارزیابی موقعیت ها و امور اخلاقی به عنوان غلط یا درست بر مبنای آگاهی از معیارهای اخلاقی است( وارما۱۹۶۷) بنابراین آزمون مرکب از تعدادی سؤال است که کودک باید در مورد آنها تصمیم اخلاقی بگیرد ، زمینه کاراخلاقی را در اظهار نظرها گروه بندی کند ، رابطه کلمات با معنای اخلاقی را برقرار کند ،یک عمل خاص را ارزیابی نماید . در برابر مشکلات اخلاقی استدلال منطقی کند، و متعارف مناسب ارزش های اخلاقی را انتخاب نماید دارای کلید نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد . فایل word است .
پرسشنامه
پرسشنامه موانع وچالش های تحول بارویکرد موانع کاربست یافته های پژوهشی درنظام آموزش و پرورش
2015-11-17
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۱ سوال و شیوه نمره گذاری است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه موانع به کارگیری امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی و فنآوری اطلاعات در تدریس
2015-11-17
50,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی موانع به کارگیری امکانات کارگاهی وآزمایشگاهی وفن آوری اطلاعات درتدریس وارائه راهکارهایی جهت توانمند سازی معلمان است که دارای ۴ بخش و۶۳سوال میباشد.وپایی وروایی آن مورد تایید است.
پرسشنامه
پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای
2015-11-16
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای دو بخش است یکی مختص دانش آموزان و دیگری مربوط به مشاورین میباشد. که هدف آن بررسی موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای است. ودارای ۵۰ عبارت و سوال میباشد که روایی و پایایی آن مورد تایید است.
پرسشنامه
پرسشنامه منزلت اجتماعی
2015-11-16
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۹ سوال در قالب ۳۵ گویه است. که دارای روش نمره گذاری،روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی
2015-11-16
45,000 ریال – خرید
این آزمون مهارتهای اجتماعی کودکان را توصیف میکند که دارای ۶۲ عبارت وشیوه نمره گذاری است وروایی و پایایی آن مورد تایید میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب دانش آموزان به نماز
2015-11-16
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر به جذب دانش آموزان در نماز است که دارای ۴۷ سوال میباشد وروایی و پایایی آن مورد تایید است.
پرسشنامه
پرسشنامه عمل به باورهای دینی
2015-11-16
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ ماده است که باورهای دینی رااندازه می گیرد. که دارای شیوه نمره گذاری و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه علل کم رغبتی اولیاء به مشارکت درامور انجمن اولیاء و مربیان
2015-11-16
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون شناخت علل کم رغبتی اولیا دانش آموزان در مشارکت امور مربوط به اولیا ومربیان است که دارای۴۹میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه عدالت سازمانی
2015-11-16
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و میزان سلامت سازمانی است.ودارای ۳۶ سوال میباشد که روایی و پایایی آن مورد تایید میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سلسله مراتب ارزشی
2015-11-16
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی سلسله مراتب ارزشی دانش آموزان میباشدکه دارای ۴۱ سوال است.
پرسشنامه
پرسشنامه سلامت سازمانی
2015-11-16
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۴ عبارت و روایی و پایایی است.وهفت بعد سلامت سازمانی را می سنجد.
پرسشنامه
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
2015-11-16
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۰ سوال است که سه سبک هویت ومیزان تعهد فرد را می سنجدکه دارای روش نمره گذاری و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سبک های رهبری تحولی وتبادلی مدل باس
2015-11-16
50,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار چند عاملی است که دارای ۴۵ گویه میباشد.وهدف این آزمون یررسی الگوی رهبری تحولی است. که از پایایی برخوردارمیباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور
2015-11-16
45,000 ریال – خرید
این ازمون دارای ۱۵ سوال و۵۳ گویه و روش نمره گذاری است.وهدف آن مقایسه سبک دلبستگی وعزت نفس دانش آموزان آزاردیده و آزار ندیده میباشد که از پایایی بالایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی بر میزان گرایش به استفاده از اینترنت دربین دانش آموزان
2015-11-16
40,000 ریال – خرید
این آزمون شامل دو بخش است که میزان استفاده دانش اموزان اینترنت در روز ودر هفته را می سنجد. وقسمت دوم شامل گویه هایی است که عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی موثر بر گرایش استفاده از اینترنت را در بین دانش آموزان را می سنجد. ودارای ۳۰ عبارت و روایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه معنویت در محیط کار میلمن و همکاران
2015-11-16
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۵ سوال و روش نمره گذاری است و از روایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیران مدارس
2015-11-16
هدف این آزمون سنجش سبک رهبری مدیران مدارس است.ودارای ۲ بخش میباشدکه در مجموع شامل ۹۰ سوال است.
پرسشنامه
پرسشنامه سخت رویی کوباسا
2015-11-15
40,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۵۰ عبارت وشیوه نمره گذاری و روایی و اعتبار است.
پرسشنامه
پرسشنامه سبکهای مدیریت (توصیف رفتار رهبر LBDQ )
2015-11-15
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۰سوال میباشد . که از روایی،پایایی،واعتبار برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه زمینه یابی مصرف سیگار
2015-11-15
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان شیوع مصرف دخانیات وراههای پیشگیری از آن است.که دارای ۲۹ سوال وپایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه رهبری معنوی
2015-11-15
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رابطه بین مهارتهای سازمانی مدیران با رهبری معنوی است. که دارای ۳۵ عبارت و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
2015-11-15
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش راهبردهای شناختی و خود تنطیمی است که دارای ۲۲ گویه و شیوه نمره گذاری است. که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران
2015-11-15
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان خویشتن شناسی مدیران است ودارای ۴۸ مقیاس است که روایی و پایایی آن مورد تایید است.
پرسشنامه
پرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی
2015-11-15
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹ قسمت و۹۰ سوال میباشد که دارای روش نمره گذاری و اعتبار است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان
2015-11-14
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۶ سوال بسته ۵ گزینه ای با طیف لیکرت میباشد .که دارای پایایی وروایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه آسیب شناسی تربیت جنسی
2015-11-14
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۷ سوال که از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده گردیده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه بهبود مسایل انظباطی دانش آموزان
2015-11-14
45,000 ریال – خرید
سوالات این آزمون ۵۰ سوال واز نوع بسته پاسخ وبه شکل طیف لیکرت با ۵ درجه (خیلی کم،کم،تا حدودی،زیاد، بسیار زیاد)تنظیم گردیده است.واز پایایی وروایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی جایگاه و کاربرد زبان
2015-11-14
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی وضعیت موجود در استفاده از دو زبان کردی و فارسی در موقعیت های رسمی و غیر رسمی است.ودارای ۳۶ عبارت است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی تربیت دینی در دوره ابتدایی با رویکردی به ریشه های فلسفی ان در کتب هدیه های آسمانی
2015-11-14
70,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش و بررسی چرایی و چگونگی روش تربیت دینی با رویکردی به ریشه های فلسفی درکتب هدیه های آسمانی است.ودارای ۴۰ سوال و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی میزان تاثیرآَزمایشگاه مجازی و شبیه سازی شده درس شیمی
2015-11-14
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان تاثیر آزمایشگاه مجازی و شبیه سازی شده درس شیمی درمقایسه با روش حضور در آزمایشگاه واقعی است. ودارای ۲۰ سوال وعبارت وروش نمره گذاری میباشد واز روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی موانع بکارگیری روش های فعال مبتنی بر نظریه ساختن گرایی در کتب بخوانیم و بنویسیم
2015-11-14
50,000 ریال – خرید
هدف این آزمون شناسایی ودسته بندی عوامل بازدارنده روش های فعال مبتنی بر نظریه ساختن گرایی به دو روش کمی و کیفی است. ودارای ۷۰سوال میباشد. که از روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل اجتماعی،اقتصادی، وفرهنگی موثر بر قانون گریزی
2015-11-14
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۷۷ سوال است.که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل اجتماعی،اقتصادی، وفرهنگی موثر بر قانون گریزی
2015-11-14
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۰سوال است. که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد ،زیادِ، کم،خیلی کم است ودارای روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی اثرات بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت درسازمان آموزش وپرورش
2015-11-14
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در آموزش وپرورش است. ودارای ۲۴ سوال است.
پرسشنامه
پرسشنامه استفاده معلمان دوره ابتدایی از طرح درس و راههای نهادینه کردن آن
2015-11-14
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای دو بخش است که قسمت اول شامل سوالاتی به منظور سنجش میزان استفاده معلمان از مفاهیم مربوط به طرح است وقسمت دوم راجع به راههای مدیریتی،انگیزشی و آموزشی جهت نهادینه کردن طرح درس است که در مجموع دارای ۳۸ سوال است. واز روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی
2015-11-14
70,000 ریال – خرید
هدف این آزمون عوامل عملکردی موثر بر تدریس زبان است وشامل ۴۲ سوال که دارای دو بخش شامل مدیران مدارس و معلمان زبان است که از روایی و اعتبار وپایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنام اگاهی سیاسی
2015-11-14
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۸۰ سوال که از نوع سوالات باز وبسته هستند ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی
2015-11-13
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه در سه بخش به بررسی شخصیت فرد می پردازد دارای کلید نمره گذاری است اما اعتبار و روایی ندارد و لازم است توسط محقق تهیه شود
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون مینه سوتا MMPI فرم بلند ۵۶۷ سوالی
2015-11-10
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۵۶۷ سوال دارد که ۴۹ صفحه با حجم حدود ۶٫۵ مگ است . دارای توضیحات کامل در مورد خرده مقیاس ها ، اعتبار و روایی پرسشنامه ، شیوه نمره گذاری ، کلید خرده مقیاس ها می باشد . آزمون کامل است و تمام شاخص هابی لازم را برای استفاده در تحقیقات و پایان نامه ها دارد . به علت حجم زیاد در صورت پایین بودن سرعت اینترنت شکیبا باشید . بعد از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی وضعیت روانی اجتماعی کودکان سنین دبستان
2015-10-27
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۳۰ سوال دارد و چهار حیطه اعتماد ، خود مختاری ، ابتکار و سازندگی را مورد سنجش قرار می دهد . شیوه نمره گذاری دارد . اما اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است توسط محقق در گروه نمونه مورد مطالعه محاسبه گردد
پرسشنامه
پرسشنامه وضعیت روانی اجتماعی کودکان سن دبستان
2015-10-27
این پرسشنامه ۳۰ سوال دارد و چهار حیطه اعتماد ، خود مختاری ، ابتکار و سازندگی را مورد سنجش قرار می دهد . شیوه نمره گذاری دارد . اما اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است توسط محقق در گروه نمونه مورد مطالع محاسبه گردد
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری بدو تولد تا ۳ ماهگی
2015-10-19
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۶۱تا۷۲ماه
2015-10-19
این آزمو ن دارای ۳امتیاز و تفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۴۹تا۶۰ماه
2015-10-19
این آزمون دارای ۳عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۴۳تا۴۸ماه
2015-10-19
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۳۶تا۴۲ماه
2015-10-19
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۳۱تا۳۶ماه
2015-10-18
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۲۵تا۳۰ماه
2015-10-18
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۹امتیاز وتفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۱۹تا۲۴ماه
2015-10-18
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۵امتیاز و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۱۶تا۱۸ماه
2015-10-18
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳ امتیاز و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۱۳تا۱۵ ماه
2015-10-18
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۶عبارت وتفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۷تا۹ ماه
2015-10-17
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۷ عبارت وتفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی
2015-10-16
50,000 ریال – خرید
40,000 ریال – PURCHASE
این پرسشنامه برای سنجش سواد کامپیوتری ساخته شده و در تحقیقات مورد استفاده بوده است . ۷ مهارت ICDL را خود ارزیابی می کند
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای گفتاری ۴تا۶ ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی بدو تولد تا ۳ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۶۱تا۷۲ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۲عبارت وتفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۴۹تا۳۰ ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۴۳تا۴۸ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۳۷تا۴۲ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۳۱تا۳۶ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۲۵تا۳۰ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۱۹تا۲۴ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸عبارت وتفسیراست.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۱۶تا۱۸ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۱۳تا۱۵ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸امتیاز و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۳۷تا۴۲ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۷تا۹ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۹ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای حرکتی ۴تا۶ماه
2015-10-14
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی بدو تولد تا ۳ ماه
2015-10-13
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۳ عبارت و تفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۶۱تا۷۲ ماه
2015-10-13
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۳ امتیاز و تفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۴۹تا۶۰ماه
2015-10-13
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵ عبارت وتفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۴۳تا۴۸ ماه
2015-10-13
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۹ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۳۷تا۴۲ماه
2015-10-13
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۳۱تا۳۶ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۱ عبارت و تفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۲۵تا۳۰ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۸ عبارت و تفسر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۱۹تا۲۴ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۸ امتیاز وتفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۱۶تا۱۸ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۴ امتیاز و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۱۳تا۱۵ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶امتیاز و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۱۰تا۱۲ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ امتیاز و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۷تا۹ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۴تا۶ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۱۳تا۱۵ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۴تا۶ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۴عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی بدوتولد تا ۳ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۴امتیاز و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۶۱تا۷۲ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۴۹تا۶۰ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۲عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۴۳تا۴۸ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۲عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۳۷تا۴۲ ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۳۱تا۳۶ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۱ عبارت و تفسر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۲۵تا۳۰ماه
2015-10-12
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۲۵تا۳۰ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۱۶تا۱۸ ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ امتیاز وتفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۱۰تا۱۲ ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۴۳تا۴۸ ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی بدو تولد تا ۳ ماهگی
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
ایم آزمون دارای ۴ عبارت و تفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی بدوتولد تا ۳ ماهگی
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
20,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۴عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۴۹تا۶۰ ماه
2015-10-11
20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – PURCHASE
این آزمون ۱۷عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۳۶تا۴۲ ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ عبازت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۳۱تا۳۵ ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۱ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۲۵تا ۳۰ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۱۶تا۱۸ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۱۳تا۱۵ ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷ عبارت و تفسر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۱۰تا۱۲ماه
2015-10-11
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۷تا۹ ماه
2015-10-10
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این ابزار شامل ۹ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۷تا۹ ماه
2015-10-10
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این ابزار شامل ۹ عبارت و تفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شناختی ۴تا۶ ماه
2015-10-10
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۴ عبارت و تفسیر ابزاز است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۴۹تا۶۰ماه
2015-10-10
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۴۳تا۴۸ ماه
2015-10-10
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این پرسشنامه دارای ۱۱ عبارت و تفسیر آزمون است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۱۶تا۱۸ماه
2015-10-10
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی از بدو تولد تا ۳ ماه
2015-10-10
20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۸ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای نفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۶۱تا۷۲ماده
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۳عبارت و تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۶۱تا۷۲ماده
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۳۱تا۳۶ماه
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ عبارت وتفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۲۵تا۳۰ماه
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۱۹تا۲۴ ماه
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۰ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۱۳تا۱۵ ماه
2015-10-06
20,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۱۰تا۱۲ ماه
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این پرسشنامه دارای ۱۱ عبارت وتفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۷ تا۹ ماه
2015-10-06
20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۴تا۶ ماه
2015-10-06
20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۹ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی بدو تولد تا ۳ ماه
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۴ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۴تا۶ ماه
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۶۱تا۷۲ ماه
2015-10-06
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۳ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۴۳تا۴۸ ماه
2015-10-05
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است که دارای تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۳۷تا ۴۲ ماه
2015-10-05
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۳۱تا۳۶ ماه
2015-10-05
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۶ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۲۵تا۳۰ ماه
2015-10-05
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۱۹تا۲۴ ماه
2015-10-05
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۷ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر است ودارای تفسیر میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۱۳تا۱۵ماه
2015-10-05
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباط اجتماعی ۱۰تا۱۲ماه
2015-10-05
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۰ عبارت اسن که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۷تا۹ ماه
2015-10-05
10,000 ریال – خرید
10,000 ریال – PURCHASE
این آزمون دارای ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آمها بلی و خیر میباشد ودارای زوش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس چند بعدی شوخ طبعی
2015-09-28
40,000 ریال – خرید
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی میزان حس شوخ طبعی فردی بعنوان مکانیزمی که در مقابله با مسایل زندگی به افراد کمک میکند است .ودارای ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری
2015-09-28
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۵۷ عبارت و روش نمره دهی که از روایی و پایایی برخوردار است که استرس پرستاری را مورد اندازه گیری قرار می دهد.
