پرسشنامه های جدید روان شناسی و مدیریت

پرسشنامه های جدید روان شناسی و مدیریت را از سایت سینا دانلود کنید

پرسش نامه شیوه های فرزند پروری والدین2017-07-1350,000 ریال – خریداین پرسش نامه براساس کار شیفرتدوین شده است و دارای 77 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس ادراک شیوه فرزند پروری2017-07-1325,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط آر.جی رابینز تدوین شده است و دارای 30سوال 7گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه طرحواره های فرزند پروری یانگ2017-07-1345,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط یانگ ارائه شد و دارای72 سوال2 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای17خرده مقیاس شامل 1-محرومیت هیجانی2-رهاشدگی/بی ثباتی3-بی اعتمادی/بد رفتاری4-آسیب پذیری به ضرر یا بیماری5-وابستگی/بی کفایتی6-نقص/شرم7-شکست8-اطاعت9-ایثارگری10-معیار های سر سختانه 11-استحقاق/ بزرگ منشی12-خویشتن داری13-گرفتار14-منفی گرایی15-بازداری هیجانی 16-تنبیه17-پذیرش جویی می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه ادراک محبت والدین2017-07-1320,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط زکی ساخته شد و دارای 19سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای4 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس سنجش تاب آوری خانواده2017-07-1250,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای66 سوال 4گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 13 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس ارزیابی شخصی بحران خانواده2017-07-1240,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط مک کوبین،اولسون و لارسون ساخته شدو دارای30 سوال 5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه شاخص سر سختی خانواده2017-07-1235,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط مک کوبین و تامپسون،گریف و وندورث ساخته شد و دارای20 سوال 4گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سنجش تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده2017-07-1225,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط مجید کفاشی ساخته شد و دارای 20سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سبک های فرزند پروری2017-07-1250,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط دیانا بامریند ارائه شد و دارای 30 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای11 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه حمایت اجتماعی خانواده بیماران مزمن2017-07-1150,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط خدا پناهی و همکاران ارائه شد و دارای79 سوال4 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 12صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس سنجش بخشش در خانواده2017-07-1135,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط پولاردو اتدرسون ساخته شد و دارای 40 سوال 4 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5 خرده مقیاس شامل 1-درک واقع بینانه2-تشخیص و تصدیق3-جبران عمل اشتباه4-دلجویی کردن 5-احساس بهبودی می باشد و دارای7صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس جو خانواده2017-07-1160,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط رادولف موس و پرنیس موس طراحی شده است و دارای 90سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 10 خرده مقیاس شامل 1-انسجام 2-بیانگری3-تعارض4-استقلال5-پیشرفت مدار6-منطقی-فرهنگی مدار7-پرتکاپو-تفریحی مدار8-اخلاقی-مذهبی مدار9-سازماندهی10-کنترل می باشد و دارای 18 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه جو عاطفی خانواده2017-07-1120,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط هیل برن ساخته شد و دارای 16سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه ادراک حمایت اجتماعی2017-07-1120,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط زکی یی و همکاران ساخته شد و دارای 20سوال5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه نیاز های خانوادگی2017-07-1035,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 34سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس ارتباط در خانواده2017-07-1030,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 10سوال5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 6صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه کارکرد خانواده2017-07-1050,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط اپشتاین،بالدوین و بیشاب تهیه شده است و دارای 53سوال 4گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری میباشد .پرسشنامهپرسش نامه چگونگی رابطه با همسر2017-07-1025,000 ریال – خریداین پرسش نامه از یکی از کتابهای فیلیپ مک گراو گرفته شده است و دارای 20 سوال5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای5 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده2017-07-1060,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط کوئرنروفیتنزپاتریک ساخته شد و دارای 26سوال5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای2 خرده مقیاس شامل 1-جهت گیری گفت و شنود2-جهت گیری هم نوایی می باشد و دارای 12صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه انعطاف پذیری2017-07-1015,000 ریال – خریداین پرسش نامه با استفاده از مدل ترکیبی اولسون به وسیله شاکرمی ساخته شده است و دارای 16 سوال 5 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه انسجام خانواده2017-07-1030,000 ریال – خریداین پرسش نامه با اقتباس از مدل ترکیبی اولسون به وسیله سامانی تهیه شده است و دارای28 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه نگرش نسبت به عشق2017-07-0940,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط هندریک ساخته شد و دارای 42 سوال5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 6 خرده مقیاس شامل1-سبک عشق رمانتیک2-سبک عشق بازیگرانه 3-سبک عشق دوستانه4-سبک عشق واقع گرایانه5-سبک عشق شیدایی6-سبک عشق فداکارانه می باشد و دارای8 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه نگرش های مربوط به انتخاب همسر2017-07-0955,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط کوب،لارسون وواتسون ساخته شد و دارای 31 سوال7 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 11صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه نقش جنسیتی2017-07-0825,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط ساندرا بم ارائه شد و دارای 10ماده7 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس خود کار آمدی جنسی2017-07-0830,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورتjpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس تعارض نقش جنسیتی2017-07-0835,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 37سوال6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس ترس از صمیمیت2017-07-0840,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 35سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه مقیاس انتظار از ازدواج2017-07-084,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 40سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 3خرده مقیاس شامل1-انتظار واقع گرایانه2-انتظار ایده آل گرایانه3-انتظار بدبینانه می باشد و دارای8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسش نامه طرح واره های اولیه همسر گزینی2017-07-0640,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط عالی بر مبنای نظریه جفری یانگ تهیه شده است و دارای60 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه صمیمیت زناشویی2017-07-0635,000 ریال – خریداین پرسش نامه براساس نظریه وارینگ طراحی شده است و دارای 33سوال5 گزینه ای است و دارای روش نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان2017-07-0630,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط هازان و شاوزارائه شد و دارای 21 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سبک های حل تعارض رحیم2017-07-0655,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط رحیم ارائه شد و دارای 28سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای5خرده مقیاس شامل 1-سبک یکپارچه2-سبک اجتنابی3-سبک مسلط4-سبک مصالحه5-سبک ملزم شده می باشد و دارای11صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابلدانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه ریسک پذیری2017-07-0620,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط پاینز ارائه شد و دارای 21 سوال7گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه رضایت جنسی لارسون2017-07-0525,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط لارسون ارائه شد و دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تعارضات زنا شویی2017-07-0545,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط براتی و ثنایی ارائه شد و دارای 54سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است واز 8خرده مقیاس شامل 1-کاهش همکاری2-کاهش رابطه جنسی3-افزایش واکنش های هیجانی4-افزایش جلب حمایت فرزند5-افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود6-کاهش رابطه با خویشاوندان همسر یا دوستان7-جدا کردن امور مالی از یکدیگر8-کاهش ارتباط موثر می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه ترجیحات همسر گزینی2017-07-0525,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط دیوید باس ارائه شد و دارای 48 سوال 5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه باورهای ارتباطی (رومنسودیبورد)2017-07-0540,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط رومنسودیبورد ارائه شد و دارای 40سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 7خرده مقیاس شامل 1-کمال گرایی2-وابستگی متقابل3-انحصارطلبی4-قربانی کردن5-منطقی بودن و پذیرش متقابل6-ذهن خوانی7-آگاهی از افکار،احساس های یکدیگر است و دارای 8 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامه, کتاب هاپرسش نامه آزمون های پیش از ازدواج2017-07-0550,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط اسکورن و فرایندلندر ساخته شد و دارای 45 سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه الگوی ارتباطی زوجین2017-07-0545,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط کریستنسو و سالاوی ارائه شد و دارای 35 سوال9گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-مقیاس ارتباط سازنده متقابل2-مقیاس ارتباط اجتنابی متقابل3-مقیاس ارتباط توقع /کناره گیری می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نا مه مقیاس سازگاری زن و شوهر (اسپانیر)2017-07-0530,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط اسپانیر ارائه شد و دارای 35سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس وسواسی _اجباری ییل_براون2017-07-0435,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط گودمن و همکاران ارائه شد و دارای 7سوال 5 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است واز 2 خرده مقیاس شامل 1- وسواس ها :وسواس پرخاشگرانه،وسواس های آلودگی،وسواس های جنسی،و …2-رفتار های وسواسی:شستشو و نظافت،آداب تکرار،وارسی و … می باشد و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو2017-07-0440,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط کاکس و همکاران ارائه شد و دارای 10سوال 4گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون2017-06-2955,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط همیلتون ساخته شده است و داراي 14 سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است. و داراي 14صفحه است .فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت2017-06-2955,000 ریال – خریداین پرسش نامه داراي دو نسخه می باشد نسخه اول 26 سوال 5گزينه اي و نسخه دوم دارای 100سوال 5 گزینه ای است و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه دارای 4خرده مقياس شامل 1-سلامت جسمی 2-سلامت روانی 3-روابط اجتماعی4-سلامت محیط می باشد. و داراي 17صفحه است فايل بصورت jpgاست.که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه اضطراب کتل2017-06-2950,000 ریال – خریداین پرسش نامه نامه توسط ریموندبرنارد کتل ارائه شده است و داراي 40 سوال 3گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است . و داراي 11صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه اضطراب کتل2017-06-2950,000 ریال – خریدپرسشنامهپرسش نامه نیم رخ سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت2017-06-2835,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط والکر و همکاران ارائه شده است و داراي52سوال 4 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 7خرده مقياس شامل 1-مسئولیت پذیری در برابر سلامتی2-فعالیت جسمی3-تغذیه4-تعالی معنوی5-روابط بین فردی6-مدیریت استرس7-سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی می باشد و داراي 7 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس نستوهی(سخت رویی)کوباسا2017-06-2840,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط سوزان کوباساو همکارانش ارائه شده است و داراي 50سوال 4گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 3خرده مقياس شامل1-تعهد2-کنترل3-چالش (مبارزه جویی ) است و داراي9 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس کیفیت زندگی SF_362017-06-2850,000 ریال – خریداين پرسش نامه داراي 36 سوال که بعضی سوالها دو گزینه ای ،بعضی 5 گزینه ای ؛بعضی6 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي8 خرده مقياس شامل 1-عملکرد جسمانی 2-کارکرد نقش جسمی3-درد بدنی4- سلامت عمومی 5-نشاط6-عملکرد اجتماعی 7-کارکرد نقش هیجانی 8-سلامت روانی است و داراي11صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون2017-06-2530,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط کانر و دیوید سون ارائه شده است و داراي 25 سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است . داراي6صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف2017-06-2540,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط کارول ریف ساخته شده است و داراي 2 فرم فرم اول 84 سوالی و فرم دوم 18 سوالی می باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل1-ارتباط مثبت با دیگران 2-خود مختاری3-تسلط بر محیط4-رشد شخصی5-هدف مندی در زندگی6-پذیرش خود می باشد و داراي 12صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس امید میلر2017-06-2530,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط میلر و پاورز ساخته شده است و داراي 48 سوال5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 6صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه تیپ نمای مایرز-بریگز2017-06-2550,000 ریال – خریداين پرسش نامه براساس نظریه تیپ های کارل گوستاو یونگ طراحی شده است شده است و داراي2 فرم که فرم اول 60سوالی و فرم دوم 87 سوالی مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 68صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد . به دلیل حجم بالا پس از خرید با ایمیل ارسال می شود .پرسشنامهپرسش نامه شادکامی آکسفورد2017-06-2535,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط آرگیل ارائه شده است و داراي29 سوال 6گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازا ت است و داراي 7صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس هوش هیجانی شات – تجدید نظر شده2017-06-2455,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط آستین،ساکلوفسکی،هوانگ و مک کینی ارائه شده است و داراي رو قسمت است قسمت اول دارای 33سوال5گزينه اي و قسمت دوم دارای 41سوال 5 گزینه ای مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل1-ارزیابی هیجانات در خود و دیگران2-تنظیم هیجانات3-بهره جویی از هیجانات در حل مسائل4-ادراک و فهم هیجانات است و داراي11 صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس منبع کنترل راتر2017-06-2425,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط راترارائه شده است و داراي 29 ماده 2جمله ای مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 5صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس کمال گرایی اهواز2017-06-2425,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط نجاریان و عطاری و زرگرارائه شده است و داراي 27سوال 4گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و داراي 5صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس بازداری -فعالسازی رفتاری2017-06-2435,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط کارور و وایت ارائه شده است و داراي 24 سوال 4گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي4خرده مقياس شامل 1-سیستم بازداری رفتاری2-سائق3-پاسخ دهی به پاداش4-جست و جو گری است و داراي 7صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه سیاهه مقابله با موقعیت های استرس زا2017-06-2430,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط اندلر وپارکرارائه شده است و داراي48سوال 5 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه و داراي6 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه سیاهه کمال گرایی (هیل)2017-06-2445,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط هیل ارائه شده است و داراي 59سوال5 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و اين پرسش نامه داراي8خرده مقياس شامل1-تمرکز بر اشتباهات 2-معیارهای بالا برای دیگران 3-نیاز به تایید 4-نظم و سازمان دهی5-ادراک فشار از سوی والدین6-هدف مندی7-نشخوار فکری8-تلاش برای عالی بودن می باشدو داراي 13 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه سیاهه روانی-اجتماعی نیرومندی من2017-06-2250,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط اریکسون ارائه شده است و داراي دو فرم می باشد فرم اول دارای 32سوال 5گزينه اي و فرم دوم دارای 64 سوال 5 گزینه ای می باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و اين پرسش نامه داراي 13صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه تیپ شخصیتی Aو B2017-06-2245,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط اسپنسر راتوس ارائه شده است و داراي25 سوال 2گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است داراي 9صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه سیاهه حالت – رگه بروزخشم اسپیلبرگر2017-06-2145,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط اسپیلبرگر ارائه شده است و داراي57 سوال 4گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6خرده مقياس شامل 1-حالت خشم2-رگه خشم 3-ابراز درونی خشم 4-ابراز برونی خشم 5-کنترل درونی خشم6-کنترل بیرونی خشم است و داراي 9صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه راهبردهای مقابله ای2017-06-2160,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط اعضای (طرح تنیدگیو مقابله برکلی )ارائه شده است و داراي 66سوال4 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 8خرده مقياس شامل 1-رویارویی2-دوری جویی3-خویشتن داری4-جست و جوی حمایت اجتماعی 5-مسئولیت پذیری6-گریز- اجتناب7-مساله گشایی برنامه ریزی شده 8-ارزیابی مجدد مثبتاست و داراي 12صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه طرحوارهای ناسازگاراولیه یانگ2017-06-2170,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط جفری یانگ ارائه شده است و داراي 75سوال 6گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر نمرات است و اين پرسش نامه داراي 15 خرده مقياس شامل 1-محرومیت هیجانی2-رهاشدگی-بی ثباتی3-بی اعتمادی -بد رفتاری4-انزوای اجتماعی5-نقص-شرم6-شکست7-وابستگی-بی کفایتی8-آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری 9-گرفتاری-در دام افتادگی10-اطاعت11-ایثار12-بازداری هیجانی13-معیار های سرسختانه-عیب جویی افراطی14-استحقاق15-خویشتن داری است و داراي 18صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس راستی (درست کاری )ادراک شده رهبر فرم 30سوالی2017-06-2135,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط کریگ و گوستاوسون ارائه شده است و داراي30سوال4گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي 7صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس تعالی یابی شغلی (چهار مولفه ای )فرم 21 سوالی2017-06-2130,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط تیمز و باکرو درکس ارائه شده است و داراي 21سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل1-افزایش منابع ساختاری شغل2-کاهش تقاضاهای شغلی آزار رسان 3-افزایش منابع اجتماعی شغل 4-افزایش تقاضاهای شغلی چالش انگیزاست و داراي 6 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه رسانه اجتماعی مرتبط با کار (عملکرد)فرم 38 سوالی2017-06-2130,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط لاندرس و کالان ارائه شده است و داراي 38سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي9 خرده مقياس شامل1-ایجاد محتوای اهانت آور2-دزدی زمان3-بی اعتبارکردن دیگران4-چندوظیفه ای عمل کردن 5-معرفی سازمان بصورت ضعیف6-تضعیف اعتبارو شهرت شخصی 7-برقراری روابط نامناسب8-سرقت ادبی9 -امتناع از رابطه است و داراي 6صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه تجربه قلدری در محیط کار (شش مولفه ای )فرم27 سوالی2017-06-1420,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط گل پرور ارائه شده است و داراي27سوال5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي6 خرده مقياس شامل1-اهانت و تحقیر 2-خشم و کینه توزی3-غفلت 4-آزار کلامی5-تهدید6-فشارکاری کسل کننده است و داراي4 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه جامع رفتارهای ضد تولید (هفت مولفه ای )فرم 74 سوالی2017-06-1340,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط مارکوس،شولر،کوئل وهومپفنرارائه شده است و داراي 74سوال 4 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل1-انحراف از تولید 2-انحراف بین فردی3-غیبت/کناره گیری4-مصرف مواد 5-پرخاشگری6-دزدی/انحراف اموال است و داراي 8صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه شاخص جامع رفتارهای ضد تولید(شش مولفه اصلی-یک مولفه کلی)فرم120سوالی2017-06-1350,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط گوداشتاین و لانیون ارائه شده است و داراي 120سوال 2گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي6 خرده مقياس شامل1-وابستگی پذیری(قابلیت اعتماد)2-پرخاشگری3-سو مصرف مواد 4-صداقت5-سواستفاده از کامپیوتر6-آزار و اذیت جنسی است و داراي 10 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه انتقام جویی (کینه توزی )سازمانی (چهار مولفه ای )فرم 52 سوالی2017-06-0720,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 52سوال 7 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل 1-آسیب رسانی سازمانی 2-انتقام جویی 3-آسیب رسانی فردی 4-انتقام و تخریب است و داراي 4 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه پرسش نامه رفتارهای غیر اخلاقی (تک مولفه ای )فرم 15 سوالی2017-06-0715,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 15سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي 3صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس یورش رفتاری(هیجانی و روانی)پرستاران (هشت مولفه ای )فرم 60سوالی2017-06-0630,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط آزترک،ساکمن ،یلمازو کلین گیرارائه شده است و داراي 60 سوال 5 گزينه اي مي باشد و اين پرسش نامه داراي 8 خرده مقياس شامل 1-تهاجم به عزت نفس2-تهاجم به روابط شخصی و حرفه ای 3-تهاجم به نشان دادن خود و ارتباط 4-تهاجم به اعمال حرفه ای5-تاثیر روان شناختی و خستگی 6-تاثیر بر سازمان و مدیریت 7-تاثیر بر روابط اجتماعی 8- تاثیر بر سلامتی و زندگی است و داراي 6صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و روانی )(پنج مولفه ای )فرم 45 سوالی2017-06-0615,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط ساهین،ستین،سمینو یلدیران ارائه شده است و داراي 45 سوال 5گزينه اي مي باشد و و اين پرسش نامه داراي 5 خرده مقياس شامل1-رفتار تهدید کننده ارتباط2-رفتار تهدید کننده تماس های اجتماعی3-رفتار تهدیدمننده شهرت شخصی4-رفتار تهدید کننده موقعیت شغلی 5-رفتار تهدید کننده سلامت جسمی است و داراي 3صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و رفتاری )(پنج مولفه ای )فرم 30 سوالی2017-06-0625,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط تیگرل و کوکالان ارائه شده است و داراي 30سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار استو اين پرسش نامه داراي 5خرده مقياس شامل 1-تهاجم به ابراز خود و ارتباط2-تهاجم به روابط اجتماعی 3-تهاجم به شهرت و اعتبار 4-تهاجم به کیفیت زندگی و حرفه 5-تهاجم به سلامتی و بهزیستی است و داراي 4صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس مخالفت سازمانی (سه مولفه ای )فرم 24 سوالی2017-06-0615,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط کسینگ ارائه شده است و داراي 24سوال 7گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 3 خرده مقياس شامل1-مخالفت رو به بالا/بیانی2-مخالفت جانبی/پنهان 3-مخالفت جابحا شده می باشد و داراي 3 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس ماکیاول گرایی آلمان (دو و سه مولفه ای )فرم 18 سوالی2017-06-0625,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط راثمن ارائه شده است و داراي 18سوال 5 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار استو اين پرسش نامه در گروه مردان دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-نفع رسانی به خود 2-بدرفتاری با دیگران 3-براخلاقی و در گروه زنان دارای 2 خرده نقیاس شامل 1-عمل گرایی/سردی 2-عاملیت در رفتار است و داراي 5صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس ماکیاول گرایی (چهار مولفه ای )فرم 16 سوالی2017-06-0630,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط داهلینگ،ویتاکرو لوی ارائه شده است و داراي 16 سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل 1-بی اخلاقی 2-تمایل به پایگاه داشتن 3-تمایل به کنترل داشتن 4-عدم اعتماد به دیگران است و داراي 6 صفحه است .فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس کامیابی کاری (دو مولفه ای )فرم 11 سوالی2017-06-0610,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط باکرارائه شده است و داراي 13سوال7 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 3 خرده مقياس شامل1-جذب شدگی2-لذت کاری 3-انگیزش کاری درونی است و داراي 2صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس قوت انسانی-فرم ایرانی فرم 30سوالی2017-06-0630,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط پترسون و پارک ارائه شده است و داراي 30 سوال 10گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل 1-دانایی و خردمندی 2-شجاعت3-انسانیت4-عدالت5-اعتدال6-تعالی و شکوفایی است و داراي 6 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس طرد شدگی در محیط کار (تک مولفه ای)فرم 10 سوالی2017-06-0615,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 10سوال 7گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي 3صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس صداقت اخلاقی (چهار مولفه ای )فرم 126،62و 12 سوالی2017-06-0645,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط اینگرسان ارائه شده است و داراي 126،62،12 سوال 9 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است ومقیاس 62 سوالی از چهار حوزه شامل 1-صداقت اخلاقی شناختی 2-صداقت اخلاقی عاطفی3-رفتار اخلاقی 4-شجاعت اخلاقی و مقیاس 12 سوالی از 4 خرده مقیاس شامل 1-صداقت اخلاقی شناختی 2-صداقت اخلاقی عاطفی3-رفتار اخلاقی 4-شجاعت اخلاقی تشکیل شده است و داراي 9 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس سرمایه اجتماعی سازمانی (دو مولفه ای )فرم ده سوالی2017-06-0610,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 10سوال6 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و و دارای 2 خرده مقیاس شامل 1- اعتماد بین فردی 2- تمایل به رفاه اجتماعی است داراي 2 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس سر زندگی ذهنی (تک مولفه ای)فرم 7 سوالی2017-06-0610,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط رایان و فردریک ارائه شده است و داراي 7سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است داراي 2صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس رفتارهای موذیانه (توطیه آمیز)(تک مولفه ای )فرم 25 سوالی2017-06-0625,000 ریال – خریداين پرسش نامه توسط گرین بک،زیمرمن و آموری ارائه شده است و داراي 25سوال 5گزينه اي مي باشد و اين پرسش نامه و داراي 5 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس رفتارهای غیر مودبانه فرم 17 سوالی2017-06-0330,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط مارتین و هاین ارائه شده است و دارای 17 سوال 5 گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 2خرده مقیاس شامل1-تجاوز به حریم خصوصی و رفتار محروم سازی 2- خصومت است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس رفتارهای ضد پرسنل (تک مولفه ای )فرم 12 سوالی2017-06-0325,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و دارای 12 سوال 7 گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 5صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس جو پیشگیری از خشونت (سه مولفه ای)فرم 18 سوالی2017-06-0315,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط کسلر،اسپکتور،چانگ و پارارائه شده است و دارای 18سوال 6گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است این پرسش نامه دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-اقدامات مدیریتی2-سیاست های پیشگیری از خشونت 3-فشار برای خشونت است و دارای 3صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس تمایل به کتمان حقیقت (تک مولفه ای )فرم 10 سوالی2017-06-0345,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط کانوی ارائه شده است و دارای 10سوال 6گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 9 صفحه است و فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس تجارب بهینه (جاری بودن )(نه مولفه ای )فرم 36 سوالی2017-06-0320,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط جکسون و مارش ارائه شده است و دارای 36سوال 5گزینه ای می باشدو این پرسش نامه دارای 9خرده مقیاس شامل1-توازن چالش_مهارت2-ترکیب اقدام _آگاهی3-اهداف روشن 4-بازخورد غیر مبهم 5-تمرکزبر تکلیف در دست 6-پارادوکس کنترل7-ازدست دادن خود آگاهی 8-تحول زمان 9-تجربه درونی است و دارای 6صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیا س تجارب اوج (جاری بودن )در کار (سه مولفه ای )فرم 13 سوالی2017-06-0310,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط باکرارائه شده است و دارای 13سوال 7گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل 1-جذاب شدگی2-لذت کاری 3-انگیزش کاری درونی است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سیاهه ترور روان شناختی (شش مولفه ای )فرم51 سوالی2017-06-0340,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط کورو کچو،بولوت،توزجو،بایرام و ازتوک تورکمن ارائه شده است و دارای 51 سوال 5گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه دارای 6 خرده مقیاس شامل1-زورگویی نسبت به ارائه خود/برقراری ارتباط2-زورگویی نسبت به روابط اجتماعی 3-زورگویی نیبت به هیجان ها 4-زورگویی نیبت به شان و منزلت 5-زورگویی نسبت به کیفیت زندگی 6-زورگویی نسبت به سلامتی است و دارای 8 صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه یورش رفتاری (هیجانی و روانی)(پنج مولفه ای )نسخه پزشکان و پرستاران فرم 19 سوالی2017-06-0315,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط پرانگیتس،مالس بلیتس،بگان لیتس و موستان بگوویتس ارائه شده است و دارای 19 سوال 5گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 5خرده مقیاس شامل 1-تهدید موقعیت حرفه ای 2-تهدید جایگاه شخصی 3-منزوی سازی 4-کارزیاد 5- بی ثباتی است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه فضایل سازمانی فرم 14 سوالی2017-06-0310,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط رگو،ریبریو و کونا ارائه شده است و دارای 14سوال 6گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 5خرده مقیاس شامل 1-خوش بینی2-اعتماد 3-محبت و همدلی4- صداقت 5- بخشش است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه فضایل انسانی فرم 14 سوالی2017-06-0310,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط تان و کلووی ارائه شده است و دارای 14سوال 6 گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل1-معرفت 2-انسانیت 3-خویشتن داری است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه فریب کاری تحصیلی (تک مولفه ای)فرم 6 سوالی2017-06-0310,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط گل پرور ارائه شده است و دارای 6سوال 7گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 2 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سکوت سازمانی (شش مولفه ای )فرم 30 سوالی2017-06-0315,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط ون داین،آنگ وبوترو ارائه شده است و دارای 30 سوال 7گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 6خرده مقیاس شامل 1-سکوت ایجاد سازمانی2-سکوت دفاعی سازمانی3-سموت جامعه یار سازمانی 4- سموت ایجایی فردی 5- سکوت دفاعی فردی 6-سکوت جامعه یار فردی است و دارای 3 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سرمایه معنوی (چهار مولفه ای )فرم 20 سوالی2017-06-0310,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط گل پرور و جوادیان ارائه شده است و دارای 20 سوال 5گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 4خرده مقیاس شامل 1- دلبستگی به خداوند 2-ارزش گرایی معنوی 3- تاثیر گذاری معنوی 4- رابطه تعالی گرای با خداوند است و دارای 2 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سرمایه عاطفی در محیط کار فرم 33 سوالی2017-06-0315,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط گل پرور ارائه شده است و دارای 33 سوال 5 گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل 1-عاطفه مثبت شبه حالت 2-احساس انرژی 3- شادمانی است و دارای 3صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سرمایه روان شناختی فرم تایلندی (چهار مولفه ای )فرم 24 سوالی2017-06-0320,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط ساپی اپرایا،تی وی کومپی و واتا کاکوسول ارائه شده است و دارای 24 سوال 5 گزینه ای است و این پرسش نامه دارای چهار خرده مقیاس شامل 1-خودکار آمدی کاری 2-خوش بینی 3-امیدواری 4-تاب آوری است و از روایی برخوردار است و شیوه نمره گذاری نیز دارد و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سرمایه عاطفی در محیط کار فرم 20سوالی2017-06-0315,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 20 سوال 5 گزینه است و دارای تفسیر امتیازات است و از روایی و پایایی برخوردار است .این پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس شامل 1- عاطفه مثبت شبه حالت 2- احساس انرژی 3- شادمانی است و دارای 3 صفحه است و فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس رفتارهای غیر مودبانه فرم 17 سوالی2017-06-0330,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط مارتین و هاین ارائه شده است و این پرسش نامه دارای 17 سوال 5 گزینه ای است و دارای دو خرده مقیاس 1-تجاوز به حریم خصوصی 2-خصومت می باشد واز روایی میز برخوردار است و دارای 6 صفحه می باشد .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مقیاس جو پیشگیری از خشونت فرم 18سوالی2017-06-0115,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط کسلر،اسپکتور،چانگ و پار ارائه شده است و پرسش نامه دارای 18 سوال 6 گزینه ای می باشد و از روایی برخوردار است و دارای سه خرده مقیاس 1)اقدامات مدیریتی 2)سیاست های پیشگیری از خشونت 3)فشار برای خشونت می باشد و 3 صفحه دارد و فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سرمایه روان شناختی (چهار مولفه ای )فرم 26 سوالی2017-06-0120,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط مک گی ارائه شده است و دارای 26 سوال 6 گزینه ای است و از روایی و پایایی برخوردار می باشد و دارای 4 صفحه است و فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سرمایه روان شناختی (چهار مولفه ای )فرم 13 سوالی2017-06-0110,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط ناگیوئن ارائه شده است و دارای 13 سوال 6 گزینه ای است و از روایی برخوردار است و دارای 2 صفحه می باشد و این پرسش نامه دارای 4 خرده مقیاس است و فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تاب آوری (تک مولفه ای)فرم 9 سوالی2017-06-0110,000 ریال – خریداین پرسش نامه توسط سیو ،هویی،فیلیپس،لین و وانگ ارائه شده است و دارای 9 سوال 6 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه هوش عاطفی2017-05-3040,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 40 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازاتاست و دارای 5 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه واگذاری2017-05-3010,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 13سوال 2 گزینه ای است و دارای 1صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه نو آوری2017-05-3030,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 20 سوال است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مهارتهای مشاوره2017-05-3030,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای دو قسمت که هر کدام 33 سوال 6 گزینه ای دارد و دارای 6 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مهارتهای مربیگری2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 17سوال 2 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مهارتهای مدیریت2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 31 سوال 3 گزینه ای است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مهارتهای قابل انتقال2017-05-3040,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 40 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازاتاست و دارای 6 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مهارتهای سازمانی2017-05-3010,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 30 ایده است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مهارتهای ارتباطی2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای دو بخش که بخش اول 12 سوال 5 گزینه ای و بخش دوم 7سوال 5 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه موقعیت های دشوار2017-05-3030,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 10 سوال 5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 5صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مدیریت مسیر زندگی2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 3 فرم خود ارزیابی است و دارای 5 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مدیریت عملکرد2017-05-3030,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 2 قسمت که قسمت اول 12 سوال 4 گزینه ای و قسمت دوم 12 سوال 4 گزینه ای دارد و دارای 4 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مدیریت زمان2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای دو قسمت که دارا یجدول است و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مدیریت تغییر2017-05-3030,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای دو قسمت است که هر کدام از قسمت ها 12سوال 4 گزینه ای است و دارای 5صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مدیریت پروژه2017-05-3010,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 20 سوال 4گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مدیریت اطلاعات2017-05-3025,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای دو قسمت که قسمت اول 12سوال 5 گزینه ای و قسمت دوم 5 سوال 5 گزینه ای است و دارای 3 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه مدیریت استرس2017-05-3030,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 30 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازاتاست و دارای 5 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداختموفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه کار بین تیمی2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 20 سوال 2 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 3 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پزداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه قدر دانی و پاداش دهی2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 6 سوال 6 گزینه ای است و دارای 3 صفخه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه فرایند های گروه2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 25 سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات ااست و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه شناسایی فرهنگ سازمانی2017-05-3010,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای یک جدول است و دارای 2 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه شکل گیری گروه2017-05-3020,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 4 گروه مجموعه رفتار است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه شراکت2017-05-2920,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 12 سوال است و دارای 2 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سبک مربیگری2017-05-2940,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 10سوال 2گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات استو دارای 5 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه سبک رهبری2017-05-29این پرسش نامه دارای 20سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات استو دارای 4 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوریپرسشنامهپرسش نامه رهبری تیم2017-05-2930,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 2 قسمت هر کدام دارای 25سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری استو دارای 4 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوریپرسشنامهپرسش نامه رفتارهای رهبری2017-05-2930,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارا 3 قسمت هر کدام دارای 26 سوال 4گزینه ای استو دارای 8 صفحه می باشد و فایل بصورت JPGمی باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوریپرسشنامهپرسش نامه خدمات به مشتریان2017-05-2920,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 10 سوال 3گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد و فایل بصورت JPGمی باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه خدمات به مشتری -درون سازمانی2017-05-2920,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 10 سوال 5 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت JPG می باشد که پس از پزداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه حل مسیله و تصمیم گیری2017-05-2930,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 20 سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات استو دارای 4 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه چک لیست فرهنگ سازمانی2017-05-2925,000 ریال – خریداین پرسش نامه 5 قسمت ایت که هر قسمت چندین سوال داردو 3 صفحه دارد . فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه چشم انداز2017-05-2930,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 35 سوال است و 8 صفحه دارد فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تنوع2017-05-2940,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 5 قسمت 6 گزینه ای است و 4 صفحه دارد. فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تن گفتار2017-05-2920,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارا یچندین گزینه می باشد و فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تعادل کارو زندگی2017-05-2930,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 16 سوال دو گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و 3 صفحه دارد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تحلیل نیازهای آموزشی2017-05-2910,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 34 سوال است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تحلیل تراکنشی2017-05-2950,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 25 سوال دو گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 6 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تجارت الکترونیک2017-05-2910,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 19 سوال 4 گزینه ای می باشد و 2 صفحه دارد فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه تاثیر شخصی و مهارتهای اعمال نفوذ2017-05-2950,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای دو قسمت که هر کدام 24 سوال 4 گزینه ای دارد و دارای نمره گذاری است و 6 صفحه دارد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه پیشرفت مستمر2017-05-2930,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 20 سوال سه گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و 3 صفحه دارد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه پیشرفت شخصی2017-05-2910,000 ریال – خریداین پرسش نامه در حوزه آموزش و توسعه استفاده می شود و دارای جدول است و چند سوال دارد و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است کهد پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه برنامه ریزی – عصبی – زبانی _ ترجیحات ویژه حسی2017-05-2940,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 9 عبارت است که هر عبارت 5 گزینه دارد و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 5 صفحه است . فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه بررسی فرهنگ سازمانی2017-05-2940,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 2 قسمت است که هر قسمت 57 عبارت دارد و 5 گزینه دارد ودارای 6 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه انگیزش2017-05-2930,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای یک لیست چهار قسمتی است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 4 صفخه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه ارزش ها2017-05-29این پرسش نامه دارای لیستی از ارزش ها است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 4 صفخه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه اعتماد به نفس2017-05-2920,000 ریال – خریداین پرسش نامه درارای 20 سوال دو گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 3 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه ابراز وجود2017-05-2520,000 ریال – خریداین پرسش نامه دارای 8 سوال 3 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است .و دارای 4 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشدپرسشنامهپرسش نامه چپ مغزی و راست مغزی2017-05-2530,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای 36 سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است . و تعداد 4 صفحه می باشد فایل به صورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .پرسشنامهپرسشنامه احساس پیری APQ2017-05-1430,000 ریال – خریداین پرسشنامه در سال 2007 توسط بارکر و همکاران طراحی گردید . دارای دو قسمت است تغییرات مربوط به سن با 32 سوال 5 گزینه ای و قست مربوط به سلامت با 17 سوال به صورت فایل JPG است و دارای 8 صفحه که پرسشنامه ، اعتبار ، روایی و پایایی را شامل می شود این پرسشنامه در بخش اول 7 و در بخش دوم 3 خرده مقیاس را اندازه گیری می کند دارای نمره گذاری کامل است . دانلود فوری بعد از پرداخت موفقپرسشنامهپرسشنامه مهارتهای نشست2016-09-2930,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل چک لیست مهارتهای نشست است که دارای۳۴ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها بله و خیر است.پرسشنامهپرسشنامه سبک مدیریت2016-09-2950,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۰ گویه و روش نمره دهی وتفسیر امتیازات بهمراه توضیحات میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سازمان یادگیرنده2016-09-2930,000 ریال – خریداین آزمون بیانگر این نکته است که سازمان شما چقدر پذیرای یادگیری است و شامل ۲۱ گویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای مصاحبه2016-09-2940,000 ریال – خریدبا استفاده از این آزمون می توانید مهارتهای مصاحبه را درخود ارزیابی کنید.ودارای ۱۲ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها بله،خیر،نظرات ومثال ها،بهمراه توضیحات است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای اعمال نفوذ2016-09-2920,000 ریال – خریدهدف این آزمون این است که به افراد درمورد سبک اعمال نفوذشان بازخورد دهد.ودارای چندین گویه وبازخورد است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای بازخورد2016-09-2920,000 ریال – خریداین آزمون نشان می دهد که اعضا در مورد عملکردشان چقدر مهارت دارند ودارای ۱۲گویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تسهیل گری2016-09-2920,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۰سوال است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه ،غالبا،گاهی،به ندرت،هیچ گاه میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه توامند سازی2016-09-2920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ گویه است با این موضوع که برای توانمند سازی پرسنل تان چه کارهایی می توانید انجام دهید.پرسشنامهپرسشنامه نگرش کارکنان2016-09-2920,000 ریال – خریداین آزمون برمبنای یک طیف چهارقسمتی ،میزان موافقت یا مخالفت آزمودنی ها را باگویه های سازمان بیان میکند و دارای ۳۵ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه واگذاری2016-09-2930,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و روش نمره گذاری و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه رضایت مشتری2016-09-2840,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای دوبخش و۲۰ سوال بهمراه توضیحات است.پرسشنامهپرسشنامه مشتری محوری -سازمان ها2016-09-2830,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه مشتری محوری-افراد2016-09-2850,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و روش نمره گذاری بهمراه تفسیر نتایج ودستورالعمل میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خلاقیت2016-09-2830,000 ریال – خریداین آزمون میزان خلاقیت در محیط کار را می سنجد. ودارای ۱۰ گویه و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه سبک مشاوره2016-09-2840,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵ موقعیت است که هرکدام دارای ۵ سوال و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه سبک ارتباطات2016-09-2840,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰گویه وروش نمره گذاری و تفسیر به همراه دستورالعمل است.پرسشنامهپرسشنامه برنامه ریزی عمل2016-09-2820,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۲ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر است که روش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای مربیگری2016-09-2840,000 ریال – خریداین آزمون دو بخش دارد که بخش اول توسط مربی تکمیل میشود و بخش دوم توسط کار آموز وهر بخش دارای ۱۵ گویه میباشد. که دارای روش نمره گذاری و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت تغییر-سازمان ها2016-09-2840,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۲ معیار است که آزمودنی براساس میزان اهمیت انها برای مدیریت نمره می دهد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت تغییر-افراد2016-09-2840,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۰ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است.که دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه ابراز وجود2016-09-2830,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.وهدف این آزمون راهنمایی کردن فرد برای میزان ابراز وجود در محل کار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه استاندارد سرمایه فکری2016-07-1820,000 ریال – خرید پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است که دارای ۴۲ سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را در میان مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمانها مورد اندازه‏گیری قرار می دهد.پرسشنامهپرسشنامه عملکرد سازمانی2016-07-1820,000 ریال – خرید پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت دارای ۴۲بوده و هفت مولفه ی توانایی . وضوح. کمک . مشوق . ارزیابی .اعتبار .و محیط .را مورد سنجش قرار می دهد. به صورت فایل ورد استپرسشنامهپرسشنامه شخصیتی کرنل N22016-06-2150,000 ریال – خریدشاخص کرنل به صورت مجموعه ای از سوال های مربوط به علایم بیماری روان تنی وروان پزشکی اعصاب روان تدوین شده است که دارای ۱۰۱سوال وروش نمره گذاری وپایای و روایی است بهمراه توضیحات و دستورالعمل آزمون.پرسشنامهپرسشنامه محبوبیت2016-06-2050,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۳۰ سوال و عبارتو روش نمره گذاری وتحلیل و تفسیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقایسه اجتماعی2016-06-1950,000 ریال – خریداین پرسشنامه که ازنوع مداد-کاغذی وخودگزارش دهی ومشتمل بر گویه است.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان2016-06-1650,000 ریال – خریداین پرسشنامه که از نوع مداد-کاغذی وخود گزارش دهی است.مشتمل بر ۳۶ گویه است ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است.پرسشنامهپرسشنامه تبادل اجتماعی2016-06-1350,000 ریال – خریداین پرسشنامه که از نوع مداد-کاعذی وخود گزارش دهی است.مشتمل بر ۴۱ گویه می باشد.ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.پرسشنامهپرسشنامه طلاق عاطفی2016-06-1245,000 ریال – خریداین پرسشنامه مشتمل بر ۲۸ گویه و سه خرده مقیاس عاطفی،رفتاری و شناختی می باشد.وازنوع مداد-کاغذی است.ودارای روش نمره گذاری وپایایی و روایی است.پرسشنامهپرسشنامه شایعه پراکنی اینترنتی2016-06-1150,000 ریال – خریداین پرسشنامه که از نوع مداد-کاغذی وخودگزارش دهی است.مشتمل بر۴۸ گویه می باشد.که دارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.پرسشنامهپرسشنامه سلامت اجتماعی2016-06-0850,000 ریال – خریداین پرسشنامه با هدف قیاس ادراک سلامت اجتماعی ساخته شده است ودارای ۲۸ سوال و۵ خرده مقیاس میباشد ونمره گذاری سوالات براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای است واز پایایی و روایی مناسبی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقابله نوجوانان2016-06-0550,000 ریال – خریداین ابزار در سال ۱۹۹۳توسط فرایدنبرگ ولوئیس وبا هدف اندازه گیری نحوه مقابله در نوجوانان ۱۲-۱۸ ساله و برمبنای نظریه لازاروس طراحی شده است.که شامل ۸۰ ماده وروش نمره گذاری وپایایی است.پرسشنامهپرسشنامه همسر آزاری2016-06-0140,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۴۴ سوال وبر روی طیف ۵ گزینه ای پاسخ از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است.که دارای روش نمره گذاری و تفسیر است که نمره بیشتر در پرسشنامه حاکی از همسر آزاری بیشتر است.پرسشنامهپرسشنامه سبکهای یادگیری2016-06-0150,000 ریال – خریداین پرسشنامه توسط ورمونت تدوین شد.ودارای ۱۲۰ گویه و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است و از روایی مناسبی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان2016-05-2330,000 ریال – خریدمقالات همایش های ملی و بین المللیدلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر2016-05-2310,000 ریال – خریددلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجیتلویزیون ایران در دنیای معاصرسمیه ذوالفقاریکارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده غیردولتی – – غیرانتفاعی رفاهZoulfaghari@yahoo.comچکیدهپژوهش حاضر با مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری در حوزه رسانه ، جهانی شدن و جهانی سازی، دلایل اهمیت بررسی تغییراتفرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر را برمی شمرد. این پژوهش لزوم اشراف نظری بیشتر ،درباره فرا واقعیت هایی که واقعیات زندگی ما را شکل می دهند، را در حد وسع بازبینی می کند و با اشاره به ابعاد جهانی شدنو ابعاد هویت ملی شامل ابعاد اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، دینی، فرهنگی و زبانی بیان می دارد لازم است تغییراتفرهنگی کارتون های خارجی تلویزیون مرتب بررسی شوند تا بدانیم پیوند با جهان را در کنار پاس داشت هویت ملی خود درفرآیند جهانی شدن تجربه می کنیم یا تحت نفوذ امپریالیسم فرهنگی و جهانی سازی هستیم.واژگان اصلی: تلویزیون،کارتون خارجی، جهانی شدن، جهانی سازیمقالات همایش های ملی و بین المللیرابطه حجاب با سلامت روانی2016-05-2310,000 ریال – خریدپرسشنامهپرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی2016-05-1625,000 ریال – خریدپرسشنامه دارای ۳۵ سوال در ۳ صفحه می باشد که دارای شیوه نمره گذاری و منبع معتبر است هر سوال ۵ گزینه دارد و ارزش ها و سبک زندگی فرد را در خرده مقیاس های یادگیری ، تنوع ، مد گرایی ، توجه به تاریخ و مذهب ، شور و اشتیقا ، کمی گرایی ، توانایی فکری و جسمی و توانایی ساختن را می سنجد فایلها در قالب JPG هستند .پرسشنامهپرسشنامه سنجش مقدماتی رشد “دنور “2016-05-1330,000 ریال – خریداین آزمون رشد است و رشد عمومی کودک را از ماه اول تا ۶ سالگی می سنجد این آزمون توسط دکتر قاسم قاضی ترجمه گردیده . رشد کودک در ۴ حیطه حرکات برجسته ، زبان ، حرکات سازشی ظریف ، و رشد شخصی- اجتماعی مورد سنجش قرار میدهد . پس از مطالعه توضیحات لازم است صفحات نموداری را در کنار هم قرار دهید آزمون با راهنما ۸ صفحه و به صورت فایل jpg است .مقالات همایش های ملی و بین المللیپرسشنامه سنجش طلاق عاطفی2016-05-11این پرسشنامه ۳۲ سوال دارد و همراه با مقاله برآورد درستی آزمایی آزمون طلاق عاطفی در تهران اجرا گردیده است . فایل pdf می باشد .10,000 ریال – خریدپرسشنامهپرسشنامه مهارت های زندگی ( برای همه اقشار )2016-05-0440,000 ریال – خریداین پرسشنامه مهارت خود آگاهی ، داشتن هدف در زندگی ، ارتباط انسانی ، روابط بین فردی ، تصمیم گیری ، سلامت روانی ، سلامت جسمانی ، حل مسئله ، مشارکت و همکاری ، تقکر خلاق ، تفکر انتقادی ، مسئولیت فردی ، درک اصول آزادی و عدالت ، رفتار های اجتماعی ، مهارت حرفه ای و … را می سنجد و دارای ۱۴۴ سوال و ۱۹ خرده مقیاس است . ۸ صفحه و فایل jpg است . شیوه نمره گذاری دارد ، اعتبار و روایی دارد .پرسشنامهپرسشنامه سنجش مهارت های زندگی2016-05-0440,000 ریال – خریداین پرسشنامه مولفه های توانایی حل مسئله ، تصمیم گیری ، ارتباط موثر ، شهروند مسئول و شهروند جهانی را می سنجد و برای هر مولفه ۸ سوال و در کل ۴۰ سوال دارد درای شیوه نمره گذاری ، اعتبار ، روایی و نرم است در دانش آموزان راهنمایی هنجار یابی شده است . ۸ صفحه است و فایل jpg می باشد .پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک2016-03-0510,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۵سوال ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه مد گرایی2016-03-0520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰عبارت ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه وضعیت آموزشگاههای غیر انتفاعی در رابطه با تامین نظرات و خواسته ها وانتظارات فراگیران2016-03-0520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است که گزینه های پاسخ به آنه خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است. ودر قالب فایل wordمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر در شکل گیری محلات حاشیه ای2016-03-0540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۱سوال و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه خودسنجی زونگ2016-03-0540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۹قسمت است که خود دارای چندین سوال میباشد ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه عزت نفس زاندا2016-03-0520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۰سوال ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر فعالیت بدنی دردوران ابتدایی تحصیل و پایان دوره تحصیلی دانشگاه2016-03-0510,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۵سوال ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه مشارکت شهروندان بر حکمروایی شهر2016-03-0540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۲سوال در چند بخش فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و….است که در قالب فایل wordمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه بازی های رایانه ای2016-03-0520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۴سوال و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه امِیدواری اشنایدر2016-03-0520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۲عبارت و روش نمره گذاری است که اعتبار و پایایی دارد ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه نا امیدی برای کودکان توسط مربی2016-03-0210,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۷عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط است و در قالب فایل pdfمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه تنهایی کودکان2016-03-0220,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۴ عبارت است ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه عوامل بحرانی2016-03-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۵ سوال است ودر قالب فایل wordاست .که هدف آن رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی کشور میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عملکرد جنسی زنان2016-03-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲ بخش است که در مجموع ۴۳ سوال دارد و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه علوم تربیتی2016-03-0220,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۴ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد ،متوسط،کم،وخیلی کم است ودر قالب فایل wordمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه علل حاشیه نشینی2016-03-0220,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۹سوال است که در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر آمیخته های بازار یابی بر رضایت مشتریان2016-03-0150,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۸عبارت است ودرقالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه شیوه یادگیری2016-03-0130,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بهمراه دستورالعمل است ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه شناخت شخصیت2016-03-0140,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و روش نمره گذاری است که متعلق به باس،والنزی،والدریج میباشد ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه شاخص مصرف مواد افیونی2016-03-0150,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای سوالاتی در مورد مصرف انواع مواد،بزهکاری،ودلالی(فروش مواد) وجعل اسناد بهمراه دستورالعمل میباشد.ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه سنجش تعامل کلامی شما با کودک ۴تا ۵ ساله2016-03-0120,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۵سوال است ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه سنجش تاثیر رابطه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان2016-03-01ادامه خواندن پرسشنامه سنجش تاثیر رابطه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان←پرسشنامهپرسشنامه تاثیر شهرک صنعتی برتوسعه روستاییان همجوار2016-03-0120,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،خیلی کم،وکم است.ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه سازگاری دانشجویان2016-03-0140,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۵۲ سوال میباشد که درقالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت زندگی کاری2016-03-0125,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی آن مورد تایید است ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه زنان و وبلاگ2016-03-0140,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۶۱ سوال است ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه تعارض بین فردی کارمند2016-03-0120,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۹سوال است که در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر رنگ در یادگیری دانش آموزان2016-03-0120,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵سوال است ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه بخشش2016-03-0140,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۰ سوال است و هدف آن اندازه گیری میزان بخشش و گذشت در خانواده است ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه مدل تعالی الماس2016-02-2240,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۷۰سوال و عبارت است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه بی توجهی وبیش فعالی کودکان2016-02-1520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۷سوال و تفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه اختلالات شخصیت محور2016-02-1540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵بخش و ۹۰ عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه فعالیت فیزیکی2016-02-1520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۷سوال بهمراه دستورالعمل است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه کسالت و ناراحتی های پزشکی2016-02-1520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۸سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه طلاق2016-02-1520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۲سوال است و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه هویت اجتماعی دانش آموزان2016-02-1020,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و اعتبار و روایی است.