پرسشنامه های روان شناسی سینا

مجموعه ای از پرسشنامه های روان شناسی  که دارای اعتبار و روایی و شیوه نمره گذاری هستند در سایت سینا آماده دانلود می باشند 

پرسشنامه های جدید روانشناسی
این پرسشنامه ها بزودی بر روی سایت قرار می گیرند در صورت نیاز فوری تماس بگیرید تا با ایمیل ارسال شود
همه این پرسشنامه ها دارای روش اجرا و نمره گذاری پایایی و اعتبار هستند تلفن تماس 09374415454 تلفن ثابت از ساعت 2 تا 7 عصر 08433362405

– پرسشنامه مار 30 سوالی
– پرسشنامه کوتاه ترس از عنکبوت 78 سوالی
– پرسشنامه عنکبوت 31 سوالی
– پرسشنامه مقیاس کوتاه هراس اجتماعی 18 سوالی
-پرسشنامه مقیاس ترس از ارزیابی منفی 30 سوالی
– پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز 24 سوالی
– پرسشنامه مقیاس صحبت کردن در جمع 10 سوالی
– پرسشنامه اضطراب تعاملات اجتماعی 20 سوالی
– پرسشنامه آزمون خود گزارش دهی تعامل اجتماعی 30 سوالی
– پرسشنامه مقیاس پیامدهای نگرانی 29 سوالی
– پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر 10 سوالی
– پرسشنامه مقیاس عدم تحمل بلا تکلیفی 27 سوالی
– پرسشنامه حالت نگرانی پن 16 سوالی
– پرسشنامه مقیاس چرا نگرانی 20 سوالی
پرسشنامه ابعاد نگرانی 25 سوالی
– پرسشنامه چک لیست فعالیت وسواسی 26 سوالی
– پرسشنامه مقیاس عدم قطعیت فروست 15 سوالی
– پرسشنامه مقیاس وسواس فکری عملی مادزلی 30 سوالی
– پرسشنامه مقیاس وسواس فکری عملی 24 سوالی
– پرسشنامه مقیاس عقاید بیش بها داده شده 10 سوالی
– پرسشنامه پادوآ 60 سوالی
– پرسشنامه مقیاس نگرش مسپولیت پذیری 26
– پرسشنامه مقیاس آشفتگی فکر – عمل 19 سوالی
– پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی یل براون 10 سوالی
– پرسشنامه ترس از تصادف 10 سوالی
– پرسشنامه مقیاس تجربه تجزیه ای 28 سوالی
– پرسشنامه مقیاس تاثیر رویداد 15 سوالی
– پرسشنامه چک لیست علایم لوسانجلس 43 سوالی
– پرسشنامه مقیاس اختلال استرس پس از ضربه می سی سی پی 35 سوالی
– پرسشنامه مقیاس شناخت های پس از سانحه 36 سوالی
– پرسشنامه چک لیست اختلال پس از سانحه شخصی 17 سوالی
– پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اختلال استرس پس از سانحه 17 سوالی
– پرسشنامه فرم کوتاه مقیاس غربالگری اختلال استرس پس از سانحه 7 سوالی
– پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد 30 سوالی
– پرسشنامه حوادث تروماتیک
-پرسشنامه کنترل اضطراب 30 سوالی راپی
– پرسشنامه ترس 24 سوالی
پرسشنامه مقیاس چند بعدی کمال گرایی 35 سوالی
– پرسشنامه مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون 13 خوشه ای
– پرسشنامه فرا شناخت ۶۵ سوالی ولز
– پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی 20 سوالی
– پرسشنامه مقیاس خود ارزیابی اضطراب زانگ 20 سوالی
– پرسشنامه کنترل فکر 30 سوالی
– پرسشنامه مدل سه بخشی اضطراب بک ۳۶ سوالی
– پرسشنامه شناخت های آگروفوبیک 15 سوالی
– پرسشنامه آگروفوبیک 25 سوالی
– پرسشنامه ترس و هراس آلبانی 27 سوالی
– پرسشنامه شاخص حساسیت اضطراب 16 سوالی
– پرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی 36 سوالی
-پرسشنامه نیمرخ حساسیت اضطرابی 60 سوالی
-پرسشنامه تفسیراحساسات بدنی 108سوالی و 27 موقعیت
– پرسشنامه تفسیراحساسات بدنی 15 سوالی
– پرسشنامه مقیاس مراقبت های بدنی 4 سوالی
– پرسشنامه آگروفوبی حرکت 26 موقعیت
– پرسشنامه مقیاس آگروفوبیک و هراس
– پرسشنامه مقیاس شدت اختلال هراس 7 سوالی
-پرسشنامه مقیاس درجه بندی اجتناب فوبیک 13 سوالی
– پرسشنامه مقیاس رفتار های ایمنی 50 سوالی
-پرسشنامه آگروفوبیک 40 سوالی
– پرسشنامه مقیاس نشانه تزریق/ خون 17 سوالی
-پرسشنامه شناخت های فراگیر هراس از مکانهای بسته 26 سوالی
– پرسشنامه هراس از مکانهای بسته 26 سوالی
– پرسشنامه اضطراب دندانپزشکی 36 جمله ای
– پرسشنامه نگرش دندان پزشکی 38 جمله ای
– پرسشنامه ترس دندان پزشکی 20 سوالی
– پرسشنامه ترس از عنکبوت 18 سوالی
– پرسشنامه سیاهه زمینه یابی ترس 51 سوالی
– پرسشنامه ترس پزشکی 50 سوالی
– پرسشنامه نقص عضو 30 سوالی

موضوع مرتبط  روش ثبت درخواست طلاق و تمکین

بازدیدها: 270

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+