پرسشنامه
پرسشنامه شاخص نگرش به زندگی
2015-09-28
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی میزان معنا خواهی در زندگی است. ودارای ۲۸ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها موافقم،نظری ندارم،مخالفم میباشد ودارای روایی و پایایی و روش نمره دهی است.
پرسشنامه
پرسش نامه نشانه های توقف
2015-09-28
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه سوالاتی را در مورد باورها وآیین مندی ها می پرسد ودارای ۱۲ عبارت است که اهمیت معیارهای شخص در تصمیم گیری برای توقف آیین مندی ها را اندازه گیری میکند. ودارای پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه عقاید مربوط به آیین مندی
2015-09-28
20,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۱۲ عبارت است . و باورهای مثبت مربوط به آیین مندی ها را ارزیابی میکند ودارای پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه روش های کنار آمدن
2015-09-28
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۶۶ عبارت و روش نمره دهی است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد و نمره گذاری بصورت دو روش خام و نسبی است.
پرسشنامه
پرسش نامه رفتار بهداشتی
2015-09-28
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۴ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،بیشتر وقتها،گاهی اوقات و هیچ وقت است و۱۴ سوال شامل مشخصات جمعیت شناختی میباشد و دارای روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه تحریف های شناختی
2015-09-28
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۰ عبارت میباشد. که به سنجش تحریفهای شناختی می پردازد. ودارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه باورهای وسواسی
2015-09-28
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۴ پرسش میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه امیدواری میلر
2015-09-27
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۸ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بسیار مخالف،مخالف،بی تفاوت،موافق،بسیار موافق میباشد ودارای روایی،پایایی و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه ارزشیابی نگرش به دیابت
2015-09-27
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۷ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کمی ناراحت کننده است ، به طور متوسط،خیلی،فوق العاده بیش از حد میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه احساس آیزنک
2015-09-27
30,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۳۰ ماده است که جواب آزمودنی از دو قسمت بلی و خیر تشکیل شده است. ودارای روایی ،پایایی و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نقش مورد انتظار روحانیت جامعه ایران
2015-09-27
10,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر در تضعیف یا تقویت مشروعیت اجتماعی سازمان مذهب (روحانیت) در ایران بوده است ودارای ۸ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیررسمی کارکنان دانشگاه بر کارایی دانشگاه
2015-09-27
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر روابط غیر رسمی بر کارایی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی و دگرگونی آن با ورود تکنولوژی
2015-09-27
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی مشارکت زنان بوده است ودارای ۱۲ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران
2015-09-27
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران بوده است ودارای ۲۴ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه کارایی آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان
2015-09-27
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی کارایی آموزشی دوره های ضمن خدمت بوده است ودارای ۲۶ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه سنجش میزان سوگیری دانشجویان به ارزش های جهانی و عوامل موثر بر آن
2015-09-27
10,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی میزان سوگیری به ارزشهای جهانی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش پذیری نوآوری در حوزه کار روستاییان دامدار
2015-09-27
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نوآوری در حوزه کار روستاییان بوده است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه رفتار سیاسی دانش آموزان
2015-09-23
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی رفتار سیاسی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی
2015-09-23
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی بردباری افراد جامعه نسبت به دیگران است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه رابطه قشربندی اجتماعی و گرایشات و رفتارهای دینی
2015-09-23
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی رابطه قشر اجتماعی و گرایش دینی افراد بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه
2015-09-23
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی اثرات تلویزیون ماهواره ای بر فرد و جامعه بوده است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۷ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تغییرات فرهنگی در استان مازندران بر مبنای چهار چوب نظری اینگلهارت
2015-09-23
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی محیط اجتماعی از لحاظ پیش زمینه های فرهنگی است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی
2015-09-23
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نقش تشکل صنفی بر مشارکت اجتماعی بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
آزمون پژوهشی درباره بیگانگی اجتماعی در میان دانش آموزان
2015-09-23
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی بیگانگی اجتماعی و عوامل مور بر آن بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی و سنجش میزان انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجار های عام و مربوط به ترافیک
2015-09-23
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی انضباط اجتماعی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی و تبیین علل اجتماعی موثر بر آنومی در بین دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی
2015-09-23
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر برآنومی است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی نگرش های سیاسی مذهبی جوانان ذکور و عوامل موثر بر شکلگیری آن
2015-09-23
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نگرش های سیاسی – مذهبی جوانان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی نگرش های دانشجویان نسبت به ضرورت تاسیس و کارکردهای احزاب سیاسی در جامعه مدنی
2015-09-23
30,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه دانشجویان چه نوع نگرش نسبت به کارکرد احزاب در جامعه دارند هدف اصلی این آزمون است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی
2015-09-23
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون برررسی ذهنیت کشاورزان درباره نوع و میزان تمایل آنها و دلایل آن نسبت به یکپارچگی اراضی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی
2015-09-23
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی میزان مشارکت افراد در بین افراد بومی و غیر بومی است ودارای ۱۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی نگرش اقشار جامعه نسبت به تبلیغات تجارتی تلویزیون
2015-09-22
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی اینکه بین قشر وجایگاه اجتماعی افراد ارتباط وجود دارد یا نه؟ ودارای ۱۰ گویه و سوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی
2015-09-22
10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی ویزگی های کار آفرینی دانش آموختگان است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی کمی و کیفی ناسازگاری سربازان وظیفه در حین خدمت و علل بروز جرایم آنان
2015-09-22
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی ناسازگاری سربازان وعلل بروز جرائم بین آنان بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر انگیزش کارکنان در شرکت ریخته گری
2015-09-22
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون عدم انگیزش متناسب با توان و تخصص موجود نیروی انسانی است ودارای ۸ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاه قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان بهره وری فرهنگیان از وسایل ارتباط جمعی
2015-09-22
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل تاثیر گذاردر بهره مندی فرهنگیان از وسایل ارتباط جمعی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان در کنکور سراسری
2015-09-22
10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر باورهای فرهنگی در بازارهای سنتی و مدرن
2015-09-22
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی باورهای فرهنگی در بازار بوده است ودارای ۱۲ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین براساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها
2015-09-22
[purchase_link id=”10174″ style=”button” color=”red” text=”خرید”مشخص کردن اینکه در امر انتخاب مدارس غیر انتفاعی برای کدام خانواده ها مقوله آموزش مهم تر است هدف این آزمون است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استنباط های متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگی
2015-09-22
10,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه انقلاب فرهنگی بر اساس چه اهدافی ساخته شده است هدف این آزمون است ودارای ۳ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل تاریخی ساختی موثر بر رشد واسطه گری در ایرانی
2015-09-22
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون عوامل موثر بر رضایت شغلی بوده است. ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان پسر
2015-09-21
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد ستفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی در بین سرپرستان خانوار
2015-09-21
30,000 ریال – خرید
بررسی اینکه آیا نابسامانی فردی یک مساله اجتماعی است ؟هدف این آزمون است . ودارای ۲۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها
2015-09-21
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انهاست ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی رابطه قشربندی و پایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقایی جوانان
2015-09-21
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی تاثیر قشربندی وپایگاه اجتماعی افراد بر میزان گرایش آنها به رشته های مختلف هنری است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی
2015-09-21
20,000 ریال – خرید
هدف اصای این آزمون بررسی خرده فرهنگ دهقانی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر فعالیتهای پزوهشی
2015-09-21
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی فعالیتهای پؤوهشی بوده است ودارای ۲۰ گویه و نگرش میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی جامعه شناختی روابط اجتماعی خانواده های شهری
2015-09-21
10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان رفتار اجتماعی در بین خانوارهای شهری است. ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن و مرد
2015-09-21
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی تفاوت رفتاری افراد درقبال بیماری است .که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی تطبیقی کار آمدی سازمانی مدارس غیر انتفاعی و دولتی دوره متوسطه
2015-09-21
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی کارآمدی مدارس غیر انتفاعی و دولتی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی
2015-09-21
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی الگوهای همبستگی اجتماعی در میان اقوام مختلف بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی تاثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش آموزان
2015-09-21
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی علت کاستی ارزشهای دینی در جامعه است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران
2015-09-21
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر تکنولوژی برذهنیت افراد بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورداستفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی تاثیر برق رسانی به روستاها بر روابط اجتماعی
2015-09-21
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی تاثیر برق رسانی بر روابط اجتماعی در روستا بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورداستفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی پدید ه های فرزند خواهی و ارزش های مثبت و منفی کودکان برای والدین
2015-09-21
10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی پدیده فرزندخواهی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها
2015-09-21
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی موانع فرهنگی اجتماعی در توسعه اقتصادی روستاها است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی آنومی و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی
2015-09-21
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی آنومی بوده است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه اعتماد به تلویزیون و عوامل موثر بر آن
2015-09-21
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر اعتماد به تلویزیون است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه خود ارزیابی شخصیت بامدادی-شامگاهی
2015-09-12
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری شخصیت بامدادی-شامگاهی است. دارای ۱۹ پرسش از نوع لیکرت میباشد. ودارای روش نمره گذاری وپایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه سیاهه کالیفرنیا
2015-09-12
50,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار سیاهه مدادکاغذی-خوداجرااست.که از ۴۸۰ گویه صحیح-غلط تشکیل شده است که ۱۸ مقیاس را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری واعتبار وروایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان در فعالیت های دبیرستان
2015-09-09
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزاربررسی مشارکت دانش آموزان بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار
2015-09-09
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی مشکلات زنان دارای تحصیلات عالی در راهیابی به بازار کار است ودارای ۲۰گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
انتظارات فرزندان ۲۲تا۱۳ ساله از پدر
2015-09-09
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی انتظارات فرزندان ازپدر بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس فرزند پروری ارنولد
2015-09-09
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۰ ماده است که سه الگوی انضباطی نا کارآمد والدین را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری،روایی وپایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه آزمایش غربالگری ظرفیت شناخت یا CCSE
2015-09-09
40,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار ۳۰ مرحله ای است که برای کمک به متخصص بالینی برای تشخی سندروم روانی عضوی میباشد.ودارای روش نمره دهی پایایی و اعتبار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس پاسخ های نشخوار فکری
2015-09-09
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۲ سوال وروش نمره دهی میباشد.که چهارنوع متفاوت از واکنش بخ خلق منفی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
پرسشنامه
پرسش نامه معرفی مقیاس سنجش بیماران آلزایمری
2015-09-09
40,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار بالینی است که دقت،شناخت،اثر بخش بودن،ونواقص رفتاری را در بیماران آلزایمری ارزیابی میکند ودارای ۲۱ عبارت و روش نمره دهی وهمین طور پایایی و اعتبار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خود تاب اوری
2015-09-09
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه اضطراب امتحان
2015-09-09
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش علایم اضطراب امتحان است که از نوع خودگزارشی مداد-کاغذی میباشد ودارای ۲۵ ماده و روش نمره گذاری است ودارای روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون مهارتهای ارتباطی
2015-09-09
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۸ عبارت است وروایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر بر ان
2015-09-08
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی بهره وری بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی برخی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان
2015-09-08
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عملکرد تحصیلی است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه نقش اعتماد در سازمانهای علمی و برخی عوامل موثر بر ان
2015-09-08
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون تاثیر اعتماد در افزایش همکاری های علمی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر ان
2015-09-08
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های مردم بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵
2015-09-08
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان در سال تحصیلی ۷۸تا ۷۹
2015-09-08
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سیاسی معلمان است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عدالت و ازادی
2015-09-08
50,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی درک دانشجویان از عدالت و آزادی است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندانها و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم انان
2015-09-08
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون شناخت ویژگیهای مجرمین محبوس در زندانها بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
رسش نامه شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندانها و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم انان
2015-09-08
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی باروری بوده است.ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در ان
2015-09-08
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری بر گرایش دینی افراد بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه خوشبینی OPTIMISM یا آزمون جهت گیری زندگی LOT شیر و کارور
2015-09-08
15,000 ریال – خرید
آزمون جهت گیری زندگی شامل ۱۰ ماده است ۵ ماده بیانگر خلق خوش بینانه و ۵ ماده بیانگر خلق بد بینانه است . در قالب فایل PDF است و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .
پرسشنامه
پرسشنامه خوشبینی ( سنجش میزان خوشبینی در افراد )
2015-09-08
15,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۱۰ سوال دارد و برای سنجش میزان خوشبینی فرد مورد استفاده قرار می گیرد ۵ گزینه ای است و در قالب فایل jpg است
پرسشنامه
پرسشنامه خوش بینی
2015-09-08
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه توسعه خوشبینی جهت بهبود عملکرد کارکنان است .
سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. دارای ۲۹ سوال در قالب فایل jpg است . این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.
پرسشنامه
پرسش نامه پژوهشی در پدیده مدگرایی جوانان
2015-09-07
40,000 ریال – خرید
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی مدگرایی در بین جوانا ن است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر ان
2015-09-07
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پیان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر ان
2015-09-07
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به پوشش زنان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی میزان نوگرایی در بین مدیران کارگاه ههای کوچک
2015-09-07
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نوگرایی بین مدیران کارگاه های کوچک بوده است. ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی گرایش اعضای هیات علمی به مهاجرت از کشور
2015-09-07
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی پدیده مهاجرت به خارج از کشور بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر برپرخاشگری نوجوان
2015-09-07
40,000 ریال – خرید
بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی ،اجتماعی دانش آموزان بارفتار پرخاشگرانه انها هدف این ابزار است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش و پرورش
2015-09-07
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سازمانی کارکنان است ودارای ۱۵ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان اگاهی تاریخی نوجوانان
2015-09-07
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی آگاهی افراد جامعه از تاریخ ایران است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض اسیب
2015-09-07
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان ودختران بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵
2015-09-07
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی تاثیر عوامل اجتماعی -فرهنگی بر انزوای اجتماعی و جوانان است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با رشته تحصیلی خود انها
2015-09-07
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان و پدران بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی انها
2015-09-07
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی کیفیت نگرش دینی دانشجویان وپایگاخ اقتصادی و اجتماعی است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی و عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری این نوع همبستگی
2015-09-07
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی الگوهای همبستگی اجتماعی میان اقوام مختلف بوده است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان
2015-09-07
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون میزان آگاهی سیاسی معلمان برحسب خصوصیات مختلف است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی برخی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
2015-09-07
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عملکرد تحصیلی بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستاییان و عشایر به شهر ایلام
2015-09-07
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون مهاجرت به شهر بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه انتظار دانشجویان از نقش دولت و بررسی نقش جامعه پذیری سیاسی در ان
2015-09-07
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی انتظار از دولت ونقش جامعه پذیری سیاسی در آن بوده است. ودارای ۱۵ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز
2015-09-06
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی نگرش والتزام عملی افراد نسبت به نمازهای واجب یومیه است. ودارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری،وروایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس صمیمیت
2015-09-06
20,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار ۱۷ سوالی است که هدف آن سنجیدن مهر و صمیمیت میباشد. ودارای روش نمره گذاری،وروایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس سازگاری زن و شوهر
2015-09-06
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۲ عبارت و روش نمره گذاری است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
ارزیابی متقاضی شغل
2015-09-06
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه، به بررسی فنون مدیریت احساسات که توسط متقاضی شغل در مصاحبه های استخدامی به کار برده می‌شود، می‌پردازد. دارای ۹ سوال است .در قالب فایل jpg است . این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد پنجم، انتشارات راه‌دان، تهران.