ومتعلق به دکتر مجید صفاری نیا،ومریم روشن است و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه نظم جویی هیجانی(جان و گروس)2016-02-1010,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰عبارت و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ2016-02-1040,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۹سوال وروش نمره گذاری است و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه اعتیادپذیری2016-02-1050,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۸۹سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی2016-02-0950,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۴۸عبارت بهمراه توضیحات است ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی2016-02-0940,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه اختلالات تیک2016-02-0945,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰سوال و روش نمره گذاری است و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه سبک مدیریت2016-02-0830,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۶عبارت واعتبار و روایی است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه رغبت میشل گوکلن2016-02-0860,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای این پرسشنامه دارای ۲۰ واژه بهمراه دستورالعمل و تجزیه و تحلیل نتایج است ودر قالب فایل jpGست.پرسشنامهپرسشنامه بودجه بندی مشارکتی2016-02-0820,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم2016-02-0840,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵جنبه مختلف ازشغل است که روش نمره گذاری دارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه بررسی شادمانی2016-02-0740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۵سوال و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه ارزش لوزیر2016-02-0730,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۶عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهآزمون وکسلر بزرگسالان2016-02-0745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای دستورالعمل و چندین مرحله است و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه مکعب های کهس2016-02-0745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای دستورالعمل وروش نمره گذاری است و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه حافظه ۱۵ کلمه ای2016-02-0740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۶ مرحله بهمراه توضیحات و دستورالعمل است و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه تقویت خودباوری واعتمادبه نفس2016-02-0730,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۶۸سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه جمله های ناتمام راتر2016-02-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۵عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری2016-02-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام2016-02-0620,000 ریال – خرید[این پرسشنامه دارای ۱۵عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید2016-02-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و سوال و روش نمره گذاری و تفسیر است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید2016-02-0610,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسش نامه به تعویق انداختن خشنودی2016-02-0645,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵سوال و روش نمره گذاری است و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر فرهنگ ملی بر رویکرد های مذاکره2016-02-0320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpgاست.پرسشنامهپرسشنامه تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی2016-02-0320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه تشریح رفتار2016-02-0330,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه تحمل ابهام2016-02-0320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۶عبارت و روش نمره گذاری است ودرقالب فایل jpGاست.10,000 ریال – خریدپرسشنامه کنارآمدن با خویشتن2016-02-0340,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۶۰سوال بهمراه دستورالعمل است ودرقالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس وسواس فکری عملی ییل – براون2016-02-0340,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰سوال و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه کانون کنترل2016-02-0220,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه یادگیری غیر رسمی در محل کار2016-02-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۲عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه خود ارزیابی سازمانی2016-02-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۹عبارت و روش نمره گذاری است است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه تخصیص منابع و بودجه بندی2016-02-0240,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰سوال و روش نمره دهی است ودرقالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان خلاقیت2016-02-02این پرسشنامه دارای ۵۰سوال و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربو روف و زیمرز2016-02-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران2016-02-0245,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰گویه است که اعتبار و روایی ندارد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه مسکن اقشار کم در آمد2016-01-3120,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی2016-01-3120,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است ومتغلق به فورد و رابین است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین2016-01-3140,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه موبایل و ارتباطات اجتماعی2016-01-3140,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۰سوال است که اعتبار و. روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهدانلود رایگان سوالات دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد ۹۵ کلیه گرایش ها2016-01-31http://kavoshp.com/product/3299/دانلود-رایگان-دفترچه-سوالات-دکترای–روانشناسی-۹۵-کلیه-گرایش-ها/پرسشنامهپرسشنامه تاثیر رسانه برهویت ملی جوانان2016-01-3020,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه رفتارهای پرخطر2016-01-3045,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۶سوال است و درقالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه روابط متقابل شخصی2016-01-3050,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۴عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر برنگرش نسبت به نابرابریهای جنسیتی2016-01-3030,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۶سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه فرهنگ سازمانی وفناوری اطلاعات و ارتباطات2016-01-3020,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۱سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه واردات2016-01-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۴سوال ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه رسانه آموزشی2016-01-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه سنجش رغبت جان هالند2016-01-2740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۹۰عبارت بهمراه توضیحات و دستورالعمل است ودر قالب فایل pdfمیباشد.پرسشنامهپرسش نامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان2016-01-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۰سوال است ودرقالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی2016-01-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۱۲عبارت و روش نمره دهی وتفسیر است ودرقالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان دیر آموز و عادی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی2016-01-2730,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰سوال وروش نمره گذاری است که روایی و پایایی آن مورد تایید میباشد ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI2016-01-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای۳۰گویه است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه کنترل اجتماعی بچه ها2016-01-2710,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳ عبارت و روش نمره دهی است و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت در کارکنان2016-01-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵گویه است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی ذهنی ورزشکاران – اوتاوا2016-01-2620,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۸سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه ارتباط با مدرسه2016-01-2610,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۱عبارت ومتعلق به لیلی پناغی وهمکاران است ودر قالب فایل pdfمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه مسئولیت پذیری2016-01-2620,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار وروایی ندارد و درقالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه نگرش والدین نسبت به رفتار ضد اجتماعی2016-01-2620,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳عبارت و روش نمره دهی و تفسیر است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه نگرش به مد2016-01-2645,000 ریال – خرید45,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۲عبارت و روش نمره گذاری است که روایی و پایایی دارد و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی شهر2016-01-26این پرسشنامه دارای ۱۵گویه و سوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه نیاز2016-01-2520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۲سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه گذشت2016-01-2540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمرده گذاری است که اعتبار و روایی دارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه خود اثر بخشی2016-01-2545,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۳عبارت و روش نمره گذاری است و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه ترس از صمیمت2016-01-2550,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۵عبارت و روش نمره گذاری است و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه پویایی جلسه2016-01-2530,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۷سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه کفایت نفس2016-01-2520,000 ریال – خرید20,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۷عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه مالیات2016-01-2510,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۶گویه است که اعتبار و روایی ندارد در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت زمان عصری صبحی2016-01-2540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۳سوال و روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه شادکامی آکسفورد2016-01-2540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای۲۹ سوال و روش نمره گذاری است که روایی و پایایی دارد ودر قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه همسر آزاری2016-01-2440,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۴عبارت وروش نمره گذاری است.که پایایی آن مورد تایید میباشد ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه سنجش رهبرو پیرو2016-01-2420,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۸عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه شخصیتی برن رویتر2016-01-24این پرسشنامه دارای ۱۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه شناخت شغل2016-01-2440,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۵عبارت وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه شنود موثر2016-01-2425,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۵عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه بنیاد شهید2016-01-2420,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۶ سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطی(PHDS)2016-01-2420,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۰سوال و روش نمره گذاری است که متعلق به پیر موری میباشد و اعتبار و روایی آن مورد تایید است و در قالب فایل jpGمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه سلطه2016-01-2450,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۲۵سوال بهمراه کلید تصحیح و دستور العمل میبشد و متعلق به برن رویتر میباشد ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه محیط خانوادگی2016-01-2350,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۷۷عبارت بهمراه توضیحات است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل jpG است.پرسشنامهپرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی2016-01-2320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpG است.پرسشنامهپرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان2016-01-23ادامه خواندن پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان←پرسشنامهبررسی پایگاه اقتصادی_اجتماعی معلولین2016-01-2320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰سوال است که اعتبار و روایی نداردودر قالب فایلjpG است.پرسشنامهبررسی آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان درخصوص اعتیاد به مواد مخدر2016-01-23این پرسشنامه دارای ۳۷سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی،خیر،نمیدانم است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpG است.پرسشنامهپرسشنامه افت تحصیلی دانش آموزان2016-01-2330,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۰سوال است که روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ندارد .ودر قالب فایل jpG است.پرسشنامهپرسشنامه زوجی اینریچ2016-01-2045,000 ریال – خرید45,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۵سوال وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد و در قالب فایل pdfاست.پرسشنامهپرسشنامه آزمون شیوه های مشاجره2016-01-2020,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵مقیاس و روش نمره دهی وتفسیر نتایج است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه رفتار شخصی2016-01-2045,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۹عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست.پرسشنامهپرسشنامه تاخیر سن ازدواج2016-01-2030,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه ورود به بازار جهانی2016-01-2020,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۲عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه تجارت الکترونیکی2016-01-2020,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲بخش است که در مجموع ۲۰سوال دارد که اعتبار و روایی ندارد ودرقالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه حاشیه نشینی2016-01-2040,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۱سوال و۲۵گویه است ک اعتبار و روایی ندارد,در قالب فایل wordاست.پرسشنامهپرسشنامه تمایل به برنامه ریزی2016-01-1920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است ودرقالب فایل jpGاست.پرسشنامهسنجش ضمنی وصریح انگیزش2016-01-1920,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف ایجاد کننده انگیزه در کارکنان است که دارای ۹عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت وپست الکترونیک2016-01-1920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و تفسیر است که هدف آن بررسی استفاده افراد از اینترنت و پست الکترونیک است.پرسشنامهپرسشنامه تقدیر گرایی2016-01-19ادامه خواندن پرسشنامه تقدیر گرایی←پرسشنامهپرسشنامه رفتار نوآورانه2016-01-1920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۸سوال وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد.پرسشنامهپرسشنامه جو سازمانی نوآورانه2016-01-1930,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۴عبارت و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد.پرسشنامهپرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی گلاس2016-01-1920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰عبارت و روش نمره گذاری بهمراه دستور العمل است.پرسشنامهآزمون آدمک گودیناف2016-01-1940,000 ریال – خریدمهم ترین هدف آزمون تعیین درجه هوشمندی سن عقلی وبهره هوشی کودک است.که از آزمودنی خواسته میشود یک آدمک ترسیم کند که در اینجا روش نمره دهی آن توضیح داده شده است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش نسبت به بزهکاری2016-01-1920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۱سوال وروش نمره گذاری وتحلیلی است که متعلق به پیتز بورگ میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نشاط2016-01-1920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال است که اعتبار و روایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه احساس ونگرش افراد از خود2016-01-1820,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۶عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه استاندارهای حرفه معلمی2016-01-1820,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۲ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامه۵پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان2016-01-1820,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۵عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری2016-01-1830,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه عشق مثلثی اشترنبرگ2016-01-1840,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۵عبارت و روش نمره گذاری است .پرسشنامهپرسشنامه رمانتیک بودن2016-01-1830,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۱ عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی ارزشها2016-01-1850,000 ریال – خریداین پرسشنامه متعلق به گوردون آلپورت،فیلیپ ورنون،گاردنر لیندزی میباشد که دارای دوبخش و۴۶سوال و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه فرم جانبازان بالای ۲۵2016-01-1810,000 ریال – خرید10,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵عبارت است که روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد2016-01-1830,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۸عبارت است که روش نمره گذاری و روایی و اعتبار ندارد.پرسشنامهپرسش نامه آزمون در آمیختگی افکار2016-01-1730,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۴عبارت و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت دانش2016-01-1730,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مراحل توسعه گروه2016-01-1720,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۴عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه مدیر قرن ۲۱2016-01-1730,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰ مقیاس وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر بر استرس شغلی2016-01-1720,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت برمبنای تیم2016-01-1710,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۱ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران از درمان2016-01-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و یوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی رضایت مندی از زندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین2016-01-1630,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی رضایتمندی بعد از مهاجرت میباشد که دارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تجربی عوامل موثر بر همکاری2016-01-1630,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰سوال و گویه میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و هدف آن بررسی راههای ارتقا و تمایل افراد به همکاری است.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله (فرم والدین)2016-01-0330,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۱۰ سوال ۴ گزینه ای است که توسط والدین تکمیل می شود فایل word است و دارای شیوه نمره گذاری و نرم بر اساس DSM4 برای تشخیص بیش فعالی ، اختلال دقت ، تکانشی ، نافرمانی ، اختلال سلوک ، اضطراب ، ترس ، تیک حرکتی ، اسکیزوفرنی ، اتیستیک را می سنجد .پرسشنامهپرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای ۲۰ سال به پلیس2015-12-2330,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . نوع فایل jpg و دارای ۵ صفحه پرسشنامه و یک صفحه فرضیات تحقیق است . در این پرسشنامه ۱۷ سوال برای سنجش اعتماد اجتماعی به پلیس ۷ سوال برای سنجش احساس امنیت با پلیس و ۹سوال برای ارتباطات غیر رسمی با پلیس و ۵ سوال برای دگرخواهی با حضور پلیس طراحی شده است . اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است توسط محقق با الفای کرنباخ در نمونه مورد استفاده محاسبه گردد.پرسشنامه احساس غربت2015-11-2350,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۹ عبارت وروش نمره گذاری است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. واز اغتبار و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)2015-11-2340,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۷ سوال است که احساسات وافکار مختلف را ارائه می دهد.که روایی و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)2015-11-2320,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه انگیزش هرمنس2015-11-2340,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا2015-11-2320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،نظری ندارم ،کم ، خیلی کم است وکه روش نمره گذاری،روایی،و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه چندمحوری بالینی میلونMCMI_II2015-11-2345,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۷۵ عبارت است و روایی و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه چندمحوری شخصیتی مینه سوتا MMPI2015-11-2330,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۷۱ جمله و روش نمره گذاری است که متعلق به هاتاوی و مک کین لی میباشد که پایایی و روایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه خود اثرمندی2015-11-2350,000 ریال – خریدهدف این آزمون تعیین اعتبار،پایایی، و هنجاریابی خوداثرمندی کودکان و نوجوانان است.که دارای ۲۳ سوال و اعتبار وروایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPSI)2015-11-2330,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۲سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی آسان،آسان،دشوار،خیلی دشوار میباشد که متعلق به ویلرولاد است که روایی،پایایی، وروش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه درونگرایی و برون گرایی2015-11-2350,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری است.که متعلق به ضیاء الدین رضاخانی میباشد که روایی و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)2015-11-2310,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۵ عبارت است که روایی،پایایی،ونمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به فرزند) ترجمه و اقتباس مهدی جاوید مقدم2015-11-2310,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت میباشد وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه سلامت عمومی GHQ2015-11-2320,000 ریال – خریداین پرسشنامه متعلق به گلدبرگ ومیلر است.که دارای ۲۸ سوال میباشد وروایی ،پایایی،وروش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه فکری عملی ییل بروان2015-11-2320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت است وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه کفایت شخصی2015-11-2240,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کانلا درست،درست،تاحدی درست،غلط،وکاملا غلط میباشد. که روایی و پایایی و روش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه کودک آزاری و بی‌توجهی2015-11-2230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰عبارت است که روش نمره گذاری و روایی و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت تضاد2015-11-2245,000 ریال – خریدمشخص کردن سبک مدیریت تضاد افراد هدف این آزمون است .که دارای ۳۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه معلم2015-11-2230,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳ بخش و۳۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کم،متوسط،زیاد است که روش نمره گذاری،روایی،وپایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس2015-11-2220,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۲عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است که روش نمره گذاری و روایی وپایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لِد2015-11-2230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۲ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی سخت،سخت،آسان،خیلی آسان است میباشد و متعلق به ویلر و لد میباشدکه روایی ،پایایی وروش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصی DPS نسخه والدین2015-11-2250,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰۰عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر میباشد.واین نسخه مربوط به والدین است که روش نمره گذاری،روایی و پایایی ندارد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس پیش‌بین تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سولیمن و فیشر2015-11-2250,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰۶ عبارت است.که گزینه پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد وانین نسخه مربوط به رنج سنی کودکان و نوجوانان میباشد.که روایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری معلمینCPRS)2015-11-2230,000 ریال – خریداین پرسشنامه متعلق به کانرز میباشد که شامل ۳۹ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کم،متوسط،زیاد است وروایی،پایایی،وروش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری مربی)2015-11-2230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۳عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها هیچ،کم،متوسط،زیاد است ومتعلق به کانرز میباشد که روایی ،پایایی،وشیوه نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس رتبه بندی تشخیص کمبود توجه2015-11-22این پرسشنامه متعلق به پلهام،اتکینز،مورفی،وایت است ودارای ۲۰ عیبرا میباشد و روایی و پایایی وروش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه ناامیدی کودکان2015-11-22این پرسشنامه متعلق به کازدین و همکاران است ودارای ۱۷ عبارت میباشد وروایی ،پایایی وروش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه افسردگی کودکان2015-11-2230,000 ریال – خریداین پرسشنامه متعلق به تیشر و لانگ است ودارای ۶۶ عبارت میباشد.پایایی و روایی وروش نمره گذاری ندارد.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر مخصوص کودکان مایکل راتر(فرم معلم)2015-11-2220,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است .و روش نمره گذاری و روایی و اعتبار ندارد.پرسشنامهپرسشنامه قضاوت اخلاقی MJT پرفسور دور گاندا سینها و و دکتر میر اوارما ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی2015-11-2120,000 ریال – خریدآزمون حاضر از قضاوت اخلاقی برای کودکان بر مبنای الگوی یک آزمون هوش کلی است که شامل سؤالات استدلال ، قوه تشخیص ، بهترین پاسخ ها و غیره است با این تفاوت که همه سؤالات معنای اخلاقی دارد . این آزمون برای کودکان ۶ تا ۱۱ ساله ساخته شده است. همانگونه که قبلاً گفتیم قضاوت اخلاقی توانائی ارزیابی موقعیت ها و امور اخلاقی به عنوان غلط یا درست بر مبنای آگاهی از معیارهای اخلاقی است( وارما۱۹۶۷) بنابراین آزمون مرکب از تعدادی سؤال است که کودک باید در مورد آنها تصمیم اخلاقی بگیرد ، زمینه کاراخلاقی را در اظهار نظرها گروه بندی کند ، رابطه کلمات با معنای اخلاقی را برقرار کند ،یک عمل خاص را ارزیابی نماید . در برابر مشکلات اخلاقی استدلال منطقی کند، و متعارف مناسب ارزش های اخلاقی را انتخاب نماید دارای کلید نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد . فایل word است .پرسشنامهپرسشنامه موانع وچالش های تحول بارویکرد موانع کاربست یافته های پژوهشی درنظام آموزش و پرورش2015-11-1745,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۱ سوال و شیوه نمره گذاری است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه موانع به کارگیری امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی و فنآوری اطلاعات در تدریس2015-11-1750,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی موانع به کارگیری امکانات کارگاهی وآزمایشگاهی وفن آوری اطلاعات درتدریس وارائه راهکارهایی جهت توانمند سازی معلمان است که دارای ۴ بخش و۶۳سوال میباشد.وپایی وروایی آن مورد تایید است.پرسشنامهپرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای2015-11-1650,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای دو بخش است یکی مختص دانش آموزان و دیگری مربوط به مشاورین میباشد. که هدف آن بررسی موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای است. ودارای ۵۰ عبارت و سوال میباشد که روایی و پایایی آن مورد تایید است.پرسشنامهپرسشنامه منزلت اجتماعی2015-11-1640,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۹ سوال در قالب ۳۵ گویه است. که دارای روش نمره گذاری،روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی2015-11-1645,000 ریال – خریداین آزمون مهارتهای اجتماعی کودکان را توصیف میکند که دارای ۶۲ عبارت وشیوه نمره گذاری است وروایی و پایایی آن مورد تایید میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب دانش آموزان به نماز2015-11-1645,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر به جذب دانش آموزان در نماز است که دارای ۴۷ سوال میباشد وروایی و پایایی آن مورد تایید است.پرسشنامهپرسشنامه عمل به باورهای دینی2015-11-1640,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۵ ماده است که باورهای دینی رااندازه می گیرد. که دارای شیوه نمره گذاری و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه علل کم رغبتی اولیاء به مشارکت درامور انجمن اولیاء و مربیان2015-11-1645,000 ریال – خریدهدف این آزمون شناخت علل کم رغبتی اولیا دانش آموزان در مشارکت امور مربوط به اولیا ومربیان است که دارای۴۹میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه عدالت سازمانی2015-11-1630,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و میزان سلامت سازمانی است.ودارای ۳۶ سوال میباشد که روایی و پایایی آن مورد تایید میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سلسله مراتب ارزشی2015-11-1640,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی سلسله مراتب ارزشی دانش آموزان میباشدکه دارای ۴۱ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه سلامت سازمانی2015-11-1640,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۴ عبارت و روایی و پایایی است.وهفت بعد سلامت سازمانی را می سنجد.پرسشنامهپرسشنامه سبک هویت برزونسکی2015-11-1640,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۰ سوال است که سه سبک هویت ومیزان تعهد فرد را می سنجدکه دارای روش نمره گذاری و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سبک های رهبری تحولی وتبادلی مدل باس2015-11-1650,000 ریال – خریداین آزمون یک ابزار چند عاملی است که دارای ۴۵ گویه میباشد.وهدف این آزمون یررسی الگوی رهبری تحولی است. که از پایایی برخوردارمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه دلبستگی هازن و شیور2015-11-1645,000 ریال – خریداین ازمون دارای ۱۵ سوال و۵۳ گویه و روش نمره گذاری است.وهدف آن مقایسه سبک دلبستگی وعزت نفس دانش آموزان آزاردیده و آزار ندیده میباشد که از پایایی بالایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی بر میزان گرایش به استفاده از اینترنت دربین دانش آموزان2015-11-1640,000 ریال – خریداین آزمون شامل دو بخش است که میزان استفاده دانش اموزان اینترنت در روز ودر هفته را می سنجد. وقسمت دوم شامل گویه هایی است که عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی موثر بر گرایش استفاده از اینترنت را در بین دانش آموزان را می سنجد. ودارای ۳۰ عبارت و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه معنویت در محیط کار میلمن و همکاران2015-11-1630,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۵ سوال و روش نمره گذاری است و از روایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیران مدارس2015-11-16هدف این آزمون سنجش سبک رهبری مدیران مدارس است.ودارای ۲ بخش میباشدکه در مجموع شامل ۹۰ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه سخت رویی کوباسا2015-11-1540,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۵۰ عبارت وشیوه نمره گذاری و روایی و اعتبار است.