پرسشنامه
پرسشنامه کمال گرایی هیل ۵۹ سوالی
2015-09-05
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۵۹ سوال دارد که دارای ۸ خرده آزمون است کمال گرایی مثبت با خرده مقیاس های نظم و سازمان دهی ، هدفمندی تلاش برای عالی بودن و معیار های بالا برای دیگران . کمال گرایی منفی با نیاز به تایید دیگران تمرکز بر اشتباهات ، ادراک فشار از سوی والدین و نشخوار فکری . نمره گذاری ، اعتبار روایی دارد . ۱۰ صفحه در قالب فایل jpg است .
پرسشنامه
اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرSTAI
2015-09-05
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه برای سنجش اضطراب آشکار و پنهان طراحی شده و هر کدام دارای ۲۰ سوال و مجموعا ۴۰ سوال است دارای هنجار یابی ، شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی است . در قالب فایل ورد است و پس از خرید موفق فورا قابل دانلود است .
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس دینداری در کار
2015-09-05
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش میزان ایمان در امورشغلی است ودارای ۱۵ عبارت است که آزمودنی باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خودرابیان کند.ودارای روش نمره گذاری وروایی ،پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی کودکان(فرم والدین) –
2015-09-05
45,000 ریال – خرید
این ابزار یک آزمون ۵۶ عبارتی است که دارای ۳ زیر مقیاس میباشد. ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی کودکان(فرم معلمان)
2015-09-05
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه یک آزمون ۵۶ عبارتی است که از مجموعه ۳ زیر مقیاس تشکیل شده است. که گزینه های پاسخ به آنها آری خیر میباشدودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان فرم کوتاه
2015-09-05
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی زمینه یابی رفتارهای پرخطر میباشد که ودارای ۵ سوال ازنوع خود گزارش دهی است که آزمودنی باید دریک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای میزان رضایت خود از ابعاد گوناگون زندگی رابیان کند ودارای روش نمره دهی وروایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان فرم بلند
2015-09-05
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارایه نیمرخی از رضایت کودکان و نوجوانان از جنبه های مهم زندگیشان مانند خانواده ومدرسه ،و ارزیابی کلی آنها از زندگی است ودارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار
2015-09-05
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی جهت گیری ورزشکاران وشامل ۲۵ سوال و ۵ مقیاس است ودارای روش نمره دهی وروایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اعتماد در روابط شخصی نزدیک
2015-09-05
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۷ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،تا حدی موافقم،نظری ندارم،تا حدی مخالفم، مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی
2015-09-05
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت درکلاس های ریاضی و آمار است. ودارای ۲۴ سوال و روش نمره گذاری میباشد که از روایی وپایایی برخوردار است.
پرسشنامه
شاخص رضایت از زناشویی
2015-09-05
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری میزان رضایت افراد از ازدواج است. ودارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است .
پرسشنامه
پرسش نامه مسیولیت پذیری نوجوانان
2015-09-05
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۵۰ سوال وروش نمره دهی میباشد که از روایی و پایایی بر خوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه فرسودگی شغلی
2015-09-05
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال است که به سنجش فرسودگی هیجانی،پدید ه های شخصیت زدایی وفقدان تحقق شخصی در چارچوب فعالیت حرفه ای را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه فرا شناخت
2015-09-02
50,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش تفاوتهای بین فردی که در مورد یاورهای مثبت و منفی نسبت به نگرانی وافکار مزاحم است.که شامل دو فرم میباشد که هرکدام دارای ۶۵ و۳۰ عبارت هستند. ودارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه سطوح انگیزش شغلی
2015-09-02
40,000 ریال – خرید
این آزمون ابزاری برای ارزیابی سطوح انگیزش شغلی وسنجشی ساده برای اندازه گیری حد انگیزش درونی کارکنان است ودارای ۲۸ سوال و روش نمره گذاری،روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه دینداری مسلمانان
2015-09-02
40,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۲۶ جمله است که ۴ بعد دینداری را می سنجد.ودارای روش نمره گذاری ،روایی وپایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه خود پنداره مربوط به مدرسه
2015-09-02
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون افزایش خودپنداره مثبت در دانش آموزان است.این ابزار از نوع خود گزارش دهی میباشد که دارای ۱۵ سوال وروش نمره گذاری است. واز روایی وپایایی برخورداراست.
پرسشنامه
پرسش نامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه
2015-09-02
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی ابعاد هیجانی،شناختی ورفتاری خشم در محیط مدرسه است .ویک ابزار خودگزارش دهی است که از ۳۶ ماده تشکیل شده است.که دارای روش نمره دهی ،روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه جهت گیری مذهبی
2015-09-02
40,000 ریال – خرید
این ابزار ازنوع خودگزارشی مداد-کاغذی است که ۴۵ ماده دارد.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه تعهد نسبت به مدرسه
2015-09-02
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۶ سوال و روش نمره دهی است.
پرسشنامه
پرسش نامه تعهد مذهبی
2015-09-02
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش میزان تعهد مذهبی افراد است.ودارای ۱۰ عبارت و روش نمره دهی میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه تعهد سازمانی
2015-09-02
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۴ سوال و ۳ خرده مقیاس وروش نمره گذاری است. واز پایایی وروایی برخودار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه تعارضات زناشویی
2015-09-02
40,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۴۲ سوال وروش نمره دهی است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه تصمیم گیری شغلی
2015-09-02
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال وروش نمره دهی میباشد که از پایایی وروایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه شاخص تمایل جنسی همسر
2015-09-02
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری است که از پایایی و روایی برخوردار است .این ابزار هنجار یابی شده است.
پرسشنامه
پرسش نامه امنیت شغلی
2015-09-02
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون دستیابی و شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت شغلی درمحیط کار است وشامل ۳۰ سوال ۵ گزینه ای است. ودارای روش نمره گذاری،روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه احساسات مثبت نسبت به همسر
2015-09-01
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۷ سوال است که برای اندازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر است که هنجار یابی شده است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی
2015-09-01
40,000 ریال – خرید
این آزمون یک پرسشنامه ۴۷ سوالی است و چهار بعد مهارتها و توانایی های شناختی،مهارتهای رفتاری،کفایت های هیجانی ،آمایه های انگیزشی و انتظار را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون رفتار کار آفرینی
2015-09-01
30,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۵۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر است. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون خودکار آمدی کارآفرینی
2015-09-01
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۹ عبارت وروش نمره گذاری است که از روایی و پایایی برخودار است.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون اضطراب رقابت در ورزش
2015-09-01
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش میزان اضطراب ورزشکاران برای رقابت در مسابقات است.ودارای ۱۰ عبارت وروش نمره دهی میباشدکه از روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه خود ارزیابی شخصیت بامدادی-شامگاهی
2015-09-01
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری شخصیت بامدادی -شامگاهی است. ودارای ۱۹ پرسش ازنوع لیکرت میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس وسواس مرگ
2015-09-01
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری نشخوارها وتشریفات مرگ است ودارای ۱۵ ماده و روش نمره دهی میباشد ودارای ۱۵ ماده وروش نمره گذاری است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس کمرویی
2015-09-01
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری واکنش های منفی به بودن با غریبه ها یا آشنایان سببی است. ودارای ۱۴ ماده و روش نمره دهی میباشد که ازپایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ
2015-09-01
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری ارزشها وپذیرش خود است. ودارای ۱۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از روایی وپایایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس شرم درونی شده
2015-08-31
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری تجربه هیجانی انزجاری است ودارای ۳۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خود انتقادی
2015-08-31
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری بی ارزشی وبی کفایتی و احساس حقارت و پوچی وتنهایی است. ودارای ۲۲ ماده و روش نمره گذاری است و از پایایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده
2015-08-31
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری وجود یا دسترسی پذیری به افرادی که می توانیم بر انها تکیه کنیم است ودارای ۱۲ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس ترس از شکست
2015-08-31
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری گرایش به ارزیابی تهدید کننده واحساس اضطراب درشرایط احتمالی شکست است. ودارای ۵ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس باورهای خود کار آمدی عمومی
2015-08-31
هدف این آزمون اندازه گیری صلاحیت و شایستگی شخصیت است. ودارای ۱۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخورداراست ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اندازه گیری برتری های زود -دیر خوابیدن
2015-08-31
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری سنخ های شخصیتی است. ودارای ۱۲ ماده و روش مره گذاری میباشد که از پایایی وروایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس افسردگی مرگ
2015-08-31
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری افسردگی مرگ است.ودارای۱۹ماده میباشد که در یک طیف لیکرت ۵ رتبه ای به شکل دو گزینه ای تنظیم شده است. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اضطراب مرگ
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری اضطراب مرگ است.ودارای ۱۴ سوال که گزینه های پاسخ به آنها بلی خیر است ودارای روش نمره گذاری وروایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه سبک های اسنادی
2015-08-30
50,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری سبک های تفکر مثبت و منفی است.ودارای ۴۸ سوال و روش نمره گذاری میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه افسردگی کودکان
2015-08-30
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری میزان افسردگی کودکان ونوجوانان است.ویک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۷ ماده است. ودارای روایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس مهارتهای ارتباطی زوجین
2015-08-30
45,000 ریال – خرید
هدف این ابزار اندازه گیری مهارتهای ارتباطی زوج ها در حل ناسازگاری های بین فردی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۲ ماده و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس رضایت زناشویی
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری رضایت زناشویی است.ودارای ۱۳ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودرپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته ست.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خود کارآمدی جنسی -کنش ورزی نعوظی
2015-08-30
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری اطمینان وشایستگی کنش وری نعوظی مردان است .ودارای ۲۵ ماده که در یک طیف لیکرت ۵ رتبه ای تنظیم شده است.ودارای پایایی و روایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خانواده گرایی
2015-08-30
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری پیوند خانوادگی است.ودارای ۱۶ ماده وروش نمره گذاری است واز پایایی و روایی برخوردار است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس تنیدگی پس از زایمان
2015-08-30
50,000 ریال – خرید
هدف آزمون اندازه گیری تنیدگی پس از زایمان است.ودارای ۵۵ ماده وروایی وپایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس تعارض کار -خانوادهو خانواده -و کار
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری تعارض کار -خانواده وخانواده وکار است.ودارای ۱۰ ماده وروایی وپایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس بهزیستی روانی
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار اندازه گیری بهزیستی روانی است.ودارای ۱۲ ماده وپایایی وروایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر
2015-08-30
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری باورهای محدودکننده انتخاب همسر است.ودارای ۲۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نمه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن است.ودارای ۱۷ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اسناد شکست رابطه عاشقانه
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه اندازه گیری دلایل ممکن کاهش وشکست آخرین رابطه عاشقانه است. ودارای ۳۶ سوال و روش نمره گذاری میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس ارزیابی عملکرد خانواده
2015-08-30
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری سازمانی و ساختاری خانواده است. ودارای ۵۳ ماده میباشد که توانایی خانواده در سازش با حوزه وظایف خانوادگی را بر روی یک مقیاس چهاردرجه ای لیکرت مشخص میکند. ودارای روش نمره گذاری،پایایی و روایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه فرم کوتاه مقیاس نگرش های عشق
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری وبررسی سبک ها و نگرشهای عشق است. ودارای ۲۴ ماده و پایایی وروایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
فرم کوتاه مقیاس نگرش جنسی
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری نگرش های جنسی آسان گرا و محافظه کار است ودارای ۱۸ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی وروایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه میزان اندازه گیری وسواس فکری -عملی پادوا
2015-08-30
50,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری وسواس فکری-عملی است.ودارای ۵۵ سوال وروش نمره گذاری است واز روایی ،پایایی برخوردار میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه شخصیتی شریک ایده آل
2015-08-30
45,000 ریال – خرید
هدف این ابزار اندازه گیری شخصیتی شریک ایده آل است. ودارای ۶۰ سوال میباشد که دارای پایایی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه سلامت عمومی
2015-08-30
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری و تشخیص سلامت روان است. و۲۴ ماده دارد که هریک از آنها شدت مشکلات روانی را با استفاده از مقیاس لیکرتی چهار رتبه ای اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری و پایایی وروایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه رشد و تکامل پس آسیبی
2015-08-29
40,000 ریال – خرید
هدف آزمون اندازه گیری میزان دستاوردهای شخصی بعد از رویداد آسیب زا است .ودارای ۲۱ پرسش و۵ خرده مقیاس است. ودارای روایی وپایایی و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه برتری های انتخاب همسر
2015-08-29
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۸ سوال است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه افسردگی بک – فرم کوتاه
2015-08-29
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری نشانه های شناختی،عاطفی،انگیزشی، وبدنی افسردگی است. وشامل ۱۳ گزاره خودگزارش دهی است که نشانه های خاص افسردگی را بیان میکند.ودارای روایی ،پایایی وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه افسردگی بک
2015-08-29
45,000 ریال – خرید
هدف این ابزار اندازه گیری نشانه های شناختی،عاطفی،انگیزشی، وبدنی افسردگی است.ویک شاخص خود گزارش دهی ۲۱ ماده ای است.ودارای روش نمره گذاری وروایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه هوش هیجانی شات
2015-08-29
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۳ سوال است .سوالات این آزمون در مقیاس لیکرت ۵ نقطه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم تنظیم شده است.ودارای اعتبار وروایی وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی
2015-08-29
40,000 ریال – خرید
این آزمون کمال گرایی را از نقطه نظر کارکردی و رفتار گرایی مورد سنجش قرار می دهد. ودارای روش نمره گذاری واعتبار است.
پرسشنامه
پرسشنامه شخص با حساسیت حسی بالا
2015-08-29
30,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۲۷ سوال خود گزارشی است که واکنش پذیری روان شناختی به محرکهای محیطی را مورد سنجش قرار می دهد. ودارای اعتبار و پایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه سرسختی روان شناختی
2015-08-29
40,000 ریال – خرید
این مقیاس یک ابزار خود گزارشی مداد-کاغذی است که ۴۵ ماده دارد. ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس رفتار تکانشی
2015-08-29
40,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۵۹ آیتم است که ۵ بعد رفتار تکانشی را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس دلسوزی به خود
2015-08-29
40,000 ریال – خرید
این ابزار یک مقیاس خود گزارشی ۲۶ سوالی است. ودارای روش نمره گذاری،پایایی و اعتبار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس تاب آوری روان شناختی
2015-08-29
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید است که شامل ۲۵ سووال است که هر سوال درمقیاس لیکرت درجه بندی میشود. ودارای روش نمره گذاری،همسانی درونی،پایایی باز آزمایی، وروایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس بازداری رفتاری-فعال سازی فعال سازی کارور و رایت
2015-08-29
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی تفاوت های فردی در حساسیت سیستم های بازداری وفعال سازی رفتاری است.ودارای ۲۰ سوال و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس ۱۲ آیتمی سه صفت تاریک شخصیت
2015-08-29
20,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۱۲ سوال است که سه صفت تاریک ماکیا ولگرایی،سایکو پاتی، وخود شیفتگی را می سنجد.ودارای اعتبار و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه فرم کوتاه مقیاس شخصیتی
2015-08-29
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری پنج عامل بزرگ شخصیت است. ودارای ۶۰ گویه میباشد که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی میشود ودارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه هوش معنوی
2015-08-29
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه یک ابزار ۲۴ سوالی است. که هر سوال دارای ۵ گزینه میباشد واز اعتبار و پایایی بر خوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه صبحی-عصری-هورن-آستنبرگ
2015-08-26
40,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار خود گزارشی است.که برای اندازه گیری تیپ های عصری و صبحی به کار می رود. وشامل ۱۹ سوال وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه شخصیت تیپD
2015-08-26
20,000 ریال – خرید
این آزمون مشتمل بر ۱۴ گویه است. که دو ویژگی کلی عاطفی منفی و باز داری اجتماعی را ارزیابی میکند. ودارای اعتبار و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه شخصیت تیپ C
2015-08-26
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۰ سوال است. که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،گاهی اوقات،بیشتر اوقات، وهمیشه است. ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه شخصیت تیپ Aیا B
2015-08-26
20,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۲۵ سوال است که بصورت بلی و خیر پاسخ داده میشود. دارای اعتبار و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه سرشت و منش
2015-08-26
45,000 ریال – خرید
این آزمون ۱۲۵ گویه دارد و آزمودنی به این گویه ها بصورت صحیح و غلط پاسخ می دهد. ودارای پایایی ،روایی وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه سبک های شوخ طبعی
2015-08-26
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۲ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،زیاد موافقم،تا حدی موافقم،بینابین،تاحدی مخالفم،زیاد مخالفم،کاملا مخالفم میباشد. ودارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه سبک های دلبستگی
2015-08-26
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۴ سوال که گزینه های پاسخ به آنها کاملا مخالفم،مخالفم،بینابین،موافقم،کاملا موافقم است ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه جهت گیری جنسیتی بم
2015-08-26
40,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۵۶ سوال وچهار خرده مقیاس است. که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط میباشد ودارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه بخشایش
2015-08-26
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی وخود گزارشی است که مشتمل بر ۲۰ آیتم میباشد. و دارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه شخصیتی هگزاکو
2015-08-26
[purchase_link id=”9191″ style=”button” color=”gray” text=”خرید”پرسشنامه شخصیتی هگزاکو مدلی از ابعاد عاملی شخصیت است که از ۶۰ سوال وشش بعد تشکیل شده است که هربعد دارای ۱۰ سوال میباشد که دارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی
2015-08-26
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر همسر گزینی بوده است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در تشکل های اقتصادی اجتماعی
2015-08-26
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان
2015-08-26
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر بالا رفتن سن ازدواج جوانان
2015-08-26
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در فعالیت های عمرانی
2015-08-26
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش آموزان
2015-08-26
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی مشارکت دانش آموزان بوده است. ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار
2015-08-26
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی مشکلات زنان دارای تحصیلات عالی در راهیابی به بازار کار است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده
2015-08-26
40,000 ریال – خرید
بررسی خشونت شوهران نسبت به همسر هدف این آزمون است ودارای ۵۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسشنامه انتظارات فرزندان ۲۲تا۱۳ ساله از پدر
2015-08-26
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی انتظارات فرزندان از پدر بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشدکه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداری و عمنکرد تحصیلی دانش آموزان
2015-08-25
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداره درباره عملکرد تحصیلی بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس
2015-08-25
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس است ودارای ۱۰ گویه ومتغیر میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر دروغگویی
2015-08-25
40,000 ریال – خرید
بررسی متغیرهای موثر بر دروغگویی هدف این ابزار است ودارای ۱۵ متغیر میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه رابطه طبقه بندی اجتماعی و گرایش های دینی مردم
2015-08-25
45,000 ریال – خرید
بررسی عوامل موثر در زمینه دین،تفاوتهای طبقات اجتماعی هدف این ابزار است ودارای ۸۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر دینداری جوانان است ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن
2015-08-25
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری اجتماعی بر گرایش دینی افراد بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر وفاق اجتماعی بوده است.ودارای ۲۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه فرد گرایی
2015-08-25
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی علل رشد فردگرایی در جوانان بوده است ودارای ۳۰ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر برآن
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این پرسشنامه بررسی بهره وری بوده است. ودارای ۱۲ عبارت و گویه میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر آن
2015-08-25
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های اداری بوده است ودارای ۳۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه یررسی جامعه شناختی تصویر زن در فرهنگ ایرانی
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نگرش به زنان بوده است. ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر آن
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۳۸ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی میزان وجدان کار کارکنان سازمان جهاد سازندگی
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۳۲ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی کارایی دبیران در تدریس بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد کشاورزی
2015-08-25
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر حضور و مشارکت مردم در مساجد
2015-08-24
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر حضور افراد در مسجد بوده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین براساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها
2015-08-24
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی امر انتخاب مدارس غیر انتفاعی برای کدام خانواده ها مقوله آموزش مهمتر است. ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان
2015-08-24
45,000 ریال – خرید
هدف این ازمون بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت مذهبی جوانان است ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش
2015-08-24
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سازمانی کارکنان است ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان آگاهی تاریخی نوجوانان
2015-08-24
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون میزان آگاهی افراد جامعه است و دارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عملکرد گروه های برنامه ساز صدای جمهوری اسلامی ایران
2015-08-24
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و میزان عملکرد کارکنان است ودارای ۱۰ گویه وسوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با رشته تحصیلی خود آنها
2015-08-24
30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان و پدران بوده است.وشامل ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی رابطه بین دمو کراسی و بورو کراسی در اداره آموزش و پرورش
2015-08-24
30,000 ریال – خرید
بررسی تاثیر بروکراسی بر روی دموکراسی وشیوه های دموکراتیک است.ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۱۰ گویه و سوال است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی آنها
2015-08-24
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی چگونگی کیفیت نگرش دینی دانشجویان است. ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثز بر بهره وری کادر اداری سازمانهای دولتی
2015-08-24
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی بهره وری اداری بوده است.ودارای ۲۰ گویه وسوال میباشد که درپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تاثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش آموزان
2015-08-24
40,000 ریال – خرید
مشخص کردن علت کاستی ارزش های دینی هدف این ابزار است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تاثیر قشر بندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی
2015-08-24
30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی پیشرفت تحصیلی بوده است.ودارای ۱۵ گویه وسوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تا ثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی از متغیر های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
2015-08-24
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی پیشرفت تحصیلی میباشد.ودارای ۱۰ گویه و متغیر است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
مقیاس هیجان خواهی آرنت
2015-08-24
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون کشف رابطه هیجان خواهی باانواع گوناگون رفتار است.ودارای ۲۰ سوال وشیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه خاطرات برجسته یا حافظه فلاش بالب
2015-08-23
45,000 ریال – خرید
از این آزمون برای جمع آوری اطلاعات در زمینه حافظه استفاده میشود.ودارای ۹ سوال است که بصورت انفرادی اجرا میشود.
پرسشنامه
پرسش نامه مقیاس بخشودگی بین فردی
2015-08-23
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه سبک های تصمیم گیری
2015-08-23
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۳ عبارت است که به صورت لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف دراختیار آزمودنی قرار می گیرد.ودارای روایی وپایایی است و هنجار یابی شده است.
پرسشنامه
پرسش نامه ذهن آگاهی فرایبرگ
2015-08-23
30,000 ریال – خرید
این ازمون ۳۰ ماده داردومشاهده غیر ارزیابانه از زمان حاضر وپذیرش تجربه های منفی را مورد ارزیابی قرار می دهد. ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه باورهای هوشی
2015-08-23
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۴ سوال است ودر پایان نامه ککارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی
2015-08-23
30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی فرایند بخشش در موقعیت زندگی زناشویی است ودارای ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
مقیاس انسجام خانوادگی
2015-08-23
30,000 ریال – خرید
این مقیاس دارای ۲۸ سوال است که از طریق ان می توان به میزان انسجام خانوادگی پی برد ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه هیجان خواهی زاکر من
2015-08-23
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۱۵ جفت جمله است که هرجفت با حروف الف و ب مشخص شده اند.واز روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه منبع کنترل درونی – بیرونی راتر
2015-08-22
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۹ جفت جمله است.که هرجفت با حروف الف و ب مشخص شده اند و هدف این ابزار سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین است.واز روایی وپایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت
2015-08-22
40,000 ریال – خرید
این ازمون دارای ۵۸ سوال وروش نمره گذاری وتفسر نتایج است. واز اعتبار و روایی خاصصصی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه شیوه فرزند پروری پارکر
2015-08-22
30,000 ریال – خرید
این آزمون به منظور تصحیح برخی از محدودیت ها ونقایص ابزار پیوند ساخته شده است دارای ۱۵ سوال است وروش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه شیو ه های فرزند پروری بامریند
2015-08-22
40,000 ریال – خرید
این آزمون به بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری می پردازد ودارای ۳۰ عبارت و روایی وپایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه شخصیتی گری -ویلسون
2015-08-22
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۲۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها ،بله،خیر نمی دانم میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه سازگاری بل
2015-08-22
70,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۶۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی ،خیر و نمی دانم میباشد ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه رضایت جنسی
2015-08-22
20,000 ریال – خرید
این ابزار احساسات و نگرانیهای شخصی را درباره محبت و رابطه جنسی باهمسر را ارزیابی میکند.ودارای ۱۷ سوال و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه رضامندی زناشویی انریچ
2015-08-22
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۱۵ سوال ۵ گزینه ای میباشد.ودارای شیوه نمره دهی و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه خود اثر بخشی کلی
2015-08-22
40,000 ریال – خرید
این آزمون یک مقیاس ۱۷ ماده ای خود گزارشی ومداد- کاغذی میباشد.ودارای روش نمره گذاری و دونوع روایی و پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه چند وجهی مسایل جنسی
2015-08-22
45,000 ریال – خرید
این آزمون را میتوان به عنوان میزان تفاوتهای فردی ۱۲ ساختی استفاده کرد ودارای ۶۰ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی بر خوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه NEO -PI-R فرم کوتاه
2015-08-22
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۶۰ سوال وروش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه فرزند پروری ارنولد
2015-08-19
45,000 ریال – خرید
این آزمون ۳ الگوی انضباطی ناکار آمد والدین را می سنجد ودارای ۳۰ ماده و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی
2015-08-19
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۳ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
مقیاس خود تاب آوری
2015-08-19
30,000 ریال – خرید
این ابزار شامل ۱۴ عبارت وروش نمره گذاری وروایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی
2015-08-19
30,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار ۱۲ عبارتی است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده تهیه شده است ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
مقیاس چند بعدی منبع کنترل لونسون
2015-08-19
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون مشخص ساختن نوع منبع کنترل افراد بزرگسال است.واز نوع مداد -کاغذی وشامل ۳ زیر مقیاس و۲۴ عبارت است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی میباشد.
پرسشنامه
مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست
2015-08-19
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایی است.و شامل ۳۵ عبارت و ۶ مقیاس است.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.
پرسشنامه
مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو -کراوان
2015-08-19
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد است و دارای ۳۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است که از روایی وپایایی برخوردار است.
پرسشنامه
مقیاس اعتماد در روابط بین فردی برای دوست
2015-08-19
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر با دوستانشان ساخته شده است. ودارای ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
مقیاس اعتماد در روابط بین فردی
2015-08-19
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا مخالفم،مخالفم،تقریبا مخالفم،نظری ندارم،تقریبا موافقم،موافقم،کاملا موافقم میباشد.
پرسشنامه
مقیاس اعتماد بین شخصی
2015-08-19
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای دو مقیاس جداگانه برای زنان ومردان است که شامل ۳۴ عبارت میباشد ودارای شیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
مقیاس احساس تنهایی
2015-08-19
این آزمون دارای ۲۰ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،بندرت،گاهی اوقات و اغلب میباشد ودارای روش نمره گذاری وروایی و پایایی است.
پرسشنامه
مقیا س درجه بندی اضطراب کامپیوتر
2015-08-19
30,000 ریال – خرید
این مقیاس یک ارزیابی خودسنجی ۱۹ ماده ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است. ودارای روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
سیاهه کمال گرایی هیل
2015-08-19
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۵۸ عبارت وروش نمره گذاری است و از اعتبار و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا فرم کوتاه
2015-08-18
50,000 ریال – خرید
این آزمون یکی از ابزارهای سنجش شخصیت است وشامل ۷۱ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه هوش هیجانی بار -ان
2015-08-18
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۹۰ سوال و روش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه هوش فرهنگی
2015-08-18
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۰ عبارت ۷ گزینه ای است واز روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه هوش اخلاقی
2015-08-17
45,000 ریال – خرید
هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول جهانی در اخلاقیات،اهداف ومراودات یک فرد از روی قاعده است.ودارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه هوش اجتماعی
2015-08-17
40,000 ریال – خرید
هوش اجتماعی عبارت است توانایی برقراری روابط بین فردی درگروه و بادیگران است.ودارای ۴۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه مهارتهای ارتباطی بین فردی
2015-08-17
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری است که از روایی و پایایی بر خوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه مهارت زندگی
2015-08-17
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۴۴ عبارت است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه فهرست علایم روانی
2015-08-17
50,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۹۰ سوال است ودارای روش نمره گذاری واز روایی و پایایی مناسبی بر خوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه سبک هویت برزونسکی
2015-08-17
45,000 ریال – خرید
این آزمون به منظور ارزیابی جهت گیری هویت افراد تهیه شده است. ویک ابزار خود گزارش دهی ۴۰ عبارتی است ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه سبک های هویت
2015-08-17
50,000 ریال – خرید
این آزمون برای سنجش سطح های هویت مناسب است.از۶۴ ماده تشکیل شده است و دارای ۴خرده مقیاس است.واز روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه روش های کنار آمدن
2015-08-17
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۶۶ عبارت ودارای روش نمره گذاری به دوصورت خام و نسبی میباشد.واز روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه اعتیاد به اینترنت
2015-08-17
30,000 ریال – خرید
این آزمون برای سنجش اعتیاد به اینترنت تهیه شده است و یک ابزار مداد-کاغذی است ک دارای ۲۰ سوال میباشد.واز پایایی وروایی مناسبی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه اضطراب کودکان
2015-08-16
40,000 ریال – خرید
این ازمون دارای ۴۲ عبارت است واز پایایی وروایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه اضطراب امتحان
2015-08-16
30,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار خود گزارش – دهی است که ۲۵ ماده دارد ودارای روش نمره گذاری و اعتبار و پایایی است.
پرسشنامه
پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر
2015-08-16
20,000 ریال – خرید
این ابزار برای اندازه گیری اضطراب در مورد مرگ است ودارای ۱۴ عبارت است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه احساس گناه ایزنک
2015-08-16
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد.واز روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه احساس پیری
2015-08-16
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که ارزیابی فرد از چگونگی فرایند پیر شدن را می سنجد که بخش اول شامل ۳۲ عبارت وبخش دوم شامل ۱۷ جمله است. ودارای روایی و پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه ابعاد هویت
2015-08-16
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۵ عبارت میباشد ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است.
پرسشنامه
آزمون مهارتهای ارتباطی
2015-08-16
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۸ عبارت است.که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،اغلب،گاهی،کم هرگز است که از روایی و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
آزمون همرنگی L 72
2015-08-16
40,000 ریال – خرید
در این آزمون ۵۵ جمله درباره چگونگی روابط شما بادیگران ارائه شده است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی واعتبار برخوردار میباشد.