پرسشنامهپرسشنامه سبکهای مدیریت (توصیف رفتار رهبر LBDQ )2015-11-1530,000 ریال – خرید این آزمون دارای ۳۰سوال میباشد . که از روایی،پایایی،واعتبار برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه زمینه یابی مصرف سیگار2015-11-1530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان شیوع مصرف دخانیات وراههای پیشگیری از آن است.که دارای ۲۹ سوال وپایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رهبری معنوی2015-11-1540,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رابطه بین مهارتهای سازمانی مدیران با رهبری معنوی است. که دارای ۳۵ عبارت و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی2015-11-1540,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش راهبردهای شناختی و خود تنطیمی است که دارای ۲۲ گویه و شیوه نمره گذاری است. که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خویشتن شناسی مدیران2015-11-1545,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان خویشتن شناسی مدیران است ودارای ۴۸ مقیاس است که روایی و پایایی آن مورد تایید است.پرسشنامهپرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی2015-11-1550,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۹ قسمت و۹۰ سوال میباشد که دارای روش نمره گذاری و اعتبار است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان2015-11-1430,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۶ سوال بسته ۵ گزینه ای با طیف لیکرت میباشد .که دارای پایایی وروایی است.پرسشنامهپرسشنامه آسیب شناسی تربیت جنسی2015-11-1445,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۷ سوال که از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده گردیده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه بهبود مسایل انظباطی دانش آموزان2015-11-1445,000 ریال – خریدسوالات این آزمون ۵۰ سوال واز نوع بسته پاسخ وبه شکل طیف لیکرت با ۵ درجه (خیلی کم،کم،تا حدودی،زیاد، بسیار زیاد)تنظیم گردیده است.واز پایایی وروایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی جایگاه و کاربرد زبان2015-11-1445,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی وضعیت موجود در استفاده از دو زبان کردی و فارسی در موقعیت های رسمی و غیر رسمی است.ودارای ۳۶ عبارت است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تربیت دینی در دوره ابتدایی با رویکردی به ریشه های فلسفی ان در کتب هدیه های آسمانی2015-11-1470,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش و بررسی چرایی و چگونگی روش تربیت دینی با رویکردی به ریشه های فلسفی درکتب هدیه های آسمانی است.ودارای ۴۰ سوال و روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی میزان تاثیرآَزمایشگاه مجازی و شبیه سازی شده درس شیمی2015-11-1445,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان تاثیر آزمایشگاه مجازی و شبیه سازی شده درس شیمی درمقایسه با روش حضور در آزمایشگاه واقعی است. ودارای ۲۰ سوال وعبارت وروش نمره گذاری میباشد واز روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی موانع بکارگیری روش های فعال مبتنی بر نظریه ساختن گرایی در کتب بخوانیم و بنویسیم2015-11-1450,000 ریال – خریدهدف این آزمون شناسایی ودسته بندی عوامل بازدارنده روش های فعال مبتنی بر نظریه ساختن گرایی به دو روش کمی و کیفی است. ودارای ۷۰سوال میباشد. که از روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه عوامل اجتماعی،اقتصادی، وفرهنگی موثر بر قانون گریزی2015-11-1450,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۷۷ سوال است.که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه عوامل اجتماعی،اقتصادی، وفرهنگی موثر بر قانون گریزی2015-11-1440,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۰سوال است. که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد ،زیادِ، کم،خیلی کم است ودارای روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی اثرات بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت درسازمان آموزش وپرورش2015-11-1445,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در آموزش وپرورش است. ودارای ۲۴ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه استفاده معلمان دوره ابتدایی از طرح درس و راههای نهادینه کردن آن2015-11-1445,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای دو بخش است که قسمت اول شامل سوالاتی به منظور سنجش میزان استفاده معلمان از مفاهیم مربوط به طرح است وقسمت دوم راجع به راههای مدیریتی،انگیزشی و آموزشی جهت نهادینه کردن طرح درس است که در مجموع دارای ۳۸ سوال است. واز روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی2015-11-1470,000 ریال – خریدهدف این آزمون عوامل عملکردی موثر بر تدریس زبان است وشامل ۴۲ سوال که دارای دو بخش شامل مدیران مدارس و معلمان زبان است که از روایی و اعتبار وپایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسشنام اگاهی سیاسی2015-11-1450,000 ریال – خرید این پرسشنامه دارای ۸۰ سوال که از نوع سوالات باز وبسته هستند ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی2015-11-1330,000 ریال – خریداین پرسشنامه در سه بخش به بررسی شخصیت فرد می پردازد دارای کلید نمره گذاری است اما اعتبار و روایی ندارد و لازم است توسط محقق تهیه شودپرسشنامهپرسشنامه آزمون مینه سوتا MMPI فرم بلند ۵۶۷ سوالی2015-11-1050,000 ریال – خرید این پرسشنامه ۵۶۷ سوال دارد که ۴۹ صفحه با حجم حدود ۶٫۵ مگ است . دارای توضیحات کامل در مورد خرده مقیاس ها ، اعتبار و روایی پرسشنامه ، شیوه نمره گذاری ، کلید خرده مقیاس ها می باشد . آزمون کامل است و تمام شاخص هابی لازم را برای استفاده در تحقیقات و پایان نامه ها دارد . به علت حجم زیاد در صورت پایین بودن سرعت اینترنت شکیبا باشید . بعد از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .پرسشنامهپرسشنامه بررسی وضعیت روانی اجتماعی کودکان سنین دبستان2015-10-2730,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۳۰ سوال دارد و چهار حیطه اعتماد ، خود مختاری ، ابتکار و سازندگی را مورد سنجش قرار می دهد . شیوه نمره گذاری دارد . اما اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است توسط محقق در گروه نمونه مورد مطالعه محاسبه گرددپرسشنامهپرسشنامه وضعیت روانی اجتماعی کودکان سن دبستان2015-10-27این پرسشنامه ۳۰ سوال دارد و چهار حیطه اعتماد ، خود مختاری ، ابتکار و سازندگی را مورد سنجش قرار می دهد . شیوه نمره گذاری دارد . اما اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است توسط محقق در گروه نمونه مورد مطالع محاسبه گرددپرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری بدو تولد تا ۳ ماهگی2015-10-1910,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۶۱تا۷۲ماه2015-10-19این آزمو ن دارای ۳امتیاز و تفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۴۹تا۶۰ماه2015-10-19این آزمون دارای ۳عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۴۳تا۴۸ماه2015-10-1910,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۳۶تا۴۲ماه2015-10-1910,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۳۱تا۳۶ماه2015-10-1810,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۲۵تا۳۰ماه2015-10-1810,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۹امتیاز وتفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۱۹تا۲۴ماه2015-10-1810,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۵امتیاز و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۱۶تا۱۸ماه2015-10-1810,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳ امتیاز و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۱۳تا۱۵ ماه2015-10-1810,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶عبارت وتفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۷تا۹ ماه2015-10-1710,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۷ عبارت وتفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی2015-10-1650,000 ریال – خرید40,000 ریال – PURCHASEاین پرسشنامه برای سنجش سواد کامپیوتری ساخته شده و در تحقیقات مورد استفاده بوده است . ۷ مهارت ICDL را خود ارزیابی می کندپرسشنامهپرسشنامه مهارتهای گفتاری ۴تا۶ ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی بدو تولد تا ۳ماه2015-10-1410,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۶۱تا۷۲ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۲عبارت وتفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۴۹تا۳۰ ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۴۳تا۴۸ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۳۷تا۴۲ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۳۱تا۳۶ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۲۵تا۳۰ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۱۹تا۲۴ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸عبارت وتفسیراست.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۱۶تا۱۸ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۱۳تا۱۵ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸امتیاز و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۳۷تا۴۲ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۷تا۹ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۹ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای حرکتی ۴تا۶ماه2015-10-1410,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی بدو تولد تا ۳ ماه2015-10-1310,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۳ عبارت و تفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۶۱تا۷۲ ماه2015-10-1310,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۳ امتیاز و تفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۴۹تا۶۰ماه2015-10-1310,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵ عبارت وتفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۴۳تا۴۸ ماه2015-10-1310,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASE10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۹ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۳۷تا۴۲ماه2015-10-1310,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۳۱تا۳۶ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۱ عبارت و تفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۲۵تا۳۰ماه2015-10-1210,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۸ عبارت و تفسر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۱۹تا۲۴ ماه2015-10-1210,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۸ امتیاز وتفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۱۶تا۱۸ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۴ امتیاز و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۱۳تا۱۵ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶امتیاز و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۱۰تا۱۲ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ امتیاز و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۷تا۹ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۴تا۶ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۱۳تا۱۵ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۴تا۶ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۴عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی بدوتولد تا ۳ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۴امتیاز و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۶۱تا۷۲ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۴۹تا۶۰ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۲عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۴۳تا۴۸ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۲عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۳۷تا۴۲ ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۳۱تا۳۶ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۱ عبارت و تفسر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۲۵تا۳۰ماه2015-10-1210,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۲۵تا۳۰ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۱۶تا۱۸ ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ امتیاز وتفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی ۱۰تا۱۲ ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای زبان دریافتی2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۴۳تا۴۸ ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی بدو تولد تا ۳ ماهگی2015-10-1110,000 ریال – خریدایم آزمون دارای ۴ عبارت و تفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی بدوتولد تا ۳ ماهگی2015-10-1110,000 ریال – خرید20,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۴عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۴۹تا۶۰ ماه2015-10-1120,000 ریال – خرید20,000 ریال – PURCHASEاین آزمون ۱۷عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۳۶تا۴۲ ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ عبازت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۳۱تا۳۵ ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۱ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۲۵تا ۳۰ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۱۶تا۱۸ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۱۳تا۱۵ ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷ عبارت و تفسر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۱۰تا۱۲ماه2015-10-1110,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۷تا۹ ماه2015-10-1010,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین ابزار شامل ۹ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۷تا۹ ماه2015-10-1010,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین ابزار شامل ۹ عبارت و تفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شناختی ۴تا۶ ماه2015-10-1010,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۴ عبارت و تفسیر ابزاز است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۴۹تا۶۰ماه2015-10-1010,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۴۳تا۴۸ ماه2015-10-1010,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین پرسشنامه دارای ۱۱ عبارت و تفسیر آزمون است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۱۶تا۱۸ماه2015-10-1010,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۸عبارت و تفسیر است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی از بدو تولد تا ۳ ماه2015-10-1020,000 ریال – خرید20,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۸ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای نفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۶۱تا۷۲ماده2015-10-0610,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۳عبارت و تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۶۱تا۷۲ماده2015-10-0610,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۳۱تا۳۶ماه2015-10-0610,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ عبارت وتفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۲۵تا۳۰ماه2015-10-0610,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۱۹تا۲۴ ماه2015-10-0610,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۰ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۱۳تا۱۵ ماه2015-10-0620,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۱۰تا۱۲ ماه2015-10-0610,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین پرسشنامه دارای ۱۱ عبارت وتفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۷ تا۹ ماه2015-10-0620,000 ریال – خرید20,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای شنوایی ۴تا۶ ماه2015-10-0620,000 ریال – خرید20,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۹ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی بدو تولد تا ۳ ماه2015-10-0610,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۴ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۴تا۶ ماه2015-10-0610,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۶۱تا۷۲ ماه2015-10-0610,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASE10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۳ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۴۳تا۴۸ ماه2015-10-0510,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است که دارای تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۳۷تا ۴۲ ماه2015-10-0510,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۳۱تا۳۶ ماه2015-10-0510,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۶ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۲۵تا۳۰ ماه2015-10-0510,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۱۹تا۲۴ ماه2015-10-0510,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۷ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر است ودارای تفسیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۱۳تا۱۵ماه2015-10-0510,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباط اجتماعی ۱۰تا۱۲ماه2015-10-0510,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۰ عبارت اسن که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۷تا۹ ماه2015-10-0510,000 ریال – خرید10,000 ریال – PURCHASEاین آزمون دارای ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آمها بلی و خیر میباشد ودارای زوش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس چند بعدی شوخ طبعی2015-09-2840,000 ریال – خرید40,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی میزان حس شوخ طبعی فردی بعنوان مکانیزمی که در مقابله با مسایل زندگی به افراد کمک میکند است .ودارای ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری2015-09-2820,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۵۷ عبارت و روش نمره دهی که از روایی و پایایی برخوردار است که استرس پرستاری را مورد اندازه گیری قرار می دهد.پرسشنامهپرسشنامه شاخص نگرش به زندگی2015-09-2845,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی میزان معنا خواهی در زندگی است. ودارای ۲۸ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها موافقم،نظری ندارم،مخالفم میباشد ودارای روایی و پایایی و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسش نامه نشانه های توقف2015-09-2820,000 ریال – خریداین پرسشنامه سوالاتی را در مورد باورها وآیین مندی ها می پرسد ودارای ۱۲ عبارت است که اهمیت معیارهای شخص در تصمیم گیری برای توقف آیین مندی ها را اندازه گیری میکند. ودارای پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه عقاید مربوط به آیین مندی2015-09-2820,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۲ عبارت است . و باورهای مثبت مربوط به آیین مندی ها را ارزیابی میکند ودارای پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه روش های کنار آمدن2015-09-2850,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶۶ عبارت و روش نمره دهی است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد و نمره گذاری بصورت دو روش خام و نسبی است.پرسشنامهپرسش نامه رفتار بهداشتی2015-09-2840,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۴ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،بیشتر وقتها،گاهی اوقات و هیچ وقت است و۱۴ سوال شامل مشخصات جمعیت شناختی میباشد و دارای روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه تحریف های شناختی2015-09-2830,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۰ عبارت میباشد. که به سنجش تحریفهای شناختی می پردازد. ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه باورهای وسواسی2015-09-2850,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۴ پرسش میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه امیدواری میلر2015-09-2740,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۸ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بسیار مخالف،مخالف،بی تفاوت،موافق،بسیار موافق میباشد ودارای روایی،پایایی و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه ارزشیابی نگرش به دیابت2015-09-2720,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۷ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کمی ناراحت کننده است ، به طور متوسط،خیلی،فوق العاده بیش از حد میباشد.پرسشنامهپرسش نامه احساس آیزنک2015-09-2730,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۳۰ ماده است که جواب آزمودنی از دو قسمت بلی و خیر تشکیل شده است. ودارای روایی ،پایایی و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نقش مورد انتظار روحانیت جامعه ایران2015-09-2710,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر در تضعیف یا تقویت مشروعیت اجتماعی سازمان مذهب (روحانیت) در ایران بوده است ودارای ۸ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیررسمی کارکنان دانشگاه بر کارایی دانشگاه2015-09-2720,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر روابط غیر رسمی بر کارایی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی و دگرگونی آن با ورود تکنولوژی2015-09-2720,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی مشارکت زنان بوده است ودارای ۱۲ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران2015-09-2730,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران بوده است ودارای ۲۴ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه کارایی آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان2015-09-2720,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی کارایی آموزشی دوره های ضمن خدمت بوده است ودارای ۲۶ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامه سنجش میزان سوگیری دانشجویان به ارزش های جهانی و عوامل موثر بر آن2015-09-2710,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی میزان سوگیری به ارزشهای جهانی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش پذیری نوآوری در حوزه کار روستاییان دامدار2015-09-2720,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نوآوری در حوزه کار روستاییان بوده است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه رفتار سیاسی دانش آموزان2015-09-2320,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی رفتار سیاسی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی2015-09-2340,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی بردباری افراد جامعه نسبت به دیگران است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه رابطه قشربندی اجتماعی و گرایشات و رفتارهای دینی2015-09-2320,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی رابطه قشر اجتماعی و گرایش دینی افراد بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه2015-09-2320,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی اثرات تلویزیون ماهواره ای بر فرد و جامعه بوده است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۷ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تغییرات فرهنگی در استان مازندران بر مبنای چهار چوب نظری اینگلهارت2015-09-2330,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی محیط اجتماعی از لحاظ پیش زمینه های فرهنگی است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی2015-09-2330,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نقش تشکل صنفی بر مشارکت اجتماعی بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهآزمون پژوهشی درباره بیگانگی اجتماعی در میان دانش آموزان2015-09-2320,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی بیگانگی اجتماعی و عوامل مور بر آن بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی و سنجش میزان انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجار های عام و مربوط به ترافیک2015-09-2330,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی انضباط اجتماعی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی و تبیین علل اجتماعی موثر بر آنومی در بین دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی2015-09-2320,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر برآنومی است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی نگرش های سیاسی مذهبی جوانان ذکور و عوامل موثر بر شکلگیری آن2015-09-2320,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نگرش های سیاسی – مذهبی جوانان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی نگرش های دانشجویان نسبت به ضرورت تاسیس و کارکردهای احزاب سیاسی در جامعه مدنی2015-09-2330,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه دانشجویان چه نوع نگرش نسبت به کارکرد احزاب در جامعه دارند هدف اصلی این آزمون است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی2015-09-2320,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون برررسی ذهنیت کشاورزان درباره نوع و میزان تمایل آنها و دلایل آن نسبت به یکپارچگی اراضی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی2015-09-2320,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی میزان مشارکت افراد در بین افراد بومی و غیر بومی است ودارای ۱۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی نگرش اقشار جامعه نسبت به تبلیغات تجارتی تلویزیون2015-09-2220,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی اینکه بین قشر وجایگاه اجتماعی افراد ارتباط وجود دارد یا نه؟ ودارای ۱۰ گویه و سوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی2015-09-2210,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ویزگی های کار آفرینی دانش آموختگان است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی کمی و کیفی ناسازگاری سربازان وظیفه در حین خدمت و علل بروز جرایم آنان2015-09-2220,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی ناسازگاری سربازان وعلل بروز جرائم بین آنان بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر انگیزش کارکنان در شرکت ریخته گری2015-09-2220,000 ریال – خریدهدف این آزمون عدم انگیزش متناسب با توان و تخصص موجود نیروی انسانی است ودارای ۸ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاه قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان بهره وری فرهنگیان از وسایل ارتباط جمعی2015-09-2220,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل تاثیر گذاردر بهره مندی فرهنگیان از وسایل ارتباط جمعی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان در کنکور سراسری2015-09-2210,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر باورهای فرهنگی در بازارهای سنتی و مدرن2015-09-2220,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی باورهای فرهنگی در بازار بوده است ودارای ۱۲ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین براساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها2015-09-22[purchase_link id=”10174″ style=”button” color=”red” text=”خرید”مشخص کردن اینکه در امر انتخاب مدارس غیر انتفاعی برای کدام خانواده ها مقوله آموزش مهم تر است هدف این آزمون است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استنباط های متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگی2015-09-2210,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه انقلاب فرهنگی بر اساس چه اهدافی ساخته شده است هدف این آزمون است ودارای ۳ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل تاریخی ساختی موثر بر رشد واسطه گری در ایرانی2015-09-2220,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون عوامل موثر بر رضایت شغلی بوده است. ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان پسر2015-09-2130,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد ستفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی در بین سرپرستان خانوار2015-09-2130,000 ریال – خریدبررسی اینکه آیا نابسامانی فردی یک مساله اجتماعی است ؟هدف این آزمون است . ودارای ۲۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها2015-09-2120,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انهاست ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی رابطه قشربندی و پایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقایی جوانان2015-09-2120,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی تاثیر قشربندی وپایگاه اجتماعی افراد بر میزان گرایش آنها به رشته های مختلف هنری است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی2015-09-2120,000 ریال – خریدهدف اصای این آزمون بررسی خرده فرهنگ دهقانی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر فعالیتهای پزوهشی2015-09-2145,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی فعالیتهای پؤوهشی بوده است ودارای ۲۰ گویه و نگرش میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی جامعه شناختی روابط اجتماعی خانواده های شهری2015-09-2110,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان رفتار اجتماعی در بین خانوارهای شهری است. ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن و مرد2015-09-2120,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی تفاوت رفتاری افراد درقبال بیماری است .که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تطبیقی کار آمدی سازمانی مدارس غیر انتفاعی و دولتی دوره متوسطه2015-09-2120,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی کارآمدی مدارس غیر انتفاعی و دولتی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی2015-09-2140,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی الگوهای همبستگی اجتماعی در میان اقوام مختلف بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تاثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش آموزان2015-09-2140,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی علت کاستی ارزشهای دینی در جامعه است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران2015-09-2145,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر تکنولوژی برذهنیت افراد بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورداستفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تاثیر برق رسانی به روستاها بر روابط اجتماعی2015-09-2130,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی تاثیر برق رسانی بر روابط اجتماعی در روستا بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورداستفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی پدید ه های فرزند خواهی و ارزش های مثبت و منفی کودکان برای والدین2015-09-2110,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی پدیده فرزندخواهی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها2015-09-2120,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی موانع فرهنگی اجتماعی در توسعه اقتصادی روستاها است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی آنومی و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی2015-09-2120,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی آنومی بوده است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه اعتماد به تلویزیون و عوامل موثر بر آن2015-09-2120,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر اعتماد به تلویزیون است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه خود ارزیابی شخصیت بامدادی-شامگاهی2015-09-1245,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری شخصیت بامدادی-شامگاهی است. دارای ۱۹ پرسش از نوع لیکرت میباشد. ودارای روش نمره گذاری وپایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه سیاهه کالیفرنیا2015-09-1250,000 ریال – خریداین آزمون یک ابزار سیاهه مدادکاغذی-خوداجرااست.که از ۴۸۰ گویه صحیح-غلط تشکیل شده است که ۱۸ مقیاس را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری واعتبار وروایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان در فعالیت های دبیرستان2015-09-0920,000 ریال – خریدهدف این ابزاربررسی مشارکت دانش آموزان بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهبررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار2015-09-0940,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی مشکلات زنان دارای تحصیلات عالی در راهیابی به بازار کار است ودارای ۲۰گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهانتظارات فرزندان ۲۲تا۱۳ ساله از پدر2015-09-0940,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی انتظارات فرزندان ازپدر بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس فرزند پروری ارنولد2015-09-0945,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۰ ماده است که سه الگوی انضباطی نا کارآمد والدین را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری،روایی وپایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه آزمایش غربالگری ظرفیت شناخت یا CCSE2015-09-0940,000 ریال – خریداین آزمون یک ابزار ۳۰ مرحله ای است که برای کمک به متخصص بالینی برای تشخی سندروم روانی عضوی میباشد.