پرسشنامه
آزمون اعتیاد به پیامک
2015-08-16
20,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۱۵ عبارت است که سه مولفه هیجانی،ادراک استفاده افراطی ،وحفظ روابط را اندازه گیری میکند.ودارای روایی وپایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه آموزش و امید به تحرک اجتماعی
2015-08-16
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی آموزش وتحرک اجتماعی است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی
2015-08-16
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه شدت افسردگی برنز
2015-08-16
20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ابدا،کمی،تا اندازه ای،خیلی زیاد است ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه آزمون شدت اضطراب برنز
2015-08-16
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ابدا،کمی،تا اندازه ای،خیلی زیاد است ودارای کلید نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد کشاورزی
2015-08-15
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس
2015-08-15
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی کارایی دبیران درتدریس بوده است. ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه دموکراسی
2015-08-15
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی برداشت افراد از دموکراسی و عوامل موثر بر آن است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه رابطه طبقه بندی اجتماعی و گرایش های دینی مردم
2015-08-15
45,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه چه عواملی در زمینه دین،در تفاوت های طبقات اجتماعی وجود دارد هدف این آزمون است. ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشدودر پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است.
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش اعتیاد به گوشی همراه
2015-08-15
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش میزان اعتیاد به گوشی همراه است.ودارای ۱۷ سوال و روش نمره گذاری است واز اعتبار وروایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن
2015-08-15
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی عوامل موثر بر دینداری جوانان میباشد ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن
2015-08-15
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری اجتماعی بر گرایش دینی افراد است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر بر آن
2015-08-15
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی بهره وری بوده است.ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه وسواس
2015-08-15
49,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستاییان و عشایر
2015-08-12
30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی مهاجرت به شهر بوده است.ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی اثرات اجتماعی سیاسی نماز جمعه
2015-08-12
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی اثرات اجتماعی نماز جمعه بوده است.ودارای ۱۵ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه انتظار دانشجویان از نقش دولت و بررسی نقش جامعه پذیری سیاسی درآن
2015-08-12
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی انتظار از دولت و نقش جامع پذیری سیاسی در آن بوده است.ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه آموزش و امید به تحرک اجتماعی
2015-08-12
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی آموزش وتحرک اجتماعی بوده است.ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی در ایران
2015-08-12
40,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه بین مظاهر نوسازی و عقلانیت دینی ارتباط وجود دارد یا خیر هدف این آزمون است.ودارای ۲۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه آزمون شدت اضطراب برنز
2015-08-12
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه هوش کتل
2015-08-12
39,000 ریال – خرید
این آزمون دارای دو فرم AوB است.وزمام اجرا برای این آزمون ۱۳ دقیقه است ودارای ۹۲ سوال است.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون تداعی کلمات
2015-08-12
49,000 ریال – خرید
شیوه استفاده از این ابزار ساده است به گونه ای که کلمه ای به آزمودنی میدهند واز او می خواهند بلا فاصله پاسخ بدهد.ودارای چندین مرحله بهمراه توضیح وتفسیر است.
پرسشنامه
پرسش نامه IMBمرتبط با پیروی بیماران ایدزی
2015-08-12
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۳ عبارت در چند بخش اطلاعات،انگیزش،مهارتهای رفتاری ، است.
پرسشنامه
پرسش نامه ازمون جهت گیری زندگی
2015-08-12
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۰ عبارت است .که از روایی و پایایی برخوردار است و دارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه استرس هری
2015-08-12
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش میزان فشار روانی افراد است.ودارای ۶۶ عبارت و روش نمره گذاری است و از روایی و پایایی بر خوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه پرخاشگری
2015-08-12
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۰ ماده است وجز ابزارهای کاغذ-مدادی است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی و پایایی بر خوردار است.
پرسشنامه
پرسش نامه تحریف های شناختی
2015-08-12
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشم ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه خود بیمار انگاری
2015-08-10
49,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۶ سوال که گزینه های پاسخ به انها آری وخیر میباشد.وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه شاخص رضایت از زندگی سالمندان
2015-08-10
38,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۰ عبارت است که هدف آن ارزیابی کلی احساس بهزیستی سالمندان وتشخیص سالخوردگی موفقیت آمیز است.ودارای روش نمره گذاری و پایایی ،روایی میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه مهارت های ذهن آگاهی فرایبرگ
2015-08-10
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون مشخص کردن تجربه هشیار فرد است.ودارای ۱۴ عبارتمیباشد که گزینه های پاسخ به آنها به ندرت ،بعضی اوقات،اغلب اوقات وهمیشه است ودارای شیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه شاخص بهزیستی فردی بزرگسالان
2015-08-10
49,000 ریال – خرید
این ابزار دارای دو فرم شفاهی و نوشتاری است که هرکدام دارای ۸ عبارت است که از پایایی و روایی برخوردار است ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی لیبو تیس
2015-08-10
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون نقشی را که هراس اجتماعی در انواع موقعیت های زندگی را ارزیابی میکند.ودارای ۲۴ عبارت میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس افسردگی .اضطراب استرس
2015-08-10
40,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا ،کم،متوسط است ودارای روایی و پایایی وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف ۱۸ عبارتی
2015-08-10
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها کاملا مخالفم،تاحدی مخالفم،کمی مخالف،کمی موافق،تاحدی موافق،کاملا موافقم است ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس پیروی کلی
2015-08-10
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۲عبارت است که از آزمودنی خواسته میشود با توجه به اینکه در طول هفته گذشته هریک از موارد را چقدر انجام داده است گزینه درست را انتخاب کند. واز پایایی لازم برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت
2015-08-10
49,000 ریال – خرید
هدف این ابزار تعیین نحوه نگرش افراد مختلف به موضوعات خاص ومهم مرتبط با سلامت است. که شامل دو فرم الف وب میباشد که هرکدام شامل ۱۸ عبارت است واز روایی وپایایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
مقیاس خود سنجی اضطراب زانک
2015-08-10
30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها هیچگاه،گهگاه،بیشتر اوقات،دایم یا تقریبا همیشه میباشد ودارای روایی وپایایی وروش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
مقیاس شادکامی
2015-08-10
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری شادکامی است ودارای ۲۴ مقیاس است که گزینه های پاسخ به آنها بلی،خیر،نمیدانم میباشد.ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون تداعی کلمات
2015-08-09
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ صفحه و در قالب فایل jpg است . درای ۱۰۰ عبارت است که از آزموندنی کلمات تداعی شده را می خواهد . دارای اعتبار روایی و شیوه تفسیر کلمات است . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .
پرسشنامه
پرسش نامه یررسی جامعه شناختی تصویر زن در فرهنگ ایرانی
2015-08-08
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نگرش به زنان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه نقش اعتماد در سازمانهای علمی و برخی عوامل موثر بر آن
2015-08-08
50,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه آیا اعتماد میتواند در افزایش همکاری های علمی داشته باشد ؟هدف این ابزار است ودارای ۱۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر آن
2015-08-08
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های اداری بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه مقبولیت اجتماعی قانون و عوامل موثر بر آن
2015-08-08
40,000 ریال – خرید
مشخص کردن عوامل موثر بر مقبولیت اجتماعی هدف این آزمون است. ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه قشر اجتماعی و گرایش به عدالت و آزادی
2015-08-08
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رابطه قشر اجتماعی و گرایش به عدالت و آزادی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه فرد گرایی
2015-08-08
45,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی علل رشد فرد گرایی در جوانان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی
2015-08-08
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر وفاق اجتماعی بوده است ودارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عدالت و آزادی
2015-08-08
50,000 ریال – خرید
ایا آزمون درک دانشجویان از عدالت و آزادی را مشخص میکند ودارای ۱۵ عبارت و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه عوامل موثر بر عام گرایی
2015-08-08
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان حاکمیت ضوابط عام برنوع روابط افاد جامعه بوده است ودارای ۳۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر مفهوم خود
2015-08-08
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مفهوم خود بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان
2015-08-08
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر افسردگی بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه علل بزهکاری نوجوانان و توصیف تبیین آن
2015-08-08
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی علل بزهکاری نوجوانان بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندانها و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم
2015-08-08
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون شناخت ویزگیهای مجرمین محبوس در زندانها بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است که در پیان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه فرهنگ سیاسی دانشجویان
2015-08-08
45,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی الگوی مسلط فرهنگ سیاسی دانشجویان است.ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه سنجش نگرش خانواد ه ها نسبت به باروری و بررسی عوامل موثر برآن
2015-08-08
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی باروری بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه رضایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن
2015-08-08
45,000 ریال – خرید
هدف اصای این ابزار بررسی رضایت اجتماعی بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه درک عدالت در میان جوانان
2015-08-08
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی درک افراد از عدالت بوده است ودارای ۱۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه جنبش دانشجویی در دو دهه اخیر
2015-08-08
45,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی علل شکل نگرفتن تشکل های مستقل دانشجویی است ودارای ۳۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه تغییرات فرهنگی بر مبنای چهارچوب نظری اینگلهارت
2015-08-08
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی وجود تغییرات فرهنگی در محیط اجتماعی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۲ گویه و سوال است.
پرسشنامه
پرسش نامه تاثیر عوامل اجتماعی بر نحوه پوشش دختران دبیرستانی
2015-08-08
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار نحوه پوشش دختران است ودارای ۷۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه پژوهشی در پدیده مدگرایی جوانان
2015-08-05
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی مدگرایی در بین جوانان است ودارای ۲۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بیگانگی اجتماعی
2015-08-05
10,000 ریال – خرید
مشخص کردن وجود یا عدم وجود بیگانگی هدف این پرسشنامه است.ودر پایان نامه ارشد استفاده شده است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن
2015-08-05
40,000 ریال – خرید
چگونگی نگرش دانشجویان دختر نسبت به پوشش زنان از اهداف این آزمون است.ودارای ۲۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی نگرش اعضای هیات علمی نسبت به مهاجرت مغزها
2015-08-05
مشخص کردن اینکه چرا مغزهای متفکر کشور را ترک میکنند هدف این آزمون است و دارای ۱۸ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی میزان نوگرایی در بین مدیران کارگاه ههای کوچک و عوامل موثر برآن
2015-08-05
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی نوگرایی بین مدیران کارگاههای کوچک تولیدی بوده است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی مشکلات شهرک ها و مجتمع های مسکونی و تاثیر ان بر گرایش به رفتار ضد اجتماعی
2015-08-05
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی اثر مشکلات شهرکها و مجتمع ها بر بروز ضد اجتماعی بوده است. ودارای ۱۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی گرایش اعضای هیات علمی به مهاجرت از کشور
2015-08-05
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی پدیده مهاجرت به خارج از کشور بوده است. ودارای ۲۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان
2015-08-05
40,000 ریال – خرید
مشخص کردن هویت واقعی زنان از اهداف این ابزار است. ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی
2015-08-05
30,000 ریال – خرید
مشخص کردن نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی از اهداف این ابزار است.ودارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان به اشغال کنندگان پایگاههای اجتماعی درون دانشکده
2015-08-05
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد بوده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان
2015-08-05
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان
2015-08-05
30,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه بین طبقه اجتماعی دانشجویان ومیزان مشارکت سیاسی آنان رابطه وجود دراد یا نه از اهداف این ابزار است. ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان
2015-08-05
40,000 ریال – خرید
مشخص کردن نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان از اهداف این آزمون است .ودارای ۶۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی نوجوانان
2015-08-05
20,000 ریال – خرید
مشخص کردن عوامل تاثیر گذار بر بر شکل گیری هویت اجتماعی و فرهنگی نوجوانان از اهداف این آزمون است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران از درمان
2015-08-05
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی رضامندی بیماران بوده است. ودارای ۳۰ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر دروغگویی
2015-08-05
40,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه چه عواملی بر دروغگویی موثر است از اهداف این پرسشنامه است. ودارای ۱۵ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل خانوادگی موثر بر نگرش دختران نسبت به نقش اجتماعی خود
2015-08-05
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نگرش دختران به نقش اجتماعی خود بوده است و دارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرا گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر برپرخاشگری نوجوان
2015-08-04
40,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان چه رابطه ای با رفتار پرخاشگرانه آنها دارد از اهداف این پرسشنامه است و دارای ۴۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش اموزان
2015-08-04
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس
2015-08-04
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون مشخص کردن عواملاجتماعی موثر بر عزت نفس است ودارای ۲۰ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداری و عمنکرد تحصیلی دانش آموزان
2015-08-04
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداره درباره عملکرد تحصیلی بوده است.ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحرافات زنان
2015-08-04
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان بوده است.ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض آسیب
2015-08-04
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵
2015-08-04
40,000 ریال – خرید
بررسی تاثیر عوامل اجتماعی – فر هنگی بر انزوای جوانان از اهداف این پرسشنامه است و دارای ۵۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی بر نگرش جوانان نسبت به تحصیلات دانشگاهی
2015-08-04
30,000 ریال – خرید
چگونگی نگرشهای جوانان به تحصیلات دانشجویی از اهداف این آزمون میباشد و دارای ۲۵ سوال وگویه است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرا گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر شیوع جرایم در جامعه شهری
2015-08-04
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر جامعه بوده است.ودارای ۵۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان
2015-08-04
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این پرسشنامه بررسی عوامال اقتصادی – اجتماعی موثر بر از خود بیگانگی زنان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر بر اقدام به خودکشی زنان
2015-08-04
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی خودکشی زنان بوده است. ودارای ۵۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی رضایت مندی از زندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین
2015-08-04
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت بوده است.ودارای ۴۵ گویه و سوال میباشد و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی فرهنگی زمینه ساز توسعه
2015-08-04
50,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی پارامترهای ذهنی -فرهنگی زمینه ساز توسعه بوده است.ودارای ۶۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تاثیر تحصیلات دانشگاهی بر توسعه شناخت دانشجویان
2015-08-03
40,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه دانشجو بدنبال چه نوع شناختی است از اهداه این پرسشنامه است ودارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.ودرپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان
2015-08-03
30,000 ریال – خرید
این آزمون در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور
2015-08-03
30,000 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۳۵۰ نفر از میان کل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ب روش نمونه گیری تصادفی وسهمیه ای هنجار یابی شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی ناثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان
2015-08-03
40,000 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۶۲۵ نفر از بین جوانان شهر جهرم ب روش نمونهگیری سهمیه ای اجرا شده است ودارای ۲۰سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی میزان خطر پذیری در بین دانشجویان و عوامل موثر بر ان
2015-08-03
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان خطر پذیری بوده است.وبر روی ۲۵۸ نفر از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ب روش طبقه بندی شده تصادفی غیر نسبی اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی مشارکت اجتماعی دانش اموزان در فعالیت های فوق برنامه
2015-08-03
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنامه است.وبر روی ۳۶۸ نفر از دانش آموزان پایه های اول،دوم،سوم دبیرستان های پسرانه دولتی و نمونه مردمی و غیر انتفاعی اجرا شده است . ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی و سنجش میزان انظباط با تاکید بر هنجارهای عام و مدبوط به ترافیک
2015-08-02
هدف اصلی این ابزار بررسی انضباط اجتماعی بوده است. و بر روی ۳۱۹ نفر از افراد مالک اتومبیل شخصی شهر مشهد اجرا شده است و دارای ۲۵ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی و مقایسه نظام ارزش های پسران و پدران و عوامل موثر بر ان
2015-08-02
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نظام ارزشها بوده است.و بر روی ۲۶۰ نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه گیری چند مرحله ای اجرا شده است و دارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه تاثیر برق رسانی به روستاها بر روابط اجتماعی
2015-08-02
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر برق رسانی بر روابط اجتماعی در روستا بوده است.و بر روی ۲۰۰ نفر از بین ۲۰ روستا در خراسان اجرا شده است و دارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه تاثیر شیوه های اجتماعی کردن والدین به محوه ی اجتماعی شدن فرزندان
2015-08-02
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی تاثیر شیوه های مختلف اجتماعی کردن والدین بر اجتماعی شدن فرزندان بوده است.وبر روی ۱۰۰ نفر از دانش آموزان پسر و دختر ابتدایی با روش پیمایش اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه تشکیل صنفی و مشارکت اجتماعی بررسی موردی اتحادیه صنف ناشر و کتاب فروش
2015-08-02
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی نقش تشکل صنفی بر مشارکت اجتماعی بوده است.و بر روی ۸۴ نفر از بین کتابفروشان و ناشران شهر تهران ب روش نمونه گیری تصادفی ساده هنجار یابی شده است. و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه تضاد خانوادگی زنان شا غل و عوامل موثر بر ان
2015-08-02
30,000 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۱۵۰ نفر از بین زنان شاغل اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه تغییر ارزشی و ویدیو پزوهشی مقایسه ای و محدود در دو گروه از افراد ویدیو دار و غیر ویدیو دار
2015-08-02
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی تاثیر ویدئو در تغییر ارزش بوده است.و بر روی دو گروه ۶۰ نفری دارای ویدئو و فاقد ویدئو از بین زنان متاهل حداقل ۳۰ ساله ب روش نمونه گیری غیر تصادفی یا سهمیه ای اجرا شده است.ودارای ۵ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی
2015-08-01
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی بردباری افراد جامعه نسبت به دیگران متفاوت بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از شهروندان تهرانی ۱۷ الی ۷۰ ساله به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی سیستماتیک هنجاریابی شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سر پرستان
2015-08-01
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی رابطه بین ارزشها و هنجارها بوده است.وبر روی ۱۷۴ نفر از بین سرپرستان خانواده های شهر اراک(۲۰سال ب بالا،و شاغل) به روش نمونه گیری سهمیه ای اجرا شده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه سلسله مراتب ارزش ها نزد جوانان
2015-08-01
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی سلسله مراتب ارزشها بوده است.وبر روی ۲۱۶ نفر از جوانان سال چهارم متوسطه ،دانشجویان تربیت معلم،ودانشجویان دانشگاه آزاد قوچان به روش نمونه گیری تصادفی وطبقه ای نسسسسبی اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر درخواست طلاق
2015-08-01
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر در خواست طلاق است و دارای ۳۰ سوال و گویه میباشد که بر روی ۱۶۲ نفر از زنان و مردان یافت آباد به روش نمونه گیری طبقه ای اجرا شده است.
پرسشنامه
پرسش نامه مقایسه تحلیلی ارزش های خانواده مدرسه و گروه همسالان از دیدگاه دانش اموزان پسر
2015-08-01
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون مقایسه ارزشها درنهادهای جامعه پذیری بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد که بر روی ۳۱۸ نفر از دانش آموزان پسر مناطق ۱۹ گانه شهر تهران اجرا شده است.
پرسشنامه
پرسش نامه نقش خانواده در اجتماعی کردم فرزندان
2015-08-01
20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این پرسشنامه نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان بوده است.وبروی ۳۱۶ نفر از مادرانی که فرزند بین ۱۴-۱۸ ساله داشته اند درشمال و جنوب شهر تهران اجرا شده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است.
پرسشنامه
تببین نقش و جایگاه زن در خانواده در حال گذر در ایران
2015-08-01
30,000 ریال – خرید
این آزمون بر ۱۹۴ نفر از بین دانشجویان شاهد روزانه دانشگاه تهران به روش نمونه گیری چند مرحله ای اجرا شده است و دارای ۱۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
تضاد والدین و فرزندان از نظر والدین
2015-08-01
10,000 ریال – خرید
هدف این ابزار عوامل موثر بر تضاد والدین و فرزندان است وبروی ۱۴۰ نفر از خانواده های شهری تهران که فرزند ۱۲ سال به بالا داشته و ۱۴۰ نفر از خانوارهای روستایی شهرستان قوچان اجرا شده است.
پرسشنامه
طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر ان بر روابط زن و شوهر
2015-08-01
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن و شوهر بوده است.وبر روی ۱۰۶۳ سرپرست خانوار از بین زنان و مردان متاهل شهر شیراز به روش نمونه گیری قشربندی تصادفی اجرا شده است و دارای ۴۰ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم مطالعه موردی
2015-08-01
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار مشخص کردن مشخصات و ویزگی های مجرمان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که بر روی ۱۲۶ نفر از زندانیان شهر ساری هنجار یابی شده است.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته با شیوه زندگی شهری
2015-08-01
30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر با شیوه زندگی شهری بوده است. وبر روی ۳۸۴ نفر از سرپرستان خانوارهای عشایر اسکان یافته شهر دزفول به روش نمونه گیری تصادفی ساده هنجار یابی شده است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی
2015-08-01
40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر همسر گزینی بوده است. و بر روی ۲۴۰ نفر از دانشجویان مجرد دانشگاه علامه طباطبایی ب روش سهمیه ای اجرا شده است و دارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری
2015-07-30
30,000 ریال – خرید
در این پرسشنامه به بررسی تاثیر متغیر های تحصیلات ، قشر اجتماعی ، فعالیت صنفی ، مجموعه ارتباطات اجتماعی را بر وفاق اجتماعی مورد سنجش قرار داده است . به صورت فایل jpg و ۴ صفحه می باشد . بعد از پرداخت موفق قابل دانلود است .
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش اموزان
2015-07-29
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش آموزان بوده است.وبروی ۱۷۰ نفر ازدانش اموزان دختر وپسر مقطع دوم راهنمایی شهر تهران اجرا شده است.ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی در بین سر پرستان خانوار
2015-07-29
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه بر روی ۱۹۵ نفراز سرپرستان خانوار شهر فارس اجرا شده است. ودارای ۳۰ سوال وگویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر در آمدن یا سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی
2015-07-29
40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی مسائل سالمندان بوده است.وبر روی ۱۷۱ نفر از سالمندان زن و مرد آسایشگاه شهر گیلان هنجار یابی شده است. ودارای ۶۰سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی ساختار و اولویت های ارزشی دانشجویان
2015-07-29
30,000 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۱۸۶ نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به روش سهیمه ای اجرا شده است. ودارای ۱۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده
2015-07-29
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از زنان متاهل دارای حداقل فرزند شهر تهران اجرا شده است.ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی جامعه شناختی روابط اجتماعی خانوارهای شهری
2015-07-29
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه نشان دادن تاثیر تراکم جمعیتی بر روابط اجتماعی خانواده ها ی شهری بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از سرپرستان خانوارهای شهری استان تهران اجرا شده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تجربی عوامل موثر بر همکاری
2015-07-29
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی راههای ارتقا تمایلات افراد به همکاری بوده است.واین آزمون بر روی ۲۴۰ نفر ساکنین بالای ۱۸ سال شهر تهران اجرا شده است. ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران
2015-07-29
45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر تکنولوژِی بر ذهنیت افراد بوده است .وبر روی ۵۸۴ نفر از کارگران شاغل در واحدهای مختلف تولیدی اجرا شده است.ودارای ۵۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسش نامه بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش اموزان بر جهت گیری ارزشی انها
2015-07-29
30,000 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۵۹۴ نفر از دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر شیراز اجرا شده است .ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی تاثیر انسجام اجتماعی برمیزان مشارکت روستاییان
2015-07-28
45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان بوده است.وبر روی ۱۳۲ نفر از ۵ روستا های استان خراسان اجرا شده است .ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی وعوامل آموزشی بر میزان مشارکت دانش آموزان
2015-07-28
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی مشارکت دانش آموزان بوده است.وبر روی ۵۷۲ نفر از دانش آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان شهر شیراز هنجار یابی شده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی انگیزه های روانی اجتماعی مشارکت دانشجویان
2015-07-28
30,000 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است.ودارای ۵۰گویه وسوال میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی وضعیت ومشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار
2015-07-28
40,000 ریال – خرید
این ابزار بر روی ۳۵۵ نفر از میان تعدا فارغ التحصیلان زن دارای تحصیلات جویای کار در مراکز خدمات استان تهران اجراشده است.ودارای ۴۰ سوال وگویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برخشونت شوهران علیه زنان درخانواده
2015-07-28
40,000 ریال – خرید
این ابزار برروی ۵۲۰ نفر از بین همه خانواده های ساکن در شهر بوشهر اجرا شده است ودارای ۶۰سوال وگویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه انتظارات فرزندان ۱۳تا۲۲ ساله از پدر
2015-07-28
40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی انتظارات فرزندان از پدر بوده است.واین آزمون بر روی ۲۷۱ نفر از بین افراد ۱۳ تا ۲۲ ساله شهر ساری هنجاریابی شده است.ودارای ۳۰سوال و گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه میزان سنجش مصمم بودن
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش متفکرمفهومی
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش فرد گرایی
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و رو.ش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش میزان وسواس
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش الهام گرفتن
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه میزان جسور بودن
2015-07-27
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش غرور
2015-07-27
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارا و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه میزان مذهبی بودن
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش صرفه جویی
2015-07-27
40,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش سالم بودن
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش خوشحالی
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش جذاب بودن
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه این پرسشنامه دارا ی ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش اهل عمل بودن
2015-07-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش درستکاری
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامIه سنجش میزان مضطرب بودن
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش شهودی بودن افراد
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
35,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۵۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش سرسختی
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش دسیسه کاری
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش خوشبینی
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش میزان جاه طلبی
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش برون گرا یی
2015-07-26
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش برانگیخته بودن
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش میزان خود کنترلی
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،مطمئن نیستم،مخالفم،کاملا مخالفم ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش وفاداری
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذای و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش میزان متفکر بودن
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش کمرو یی
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش طفره جو یی
2015-07-26
35,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها مطمئن نیستم،خیر،بله میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش میزان تمرکز
2015-07-25
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش میزان پاکیزه گی افراد
2015-07-25
35,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ سوال است ودارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش بیماری
2015-07-25
35,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش بشاش بودن
2015-07-25
35,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش با ثبات بودن
2015-07-25
35,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش میزان انعطاف پذیری افراد
2015-07-25
40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ عبارت میباشد ودارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمایش غربالگری ظرفیت شناخت
2015-07-25
35,000 ریال – خرید
این ابزار یک آزمون ۳۰ مرحله ای است.که برای کمک به متخصص بالینی برای تشخیص سندرم روانی عضوی،بخصوص روان آشفتگی بین بیماران طبی طراحی شده است.واز پایایی و اعتبار برخورداراست.
پرسشنامه
پرسشنامه آزمون درآمیختگی افکار
2015-07-25
30,000 ریال – خرید
این آزمون خود سنجی ۱۴ گویه ای باورهای رایج را درمورد معنی وقدرت افکار می سنجد.ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه آگاهی دهنده نقصان شناختی در افراد مسن
2015-07-25
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال که از پایایی و اعتبار برخوردارند ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه کنترل فکر
2015-07-25
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه برای اندازه گیری تمایل افراد به استفاده از راهبردهای خاص فراشناختی وکنترل افکار مزاحم وناراحت کننده کاربرد دارد.ودارای ۳۰ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه کوتاه حالت روانی
2015-07-25
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه برای غربالگری سریع نقص های شناختی درموسسات و جامعه سالخورده کاربرد دارد.ودارای ۱۰ سوال و اعتبار و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه معاینه مختصروضعیت روانی
2015-07-22
40,000 ریال – خرید
این ابزار برای ارزیابی تغییردروضعیت شناختی بیماران سلخورده طراحی شده بود که تشخیص موقعیت افراد درمکان وزمان،توانایی به خاطر آوردن حافظه کوتاه مدت وتوانایی حساب را تحت پوشش قرار میدهد.وشامل چندین فرم میباشد که از اعتبار و روایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه معرفی آزمون کشیدن ساعت
2015-07-22
35,000 ریال – خرید
دراین آزمون برای کشیدن ساعت معمولا یک دایره از قبل آماده میشود واز پاسخگو خواسته میشودکه اعداد را درجای مناسب قراربدهد.واز اعتبار و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه معرفی روش سنجش کلیفتون برای سالمندان
2015-07-22
35,000 ریال – خرید
این ابزار و جود وشدت اختلال درعملکرد رفتاری وروانی راارزیابی میکند.ودارای اطلاعات ۱۲ ماده ای وخرده آزمون جهت یابی است.وازپایایی واعتبار برخورداراست.
پرسشنامه
پرسشنامه معرفی معاینه مختصر وضعیت روانی اصلاح شده
2015-07-22
35,000 ریال – خرید
هدف این آزمون توسعه معاینه مختصر وضعیت روانی است.ودارای ۱۵ عبارت وروش نمره گذاری است .
پرسشنامه
پرسشنامه فراحافظه
2015-07-22
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۹ گویه میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،تاحدی موافق،بی نظر،تاحدی مخالف،کاملا مخالف است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه ادراک ریسک
2015-07-22
35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه یک مقیاس ۷ گزاره ای است.که بصورت مقیاس لیکرت ازکاملا موافق تا کاملا مخالف است و دارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه فراشناخت
2015-07-21
50,000 ریال – خرید
هدف این ابزار هدف شناخت معنا سازی است.ودارای ۶۵ سوال وروش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش استدلال انتزاعی تکلیف انتخاب واسون
2015-07-21
50,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴ کارت با نمادهای قابل مشاهده است.که به آزمودنی نشان داه میشود وظیفه آزمودنی این است که کارت هایی را انتخاب کند که درستی این قاعده را آزمون میکند و دارای روش نمره گذاری میباشد وازاعتبار و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه سبک های تفکر یادگیری وشناختی
2015-07-21
35,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۰۴ سوال و۱۳ خرده آزمون است.که هر خرده آزمون شامل ۸ سوال است.وازروایی و پایایی برخورداراست و دارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه خودکار آمد عمومی شرر
2015-07-21
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۷ ماده است.وهرماده دارای ۵ گزینه میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،بی نظر،مخالف،وکاملا مخالف است.
پرسشنامه
پرسشنامه حل مسئله
2015-07-21
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است که ۶ عامل را می سنجد وهرکدام از عوامل دربرگیرنده ۴ ماده آزمون میباشد.وگزینه های پاسخ به سوالات بلی،خیر،تاحدودی است.