ودارای روش نمره دهی پایایی و اعتبار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه مقیاس پاسخ های نشخوار فکری2015-09-0940,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۲ سوال وروش نمره دهی میباشد.که چهارنوع متفاوت از واکنش بخ خلق منفی را مورد ارزیابی قرار میدهد.پرسشنامهپرسش نامه معرفی مقیاس سنجش بیماران آلزایمری2015-09-0940,000 ریال – خریداین آزمون یک ابزار بالینی است که دقت،شناخت،اثر بخش بودن،ونواقص رفتاری را در بیماران آلزایمری ارزیابی میکند ودارای ۲۱ عبارت و روش نمره دهی وهمین طور پایایی و اعتبار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خود تاب اوری2015-09-0930,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه اضطراب امتحان2015-09-0930,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش علایم اضطراب امتحان است که از نوع خودگزارشی مداد-کاغذی میباشد ودارای ۲۵ ماده و روش نمره گذاری است ودارای روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آزمون مهارتهای ارتباطی2015-09-0940,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۸ عبارت است وروایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر بر ان2015-09-0830,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی بهره وری بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی برخی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان2015-09-0840,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عملکرد تحصیلی است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه نقش اعتماد در سازمانهای علمی و برخی عوامل موثر بر ان2015-09-0840,000 ریال – خریدهدف این آزمون تاثیر اعتماد در افزایش همکاری های علمی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر ان2015-09-0840,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های مردم بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵2015-09-0840,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان در سال تحصیلی ۷۸تا ۷۹2015-09-0830,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سیاسی معلمان است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عدالت و ازادی2015-09-0850,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی درک دانشجویان از عدالت و آزادی است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندانها و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم انان2015-09-0845,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون شناخت ویژگیهای مجرمین محبوس در زندانها بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهرسش نامه شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندانها و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم انان2015-09-0840,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی باروری بوده است.ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در ان2015-09-0840,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری بر گرایش دینی افراد بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه خوشبینی OPTIMISM یا آزمون جهت گیری زندگی LOT شیر و کارور2015-09-0815,000 ریال – خریدآزمون جهت گیری زندگی شامل ۱۰ ماده است ۵ ماده بیانگر خلق خوش بینانه و ۵ ماده بیانگر خلق بد بینانه است . در قالب فایل PDF است و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .پرسشنامهپرسشنامه خوشبینی ( سنجش میزان خوشبینی در افراد )2015-09-0815,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۱۰ سوال دارد و برای سنجش میزان خوشبینی فرد مورد استفاده قرار می گیرد ۵ گزینه ای است و در قالب فایل jpg استپرسشنامهپرسشنامه خوش بینی2015-09-0820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه توسعه خوشبینی جهت بهبود عملکرد کارکنان است .سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. دارای ۲۹ سوال در قالب فایل jpg است . این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.پرسشنامهپرسش نامه پژوهشی در پدیده مدگرایی جوانان2015-09-0740,000 ریال – خرید40,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی مدگرایی در بین جوانا ن است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر ان2015-09-0730,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پیان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر ان2015-09-0740,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به پوشش زنان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی میزان نوگرایی در بین مدیران کارگاه ههای کوچک2015-09-0730,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نوگرایی بین مدیران کارگاه های کوچک بوده است. ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی گرایش اعضای هیات علمی به مهاجرت از کشور2015-09-0745,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی پدیده مهاجرت به خارج از کشور بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر برپرخاشگری نوجوان2015-09-0740,000 ریال – خریدبررسی ارتباط وضعیت اقتصادی ،اجتماعی دانش آموزان بارفتار پرخاشگرانه انها هدف این ابزار است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش و پرورش2015-09-0730,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سازمانی کارکنان است ودارای ۱۵ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان اگاهی تاریخی نوجوانان2015-09-0745,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی آگاهی افراد جامعه از تاریخ ایران است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض اسیب2015-09-0720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان ودختران بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵2015-09-0740,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی تاثیر عوامل اجتماعی -فرهنگی بر انزوای اجتماعی و جوانان است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با رشته تحصیلی خود انها2015-09-0730,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان و پدران بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی انها2015-09-0740,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی کیفیت نگرش دینی دانشجویان وپایگاخ اقتصادی و اجتماعی است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی و عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری این نوع همبستگی2015-09-0740,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی الگوهای همبستگی اجتماعی میان اقوام مختلف بوده است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان2015-09-0730,000 ریال – خریدهدف این آزمون میزان آگاهی سیاسی معلمان برحسب خصوصیات مختلف است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی برخی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان2015-09-0740,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عملکرد تحصیلی بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستاییان و عشایر به شهر ایلام2015-09-0730,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون مهاجرت به شهر بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه انتظار دانشجویان از نقش دولت و بررسی نقش جامعه پذیری سیاسی در ان2015-09-0730,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی انتظار از دولت ونقش جامعه پذیری سیاسی در آن بوده است. ودارای ۱۵ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز2015-09-0640,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی نگرش والتزام عملی افراد نسبت به نمازهای واجب یومیه است. ودارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری،وروایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس صمیمیت2015-09-0620,000 ریال – خریداین آزمون یک ابزار ۱۷ سوالی است که هدف آن سنجیدن مهر و صمیمیت میباشد. ودارای روش نمره گذاری،وروایی و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس سازگاری زن و شوهر2015-09-0640,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۲ عبارت و روش نمره گذاری است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهارزیابی متقاضی شغل2015-09-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه، به بررسی فنون مدیریت احساسات که توسط متقاضی شغل در مصاحبه های استخدامی به کار برده می‌شود، می‌پردازد. دارای ۹ سوال است .در قالب فایل jpg است . این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد پنجم، انتشارات راه‌دان، تهران.پرسشنامهپرسشنامه کمال گرایی هیل ۵۹ سوالی2015-09-0540,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۵۹ سوال دارد که دارای ۸ خرده آزمون است کمال گرایی مثبت با خرده مقیاس های نظم و سازمان دهی ، هدفمندی تلاش برای عالی بودن و معیار های بالا برای دیگران . کمال گرایی منفی با نیاز به تایید دیگران تمرکز بر اشتباهات ، ادراک فشار از سوی والدین و نشخوار فکری . نمره گذاری ، اعتبار روایی دارد . ۱۰ صفحه در قالب فایل jpg است .پرسشنامهاضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرSTAI2015-09-0530,000 ریال – خریداین پرسشنامه برای سنجش اضطراب آشکار و پنهان طراحی شده و هر کدام دارای ۲۰ سوال و مجموعا ۴۰ سوال است دارای هنجار یابی ، شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی است . در قالب فایل ورد است و پس از خرید موفق فورا قابل دانلود است .پرسشنامهپرسشنامه مقیاس دینداری در کار2015-09-0520,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش میزان ایمان در امورشغلی است ودارای ۱۵ عبارت است که آزمودنی باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خودرابیان کند.ودارای روش نمره گذاری وروایی ،پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی کودکان(فرم والدین) –2015-09-0545,000 ریال – خریداین ابزار یک آزمون ۵۶ عبارتی است که دارای ۳ زیر مقیاس میباشد. ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی کودکان(فرم معلمان)2015-09-0545,000 ریال – خریداین پرسشنامه یک آزمون ۵۶ عبارتی است که از مجموعه ۳ زیر مقیاس تشکیل شده است. که گزینه های پاسخ به آنها آری خیر میباشدودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان فرم کوتاه2015-09-0530,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی زمینه یابی رفتارهای پرخطر میباشد که ودارای ۵ سوال ازنوع خود گزارش دهی است که آزمودنی باید دریک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای میزان رضایت خود از ابعاد گوناگون زندگی رابیان کند ودارای روش نمره دهی وروایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان فرم بلند2015-09-0540,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارایه نیمرخی از رضایت کودکان و نوجوانان از جنبه های مهم زندگیشان مانند خانواده ومدرسه ،و ارزیابی کلی آنها از زندگی است ودارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار2015-09-0530,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی جهت گیری ورزشکاران وشامل ۲۵ سوال و ۵ مقیاس است ودارای روش نمره دهی وروایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اعتماد در روابط شخصی نزدیک2015-09-0520,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۷ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،تا حدی موافقم،نظری ندارم،تا حدی مخالفم، مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی2015-09-0530,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت درکلاس های ریاضی و آمار است. ودارای ۲۴ سوال و روش نمره گذاری میباشد که از روایی وپایایی برخوردار است.پرسشنامهشاخص رضایت از زناشویی2015-09-0530,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری میزان رضایت افراد از ازدواج است. ودارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است .پرسشنامهپرسش نامه مسیولیت پذیری نوجوانان2015-09-0550,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۵۰ سوال وروش نمره دهی میباشد که از روایی و پایایی بر خوردار است.پرسشنامهپرسش نامه فرسودگی شغلی2015-09-0540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۲ سوال است که به سنجش فرسودگی هیجانی،پدید ه های شخصیت زدایی وفقدان تحقق شخصی در چارچوب فعالیت حرفه ای را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه فرا شناخت2015-09-0250,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش تفاوتهای بین فردی که در مورد یاورهای مثبت و منفی نسبت به نگرانی وافکار مزاحم است.که شامل دو فرم میباشد که هرکدام دارای ۶۵ و۳۰ عبارت هستند. ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه سطوح انگیزش شغلی2015-09-0240,000 ریال – خریداین آزمون ابزاری برای ارزیابی سطوح انگیزش شغلی وسنجشی ساده برای اندازه گیری حد انگیزش درونی کارکنان است ودارای ۲۸ سوال و روش نمره گذاری،روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه دینداری مسلمانان2015-09-0240,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۲۶ جمله است که ۴ بعد دینداری را می سنجد.ودارای روش نمره گذاری ،روایی وپایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه خود پنداره مربوط به مدرسه2015-09-0230,000 ریال – خریدهدف این آزمون افزایش خودپنداره مثبت در دانش آموزان است.این ابزار از نوع خود گزارش دهی میباشد که دارای ۱۵ سوال وروش نمره گذاری است. واز روایی وپایایی برخورداراست.پرسشنامهپرسش نامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه2015-09-0245,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی ابعاد هیجانی،شناختی ورفتاری خشم در محیط مدرسه است .ویک ابزار خودگزارش دهی است که از ۳۶ ماده تشکیل شده است.که دارای روش نمره دهی ،روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه جهت گیری مذهبی2015-09-0240,000 ریال – خریداین ابزار ازنوع خودگزارشی مداد-کاغذی است که ۴۵ ماده دارد.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه تعهد نسبت به مدرسه2015-09-0220,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶ سوال و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسش نامه تعهد مذهبی2015-09-0230,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش میزان تعهد مذهبی افراد است.ودارای ۱۰ عبارت و روش نمره دهی میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه تعهد سازمانی2015-09-0240,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۴ سوال و ۳ خرده مقیاس وروش نمره گذاری است. واز پایایی وروایی برخودار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه تعارضات زناشویی2015-09-0240,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۴۲ سوال وروش نمره دهی است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه تصمیم گیری شغلی2015-09-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۸ سوال وروش نمره دهی میباشد که از پایایی وروایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه شاخص تمایل جنسی همسر2015-09-0230,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری است که از پایایی و روایی برخوردار است .این ابزار هنجار یابی شده است.پرسشنامهپرسش نامه امنیت شغلی2015-09-0240,000 ریال – خریدهدف این آزمون دستیابی و شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت شغلی درمحیط کار است وشامل ۳۰ سوال ۵ گزینه ای است. ودارای روش نمره گذاری،روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه احساسات مثبت نسبت به همسر2015-09-0130,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۷ سوال است که برای اندازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر است که هنجار یابی شده است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی2015-09-0140,000 ریال – خریداین آزمون یک پرسشنامه ۴۷ سوالی است و چهار بعد مهارتها و توانایی های شناختی،مهارتهای رفتاری،کفایت های هیجانی ،آمایه های انگیزشی و انتظار را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه آزمون رفتار کار آفرینی2015-09-0130,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۵۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر است. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آزمون خودکار آمدی کارآفرینی2015-09-0130,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۹ عبارت وروش نمره گذاری است که از روایی و پایایی برخودار است.پرسشنامهپرسشنامه آزمون اضطراب رقابت در ورزش2015-09-0130,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش میزان اضطراب ورزشکاران برای رقابت در مسابقات است.ودارای ۱۰ عبارت وروش نمره دهی میباشدکه از روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه خود ارزیابی شخصیت بامدادی-شامگاهی2015-09-0145,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری شخصیت بامدادی -شامگاهی است. ودارای ۱۹ پرسش ازنوع لیکرت میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس وسواس مرگ2015-09-0140,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری نشخوارها وتشریفات مرگ است ودارای ۱۵ ماده و روش نمره دهی میباشد ودارای ۱۵ ماده وروش نمره گذاری است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس کمرویی2015-09-0140,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری واکنش های منفی به بودن با غریبه ها یا آشنایان سببی است. ودارای ۱۴ ماده و روش نمره دهی میباشد که ازپایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ2015-09-0140,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری ارزشها وپذیرش خود است. ودارای ۱۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از روایی وپایایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس شرم درونی شده2015-08-3140,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری تجربه هیجانی انزجاری است ودارای ۳۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خود انتقادی2015-08-3140,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری بی ارزشی وبی کفایتی و احساس حقارت و پوچی وتنهایی است. ودارای ۲۲ ماده و روش نمره گذاری است و از پایایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده2015-08-3145,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری وجود یا دسترسی پذیری به افرادی که می توانیم بر انها تکیه کنیم است ودارای ۱۲ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس ترس از شکست2015-08-3130,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری گرایش به ارزیابی تهدید کننده واحساس اضطراب درشرایط احتمالی شکست است. ودارای ۵ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس باورهای خود کار آمدی عمومی2015-08-31هدف این آزمون اندازه گیری صلاحیت و شایستگی شخصیت است. ودارای ۱۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخورداراست ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اندازه گیری برتری های زود -دیر خوابیدن2015-08-3145,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری سنخ های شخصیتی است. ودارای ۱۲ ماده و روش مره گذاری میباشد که از پایایی وروایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس افسردگی مرگ2015-08-3140,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری افسردگی مرگ است.ودارای۱۹ماده میباشد که در یک طیف لیکرت ۵ رتبه ای به شکل دو گزینه ای تنظیم شده است. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اضطراب مرگ2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری اضطراب مرگ است.ودارای ۱۴ سوال که گزینه های پاسخ به آنها بلی خیر است ودارای روش نمره گذاری وروایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه سبک های اسنادی2015-08-3050,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری سبک های تفکر مثبت و منفی است.ودارای ۴۸ سوال و روش نمره گذاری میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه افسردگی کودکان2015-08-3045,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری میزان افسردگی کودکان ونوجوانان است.ویک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۷ ماده است. ودارای روایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس مهارتهای ارتباطی زوجین2015-08-3045,000 ریال – خریدهدف این ابزار اندازه گیری مهارتهای ارتباطی زوج ها در حل ناسازگاری های بین فردی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۲ ماده و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس رضایت زناشویی2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری رضایت زناشویی است.ودارای ۱۳ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودرپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته ست.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خود کارآمدی جنسی -کنش ورزی نعوظی2015-08-3045,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری اطمینان وشایستگی کنش وری نعوظی مردان است .ودارای ۲۵ ماده که در یک طیف لیکرت ۵ رتبه ای تنظیم شده است.ودارای پایایی و روایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خانواده گرایی2015-08-3045,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری پیوند خانوادگی است.ودارای ۱۶ ماده وروش نمره گذاری است واز پایایی و روایی برخوردار است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس تنیدگی پس از زایمان2015-08-3050,000 ریال – خریدهدف آزمون اندازه گیری تنیدگی پس از زایمان است.ودارای ۵۵ ماده وروایی وپایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس تعارض کار -خانوادهو خانواده -و کار2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری تعارض کار -خانواده وخانواده وکار است.ودارای ۱۰ ماده وروایی وپایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس بهزیستی روانی2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این ابزار اندازه گیری بهزیستی روانی است.ودارای ۱۲ ماده وپایایی وروایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر2015-08-3045,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری باورهای محدودکننده انتخاب همسر است.ودارای ۲۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نمه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن است.ودارای ۱۷ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اسناد شکست رابطه عاشقانه2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه اندازه گیری دلایل ممکن کاهش وشکست آخرین رابطه عاشقانه است. ودارای ۳۶ سوال و روش نمره گذاری میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس ارزیابی عملکرد خانواده2015-08-3045,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری سازمانی و ساختاری خانواده است. ودارای ۵۳ ماده میباشد که توانایی خانواده در سازش با حوزه وظایف خانوادگی را بر روی یک مقیاس چهاردرجه ای لیکرت مشخص میکند. ودارای روش نمره گذاری،پایایی و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فرم کوتاه مقیاس نگرش های عشق2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری وبررسی سبک ها و نگرشهای عشق است. ودارای ۲۴ ماده و پایایی وروایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهفرم کوتاه مقیاس نگرش جنسی2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری نگرش های جنسی آسان گرا و محافظه کار است ودارای ۱۸ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی وروایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه میزان اندازه گیری وسواس فکری -عملی پادوا2015-08-3050,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری وسواس فکری-عملی است.ودارای ۵۵ سوال وروش نمره گذاری است واز روایی ،پایایی برخوردار میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه شخصیتی شریک ایده آل2015-08-3045,000 ریال – خریدهدف این ابزار اندازه گیری شخصیتی شریک ایده آل است. ودارای ۶۰ سوال میباشد که دارای پایایی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه سلامت عمومی2015-08-3040,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری و تشخیص سلامت روان است. و۲۴ ماده دارد که هریک از آنها شدت مشکلات روانی را با استفاده از مقیاس لیکرتی چهار رتبه ای اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری و پایایی وروایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه رشد و تکامل پس آسیبی2015-08-2940,000 ریال – خریدهدف آزمون اندازه گیری میزان دستاوردهای شخصی بعد از رویداد آسیب زا است .ودارای ۲۱ پرسش و۵ خرده مقیاس است. ودارای روایی وپایایی و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسش نامه برتری های انتخاب همسر2015-08-2945,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۸ سوال است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه افسردگی بک – فرم کوتاه2015-08-2940,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری نشانه های شناختی،عاطفی،انگیزشی، وبدنی افسردگی است. وشامل ۱۳ گزاره خودگزارش دهی است که نشانه های خاص افسردگی را بیان میکند.ودارای روایی ،پایایی وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه افسردگی بک2015-08-2945,000 ریال – خریدهدف این ابزار اندازه گیری نشانه های شناختی،عاطفی،انگیزشی، وبدنی افسردگی است.ویک شاخص خود گزارش دهی ۲۱ ماده ای است.ودارای روش نمره گذاری وروایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه هوش هیجانی شات2015-08-2930,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۳ سوال است .سوالات این آزمون در مقیاس لیکرت ۵ نقطه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم تنظیم شده است.ودارای اعتبار وروایی وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی2015-08-2940,000 ریال – خریداین آزمون کمال گرایی را از نقطه نظر کارکردی و رفتار گرایی مورد سنجش قرار می دهد. ودارای روش نمره گذاری واعتبار است.پرسشنامهپرسشنامه شخص با حساسیت حسی بالا2015-08-2930,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۲۷ سوال خود گزارشی است که واکنش پذیری روان شناختی به محرکهای محیطی را مورد سنجش قرار می دهد. ودارای اعتبار و پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه سرسختی روان شناختی2015-08-2940,000 ریال – خریداین مقیاس یک ابزار خود گزارشی مداد-کاغذی است که ۴۵ ماده دارد. ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس رفتار تکانشی2015-08-2940,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۵۹ آیتم است که ۵ بعد رفتار تکانشی را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس دلسوزی به خود2015-08-2940,000 ریال – خریداین ابزار یک مقیاس خود گزارشی ۲۶ سوالی است. ودارای روش نمره گذاری،پایایی و اعتبار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس تاب آوری روان شناختی2015-08-2930,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید است که شامل ۲۵ سووال است که هر سوال درمقیاس لیکرت درجه بندی میشود. ودارای روش نمره گذاری،همسانی درونی،پایایی باز آزمایی، وروایی است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس بازداری رفتاری-فعال سازی فعال سازی کارور و رایت2015-08-2930,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی تفاوت های فردی در حساسیت سیستم های بازداری وفعال سازی رفتاری است.ودارای ۲۰ سوال و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس ۱۲ آیتمی سه صفت تاریک شخصیت2015-08-2920,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۲ سوال است که سه صفت تاریک ماکیا ولگرایی،سایکو پاتی، وخود شیفتگی را می سنجد.ودارای اعتبار و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فرم کوتاه مقیاس شخصیتی2015-08-2940,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری پنج عامل بزرگ شخصیت است. ودارای ۶۰ گویه میباشد که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی میشود ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه هوش معنوی2015-08-2930,000 ریال – خریداین پرسشنامه یک ابزار ۲۴ سوالی است. که هر سوال دارای ۵ گزینه میباشد واز اعتبار و پایایی بر خوردار است.پرسشنامهپرسش نامه صبحی-عصری-هورن-آستنبرگ2015-08-2640,000 ریال – خریداین آزمون یک ابزار خود گزارشی است.که برای اندازه گیری تیپ های عصری و صبحی به کار می رود. وشامل ۱۹ سوال وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه شخصیت تیپD2015-08-2620,000 ریال – خریداین آزمون مشتمل بر ۱۴ گویه است. که دو ویژگی کلی عاطفی منفی و باز داری اجتماعی را ارزیابی میکند. ودارای اعتبار و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه شخصیت تیپ C2015-08-2630,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۰ سوال است. که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،گاهی اوقات،بیشتر اوقات، وهمیشه است. ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسش نامه شخصیت تیپ Aیا B2015-08-2620,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۲۵ سوال است که بصورت بلی و خیر پاسخ داده میشود. دارای اعتبار و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه سرشت و منش2015-08-2645,000 ریال – خریداین آزمون ۱۲۵ گویه دارد و آزمودنی به این گویه ها بصورت صحیح و غلط پاسخ می دهد. ودارای پایایی ،روایی وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه سبک های شوخ طبعی2015-08-2640,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۲ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،زیاد موافقم،تا حدی موافقم،بینابین،تاحدی مخالفم،زیاد مخالفم،کاملا مخالفم میباشد. ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه سبک های دلبستگی2015-08-2630,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۴ سوال که گزینه های پاسخ به آنها کاملا مخالفم،مخالفم،بینابین،موافقم،کاملا موافقم است ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسش نامه جهت گیری جنسیتی بم2015-08-2640,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۵۶ سوال وچهار خرده مقیاس است. که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط میباشد ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه بخشایش2015-08-2630,000 ریال – خریداین پرسشنامه از نوع مداد کاغذی وخود گزارشی است که مشتمل بر ۲۰ آیتم میباشد. و دارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه شخصیتی هگزاکو2015-08-26[purchase_link id=”9191″ style=”button” color=”gray” text=”خرید”پرسشنامه شخصیتی هگزاکو مدلی از ابعاد عاملی شخصیت است که از ۶۰ سوال وشش بعد تشکیل شده است که هربعد دارای ۱۰ سوال میباشد که دارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی2015-08-2640,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر همسر گزینی بوده است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در تشکل های اقتصادی اجتماعی2015-08-2630,000 ریال – خریدهدف اصلی این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان2015-08-2620,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر بالا رفتن سن ازدواج جوانان2015-08-2620,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در فعالیت های عمرانی2015-08-2645,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش آموزان2015-08-2620,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی مشارکت دانش آموزان بوده است. ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار2015-08-2640,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی مشکلات زنان دارای تحصیلات عالی در راهیابی به بازار کار است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده2015-08-2640,000 ریال – خریدبررسی خشونت شوهران نسبت به همسر هدف این آزمون است ودارای ۵۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسشنامه انتظارات فرزندان ۲۲تا۱۳ ساله از پدر2015-08-2640,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی انتظارات فرزندان از پدر بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشدکه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداری و عمنکرد تحصیلی دانش آموزان2015-08-2540,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداره درباره عملکرد تحصیلی بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس2015-08-2540,000 ریال – خریدهدف این آزمون عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس است ودارای ۱۰ گویه ومتغیر میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر دروغگویی2015-08-2540,000 ریال – خریدبررسی متغیرهای موثر بر دروغگویی هدف این ابزار است ودارای ۱۵ متغیر میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه رابطه طبقه بندی اجتماعی و گرایش های دینی مردم2015-08-2545,000 ریال – خریدبررسی عوامل موثر در زمینه دین،تفاوتهای طبقات اجتماعی هدف این ابزار است ودارای ۸۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر دینداری جوانان است ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن2015-08-2540,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری اجتماعی بر گرایش دینی افراد بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر وفاق اجتماعی بوده است.ودارای ۲۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه فرد گرایی2015-08-2545,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی علل رشد فردگرایی در جوانان بوده است ودارای ۳۰ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر برآن2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف اصلی این پرسشنامه بررسی بهره وری بوده است. ودارای ۱۲ عبارت و گویه میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر آن2015-08-2540,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های اداری بوده است ودارای ۳۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه یررسی جامعه شناختی تصویر زن در فرهنگ ایرانی2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نگرش به زنان بوده است. ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر آن2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۳۸ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی میزان وجدان کار کارکنان سازمان جهاد سازندگی2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۳۲ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی کارایی دبیران در تدریس بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد کشاورزی2015-08-2530,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر حضور و مشارکت مردم در مساجد2015-08-2430,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر حضور افراد در مسجد بوده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است.پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین براساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها2015-08-2440,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی امر انتخاب مدارس غیر انتفاعی برای کدام خانواده ها مقوله آموزش مهمتر است. ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان2015-08-2445,000 ریال – خریدهدف این ازمون بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت مذهبی جوانان است ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش2015-08-2430,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سازمانی کارکنان است ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان آگاهی تاریخی نوجوانان2015-08-2445,000 ریال – خریدهدف این آزمون میزان آگاهی افراد جامعه است و دارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عملکرد گروه های برنامه ساز صدای جمهوری اسلامی ایران2015-08-2430,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و میزان عملکرد کارکنان است ودارای ۱۰ گویه وسوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با رشته تحصیلی خود آنها2015-08-2430,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان و پدران بوده است.وشامل ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی رابطه بین دمو کراسی و بورو کراسی در اداره آموزش و پرورش2015-08-2430,000 ریال – خریدبررسی تاثیر بروکراسی بر روی دموکراسی وشیوه های دموکراتیک است.ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۱۰ گویه و سوال است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی آنها2015-08-2440,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی چگونگی کیفیت نگرش دینی دانشجویان است. ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثز بر بهره وری کادر اداری سازمانهای دولتی2015-08-2440,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی بهره وری اداری بوده است.ودارای ۲۰ گویه وسوال میباشد که درپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تاثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش آموزان2015-08-2440,000 ریال – خریدمشخص کردن علت کاستی ارزش های دینی هدف این ابزار است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تاثیر قشر بندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی2015-08-2430,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی پیشرفت تحصیلی بوده است.ودارای ۱۵ گویه وسوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تا ثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی از متغیر های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی2015-08-2430,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی پیشرفت تحصیلی میباشد.ودارای ۱۰ گویه و متغیر است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهمقیاس هیجان خواهی آرنت2015-08-2440,000 ریال – خریدهدف این آزمون کشف رابطه هیجان خواهی باانواع گوناگون رفتار است.ودارای ۲۰ سوال وشیوه نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه خاطرات برجسته یا حافظه فلاش بالب2015-08-2345,000 ریال – خریداز این آزمون برای جمع آوری اطلاعات در زمینه حافظه استفاده میشود.ودارای ۹ سوال است که بصورت انفرادی اجرا میشود.پرسشنامهپرسش نامه مقیاس بخشودگی بین فردی2015-08-2345,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه سبک های تصمیم گیری2015-08-2350,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۳ عبارت است که به صورت لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف دراختیار آزمودنی قرار می گیرد.ودارای روایی وپایایی است و هنجار یابی شده است.پرسشنامهپرسش نامه ذهن آگاهی فرایبرگ2015-08-2330,000 ریال – خریداین ازمون ۳۰ ماده داردومشاهده غیر ارزیابانه از زمان حاضر وپذیرش تجربه های منفی را مورد ارزیابی قرار می دهد. ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسش نامه باورهای هوشی2015-08-2340,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۴ سوال است ودر پایان نامه ککارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهمقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی2015-08-2330,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی فرایند بخشش در موقعیت زندگی زناشویی است ودارای ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار میباشد.پرسشنامهمقیاس انسجام خانوادگی2015-08-2330,000 ریال – خریداین مقیاس دارای ۲۸ سوال است که از طریق ان می توان به میزان انسجام خانوادگی پی برد ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه هیجان خواهی زاکر من2015-08-2330,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۵ جفت جمله است که هرجفت با حروف الف و ب مشخص شده اند.واز روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه منبع کنترل درونی – بیرونی راتر2015-08-2240,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۹ جفت جمله است.که هرجفت با حروف الف و ب مشخص شده اند و هدف این ابزار سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین است.واز روایی وپایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت2015-08-2240,000 ریال – خریداین ازمون دارای ۵۸ سوال وروش نمره گذاری وتفسر نتایج است. واز اعتبار و روایی خاصصصی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه شیوه فرزند پروری پارکر2015-08-2230,000 ریال – خریداین آزمون به منظور تصحیح برخی از محدودیت ها ونقایص ابزار پیوند ساخته شده است دارای ۱۵ سوال است وروش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه شیو ه های فرزند پروری بامریند2015-08-2240,000 ریال – خریداین آزمون به بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری می پردازد ودارای ۳۰ عبارت و روایی وپایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه شخصیتی گری -ویلسون2015-08-2250,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۲۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها ،بله،خیر نمی دانم میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه سازگاری بل2015-08-2270,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۶۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی ،خیر و نمی دانم میباشد ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسش نامه رضایت جنسی2015-08-2220,000 ریال – خریداین ابزار احساسات و نگرانیهای شخصی را درباره محبت و رابطه جنسی باهمسر را ارزیابی میکند.ودارای ۱۷ سوال و روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه رضامندی زناشویی انریچ2015-08-2250,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۱۵ سوال ۵ گزینه ای میباشد.ودارای شیوه نمره دهی و روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه خود اثر بخشی کلی2015-08-2240,000 ریال – خریداین آزمون یک مقیاس ۱۷ ماده ای خود گزارشی ومداد- کاغذی میباشد.ودارای روش نمره گذاری و دونوع روایی و پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه چند وجهی مسایل جنسی2015-08-2245,000 ریال – خریداین آزمون را میتوان به عنوان میزان تفاوتهای فردی ۱۲ ساختی استفاده کرد ودارای ۶۰ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی بر خوردار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه NEO -PI-R فرم کوتاه2015-08-2240,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶۰ سوال وروش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فرزند پروری ارنولد2015-08-1945,000 ریال – خریداین آزمون ۳ الگوی انضباطی ناکار آمد والدین را می سنجد ودارای ۳۰ ماده و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی2015-08-1940,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۳ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهمقیاس خود تاب آوری2015-08-1930,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۱۴ عبارت وروش نمره گذاری وروایی و پایایی میباشد.پرسشنامهمقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی2015-08-1930,000 ریال – خریداین آزمون یک ابزار ۱۲ عبارتی است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده تهیه شده است ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری است.پرسشنامهمقیاس چند بعدی منبع کنترل لونسون2015-08-1940,000 ریال – خریدهدف این آزمون مشخص ساختن نوع منبع کنترل افراد بزرگسال است.واز نوع مداد -کاغذی وشامل ۳ زیر مقیاس و۲۴ عبارت است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی میباشد.پرسشنامهمقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست2015-08-1940,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایی است.و شامل ۳۵ عبارت و ۶ مقیاس است.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.پرسشنامهمقیاس پذیرش اجتماعی مارلو -کراوان2015-08-1940,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد است و دارای ۳۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است که از روایی وپایایی برخوردار است.پرسشنامهمقیاس اعتماد در روابط بین فردی برای دوست2015-08-1940,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر با دوستانشان ساخته شده است. ودارای ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و پایایی برخوردار است.پرسشنامهمقیاس اعتماد در روابط بین فردی2015-08-1920,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا مخالفم،مخالفم،تقریبا مخالفم،نظری ندارم،تقریبا موافقم،موافقم،کاملا موافقم میباشد.پرسشنامهمقیاس اعتماد بین شخصی2015-08-1945,000 ریال – خریداین آزمون دارای دو مقیاس جداگانه برای زنان ومردان است که شامل ۳۴ عبارت میباشد ودارای شیوه نمره گذاری است.پرسشنامهمقیاس احساس تنهایی2015-08-19این آزمون دارای ۲۰ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،بندرت،گاهی اوقات و اغلب میباشد ودارای روش نمره گذاری وروایی و پایایی است.پرسشنامهمقیا س درجه بندی اضطراب کامپیوتر2015-08-1930,000 ریال – خریداین مقیاس یک ارزیابی خودسنجی ۱۹ ماده ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است. ودارای روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهسیاهه کمال گرایی هیل2015-08-1940,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۵۸ عبارت وروش نمره گذاری است و از اعتبار و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهسیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا فرم کوتاه2015-08-1850,000 ریال – خریداین آزمون یکی از ابزارهای سنجش شخصیت است وشامل ۷۱ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه هوش هیجانی بار -ان2015-08-1850,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۹۰ سوال و روش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه هوش فرهنگی2015-08-1830,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۰ عبارت ۷ گزینه ای است واز روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه هوش اخلاقی2015-08-1745,000 ریال – خریدهوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول جهانی در اخلاقیات،اهداف ومراودات یک فرد از روی قاعده است.ودارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسش نامه هوش اجتماعی2015-08-1740,000 ریال – خریدهوش اجتماعی عبارت است توانایی برقراری روابط بین فردی درگروه و بادیگران است.ودارای ۴۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسش نامه مهارتهای ارتباطی بین فردی2015-08-1730,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری است که از روایی و پایایی بر خوردار است.پرسشنامهپرسش نامه مهارت زندگی2015-08-1750,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۴۴ عبارت است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه فهرست علایم روانی2015-08-1750,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۹۰ سوال است ودارای روش نمره گذاری واز روایی و پایایی مناسبی بر خوردار است.پرسشنامهپرسش نامه سبک هویت برزونسکی2015-08-1745,000 ریال – خریداین آزمون به منظور ارزیابی جهت گیری هویت افراد تهیه شده است. ویک ابزار خود گزارش دهی ۴۰ عبارتی است ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه سبک های هویت2015-08-1750,000 ریال – خریداین آزمون برای سنجش سطح های هویت مناسب است.از۶۴ ماده تشکیل شده است و دارای ۴خرده مقیاس است.واز روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه روش های کنار آمدن2015-08-1750,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶۶ عبارت ودارای روش نمره گذاری به دوصورت خام و نسبی میباشد.واز روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه اعتیاد به اینترنت2015-08-1730,000 ریال – خریداین آزمون برای سنجش اعتیاد به اینترنت تهیه شده است و یک ابزار مداد-کاغذی است ک دارای ۲۰ سوال میباشد.واز پایایی وروایی مناسبی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه اضطراب کودکان2015-08-1640,000 ریال – خریداین ازمون دارای ۴۲ عبارت است واز پایایی وروایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه اضطراب امتحان2015-08-1630,000 ریال – خریداین آزمون یک ابزار خود گزارش – دهی است که ۲۵ ماده دارد ودارای روش نمره گذاری و اعتبار و پایایی است.پرسشنامهپرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر2015-08-1620,000 ریال – خریداین ابزار برای اندازه گیری اضطراب در مورد مرگ است ودارای ۱۴ عبارت است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.پرسشنامهپرسش نامه احساس گناه ایزنک2015-08-1630,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد.واز روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه احساس پیری2015-08-1650,000 ریال – خریداین پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که ارزیابی فرد از چگونگی فرایند پیر شدن را می سنجد که بخش اول شامل ۳۲ عبارت وبخش دوم شامل ۱۷ جمله است. ودارای روایی و پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسش نامه ابعاد هویت2015-08-1645,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۵ عبارت میباشد ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است.پرسشنامهآزمون مهارتهای ارتباطی2015-08-1640,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۸ عبارت است.که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،اغلب،گاهی،کم هرگز است که از روایی و پایایی برخوردار است.پرسشنامهآزمون همرنگی L 722015-08-1640,000 ریال – خریددر این آزمون ۵۵ جمله درباره چگونگی روابط شما بادیگران ارائه شده است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی واعتبار برخوردار میباشد.پرسشنامهآزمون اعتیاد به پیامک2015-08-1620,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۱۵ عبارت است که سه مولفه هیجانی،ادراک استفاده افراطی ،وحفظ روابط را اندازه گیری میکند.ودارای روایی وپایایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه آموزش و امید به تحرک اجتماعی2015-08-1645,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی آموزش وتحرک اجتماعی است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی2015-08-1640,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه شدت افسردگی برنز2015-08-1620,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ابدا،کمی،تا اندازه ای،خیلی زیاد است ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسش نامه آزمون شدت اضطراب برنز2015-08-1630,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ابدا،کمی،تا اندازه ای،خیلی زیاد است ودارای کلید نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد کشاورزی2015-08-1530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس2015-08-1530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی کارایی دبیران درتدریس بوده است. ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه دموکراسی2015-08-1530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی برداشت افراد از دموکراسی و عوامل موثر بر آن است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه رابطه طبقه بندی اجتماعی و گرایش های دینی مردم2015-08-1545,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه چه عواملی در زمینه دین،در تفاوت های طبقات اجتماعی وجود دارد هدف این آزمون است. ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشدودر پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است.پرسشنامهپرسش نامه سنجش اعتیاد به گوشی همراه2015-08-1540,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش میزان اعتیاد به گوشی همراه است.ودارای ۱۷ سوال و روش نمره گذاری است واز اعتبار وروایی برخوردار است.پرسشنامهپرسش نامه سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن2015-08-1540,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی عوامل موثر بر دینداری جوانان میباشد ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن2015-08-1540,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری اجتماعی بر گرایش دینی افراد است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر بر آن2015-08-1530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی بهره وری بوده است.ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه وسواس2015-08-1549,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستاییان و عشایر2015-08-1230,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی مهاجرت به شهر بوده است.ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی اثرات اجتماعی سیاسی نماز جمعه2015-08-1230,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی اثرات اجتماعی نماز جمعه بوده است.ودارای ۱۵ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه انتظار دانشجویان از نقش دولت و بررسی نقش جامعه پذیری سیاسی درآن2015-08-1230,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی انتظار از دولت و نقش جامع پذیری سیاسی در آن بوده است.ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه آموزش و امید به تحرک اجتماعی2015-08-1245,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی آموزش وتحرک اجتماعی بوده است.ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی در ایران2015-08-1240,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه بین مظاهر نوسازی و عقلانیت دینی ارتباط وجود دارد یا خیر هدف این آزمون است.ودارای ۲۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه آزمون شدت اضطراب برنز2015-08-1230,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه هوش کتل2015-08-1239,000 ریال – خریداین آزمون دارای دو فرم AوB است.وزمام اجرا برای این آزمون ۱۳ دقیقه است ودارای ۹۲ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه آزمون تداعی کلمات2015-08-1249,000 ریال – خریدشیوه استفاده از این ابزار ساده است به گونه ای که کلمه ای به آزمودنی میدهند واز او می خواهند بلا فاصله پاسخ بدهد.ودارای چندین مرحله بهمراه توضیح وتفسیر است.پرسشنامهپرسش نامه IMBمرتبط با پیروی بیماران ایدزی2015-08-1240,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۳ عبارت در چند بخش اطلاعات،انگیزش،مهارتهای رفتاری ، است.پرسشنامهپرسش نامه ازمون جهت گیری زندگی2015-08-1230,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۰ عبارت است .که از روایی و پایایی برخوردار است و دارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسش نامه استرس هری2015-08-1240,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش میزان فشار روانی افراد است.ودارای ۶۶ عبارت و روش نمره گذاری است و از روایی و پایایی بر خوردار است.پرسشنامهپرسش نامه پرخاشگری2015-08-1230,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۰ ماده است وجز ابزارهای کاغذ-مدادی است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی و پایایی بر خوردار است.پرسشنامهپرسش نامه تحریف های شناختی2015-08-1230,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشم ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسش نامه خود بیمار انگاری2015-08-1049,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳۶ سوال که گزینه های پاسخ به انها آری وخیر میباشد.وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسش نامه شاخص رضایت از زندگی سالمندان2015-08-1038,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۰ عبارت است که هدف آن ارزیابی کلی احساس بهزیستی سالمندان وتشخیص سالخوردگی موفقیت آمیز است.ودارای روش نمره گذاری و پایایی ،روایی میباشد.پرسشنامهپرسش نامه مهارت های ذهن آگاهی فرایبرگ2015-08-1030,000 ریال – خریدهدف این آزمون مشخص کردن تجربه هشیار فرد است.ودارای ۱۴ عبارتمیباشد که گزینه های پاسخ به آنها به ندرت ،بعضی اوقات،اغلب اوقات وهمیشه است ودارای شیوه نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه شاخص بهزیستی فردی بزرگسالان2015-08-1049,000 ریال – خریداین ابزار دارای دو فرم شفاهی و نوشتاری است که هرکدام دارای ۸ عبارت است که از پایایی و روایی برخوردار است ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی لیبو تیس2015-08-1040,000 ریال – خریدهدف این آزمون نقشی را که هراس اجتماعی در انواع موقعیت های زندگی را ارزیابی میکند.ودارای ۲۴ عبارت میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس افسردگی .اضطراب استرس2015-08-1040,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا ،کم،متوسط است ودارای روایی و پایایی وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف ۱۸ عبارتی2015-08-1030,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها کاملا مخالفم،تاحدی مخالفم،کمی مخالف،کمی موافق،تاحدی موافق،کاملا موافقم است ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس پیروی کلی2015-08-1045,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۲عبارت است که از آزمودنی خواسته میشود با توجه به اینکه در طول هفته گذشته هریک از موارد را چقدر انجام داده است گزینه درست را انتخاب کند. واز پایایی لازم برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت2015-08-1049,000 ریال – خریدهدف این ابزار تعیین نحوه نگرش افراد مختلف به موضوعات خاص ومهم مرتبط با سلامت است. که شامل دو فرم الف وب میباشد که هرکدام شامل ۱۸ عبارت است واز روایی وپایایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهمقیاس خود سنجی اضطراب زانک2015-08-1030,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها هیچگاه،گهگاه،بیشتر اوقات،دایم یا تقریبا همیشه میباشد ودارای روایی وپایایی وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهمقیاس شادکامی2015-08-1040,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری شادکامی است ودارای ۲۴ مقیاس است که گزینه های پاسخ به آنها بلی،خیر،نمیدانم میباشد.ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آزمون تداعی کلمات2015-08-0950,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ صفحه و در قالب فایل jpg است . درای ۱۰۰ عبارت است که از آزموندنی کلمات تداعی شده را می خواهد . دارای اعتبار روایی و شیوه تفسیر کلمات است . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .پرسشنامهپرسش نامه یررسی جامعه شناختی تصویر زن در فرهنگ ایرانی2015-08-0830,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نگرش به زنان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه نقش اعتماد در سازمانهای علمی و برخی عوامل موثر بر آن2015-08-0850,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه آیا اعتماد میتواند در افزایش همکاری های علمی داشته باشد ؟هدف این ابزار است ودارای ۱۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر آن2015-08-0840,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های اداری بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه مقبولیت اجتماعی قانون و عوامل موثر بر آن2015-08-0840,000 ریال – خریدمشخص کردن عوامل موثر بر مقبولیت اجتماعی هدف این آزمون است. ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه قشر اجتماعی و گرایش به عدالت و آزادی2015-08-0830,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رابطه قشر اجتماعی و گرایش به عدالت و آزادی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه فرد گرایی2015-08-0845,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی علل رشد فرد گرایی در جوانان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی2015-08-0830,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر وفاق اجتماعی بوده است ودارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عدالت و آزادی2015-08-0850,000 ریال – خریدایا آزمون درک دانشجویان از عدالت و آزادی را مشخص میکند ودارای ۱۵ عبارت و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه عوامل موثر بر عام گرایی2015-08-0840,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان حاکمیت ضوابط عام برنوع روابط افاد جامعه بوده است ودارای ۳۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر مفهوم خود2015-08-0840,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مفهوم خود بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان2015-08-0840,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر افسردگی بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه علل بزهکاری نوجوانان و توصیف تبیین آن2015-08-0830,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی علل بزهکاری نوجوانان بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندانها و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم2015-08-0845,000 ریال – خریدهدف این آزمون شناخت ویزگیهای مجرمین محبوس در زندانها بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است که در پیان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه فرهنگ سیاسی دانشجویان2015-08-0845,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی الگوی مسلط فرهنگ سیاسی دانشجویان است.ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه سنجش نگرش خانواد ه ها نسبت به باروری و بررسی عوامل موثر برآن2015-08-0840,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی باروری بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه رضایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن2015-08-0845,000 ریال – خریدهدف اصای این ابزار بررسی رضایت اجتماعی بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه درک عدالت در میان جوانان2015-08-0830,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی درک افراد از عدالت بوده است ودارای ۱۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه جنبش دانشجویی در دو دهه اخیر2015-08-0845,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی علل شکل نگرفتن تشکل های مستقل دانشجویی است ودارای ۳۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه تغییرات فرهنگی بر مبنای چهارچوب نظری اینگلهارت2015-08-0830,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی وجود تغییرات فرهنگی در محیط اجتماعی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۲ گویه و سوال است.پرسشنامهپرسش نامه تاثیر عوامل اجتماعی بر نحوه پوشش دختران دبیرستانی2015-08-0840,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار نحوه پوشش دختران است ودارای ۷۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه پژوهشی در پدیده مدگرایی جوانان2015-08-0540,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی مدگرایی در بین جوانان است ودارای ۲۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بیگانگی اجتماعی2015-08-0510,000 ریال – خریدمشخص کردن وجود یا عدم وجود بیگانگی هدف این پرسشنامه است.ودر پایان نامه ارشد استفاده شده است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن2015-08-0540,000 ریال – خریدچگونگی نگرش دانشجویان دختر نسبت به پوشش زنان از اهداف این آزمون است.ودارای ۲۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی نگرش اعضای هیات علمی نسبت به مهاجرت مغزها2015-08-05مشخص کردن اینکه چرا مغزهای متفکر کشور را ترک میکنند هدف این آزمون است و دارای ۱۸ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی میزان نوگرایی در بین مدیران کارگاه ههای کوچک و عوامل موثر برآن2015-08-0530,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی نوگرایی بین مدیران کارگاههای کوچک تولیدی بوده است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی مشکلات شهرک ها و مجتمع های مسکونی و تاثیر ان بر گرایش به رفتار ضد اجتماعی2015-08-0540,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی اثر مشکلات شهرکها و مجتمع ها بر بروز ضد اجتماعی بوده است. ودارای ۱۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی گرایش اعضای هیات علمی به مهاجرت از کشور2015-08-0545,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی پدیده مهاجرت به خارج از کشور بوده است. ودارای ۲۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان2015-08-0540,000 ریال – خریدمشخص کردن هویت واقعی زنان از اهداف این ابزار است. ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی2015-08-0530,000 ریال – خریدمشخص کردن نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی از اهداف این ابزار است.ودارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان به اشغال کنندگان پایگاههای اجتماعی درون دانشکده2015-08-0540,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد بوده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان2015-08-0540,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان2015-08-0530,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه بین طبقه اجتماعی دانشجویان ومیزان مشارکت سیاسی آنان رابطه وجود دراد یا نه از اهداف این ابزار است. ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان2015-08-0540,000 ریال – خریدمشخص کردن نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان از اهداف این آزمون است .ودارای ۶۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی نوجوانان2015-08-0520,000 ریال – خریدمشخص کردن عوامل تاثیر گذار بر بر شکل گیری هویت اجتماعی و فرهنگی نوجوانان از اهداف این آزمون است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران از درمان2015-08-0530,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی رضامندی بیماران بوده است. ودارای ۳۰ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر دروغگویی2015-08-0540,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه چه عواملی بر دروغگویی موثر است از اهداف این پرسشنامه است. ودارای ۱۵ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل خانوادگی موثر بر نگرش دختران نسبت به نقش اجتماعی خود2015-08-0530,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نگرش دختران به نقش اجتماعی خود بوده است و دارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرا گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر برپرخاشگری نوجوان2015-08-0440,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان چه رابطه ای با رفتار پرخاشگرانه آنها دارد از اهداف این پرسشنامه است و دارای ۴۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش اموزان2015-08-0430,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس2015-08-0440,000 ریال – خریدهدف این آزمون مشخص کردن عواملاجتماعی موثر بر عزت نفس است ودارای ۲۰ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداری و عمنکرد تحصیلی دانش آموزان2015-08-0440,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداره درباره عملکرد تحصیلی بوده است.ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحرافات زنان2015-08-0430,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان بوده است.ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض آسیب2015-08-0430,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵2015-08-0440,000 ریال – خریدبررسی تاثیر عوامل اجتماعی – فر هنگی بر انزوای جوانان از اهداف این پرسشنامه است و دارای ۵۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی بر نگرش جوانان نسبت به تحصیلات دانشگاهی2015-08-0430,000 ریال – خریدچگونگی نگرشهای جوانان به تحصیلات دانشجویی از اهداف این آزمون میباشد و دارای ۲۵ سوال وگویه است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرا گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر شیوع جرایم در جامعه شهری2015-08-0440,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر جامعه بوده است.ودارای ۵۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان2015-08-0430,000 ریال – خریدهدف اصلی این پرسشنامه بررسی عوامال اقتصادی – اجتماعی موثر بر از خود بیگانگی زنان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر بر اقدام به خودکشی زنان2015-08-0440,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی خودکشی زنان بوده است. ودارای ۵۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی رضایت مندی از زندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین2015-08-0430,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت بوده است.ودارای ۴۵ گویه و سوال میباشد و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی فرهنگی زمینه ساز توسعه2015-08-0450,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی پارامترهای ذهنی -فرهنگی زمینه ساز توسعه بوده است.ودارای ۶۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تاثیر تحصیلات دانشگاهی بر توسعه شناخت دانشجویان2015-08-0340,000 ریال – خریدمشخص کردن اینکه دانشجو بدنبال چه نوع شناختی است از اهداه این پرسشنامه است ودارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.ودرپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان2015-08-0330,000 ریال – خریداین آزمون در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور2015-08-0330,000 ریال – خریداین آزمون بر روی ۳۵۰ نفر از میان کل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ب روش نمونه گیری تصادفی وسهمیه ای هنجار یابی شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی ناثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان2015-08-0340,000 ریال – خریداین آزمون بر روی ۶۲۵ نفر از بین جوانان شهر جهرم ب روش نمونهگیری سهمیه ای اجرا شده است ودارای ۲۰سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی میزان خطر پذیری در بین دانشجویان و عوامل موثر بر ان2015-08-0330,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان خطر پذیری بوده است.وبر روی ۲۵۸ نفر از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ب روش طبقه بندی شده تصادفی غیر نسبی اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی مشارکت اجتماعی دانش اموزان در فعالیت های فوق برنامه2015-08-0340,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنامه است.وبر روی ۳۶۸ نفر از دانش آموزان پایه های اول،دوم،سوم دبیرستان های پسرانه دولتی و نمونه مردمی و غیر انتفاعی اجرا شده است . ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی و سنجش میزان انظباط با تاکید بر هنجارهای عام و مدبوط به ترافیک2015-08-02هدف اصلی این ابزار بررسی انضباط اجتماعی بوده است. و بر روی ۳۱۹ نفر از افراد مالک اتومبیل شخصی شهر مشهد اجرا شده است و دارای ۲۵ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی و مقایسه نظام ارزش های پسران و پدران و عوامل موثر بر ان2015-08-0245,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نظام ارزشها بوده است.و بر روی ۲۶۰ نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه گیری چند مرحله ای اجرا شده است و دارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه تاثیر برق رسانی به روستاها بر روابط اجتماعی2015-08-0230,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر برق رسانی بر روابط اجتماعی در روستا بوده است.و بر روی ۲۰۰ نفر از بین ۲۰ روستا در خراسان اجرا شده است و دارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه تاثیر شیوه های اجتماعی کردن والدین به محوه ی اجتماعی شدن فرزندان2015-08-0240,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی تاثیر شیوه های مختلف اجتماعی کردن والدین بر اجتماعی شدن فرزندان بوده است.وبر روی ۱۰۰ نفر از دانش آموزان پسر و دختر ابتدایی با روش پیمایش اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه تشکیل صنفی و مشارکت اجتماعی بررسی موردی اتحادیه صنف ناشر و کتاب فروش2015-08-0230,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی نقش تشکل صنفی بر مشارکت اجتماعی بوده است.و بر روی ۸۴ نفر از بین کتابفروشان و ناشران شهر تهران ب روش نمونه گیری تصادفی ساده هنجار یابی شده است. و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه تضاد خانوادگی زنان شا غل و عوامل موثر بر ان2015-08-0230,000 ریال – خریداین آزمون بر روی ۱۵۰ نفر از بین زنان شاغل اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه تغییر ارزشی و ویدیو پزوهشی مقایسه ای و محدود در دو گروه از افراد ویدیو دار و غیر ویدیو دار2015-08-0220,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی تاثیر ویدئو در تغییر ارزش بوده است.و بر روی دو گروه ۶۰ نفری دارای ویدئو و فاقد ویدئو از بین زنان متاهل حداقل ۳۰ ساله ب روش نمونه گیری غیر تصادفی یا سهمیه ای اجرا شده است.ودارای ۵ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی2015-08-0140,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی بردباری افراد جامعه نسبت به دیگران متفاوت بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از شهروندان تهرانی ۱۷ الی ۷۰ ساله به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی سیستماتیک هنجاریابی شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سر پرستان2015-08-0140,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی رابطه بین ارزشها و هنجارها بوده است.وبر روی ۱۷۴ نفر از بین سرپرستان خانواده های شهر اراک(۲۰سال ب بالا،و شاغل) به روش نمونه گیری سهمیه ای اجرا شده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسش نامه سلسله مراتب ارزش ها نزد جوانان2015-08-0130,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی سلسله مراتب ارزشها بوده است.وبر روی ۲۱۶ نفر از جوانان سال چهارم متوسطه ،دانشجویان تربیت معلم،ودانشجویان دانشگاه آزاد قوچان به روش نمونه گیری تصادفی وطبقه ای نسسسسبی اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر درخواست طلاق2015-08-0130,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر در خواست طلاق است و دارای ۳۰ سوال و گویه میباشد که بر روی ۱۶۲ نفر از زنان و مردان یافت آباد به روش نمونه گیری طبقه ای اجرا شده است.پرسشنامهپرسش نامه مقایسه تحلیلی ارزش های خانواده مدرسه و گروه همسالان از دیدگاه دانش اموزان پسر2015-08-0140,000 ریال – خریدهدف این آزمون مقایسه ارزشها درنهادهای جامعه پذیری بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد که بر روی ۳۱۸ نفر از دانش آموزان پسر مناطق ۱۹ گانه شهر تهران اجرا شده است.پرسشنامهپرسش نامه نقش خانواده در اجتماعی کردم فرزندان2015-08-0120,000 ریال – خریدهدف اصلی این پرسشنامه نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان بوده است.وبروی ۳۱۶ نفر از مادرانی که فرزند بین ۱۴-۱۸ ساله داشته اند درشمال و جنوب شهر تهران اجرا شده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است.پرسشنامهتببین نقش و جایگاه زن در خانواده در حال گذر در ایران2015-08-0130,000 ریال – خریداین آزمون بر ۱۹۴ نفر از بین دانشجویان شاهد روزانه دانشگاه تهران به روش نمونه گیری چند مرحله ای اجرا شده است و دارای ۱۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهتضاد والدین و فرزندان از نظر والدین2015-08-0110,000 ریال – خریدهدف این ابزار عوامل موثر بر تضاد والدین و فرزندان است وبروی ۱۴۰ نفر از خانواده های شهری تهران که فرزند ۱۲ سال به بالا داشته و ۱۴۰ نفر از خانوارهای روستایی شهرستان قوچان اجرا شده است.پرسشنامهطبقه اجتماعی خانواده و تاثیر ان بر روابط زن و شوهر2015-08-0140,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن و شوهر بوده است.وبر روی ۱۰۶۳ سرپرست خانوار از بین زنان و مردان متاهل شهر شیراز به روش نمونه گیری قشربندی تصادفی اجرا شده است و دارای ۴۰ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم مطالعه موردی2015-08-0140,000 ریال – خریدهدف این ابزار مشخص کردن مشخصات و ویزگی های مجرمان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که بر روی ۱۲۶ نفر از زندانیان شهر ساری هنجار یابی شده است.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته با شیوه زندگی شهری2015-08-0130,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر با شیوه زندگی شهری بوده است. وبر روی ۳۸۴ نفر از سرپرستان خانوارهای عشایر اسکان یافته شهر دزفول به روش نمونه گیری تصادفی ساده هنجار یابی شده است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی2015-08-0140,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر همسر گزینی بوده است. و بر روی ۲۴۰ نفر از دانشجویان مجرد دانشگاه علامه طباطبایی ب روش سهمیه ای اجرا شده است و دارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهعوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری2015-07-3030,000 ریال – خریددر این پرسشنامه به بررسی تاثیر متغیر های تحصیلات ، قشر اجتماعی ، فعالیت صنفی ، مجموعه ارتباطات اجتماعی را بر وفاق اجتماعی مورد سنجش قرار داده است . به صورت فایل jpg و ۴ صفحه می باشد . بعد از پرداخت موفق قابل دانلود است .پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش اموزان2015-07-2930,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش آموزان بوده است.وبروی ۱۷۰ نفر ازدانش اموزان دختر وپسر مقطع دوم راهنمایی شهر تهران اجرا شده است.ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی در بین سر پرستان خانوار2015-07-2930,000 ریال – خریداین پرسشنامه بر روی ۱۹۵ نفراز سرپرستان خانوار شهر فارس اجرا شده است. ودارای ۳۰ سوال وگویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر در آمدن یا سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی2015-07-2940,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی مسائل سالمندان بوده است.وبر روی ۱۷۱ نفر از سالمندان زن و مرد آسایشگاه شهر گیلان هنجار یابی شده است. ودارای ۶۰سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی ساختار و اولویت های ارزشی دانشجویان2015-07-2930,000 ریال – خریداین آزمون بر روی ۱۸۶ نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به روش سهیمه ای اجرا شده است. ودارای ۱۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده2015-07-2930,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از زنان متاهل دارای حداقل فرزند شهر تهران اجرا شده است.ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی جامعه شناختی روابط اجتماعی خانوارهای شهری2015-07-2930,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه نشان دادن تاثیر تراکم جمعیتی بر روابط اجتماعی خانواده ها ی شهری بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از سرپرستان خانوارهای شهری استان تهران اجرا شده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تجربی عوامل موثر بر همکاری2015-07-2940,000 ریال – خریدهدف اصلی این آزمون بررسی راههای ارتقا تمایلات افراد به همکاری بوده است.واین آزمون بر روی ۲۴۰ نفر ساکنین بالای ۱۸ سال شهر تهران اجرا شده است. ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران2015-07-2945,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر تکنولوژِی بر ذهنیت افراد بوده است .وبر روی ۵۸۴ نفر از کارگران شاغل در واحدهای مختلف تولیدی اجرا شده است.ودارای ۵۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسش نامه بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش اموزان بر جهت گیری ارزشی انها2015-07-2930,000 ریال – خریداین آزمون بر روی ۵۹۴ نفر از دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر شیراز اجرا شده است .ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تاثیر انسجام اجتماعی برمیزان مشارکت روستاییان2015-07-2845,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان بوده است.وبر روی ۱۳۲ نفر از ۵ روستا های استان خراسان اجرا شده است .ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی وعوامل آموزشی بر میزان مشارکت دانش آموزان2015-07-2820,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی مشارکت دانش آموزان بوده است.وبر روی ۵۷۲ نفر از دانش آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان شهر شیراز هنجار یابی شده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی انگیزه های روانی اجتماعی مشارکت دانشجویان2015-07-2830,000 ریال – خریداین آزمون بر روی ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است.ودارای ۵۰گویه وسوال میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی وضعیت ومشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار2015-07-2840,000 ریال – خریداین ابزار بر روی ۳۵۵ نفر از میان تعدا فارغ التحصیلان زن دارای تحصیلات جویای کار در مراکز خدمات استان تهران اجراشده است.ودارای ۴۰ سوال وگویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برخشونت شوهران علیه زنان درخانواده2015-07-2840,000 ریال – خریداین ابزار برروی ۵۲۰ نفر از بین همه خانواده های ساکن در شهر بوشهر اجرا شده است ودارای ۶۰سوال وگویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه انتظارات فرزندان ۱۳تا۲۲ ساله از پدر2015-07-2840,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی انتظارات فرزندان از پدر بوده است.واین آزمون بر روی ۲۷۱ نفر از بین افراد ۱۳ تا ۲۲ ساله شهر ساری هنجاریابی شده است.ودارای ۳۰سوال و گویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه میزان سنجش مصمم بودن2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش متفکرمفهومی2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش فرد گرایی2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و رو.ش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان وسواس2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش الهام گرفتن2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد. پرسشنامه میزان جسور بودن2015-07-2740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش غرور2015-07-2740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ عبارا و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه میزان مذهبی بودن2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش صرفه جویی2015-07-2740,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش سالم بودن2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش خوشحالی2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش جذاب بودن2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه این پرسشنامه دارا ی ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش اهل عمل بودن2015-07-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش درستکاری2015-07-2635,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامIه سنجش میزان مضطرب بودن2015-07-2635,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش شهودی بودن افراد2015-07-2635,000 ریال – خرید35,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۵۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش سرسختی2015-07-2635,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش دسیسه کاری2015-07-2635,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش خوشبینی2015-07-2635,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۰ سوال و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان جاه طلبی2015-07-2635,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش برون گرا یی2015-07-2640,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش برانگیخته بودن2015-07-2635,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان خود کنترلی2015-07-2635,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،مطمئن نیستم،مخالفم،کاملا مخالفم ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش وفاداری2015-07-2635,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذای و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان متفکر بودن2015-07-2635,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش کمرو یی2015-07-2635,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش طفره جو یی2015-07-2635,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها مطمئن نیستم،خیر،بله میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان تمرکز2015-07-2540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان پاکیزه گی افراد2015-07-2535,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۵ سوال است ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش بیماری2015-07-2535,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش بشاش بودن2015-07-2535,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش با ثبات بودن2015-07-2535,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان انعطاف پذیری افراد2015-07-2540,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۵ عبارت میباشد ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه آزمایش غربالگری ظرفیت شناخت2015-07-2535,000 ریال – خریداین ابزار یک آزمون ۳۰ مرحله ای است.که برای کمک به متخصص بالینی برای تشخیص سندرم روانی عضوی،بخصوص روان آشفتگی بین بیماران طبی طراحی شده است.واز پایایی و اعتبار برخورداراست.پرسشنامهپرسشنامه آزمون درآمیختگی افکار2015-07-2530,000 ریال – خریداین آزمون خود سنجی ۱۴ گویه ای باورهای رایج را درمورد معنی وقدرت افکار می سنجد.ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آگاهی دهنده نقصان شناختی در افراد مسن2015-07-2540,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال که از پایایی و اعتبار برخوردارند ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کنترل فکر2015-07-2535,000 ریال – خریداین پرسشنامه برای اندازه گیری تمایل افراد به استفاده از راهبردهای خاص فراشناختی وکنترل افکار مزاحم وناراحت کننده کاربرد دارد.ودارای ۳۰ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کوتاه حالت روانی2015-07-2530,000 ریال – خریداین پرسشنامه برای غربالگری سریع نقص های شناختی درموسسات و جامعه سالخورده کاربرد دارد.ودارای ۱۰ سوال و اعتبار و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه معاینه مختصروضعیت روانی2015-07-2240,000 ریال – خریداین ابزار برای ارزیابی تغییردروضعیت شناختی بیماران سلخورده طراحی شده بود که تشخیص موقعیت افراد درمکان وزمان،توانایی به خاطر آوردن حافظه کوتاه مدت وتوانایی حساب را تحت پوشش قرار میدهد.وشامل چندین فرم میباشد که از اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه معرفی آزمون کشیدن ساعت2015-07-2235,000 ریال – خریددراین آزمون برای کشیدن ساعت معمولا یک دایره از قبل آماده میشود واز پاسخگو خواسته میشودکه اعداد را درجای مناسب قراربدهد.واز اعتبار و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه معرفی روش سنجش کلیفتون برای سالمندان2015-07-2235,000 ریال – خریداین ابزار و جود وشدت اختلال درعملکرد رفتاری وروانی راارزیابی میکند.ودارای اطلاعات ۱۲ ماده ای وخرده آزمون جهت یابی است.وازپایایی واعتبار برخورداراست.پرسشنامهپرسشنامه معرفی معاینه مختصر وضعیت روانی اصلاح شده2015-07-2235,000 ریال – خریدهدف این آزمون توسعه معاینه مختصر وضعیت روانی است.ودارای ۱۵ عبارت وروش نمره گذاری است .پرسشنامهپرسشنامه فراحافظه2015-07-2240,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵۹ گویه میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،تاحدی موافق،بی نظر،تاحدی مخالف،کاملا مخالف است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه ادراک ریسک2015-07-2235,000 ریال – خریداین پرسش نامه یک مقیاس ۷ گزاره ای است.که بصورت مقیاس لیکرت ازکاملا موافق تا کاملا مخالف است و دارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فراشناخت2015-07-2150,000 ریال – خریدهدف این ابزار هدف شناخت معنا سازی است.ودارای ۶۵ سوال وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش استدلال انتزاعی تکلیف انتخاب واسون2015-07-2150,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴ کارت با نمادهای قابل مشاهده است.که به آزمودنی نشان داه میشود وظیفه آزمودنی این است که کارت هایی را انتخاب کند که درستی این قاعده را آزمون میکند و دارای روش نمره گذاری میباشد وازاعتبار و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه سبک های تفکر یادگیری وشناختی2015-07-2135,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۰۴ سوال و۱۳ خرده آزمون است.که هر خرده آزمون شامل ۸ سوال است.وازروایی و پایایی برخورداراست و دارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خودکار آمد عمومی شرر2015-07-2130,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۷ ماده است.وهرماده دارای ۵ گزینه میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،بی نظر،مخالف،وکاملا مخالف است.پرسشنامهپرسشنامه حل مسئله2015-07-2140,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است که ۶ عامل را می سنجد وهرکدام از عوامل دربرگیرنده ۴ ماده آزمون میباشد.وگزینه های پاسخ به سوالات بلی،خیر،تاحدودی است.پرسشنامهپرسشنامه پاسخ های مقابله ای نوجوان و جوان2015-07-2135,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۴۸ سوال ازنوع خودگزارش دهی است.که گزینه های پاسخ به آنها به هیچ وجه ،خیلی کم،بعضی اوقات،تقریبا همیشه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه افکارخودکارمنفی2015-07-2120,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰ عبارت که گزینه پاسخ به آنها کلمات مثبت و منفی میباشد.ودارای روایی وپایایی است.پرسشنامهپرسشنامه آگاهی فراشناختی ازراهبردهای مطالعه2015-07-2140,000 ریال – خریداین پرسشنامه آگاهی فراشناختی ازراهبردهای خواندن رادرسه مقیاس راهبردهای کلی خواندن،راهبردهی حل مسئله،وراهبردهای حمایتی مطالعه را می سنجدوشامل ۳۰ ماده وسه حیطه است و روایی وپایاییش موردتایید میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس2015-07-2020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس است.ودارای ۲۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله ،خیر ،بی نظر میباشد و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند2015-07-2030,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند است.ودارای ۲۵ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند2015-07-2020,000 ریال – خریدهدف این آزمونبررسی میزان تاثیر تبلیغات برموفقیت برند تجاری سازمان است و دارای ۲۰ عبارت وروش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تصویر برند شرکتهای خصوصی2015-07-2030,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش تصویر برند شرکتهای خصوصی است.ودارای ۲۳ عبارت وروش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه برند سازمان2015-07-2020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به برند سازمانی است.ودارای ۱۹ عبارت و روش امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار2015-07-1540,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی نگرش به کسب و کار در دانشجویان است.وشامل ۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش است ودارای ۷ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی کیفیت در آموزش عالی است.وشامل ۳۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی2015-07-1520,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۵عبارت بهمراه تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت کیفیت جامع درموسسات آموزش عالی2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی کلی مدیریت کیفیت جامع درموسسات آموزش عالی است.ودارای ۱۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از اموزش دانشگاه2015-07-1510,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش فارغ التحصیلان ازآموزش دانشگاه است.ودارای ۱۰عباذت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه اهداف آموزشی دانشگاه2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان هدفمند بودن دانشجویان در تحصیلات خود است وشامل ۲۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم ،کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش ها درزمینه تصویر دانشگاه2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نگرشها درباره تصویر دانشگاه است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش درباره دانشگاه مجازی2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرشها درباره دانشگاه مجازی است.وشامل ۹ عبارت که گزینه های پاسخ به انها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه وظایف کتابدارها درزمینه سیستم خودکار کتابخانه2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان انجام وظایف مربوط به سیستم خودکار کتابخانه توسط کتابدار است ودارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای کتابدارها2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی مهارتهای کتابدار است.ودارای ۲۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اختیارات مدیرکتابخانه2015-07-1510,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است.وددارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه موفقیت سیستم های خودکارکتابخانه2015-07-1530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه است و دارای ۲۶ عبارت وروشهای نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه2015-07-1520,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش های کاربران درباره جریمه ها درکتابخانه است.وشامل ۱۲ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کتابهای الکترونیکی در کتابخانها2015-07-1420,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به کتابهای الکترونیکی در کتابخانه ها است.ودارای ۱۳ عبارت شیوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی درکتابخانه ها2015-07-1420,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها است.ودارای ۱۲ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین2015-07-1420,000 ریال – خریداین پرسشنامه میزان خلاقیت افراد وگروهها را درداخل سازمان موردارزیابی قرار می دهد.ودارای ۱۳ عبارت ونحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نوآوری و کسب وکار اصلی سازمان2015-07-1410,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان توجه به نوآوری درکسب وکار اصلی سازمان است.ودارای ۱۰ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تفکرافراد درباره نوآوری2015-07-1430,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی تفکرافراد درباره نوآوری است.ودارای ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نوآوری بودن سازمان2015-07-1430,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان است.ودارای ۲۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت نوآوری2015-07-14هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت نوآوری است.ودارای ۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله ،تاحدودی،وخیر میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه جونوآوری درسازمان2015-07-1430,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی جونوآوری درسازمان است. ودارای ۵۰عبارت وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه جونوآوری2015-07-1440,000 ریال – خریدهدف این ازمون بررسی جونوآوری در سازمان است.ودارای ۴۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش حکمرانی خوب2015-07-1445,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،خیلی کم،و کم است.پرسشنامهپرسشنامه دلایل برون سپاری2015-07-1420,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی است.ودارای ۱۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارضعیف،ضعیف،قوی،سیارقوی،است.پرسشنامهپرسشنامه خصوصی سازی2015-07-1420,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره موضوعات مختلف درخصوصی سازی است.وشامل ۴۱ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتار کارآفرینانه دربخش دولتی2015-07-1420,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رفتارکارآفرینانه دربخش دولتی است.ودارای ۱۲ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شرکت های متعالی2015-07-1320,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ویزگیهای توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید است.ودارای ۵۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید2015-07-1345,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ویژگیهای توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید است.وشامل ۵۳ عبارت است که گزنه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر2015-07-1320,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی و تعیین میزان تمایل وگرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر میباشد.وشامل ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات ۳2015-07-1320,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم،است ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت کیفیت خدمات2015-07-1320,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به کیفیت خدمات ارائه شده است.وشامل ۲۳ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان2015-07-1320,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت کیفیت جامع2015-07-1320,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،وخیراست و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع2015-07-1330,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۶ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع2015-07-1320,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،خیراست.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع2015-07-1320,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۳۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها حیاتی،مهم،کم اهمیت است.پرسشنامهپرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان درکیفیت کالا2015-07-1330,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ارزش دانش مشتریان وکارمندان در کیفیت کالا است.ودارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم ،کاملا مخالفم است. ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر بربهبود کیفیت2015-07-1330,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر بربهبودکیفیت است.وشامل ۴۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان2015-07-1330,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان موفقیت مدیر کیفیت در سازمان است. وشامل ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم،کم،متوسطفخیلی زیاد،وزیاد است.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان2015-07-1310,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان است.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده2015-07-1220,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده است.وشامل ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع2015-07-1220,000 ریال – خریدهدف این آزمون شناسایی موانع بالقوه دراجرای مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۱۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیار زیاد،زیاد،متوسط ،کم ،وخیلی کم میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت2015-07-1230,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت است.وشامل ۱۷ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت2015-07-1230,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف کیفیت است.وشامل ۱۷عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،نه کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تاثیرات مدیریت کیفیت جامع2015-07-1240,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان است.وشامل ۱۹ عبارت و نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت2015-07-1220,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی درمدیریت کیفیت است.وشامل ۱۴ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت2015-07-1210,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرشها درزمینه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت است.وشامل ۵ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت2015-07-1210,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت است.وشامل ۷ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر درموفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع2015-07-1210,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۱۴ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان2015-07-1230,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان است.