پرسشنامه
پرسشنامه پاسخ های مقابله ای نوجوان و جوان
2015-07-21
35,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۸ سوال ازنوع خودگزارش دهی است.که گزینه های پاسخ به آنها به هیچ وجه ،خیلی کم،بعضی اوقات،تقریبا همیشه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه افکارخودکارمنفی
2015-07-21
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰ عبارت که گزینه پاسخ به آنها کلمات مثبت و منفی میباشد.ودارای روایی وپایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه آگاهی فراشناختی ازراهبردهای مطالعه
2015-07-21
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه آگاهی فراشناختی ازراهبردهای خواندن رادرسه مقیاس راهبردهای کلی خواندن،راهبردهی حل مسئله،وراهبردهای حمایتی مطالعه را می سنجدوشامل ۳۰ ماده وسه حیطه است و روایی وپایاییش موردتایید میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس
2015-07-20
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس است.ودارای ۲۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله ،خیر ،بی نظر میباشد و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند
2015-07-20
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند است.ودارای ۲۵ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند
2015-07-20
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمونبررسی میزان تاثیر تبلیغات برموفقیت برند تجاری سازمان است و دارای ۲۰ عبارت وروش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تصویر برند شرکتهای خصوصی
2015-07-20
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش تصویر برند شرکتهای خصوصی است.ودارای ۲۳ عبارت وروش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه برند سازمان
2015-07-20
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به برند سازمانی است.ودارای ۱۹ عبارت و روش امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار
2015-07-15
40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی نگرش به کسب و کار در دانشجویان است.وشامل ۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش است ودارای ۷ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی کیفیت در آموزش عالی است.وشامل ۳۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۵عبارت بهمراه تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع درموسسات آموزش عالی
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی کلی مدیریت کیفیت جامع درموسسات آموزش عالی است.ودارای ۱۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از اموزش دانشگاه
2015-07-15
10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش فارغ التحصیلان ازآموزش دانشگاه است.ودارای ۱۰عباذت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه اهداف آموزشی دانشگاه
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان هدفمند بودن دانشجویان در تحصیلات خود است وشامل ۲۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم ،کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش ها درزمینه تصویر دانشگاه
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نگرشها درباره تصویر دانشگاه است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش درباره دانشگاه مجازی
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرشها درباره دانشگاه مجازی است.وشامل ۹ عبارت که گزینه های پاسخ به انها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه وظایف کتابدارها درزمینه سیستم خودکار کتابخانه
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان انجام وظایف مربوط به سیستم خودکار کتابخانه توسط کتابدار است ودارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای کتابدارها
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی مهارتهای کتابدار است.ودارای ۲۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اختیارات مدیرکتابخانه
2015-07-15
10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است.وددارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکارکتابخانه
2015-07-15
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه است و دارای ۲۶ عبارت وروشهای نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه
2015-07-15
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های کاربران درباره جریمه ها درکتابخانه است.وشامل ۱۲ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه کتابهای الکترونیکی در کتابخانها
2015-07-14
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به کتابهای الکترونیکی در کتابخانه ها است.ودارای ۱۳ عبارت شیوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی درکتابخانه ها
2015-07-14
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها است.ودارای ۱۲ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین
2015-07-14
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه میزان خلاقیت افراد وگروهها را درداخل سازمان موردارزیابی قرار می دهد.ودارای ۱۳ عبارت ونحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نوآوری و کسب وکار اصلی سازمان
2015-07-14
10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه به نوآوری درکسب وکار اصلی سازمان است.ودارای ۱۰ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تفکرافراد درباره نوآوری
2015-07-14
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی تفکرافراد درباره نوآوری است.ودارای ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نوآوری بودن سازمان
2015-07-14
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان است.ودارای ۲۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت نوآوری
2015-07-14
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت نوآوری است.ودارای ۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله ،تاحدودی،وخیر میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه جونوآوری درسازمان
2015-07-14
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی جونوآوری درسازمان است. ودارای ۵۰عبارت وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه جونوآوری
2015-07-14
40,000 ریال – خرید
هدف این ازمون بررسی جونوآوری در سازمان است.ودارای ۴۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب
2015-07-14
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،خیلی کم،و کم است.
پرسشنامه
پرسشنامه دلایل برون سپاری
2015-07-14
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی است.ودارای ۱۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارضعیف،ضعیف،قوی،سیارقوی،است.
پرسشنامه
پرسشنامه خصوصی سازی
2015-07-14
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره موضوعات مختلف درخصوصی سازی است.وشامل ۴۱ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه رفتار کارآفرینانه دربخش دولتی
2015-07-14
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رفتارکارآفرینانه دربخش دولتی است.ودارای ۱۲ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه شرکت های متعالی
2015-07-13
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ویزگیهای توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید است.ودارای ۵۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید
2015-07-13
45,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ویژگیهای توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید است.وشامل ۵۳ عبارت است که گزنه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر
2015-07-13
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی و تعیین میزان تمایل وگرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر میباشد.وشامل ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه کیفیت خدمات ۳
2015-07-13
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم،است ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت کیفیت خدمات
2015-07-13
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به کیفیت خدمات ارائه شده است.وشامل ۲۳ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان
2015-07-13
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
2015-07-13
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،وخیراست و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع
2015-07-13
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۶ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع
2015-07-13
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،خیراست.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع
2015-07-13
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۳۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها حیاتی،مهم،کم اهمیت است.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان درکیفیت کالا
2015-07-13
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ارزش دانش مشتریان وکارمندان در کیفیت کالا است.ودارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم ،کاملا مخالفم است. ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موثر بربهبود کیفیت
2015-07-13
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بربهبودکیفیت است.وشامل ۴۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان
2015-07-13
30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان موفقیت مدیر کیفیت در سازمان است. وشامل ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم،کم،متوسطفخیلی زیاد،وزیاد است.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان
2015-07-13
10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان است.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده
2015-07-12
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده است.وشامل ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع
2015-07-12
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون شناسایی موانع بالقوه دراجرای مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۱۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیار زیاد،زیاد،متوسط ،کم ،وخیلی کم میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت
2015-07-12
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت است.وشامل ۱۷ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت
2015-07-12
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف کیفیت است.وشامل ۱۷عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،نه کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تاثیرات مدیریت کیفیت جامع
2015-07-12
40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان است.وشامل ۱۹ عبارت و نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت
2015-07-12
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی درمدیریت کیفیت است.وشامل ۱۴ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت
2015-07-12
10,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرشها درزمینه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت است.وشامل ۵ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت
2015-07-12
10,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت است.وشامل ۷ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موثر درموفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع
2015-07-12
10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۱۴ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان
2015-07-12
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان است.ودارای ۳۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اجرای اقدامات درزمینه کیفیت
2015-07-12
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان(سطح)اجرای اقدامات درزمینه کیفیت است.ودارای ۲۱ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اصول ISO9000
2015-07-12
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۶ عبارت میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد و دارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه فناوری اطلاعات درپشتیبانی از از اقدامات مدیریت کیفیت جامع
2015-07-12
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان استفاده ازفناوری اطلاعات درپشتیبانی ازاقدامات مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۳۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۵ عبارت که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،خیر میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت درسازمان
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است. ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هد ین پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده است.ودارای ۲۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان وتامین کنندگان درزنجیره تامین
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه میزان اعتماد شرکت به مشتریان وتامین کنندگان مواد اولیه وتجهیزات وامکانات را به تفکیک مورد سنجش قرار میدهد.وشامل ۱۵ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد و حمایت اجتماعی
2015-07-11
25,000 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته و در قالب فایل word است . ۵۹ سوال دارد اعتبار و روایی آن باید توسط محقق تعیین شود .
پرسشنامه
پرسشنامه زنجیره ارزش
2015-07-11
10,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه زنجیره ارزش است.وشامل ۸ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی در بین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته است و در قالب فایل word می باشد . ۲۹ سوال دارد و لازم است اعتبار و روایی آن در جامعه مورد استفاده بررسی گردد .
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی
2015-07-11
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته است و برای انجام پژوهشی با این عنوان طراحی شده است . فایل ها در قالب jpg ( تصویری ) هستند و ۱۰ صفحه دارد . تعداد سوالات ۷۰ سوال است که اعتماد فردی و بین شخصی ، گروهی و گروههای مرجع ، اعتماد عمومی ، نهادی و اصناف را می سنجد همچنین مشارکت اجتماعی و امنیت عمومی را می سنجد . اعتبار و روایی آن لازم است توسط محقق مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد .
پرسشنامه
پرسشنامه تهیه وتدارک پایدار
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی تهیه وتدارک پایدار است.ودارای ۱۶ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه روابط در زنجیره تامین
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی روابط درزنجیره تامین است.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین
2015-07-11
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده درمدیریت زنجیره تامین است.وشامل ۳۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اثربخشی اقدامات درحمل و نقل جاده ای
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده درزمینه مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای است. وشامل ۱۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا اثربخش،اثربخش،غیراثربخش،وکاملا غیراثربخش میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای است.وشامل ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده است.شامل ۳۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارمهم،مهم،تاحدودی مهم،کم اهمیت و بی اهمیت است.
پرسشنامه
پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تامین ولجستیک
2015-07-11
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان اهمیت قابلیت ها و شایستگی های لازم برای انجام زنجیره تامین و ولجستیک است.وشامل ۲۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارمهم،مهم،تاحدودی مهم،کم اهمیت و بی اهمیت میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه انتخاب شریک درزنجیره تامین
2015-07-11
10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی عملکرد شریک درزنجیره تامین است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تعاملات بین خریداران وعرضه کنندگان
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هذپدف این ابزار ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان است.وشامل ۱۵ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه مخالفم نه موافقم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد. ودارای روش نمره دهی وتفسیرنتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان است.وشامل ۲۶ عبارت وروش امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه روابط باعرضه کننده درزنجیره تولید
2015-07-11
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف اعتماد به تامین کنندگان است.وشامل ۲۱ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اعتماددرمدیریت زنجیره تامین
2015-07-07
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نقش اعتماد وتعهددرمدیریت زنجیره تامین است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک
2015-07-07
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه های لجستیک است.وشامل ۱۱ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اقدامات سازمان درزمینه لجستیک
2015-07-07
40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی اقدامات انجام شده توسط سازمان درزمینه لجستیک است.وشامل ۴۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقمفموافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت ارشد
2015-07-07
10,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی ادراک افراد درزمینه مدیریت ارزش است.وشامل ۸ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملاموافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای مدیران ارشدلجستیک
2015-07-07
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی مهارتهای موردنیاز مدیران ارشد لجستیک است.وشامل ۳۲ عبارت میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه نظرمدیران لجستیک درباره استخدام افراد
2015-07-07
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نظرمدیران لجستیک درباره استخدام افراداست.ودارای ۸ عبارت وشیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه توسعه کالاهای جدید
2015-07-07
30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه توسعه کالاهای جدیداست.وشامل ۵۱ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی
2015-07-07
20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی انواع انعطاف پذیری عملیاتی است.وشامل ۲۴ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مزایای باز مهندسی فرایندهای کسب وکار
2015-07-07
10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی مزایای باز مهندسی فرایندهای کسب وکار میباشد.وشامل ۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موثر برموفقیت بازمهندسی فرایندها
2015-07-07
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون عوامل موثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار است.وشامل ۱۹ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید
2015-07-07
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی ارزیابی چهار مرحله ای تولید از دیدگاه هایس و ویلرایت است.وشامل ۲۹ عبارت وروش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت وباز مهندسی فرآیند کسب وکار
2015-07-07
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر بازمهندسی فرآیند کسب وکار است.وشامل ۲۰ عبارت ورش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه تولید ناب
2015-07-07
20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان ناب بودن تولید در کارخانه است.وشامل ۲۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بله و خیر میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید
2015-07-06
10,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف استراتژیک تولید است.وشامل ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ابعاد پیچیدگی
2015-07-06
10,000 ریال – خرید
هدف ازمون بررسی ابعاد مختلف پیچیدگی است.ودارای ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزیابی عملکرد میزان
2015-07-06
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عملکرد میزان وتعهد آنها به استقلال عمل است.ودارای ۳۷ عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده
2015-07-06
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی خودروهای ساخته شده در کشور است.وشامل ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه حذف تولید یک کالا
2015-07-06
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی پیامدهای حذف تولید یک کالا است.وشامل ۱۲ عبارت و روش نمره گذاری بهمراه تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه شایستگی های مدیران واحد تولید
2015-07-06
30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی شایستگی های مدیران واحد تولید است.ودارای ۳۵ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام
2015-07-06
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی عملکرد سیستم به هنگام است.وشامل ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ۶عملکردسیستم به هنگام
2015-07-06
20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عملکرد سیستم به هنگام است.وشامل ۸ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ۵ عملکرد مدیریت تولید و عملیات
2015-07-06
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار تعیین میزان توانایی کار کردن درمحیط مدیریت تولید وعملیات است.ودارای ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیراست و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه ۴ریسک بالقوه درفعالیتهای باز مهندسی فرایند
2015-07-06
هدف این ابزار بررسی سطح ریسک بالقوه درفعالیتهای باز مهندسی فرآیند کسب و کار است.وشامل ۲۱ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه استمرار کسب وکار دردوره باز سازی سازمان
2015-07-06
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر استمرار کسب و کار درطول دوره بازسازی ساختمان است.ودارای ۲۳ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید
2015-07-06
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم درتکنولوژی پیشرفته تولید وهمچنین بررسی میزان سرمایه گذاری درموضاعات اداری مربوط به تکنولوژی پیشرفته تولید در سازمان میباشد.ودارای ۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید
2015-07-06
10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه به واحدتولید است .ودارای ۴ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران
2015-07-02
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه برای تعیین فرهنگ سیاسی دانشجویان دردو نوع مشارکتی و محدود است از نظریه پارسونز ، آلموند و وربا استفاده شده است . متغیر های جامعه پذیری در خانواده ، افتخار ملی ، جامعه پذیری در مدرسه ، جامعه پذیری در دانشگاه ، قوم گرایی ازمتغیر های مستقل این پرسشنامه هستند . ۱۰ صفحه است در قالب فایل JPG و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی دانشجویان
2015-07-02
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . ۱۰ صفحه است و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای آن ذکر شده است . در قالب فایل jpg می باشد . متغیر های علایق مذهبی ، نوع نگرش به حکومت ، خود باوری فرهنگی ، پایگاه اقتصادی اجتماعی ، اعتماد اجتماعی از متغیر های مستقل این پرسشنامه می باشند .
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان
2015-07-02
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه بر اساس نظریه های شخصیت ، نظام تمایلات فردی ، ساخت و ترکیب عناصر سازنده جامعه بر رفتار های جمعی طراحی شده است . محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته فایل در قالب jpg بوده و ۵ صفحه است چکیده پایان نامه در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان
2015-07-02
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه در قالب فایل jpg و ۳ صفحه می باشد . رضایتمندی سیاسی ، پایبندی به اعتقادات دینی ، اعتماد به نفس ، شیوه تربیت خانوادگی ، تقدیر گرایی متغیر های مستقل این تحقیق بوده اند . این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس دینداری خدایاری فردوهمکاران فرم الف
2015-07-01
40,000 ریال – خرید
این ابزار شامل دیدگاهها ورفتارهای متفاوت افراد درمورد دین ودینداری میباشد ودارای ۱۰۴ گویه است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران فرم دانشجویی
2015-07-01
50,000 ریال – خرید
این ابزار شامل دیدگاهها و رفتارهای متفاوت افراد نسبت به دین و دینداری است و شامل ۱۱۳ گویه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران فرم ب دانش آموزی
2015-07-01
40,000 ریال – خرید
این ابزار دیدگاهها و رفتارهای متفاوت افراد نسبت به دین ودینداری است وشامل ۱۰۴گویه میباشد .
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت ارشد
2015-07-01
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرشهای شمارادرباره خودتان واستعداد هایتان منعکس میکنند.ودارای ۱۴ جمله وروش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس احساس خواهی مارون زاکرمن
2015-07-01
45,000 ریال – خرید
دراین ایزار برای هر سوال دوانتخاب پیشنهاد شده است که پاسخ دهنده دور آن جمله را با ویژگیهای وی سازگاری ببشتری دارد علامت میزند.ودارای ۴۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه راهنمای نمره گذاری مقیاس سنجش دینداری خدایاری فرد و همکاران
2015-07-01
40,000 ریال – خرید
این مقیاس متشکل از ۱۰۴گویه سنجش دینداری درچهار مولفه است.مقیاس اندازه گیری و پاسخگویی به هرکدام از این عبارت مولفه ها طیف لیکرت پنج درجه ای است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس سیاست های ارزیابی عملکرد
2015-07-01
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اثربخشی مقیاس های استفاده شده در ارزیابی عملکرد کارکنان است.ودارای ۱۵ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اتیسم بهر کودکان
2015-06-29
45,000 ریال – خرید
این ابزار برای بررسی علایمزیر آستانه ای اختلالات اتیستیک درکودکان بهنجار ۴تا۱۱ساله تهیه شده است.ودارای ۵۰ عبارت است که برای هر کدام ۴ گزینه وجود دارد.واز روایی وپایایی برخورداراست و دارای شیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس ارزیابی توانایی جروبحث بیهوده
2015-06-29
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت است.وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب،استرس
2015-06-29
30,000 ریال – خرید
کاربردمهم این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی،اضطراب،واسترس است.واز اعتبار وروایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس افکار خودکار منفی
2015-06-29
20,000 ریال – خرید
این ابزار شامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنه مثبت ومنفی است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نگرشهای صمیمانه
2015-06-29
45,000 ریال – خرید
این ابزار شامل ۵۰غبارت و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه انسجام خانواده
2015-06-29
30,000 ریال – خرید
این مقیاس دارای ۲۸ سوال است.واین سوالها نیز بصورت طیف لیکرت طراحی شده اند.حداقل نمره اکتساب در این ابزار ۱۴۰وحداقل ان ۲۸ میباشد.واز اعتبار و روایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه نگرش نسبت به مادر
2015-06-29
20,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۱۰ سوال است.
پرسشنامه
پرسشنامه نسخه والد غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک
2015-06-29
30,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۴۱ عبارت وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه نسخه کودک غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک
2015-06-29
40,000 ریال – خرید
این ابزار به منظور غربال اختلالات اضطرابی ۹تا۱۹ ساله ساخته شده است.ودارای ۴۱ ماده است.که پاسخ دهنده جملات را براساس مقیاس ۰تا۲ نمره گذاری میکند.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس ناامیدی کودکان
2015-06-29
20,000 ریال – خرید
این ابزار دید منفی کودکان ۶تا۱۳ ساله درمورد آینده را اندازه میگیرد.ودارای ۶ ماده است که کودک باید مشخص کند آیا ماده در مورد او صدق میکند یا خیر.و گزینه های پاسخ به آنها درست ونادرست میباشد و دارای روش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس درجه بندی عملکردتحصیلی
2015-06-29
40,000 ریال – خرید
این آزمون مقیاس درجه بندی عملکردتحصیلی،تاثیر مشکلات رفتاری کودک برتولیدتحصیلی ودقت کلاس اولی ها تاکلاس ششمی ها را می سنجد.ودارای ۱۹ ماده است که چهار عامل را می سنجند.ودارای شیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مشکلات توجهی کودکان
2015-06-29
20,000 ریال – خرید
این ابزاز اصولا برای معلمان تهیه شده است.تا بتوانند تاثیر داروهای محرک برکودکان ۶تا۱۶ ساله را بسنجند.ودارای ۱۲ عبارت وشیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عمومی والدین برای مشاوران و روانشناسان بالینی
2015-06-29
50,000 ریال – خرید
این ابزار دوقسمت است که قسمت اول نظر خانواده در مورد کودک میباشد که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر ویا کم،درحدمتوسط،خیلی میباشد قسمت دوم ابزار پرسشنامه معلم است ودارای ۱۷ مقیاس میباشد ونظر وانتظارات مدرسه دررابطه با کودک میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه رفتار خوردن کودکان ۲تا۱۲سال
2015-06-29
40,000 ریال – خرید
این ابزار خوردن ومشکلات رفتاری کودکان ۲تا۱۲ساله را هنگام صرف غذامی سنجد.ودارای ۴۰ مقیاس میباشد که ۲۸ ماده آن روی کودک متمرکزند یعنی سلایق غذایی،مهارتهای حرکتی، و۱۲ ماده آن روی والد و نظام خانواده.ودارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
مقیاس کلی شدت تیک ییل
2015-06-29
20,000 ریال – خرید
ایم مقیاس روشی بالینی است که برای برآورد شدت علایم تیک در ابعاد مختلف (تعداد ، فراوانی ، شدت ، پیچیدگی و مداخله ) طراحی شده است . فایل در قالب pdf است و ۴ صفحه می باشد . هنجار یابی ندارد . شیوه نمره گذاری دارد . دارای منبع مشخص و معتبر است
پرسشنامه
مقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری- عملی و تیک صوتی (MOVES)
2015-06-29
10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۲۰ سوال دارد و در قالب فایل pdf است . یک صفحه دارد . منبع مشخص دارد اما هنجار یابی ندارد .
پرسشنامه
مقیاس تیک حرکتی و صوتی هاپکینز
2015-06-29
20,000 ریال – خرید
این مقیاس برای ثبت فراوانی شدت و مزاحمت تیک مورد استفاده قرار می گیرد . برگرفته از کتاب سنجش و درمان نوشته کارولین اس ترجمه مهر داد فیروز بخت انتشارات نشر واژه ۱۳۸۹ می باشد ۲ صفحه در قالب فایل jpg است .
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل اجتماعی -اقتصادی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه (وندالیسم )دربین دانش اموزان دبیرستانها
2015-06-29
30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی افتصادی موثر بر خرابکاری بوده است پرسشنامه ابتدا به سنجش میزان رفتار های وندالیسمی با ۱۷ سوال پرداخته سپس به بررسی پایبندی دانش آموزان به تعهدات مدرسه ، تعهد به خانواده ، اوقات فراغت و … می پردازد . در قالب فایل jpg است ، دو صفحه و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای پرسشنامه ذکر شده
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش وندالیسم ( رفتار خرابکارانه )
2015-06-29
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۳ پرسش است که پنج متغیر، خرابکاری، دلبستگی به خانواده، رعایت ارزشها و مقررات اجتماعی، رعایت ارزشها و مقررات دینی و داشتن دوستان خرابکار را بررسی می نماید. در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و در قالب فایل word می باشد . اعتبار و روایی آن فقط در پایان نامه مورد استفاده ذکر شده .منبع مشخص دارد . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس پرخاشگری آیزنک وگلین ویلسون
2015-06-28
45,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۳۰سوال سه گزینه ای میباشد.ودارای روش نمره گذاری و روایی واعتبار است.
پرسشنامه
پرسشنامه تایید خویشتن راتوس
2015-06-28
30,000 ریال – خرید
این ابزار شامل ۳۰عبارت وروش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس حس فناپذیری نمادین
2015-06-28
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۶ عبارت وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خودآشکار سازی بزرگسال
2015-06-28
50,000 ریال – خرید
این آزمون شامل ۴۷ سوال وشیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خودپنداره پیرز-هریس
2015-06-28
39,000 ریال – خرید
این ابزار شامل ۸۰ عبارت است واز اعتباروپایایی برخورداراست ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خود شکوفایی
2015-06-28
40,000 ریال – خرید
این ابزاز شامل ۸ سوال وروش نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خودگسستگی
2015-06-28
30,000 ریال – خرید
این ابزار شامل ۲۷ سوال است.وازاعتبار وروایی برخورداراست ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی
2015-06-28
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار اندازه گیری رفتارهای دینی نوجوانان و جوانان است.وبر روی گروه ۳۰۰ نفری از دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تهران هنجاریابی شده است واز روایی و پایایی برخوردار است .ودارای شیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSE-10
2015-06-28
45,000 ریال – خرید
ین ابزارشامل ۱۰ سوال واعتبار و روایی است ودارای شیوه نمره گذاری و تفسیرنتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSES
2015-06-28
50,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۱۷ گویه میباشد.ودارای شیوه نمره گذاری است واز اعتباروپایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه خوشکامی اسنیت- همیلتون
2015-06-28
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴ عبارت است که هرکدام شامل ۴ گزینه میباشد.ودارای شیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه فرا شناخت ولز و کارترایت ۶۵ و ۳۰ سوالی
2015-06-28
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه توسط ولز و کارترایت ساخته شده و در ایران نیز هنجار یابی شده است . فرم ۶۵ سوال و فرم ۳۰ سوالی این پرسشنامه در این فایل وجود دارند. پاسخها به صورت چهار گزینه ای و ۵ عامل را مورد ارزیابی قرار می دهد . ۱۲ صفحه در قالب فایل jpg است و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود می باشد . اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری دارد .
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن
2015-06-27
20,000 ریال – خرید
هدف: بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن. توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: ۵ نوع فایل :jpg روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰
پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت برون سپاری منابع انسانی
2015-06-27
10,000 ریال – خرید
هدف پرسشنامه : بررسی مسائل موجود در مدیریت برون‌سپاری منابع انسانی. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: ۱۱ نوع فایل : jpg روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد پنجم، انتشارات راه‌دان، تهران.

پرسشنامه
پرسشنامه دلایل برون سپاری
2015-06-27
20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۱۹ سوال دارد و با هدف بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی طراحی شده است ۴ گزینه است و در قالب فایل jpg می باشد. ۲ صفحه است
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن
2015-06-27
30,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۵۰ سوال بهمراه جدول نتایج وشیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی واتسون و همکاران
2015-06-27
40,000 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۰ گویه است.ودارای پایایی وروایی وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی پاناس
2015-06-27
20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی وضعیت روحی میباشد.واین مقیاس شامل ۲۰ واژه است .که احساسات و عواطف مختلف را نشان میدهد و دارای شیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس
2015-06-27
45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای یک جدول ۲ بعدی است. ودارای تفسیر و تحلیل نتایج میباشد.

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز-فرم والدین
2015-06-27
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۹ گویه میباشد.ودارای روش نمره گذاری و پایایی وتفسیر نتایج است.
پرسشنامه
پرسشنامه نوآوری سازمانی
2015-06-27
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال وروش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و روایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه همدلی عاطفی
2015-06-27
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی(هویت وفلت)
2015-06-27
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال میباشد.ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه استرس ادراک شده
2015-06-27
30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی درجه ای که در آن فرد زندگی خود را استرس درک میکند.ودارای ۱۰ سوال و پایایی میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران
2015-06-27
20,000 ریال – خرید
از نظریه گابریل آلموند ، والتر و دانیل الازار استفاده شده است . متغیر های دینداری ، رسانه ها ، موقعیت اجتماعی ، ساختار خانواده مورد بررسی بوده . فایل در قالب jpg و ۳ صفحه است . چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد در ابتدای پرسشنامه آمده است
پرسشنامه
پرسشنامه بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد
2015-06-27
40,000 ریال – خرید
از نظریه آلموند و وریا استفاده شده و احساس کارایی سیاسی ، مشارکت سیاسی ، الگو های فرهنگ سیاسی بعنوان متغیر های اصلی بررسی شده اند . ۶ صفحه است و قالب فایل ها jpg می باشد . چکیده پایان نامه ای که منبع پرسشنامه است در ابتدای پرسشنامه آمده است .
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان
2015-06-27
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه با استفاده از نظزیات پارسونز آلموند و وربا طراحی شده است راببطه بین متغیر های جامعه پذیری ، افتخارات ملی ، رسانه ، قوم گرایی و … با فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است . این پرسشنامه ۱۴ صفحه است و چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد منبع پرسشنامه در ابتدای پرسشنامه می باشد . فایل ها در قالب jpg هستند و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .
پرسشنامه
پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی(KIMS)
2015-06-24
20,000 ریال – خرید
پرسشنامه ۳۹ سوال دارد و چهار خرده مقیاس را اندازه گیری می کند . فایل pdf است و شامل پرسشنامه و فایل هنجار یابی می باشد .
پرسشنامه
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت باهنجار ایرانی
2015-06-23
39,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۵ سوال ۵ گزینه ای میباشد.ودارای شیوه نمره گذاری است.
پرسشنامه
پرسشنامه احساس تنهایی
2015-06-23
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۰سوال و شیوه نمره گذاری است .
پرسشنامه
پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی وهومن
2015-06-23
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۹۱ سوال وروش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است
پرسشنامه
پرسشنامه سنجش فشارهای روانی مارکهام
2015-06-23
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال دو گزینه ای میباشد.ودارای روش نمره گاری است واز اعتبار و روایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه روانی کالیفرنیا
2015-06-23
30,000 ریال – خرید
این ابزار یک آزمون مداد کاغذی است.ودارای ۱۸۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته در شهر
2015-06-23
25,000 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه های کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه وجود دارد . ۳ صفحه در قالب فایل تصویری jpg است .
پرسشنامه
پرسشنامه هوش معنوی (SISRI) کینگ ۲۴ سوالی
2015-06-22
30,000 ریال – خرید
این مقیاس ۲۴ ماده و چهار خرده مقیاس شامل تفکر وجودی با ۷ ماده، تولید معنای شخصی با ۵ ماده، آگاهی متعالی با ۷ ماده، گسترش وضعیت هشیاری با ۵ ماده دارد. دارای ۲۴ سوال پنج گزینه ای است
پرسشنامه
پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی
2015-06-22
30,000 ریال – خرید
پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی که حاوی ۳۰ سئوال ۵ گزینه ای می باشد . دارای هنجار یابی و روش نمره گذاری است . در قالب فایل word و ۲ صفحه دارد
پرسشنامه
پرسشنامه آسیبهای اجتماعی
2015-06-21
30,000 ریال – خرید
این ابزار شامل ۴۲گزینه است که براساس ۵ گزینه اولویت بندی شده است.
پرسشنامه
پرسشنامه باورهای خود کار آمدی ریاضی
2015-06-21
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۵۲سوال وشیوه نمره گذاری میباشد واز اعتبار و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه سیاهه شادکامی فودایس-اصفهان
2015-06-21
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۴۸ عبارت وروش نمره گذاری است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی تجدیدنظر شده شاته
2015-06-21
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۶۴ سوال است واز اعتبار وپایایی برخوردار است و دارای روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس محرک های تصویری استاندارد
2015-06-21
45,000 ریال – خرید
این آزمون مقیاسی تصویری است وشامل ۹ تصویر میباشدوداز اعتبار وپایایی رخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس سرسختی لانگ و گولت
2015-06-21
50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۴۵ سوال وشیوه نمره گذاری است و از پایایی و اعتبار برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس عاطفه خود آگاهی ویژه بزرگسالان
2015-06-21
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۱۵ عبارت وشیوه نمره گذاری است واز روایی و پاییایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-ان
2015-06-21
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نمرات است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.
پرسشنامه
پرسشنامه سلامت فرم کوتاه ویر نسخه ۲
2015-06-21
30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال میباشدکه جنبه های منفی ومثبت سلامت را اندازه می گیرد.ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس امید اسنایدر
2015-06-20
35,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۱۴ ماده است.ودارای روایی ،پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بخشودگی بین فردی
2015-06-20
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال میباشد.ودارای روایی،پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه رضایت از زندگی
2015-06-20
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۵ گویه میباشد.ودارای روایی ،پایایی و روش نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس عاطفی مثبت ومنفی واتسون وهمکاران
2015-06-20
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ابزار خودسنجی ۲۰ گویه ای است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است.
پرسشنامه
پرسشنامه هوش هیجانی برا بری-گریوز
2015-06-20
35,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۸ ماده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه رضایت مراجع
2015-06-20
40,000 ریال – خرید
هدف این ابزار سنجیدن رضایت مراجع از برنامه مشاوره یا روان درمانی خود است.وشامل ۸ سوال وروش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است.
پرسشنامه

بازدیدها: 1454

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+