ودارای ۳۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اجرای اقدامات درزمینه کیفیت2015-07-1220,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان(سطح)اجرای اقدامات درزمینه کیفیت است.ودارای ۲۱ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اصول ISO90002015-07-1230,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۶ عبارت میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد و دارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه فناوری اطلاعات درپشتیبانی از از اقدامات مدیریت کیفیت جامع2015-07-1220,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان استفاده ازفناوری اطلاعات درپشتیبانی ازاقدامات مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۳۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت کیفیت جامع2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۵ عبارت که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،خیر میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت درسازمان2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است. ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده2015-07-1120,000 ریال – خریدهد ین پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده است.ودارای ۲۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان وتامین کنندگان درزنجیره تامین2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه میزان اعتماد شرکت به مشتریان وتامین کنندگان مواد اولیه وتجهیزات وامکانات را به تفکیک مورد سنجش قرار میدهد.وشامل ۱۵ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد و حمایت اجتماعی2015-07-1125,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته و در قالب فایل word است . ۵۹ سوال دارد اعتبار و روایی آن باید توسط محقق تعیین شود .پرسشنامهپرسشنامه زنجیره ارزش2015-07-1110,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه زنجیره ارزش است.وشامل ۸ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی در بین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان2015-07-1120,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته است و در قالب فایل word می باشد . ۲۹ سوال دارد و لازم است اعتبار و روایی آن در جامعه مورد استفاده بررسی گردد .پرسشنامهپرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی2015-07-1130,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته است و برای انجام پژوهشی با این عنوان طراحی شده است . فایل ها در قالب jpg ( تصویری ) هستند و ۱۰ صفحه دارد . تعداد سوالات ۷۰ سوال است که اعتماد فردی و بین شخصی ، گروهی و گروههای مرجع ، اعتماد عمومی ، نهادی و اصناف را می سنجد همچنین مشارکت اجتماعی و امنیت عمومی را می سنجد . اعتبار و روایی آن لازم است توسط محقق مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد .پرسشنامهپرسشنامه تهیه وتدارک پایدار2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی تهیه وتدارک پایدار است.ودارای ۱۶ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه روابط در زنجیره تامین2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی روابط درزنجیره تامین است.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت زنجیره تامین2015-07-1130,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده درمدیریت زنجیره تامین است.وشامل ۳۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اثربخشی اقدامات درحمل و نقل جاده ای2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده درزمینه مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای است. وشامل ۱۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا اثربخش،اثربخش،غیراثربخش،وکاملا غیراثربخش میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای است.وشامل ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این ابزار تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده است.شامل ۳۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارمهم،مهم،تاحدودی مهم،کم اهمیت و بی اهمیت است.پرسشنامهپرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تامین ولجستیک2015-07-1130,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان اهمیت قابلیت ها و شایستگی های لازم برای انجام زنجیره تامین و ولجستیک است.وشامل ۲۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارمهم،مهم،تاحدودی مهم،کم اهمیت و بی اهمیت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه انتخاب شریک درزنجیره تامین2015-07-1110,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی عملکرد شریک درزنجیره تامین است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تعاملات بین خریداران وعرضه کنندگان2015-07-1120,000 ریال – خریدهذپدف این ابزار ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان است.وشامل ۱۵ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه مخالفم نه موافقم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد. ودارای روش نمره دهی وتفسیرنتایج است.پرسشنامهپرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان است.وشامل ۲۶ عبارت وروش امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه روابط باعرضه کننده درزنجیره تولید2015-07-1120,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف اعتماد به تامین کنندگان است.وشامل ۲۱ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اعتماددرمدیریت زنجیره تامین2015-07-0720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نقش اعتماد وتعهددرمدیریت زنجیره تامین است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک2015-07-0720,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه های لجستیک است.وشامل ۱۱ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اقدامات سازمان درزمینه لجستیک2015-07-0740,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی اقدامات انجام شده توسط سازمان درزمینه لجستیک است.وشامل ۴۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقمفموافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت ارشد2015-07-0710,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی ادراک افراد درزمینه مدیریت ارزش است.وشامل ۸ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملاموافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای مدیران ارشدلجستیک2015-07-0720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی مهارتهای موردنیاز مدیران ارشد لجستیک است.وشامل ۳۲ عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نظرمدیران لجستیک درباره استخدام افراد2015-07-0720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نظرمدیران لجستیک درباره استخدام افراداست.ودارای ۸ عبارت وشیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه توسعه کالاهای جدید2015-07-0730,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه توسعه کالاهای جدیداست.وشامل ۵۱ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی2015-07-0720,000 ریال – خرید20,000 ریال – خرید20,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی انواع انعطاف پذیری عملیاتی است.وشامل ۲۴ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مزایای باز مهندسی فرایندهای کسب وکار2015-07-0710,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی مزایای باز مهندسی فرایندهای کسب وکار میباشد.وشامل ۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر برموفقیت بازمهندسی فرایندها2015-07-0720,000 ریال – خریدهدف این آزمون عوامل موثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار است.وشامل ۱۹ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی مراحل تولید2015-07-0730,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ارزیابی چهار مرحله ای تولید از دیدگاه هایس و ویلرایت است.وشامل ۲۹ عبارت وروش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت وباز مهندسی فرآیند کسب وکار2015-07-0720,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر بازمهندسی فرآیند کسب وکار است.وشامل ۲۰ عبارت ورش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تولید ناب2015-07-0720,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان ناب بودن تولید در کارخانه است.وشامل ۲۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بله و خیر میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید2015-07-0610,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف استراتژیک تولید است.وشامل ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ابعاد پیچیدگی2015-07-0610,000 ریال – خریدهدف ازمون بررسی ابعاد مختلف پیچیدگی است.ودارای ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی عملکرد میزان2015-07-0630,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عملکرد میزان وتعهد آنها به استقلال عمل است.ودارای ۳۷ عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده2015-07-0620,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی خودروهای ساخته شده در کشور است.وشامل ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه حذف تولید یک کالا2015-07-0620,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی پیامدهای حذف تولید یک کالا است.وشامل ۱۲ عبارت و روش نمره گذاری بهمراه تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شایستگی های مدیران واحد تولید2015-07-0630,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی شایستگی های مدیران واحد تولید است.ودارای ۳۵ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام2015-07-0620,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی عملکرد سیستم به هنگام است.وشامل ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ۶عملکردسیستم به هنگام2015-07-0620,000 ریال – خرید20,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عملکرد سیستم به هنگام است.وشامل ۸ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ۵ عملکرد مدیریت تولید و عملیات2015-07-0620,000 ریال – خریدهدف این ابزار تعیین میزان توانایی کار کردن درمحیط مدیریت تولید وعملیات است.ودارای ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیراست و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ۴ریسک بالقوه درفعالیتهای باز مهندسی فرایند2015-07-06هدف این ابزار بررسی سطح ریسک بالقوه درفعالیتهای باز مهندسی فرآیند کسب و کار است.وشامل ۲۱ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه استمرار کسب وکار دردوره باز سازی سازمان2015-07-0620,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر استمرار کسب و کار درطول دوره بازسازی ساختمان است.ودارای ۲۳ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید2015-07-0630,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم درتکنولوژی پیشرفته تولید وهمچنین بررسی میزان سرمایه گذاری درموضاعات اداری مربوط به تکنولوژی پیشرفته تولید در سازمان میباشد.ودارای ۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید2015-07-0610,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان توجه به واحدتولید است .ودارای ۴ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران2015-07-0240,000 ریال – خریداین پرسشنامه برای تعیین فرهنگ سیاسی دانشجویان دردو نوع مشارکتی و محدود است از نظریه پارسونز ، آلموند و وربا استفاده شده است . متغیر های جامعه پذیری در خانواده ، افتخار ملی ، جامعه پذیری در مدرسه ، جامعه پذیری در دانشگاه ، قوم گرایی ازمتغیر های مستقل این پرسشنامه هستند . ۱۰ صفحه است در قالب فایل JPG و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی دانشجویان2015-07-0240,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . ۱۰ صفحه است و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای آن ذکر شده است . در قالب فایل jpg می باشد . متغیر های علایق مذهبی ، نوع نگرش به حکومت ، خود باوری فرهنگی ، پایگاه اقتصادی اجتماعی ، اعتماد اجتماعی از متغیر های مستقل این پرسشنامه می باشند .پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان2015-07-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه بر اساس نظریه های شخصیت ، نظام تمایلات فردی ، ساخت و ترکیب عناصر سازنده جامعه بر رفتار های جمعی طراحی شده است . محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته فایل در قالب jpg بوده و ۵ صفحه است چکیده پایان نامه در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان2015-07-0220,000 ریال – خریداین پرسشنامه در قالب فایل jpg و ۳ صفحه می باشد . رضایتمندی سیاسی ، پایبندی به اعتقادات دینی ، اعتماد به نفس ، شیوه تربیت خانوادگی ، تقدیر گرایی متغیر های مستقل این تحقیق بوده اند . این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .پرسشنامهپرسشنامه مقیاس دینداری خدایاری فردوهمکاران فرم الف2015-07-0140,000 ریال – خریداین ابزار شامل دیدگاهها ورفتارهای متفاوت افراد درمورد دین ودینداری میباشد ودارای ۱۰۴ گویه است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران فرم دانشجویی2015-07-0150,000 ریال – خریداین ابزار شامل دیدگاهها و رفتارهای متفاوت افراد نسبت به دین و دینداری است و شامل ۱۱۳ گویه میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران فرم ب دانش آموزی2015-07-0140,000 ریال – خریداین ابزار دیدگاهها و رفتارهای متفاوت افراد نسبت به دین ودینداری است وشامل ۱۰۴گویه میباشد .پرسشنامهپرسشنامه مدیریت ارشد2015-07-0110,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرشهای شمارادرباره خودتان واستعداد هایتان منعکس میکنند.ودارای ۱۴ جمله وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس احساس خواهی مارون زاکرمن2015-07-0145,000 ریال – خریددراین ایزار برای هر سوال دوانتخاب پیشنهاد شده است که پاسخ دهنده دور آن جمله را با ویژگیهای وی سازگاری ببشتری دارد علامت میزند.ودارای ۴۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه راهنمای نمره گذاری مقیاس سنجش دینداری خدایاری فرد و همکاران2015-07-0140,000 ریال – خریداین مقیاس متشکل از ۱۰۴گویه سنجش دینداری درچهار مولفه است.مقیاس اندازه گیری و پاسخگویی به هرکدام از این عبارت مولفه ها طیف لیکرت پنج درجه ای است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس سیاست های ارزیابی عملکرد2015-07-0120,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی اثربخشی مقیاس های استفاده شده در ارزیابی عملکرد کارکنان است.ودارای ۱۵ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اتیسم بهر کودکان2015-06-2945,000 ریال – خریداین ابزار برای بررسی علایمزیر آستانه ای اختلالات اتیستیک درکودکان بهنجار ۴تا۱۱ساله تهیه شده است.ودارای ۵۰ عبارت است که برای هر کدام ۴ گزینه وجود دارد.واز روایی وپایایی برخورداراست و دارای شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس ارزیابی توانایی جروبحث بیهوده2015-06-2945,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت است.وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب،استرس2015-06-2930,000 ریال – خریدکاربردمهم این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی،اضطراب،واسترس است.واز اعتبار وروایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس افکار خودکار منفی2015-06-2920,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنه مثبت ومنفی است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اندازه گیری نگرشهای صمیمانه2015-06-2945,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۵۰غبارت و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه انسجام خانواده2015-06-2930,000 ریال – خریداین مقیاس دارای ۲۸ سوال است.واین سوالها نیز بصورت طیف لیکرت طراحی شده اند.حداقل نمره اکتساب در این ابزار ۱۴۰وحداقل ان ۲۸ میباشد.واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش نسبت به مادر2015-06-2920,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۱۰ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه نسخه والد غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک2015-06-2930,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۴۱ عبارت وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه نسخه کودک غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک2015-06-2940,000 ریال – خریداین ابزار به منظور غربال اختلالات اضطرابی ۹تا۱۹ ساله ساخته شده است.ودارای ۴۱ ماده است.که پاسخ دهنده جملات را براساس مقیاس ۰تا۲ نمره گذاری میکند.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس ناامیدی کودکان2015-06-2920,000 ریال – خریداین ابزار دید منفی کودکان ۶تا۱۳ ساله درمورد آینده را اندازه میگیرد.ودارای ۶ ماده است که کودک باید مشخص کند آیا ماده در مورد او صدق میکند یا خیر.و گزینه های پاسخ به آنها درست ونادرست میباشد و دارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس درجه بندی عملکردتحصیلی2015-06-2940,000 ریال – خریداین آزمون مقیاس درجه بندی عملکردتحصیلی،تاثیر مشکلات رفتاری کودک برتولیدتحصیلی ودقت کلاس اولی ها تاکلاس ششمی ها را می سنجد.ودارای ۱۹ ماده است که چهار عامل را می سنجند.ودارای شیوه نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مشکلات توجهی کودکان2015-06-2920,000 ریال – خریداین ابزاز اصولا برای معلمان تهیه شده است.تا بتوانند تاثیر داروهای محرک برکودکان ۶تا۱۶ ساله را بسنجند.ودارای ۱۲ عبارت وشیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عمومی والدین برای مشاوران و روانشناسان بالینی2015-06-2950,000 ریال – خریداین ابزار دوقسمت است که قسمت اول نظر خانواده در مورد کودک میباشد که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر ویا کم،درحدمتوسط،خیلی میباشد قسمت دوم ابزار پرسشنامه معلم است ودارای ۱۷ مقیاس میباشد ونظر وانتظارات مدرسه دررابطه با کودک میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتار خوردن کودکان ۲تا۱۲سال2015-06-2940,000 ریال – خریداین ابزار خوردن ومشکلات رفتاری کودکان ۲تا۱۲ساله را هنگام صرف غذامی سنجد.ودارای ۴۰ مقیاس میباشد که ۲۸ ماده آن روی کودک متمرکزند یعنی سلایق غذایی،مهارتهای حرکتی، و۱۲ ماده آن روی والد و نظام خانواده.ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهمقیاس کلی شدت تیک ییل2015-06-2920,000 ریال – خریدایم مقیاس روشی بالینی است که برای برآورد شدت علایم تیک در ابعاد مختلف (تعداد ، فراوانی ، شدت ، پیچیدگی و مداخله ) طراحی شده است . فایل در قالب pdf است و ۴ صفحه می باشد . هنجار یابی ندارد . شیوه نمره گذاری دارد . دارای منبع مشخص و معتبر استپرسشنامهمقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری- عملی و تیک صوتی (MOVES)2015-06-2910,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۲۰ سوال دارد و در قالب فایل pdf است . یک صفحه دارد . منبع مشخص دارد اما هنجار یابی ندارد .پرسشنامهمقیاس تیک حرکتی و صوتی هاپکینز2015-06-2920,000 ریال – خریداین مقیاس برای ثبت فراوانی شدت و مزاحمت تیک مورد استفاده قرار می گیرد . برگرفته از کتاب سنجش و درمان نوشته کارولین اس ترجمه مهر داد فیروز بخت انتشارات نشر واژه ۱۳۸۹ می باشد ۲ صفحه در قالب فایل jpg است .پرسشنامهپرسشنامه عوامل اجتماعی -اقتصادی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه (وندالیسم )دربین دانش اموزان دبیرستانها2015-06-2930,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی افتصادی موثر بر خرابکاری بوده است پرسشنامه ابتدا به سنجش میزان رفتار های وندالیسمی با ۱۷ سوال پرداخته سپس به بررسی پایبندی دانش آموزان به تعهدات مدرسه ، تعهد به خانواده ، اوقات فراغت و … می پردازد . در قالب فایل jpg است ، دو صفحه و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای پرسشنامه ذکر شدهپرسشنامهپرسشنامه سنجش وندالیسم ( رفتار خرابکارانه )2015-06-2920,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۳ پرسش است که پنج متغیر، خرابکاری، دلبستگی به خانواده، رعایت ارزشها و مقررات اجتماعی، رعایت ارزشها و مقررات دینی و داشتن دوستان خرابکار را بررسی می نماید. در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و در قالب فایل word می باشد . اعتبار و روایی آن فقط در پایان نامه مورد استفاده ذکر شده .منبع مشخص دارد . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .پرسشنامهپرسشنامه مقیاس پرخاشگری آیزنک وگلین ویلسون2015-06-2845,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۳۰سوال سه گزینه ای میباشد.ودارای روش نمره گذاری و روایی واعتبار است.پرسشنامهپرسشنامه تایید خویشتن راتوس2015-06-2830,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۳۰عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس حس فناپذیری نمادین2015-06-2845,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۶ عبارت وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خودآشکار سازی بزرگسال2015-06-2850,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۴۷ سوال وشیوه نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خودپنداره پیرز-هریس2015-06-2839,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۸۰ عبارت است واز اعتباروپایایی برخورداراست ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خود شکوفایی2015-06-2840,000 ریال – خریداین ابزاز شامل ۸ سوال وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خودگسستگی2015-06-2830,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۲۷ سوال است.وازاعتبار وروایی برخورداراست ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی2015-06-2840,000 ریال – خریدهدف این ابزار اندازه گیری رفتارهای دینی نوجوانان و جوانان است.وبر روی گروه ۳۰۰ نفری از دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تهران هنجاریابی شده است واز روایی و پایایی برخوردار است .ودارای شیوه نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSE-102015-06-2845,000 ریال – خریدین ابزارشامل ۱۰ سوال واعتبار و روایی است ودارای شیوه نمره گذاری و تفسیرنتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSES2015-06-2850,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۱۷ گویه میباشد.ودارای شیوه نمره گذاری است واز اعتباروپایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه خوشکامی اسنیت- همیلتون2015-06-2840,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴ عبارت است که هرکدام شامل ۴ گزینه میباشد.ودارای شیوه نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه فرا شناخت ولز و کارترایت ۶۵ و ۳۰ سوالی2015-06-2850,000 ریال – خریداین پرسشنامه توسط ولز و کارترایت ساخته شده و در ایران نیز هنجار یابی شده است . فرم ۶۵ سوال و فرم ۳۰ سوالی این پرسشنامه در این فایل وجود دارند. پاسخها به صورت چهار گزینه ای و ۵ عامل را مورد ارزیابی قرار می دهد . ۱۲ صفحه در قالب فایل jpg است و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود می باشد . اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری دارد .پرسشنامهپرسشنامه بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن2015-06-2720,000 ریال – خرید هدف: بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن. توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: ۵ نوع فایل :jpg روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰پرسشنامهپرسشنامه مدیریت برون سپاری منابع انسانی2015-06-2710,000 ریال – خریدهدف پرسشنامه : بررسی مسائل موجود در مدیریت برون‌سپاری منابع انسانی. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: ۱۱ نوع فایل : jpg روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد پنجم، انتشارات راه‌دان، تهران. پرسشنامهپرسشنامه دلایل برون سپاری2015-06-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۱۹ سوال دارد و با هدف بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی طراحی شده است ۴ گزینه است و در قالب فایل jpg می باشد. ۲ صفحه استپرسشنامهپرسشنامه مقیاس درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن2015-06-2730,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۵۰ سوال بهمراه جدول نتایج وشیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی واتسون و همکاران2015-06-2740,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۰ گویه است.ودارای پایایی وروایی وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی پاناس2015-06-2720,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی وضعیت روحی میباشد.واین مقیاس شامل ۲۰ واژه است .که احساسات و عواطف مختلف را نشان میدهد و دارای شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس2015-06-2745,000 ریال – خریداین آزمون دارای یک جدول ۲ بعدی است. ودارای تفسیر و تحلیل نتایج میباشد.پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز-فرم والدین2015-06-2740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۹ گویه میباشد.ودارای روش نمره گذاری و پایایی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نوآوری سازمانی2015-06-2740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۴ سوال وروش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه همدلی عاطفی2015-06-2750,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۳ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه چندبعدی کمال گرایی(هویت وفلت)2015-06-2745,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰ سوال میباشد.ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه استرس ادراک شده2015-06-2730,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی درجه ای که در آن فرد زندگی خود را استرس درک میکند.ودارای ۱۰ سوال و پایایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران2015-06-2720,000 ریال – خریداز نظریه گابریل آلموند ، والتر و دانیل الازار استفاده شده است . متغیر های دینداری ، رسانه ها ، موقعیت اجتماعی ، ساختار خانواده مورد بررسی بوده . فایل در قالب jpg و ۳ صفحه است . چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد در ابتدای پرسشنامه آمده استپرسشنامهپرسشنامه بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد2015-06-2740,000 ریال – خریداز نظریه آلموند و وریا استفاده شده و احساس کارایی سیاسی ، مشارکت سیاسی ، الگو های فرهنگ سیاسی بعنوان متغیر های اصلی بررسی شده اند . ۶ صفحه است و قالب فایل ها jpg می باشد . چکیده پایان نامه ای که منبع پرسشنامه است در ابتدای پرسشنامه آمده است .پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان2015-06-2740,000 ریال – خریداین پرسشنامه با استفاده از نظزیات پارسونز آلموند و وربا طراحی شده است راببطه بین متغیر های جامعه پذیری ، افتخارات ملی ، رسانه ، قوم گرایی و … با فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است . این پرسشنامه ۱۴ صفحه است و چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد منبع پرسشنامه در ابتدای پرسشنامه می باشد . فایل ها در قالب jpg هستند و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی(KIMS)2015-06-2420,000 ریال – خرید پرسشنامه ۳۹ سوال دارد و چهار خرده مقیاس را اندازه گیری می کند . فایل pdf است و شامل پرسشنامه و فایل هنجار یابی می باشد .پرسشنامهپرسشنامه اعتیاد به اینترنت باهنجار ایرانی2015-06-2339,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۵ سوال ۵ گزینه ای میباشد.ودارای شیوه نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه احساس تنهایی2015-06-2330,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۰سوال و شیوه نمره گذاری است .پرسشنامهپرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی وهومن2015-06-2350,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۹۱ سوال وروش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار استپرسشنامهپرسشنامه سنجش فشارهای روانی مارکهام2015-06-2340,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۶ سوال دو گزینه ای میباشد.ودارای روش نمره گاری است واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه روانی کالیفرنیا2015-06-2330,000 ریال – خریداین ابزار یک آزمون مداد کاغذی است.ودارای ۱۸۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته در شهر2015-06-2325,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه های کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه وجود دارد . ۳ صفحه در قالب فایل تصویری jpg است .پرسشنامهپرسشنامه هوش معنوی (SISRI) کینگ ۲۴ سوالی2015-06-2230,000 ریال – خریداین مقیاس ۲۴ ماده و چهار خرده مقیاس شامل تفکر وجودی با ۷ ماده، تولید معنای شخصی با ۵ ماده، آگاهی متعالی با ۷ ماده، گسترش وضعیت هشیاری با ۵ ماده دارد. دارای ۲۴ سوال پنج گزینه ای استپرسشنامهپرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی2015-06-2230,000 ریال – خرید پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی که حاوی ۳۰ سئوال ۵ گزینه ای می باشد . دارای هنجار یابی و روش نمره گذاری است . در قالب فایل word و ۲ صفحه دارد پرسشنامهپرسشنامه آسیبهای اجتماعی2015-06-2130,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۴۲گزینه است که براساس ۵ گزینه اولویت بندی شده است.پرسشنامهپرسشنامه باورهای خود کار آمدی ریاضی2015-06-2130,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۵۲سوال وشیوه نمره گذاری میباشد واز اعتبار و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه سیاهه شادکامی فودایس-اصفهان2015-06-2150,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۸ عبارت وروش نمره گذاری است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس هوش هیجانی تجدیدنظر شده شاته2015-06-2140,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶۴ سوال است واز اعتبار وپایایی برخوردار است و دارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس محرک های تصویری استاندارد2015-06-2145,000 ریال – خریداین آزمون مقیاسی تصویری است وشامل ۹ تصویر میباشدوداز اعتبار وپایایی رخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس سرسختی لانگ و گولت2015-06-2150,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۵ سوال وشیوه نمره گذاری است و از پایایی و اعتبار برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس عاطفه خود آگاهی ویژه بزرگسالان2015-06-2140,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۵ عبارت وشیوه نمره گذاری است واز روایی و پاییایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-ان2015-06-2135,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نمرات است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه سلامت فرم کوتاه ویر نسخه ۲2015-06-2130,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۶ سوال میباشدکه جنبه های منفی ومثبت سلامت را اندازه می گیرد.ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس امید اسنایدر2015-06-2035,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۴ ماده است.ودارای روایی ،پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بخشودگی بین فردی2015-06-2040,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ سوال میباشد.ودارای روایی،پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رضایت از زندگی2015-06-2040,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۵ گویه میباشد.ودارای روایی ،پایایی و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس عاطفی مثبت ومنفی واتسون وهمکاران2015-06-2040,000 ریال – خریداین پرسشنامه ابزار خودسنجی ۲۰ گویه ای است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است.پرسشنامهپرسشنامه هوش هیجانی برا بری-گریوز2015-06-2035,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۲۸ ماده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رضایت مراجع2015-06-2040,000 ریال – خریدهدف این ابزار سنجیدن رضایت مراجع از برنامه مشاوره یا روان درمانی خود است.وشامل ۸ سوال وروش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)2015-06-2040,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۳۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فرایند جداشدن -فردیت یافتن2015-06-2040,000 ریال – خریدهدف این ابزار سنجش اختلالات فرایند جداشدن- فردیت یافتن است. ودارای ۳۹ سوال وروش نمره گذاری است و از اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه قاطعیت2015-06-2045,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش سه بعد قاطعیت است.ودارای ۴۰ سوال است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی (ماخ)2015-06-2035,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۹ سوال است که هر سوال حاوی ۳ گزینه میباشد.ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس بالینی بیمارستانی (اضطراب و افسردگی ) مقیاس هد2015-06-2050,000 ریال – خریداین ابزار سطه اضطراب وافسردگ را در جمعیت بیماران سرپایی اندازه می گیرد.وشامل ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری میباشد واز روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران آسیب دیده2015-06-2020,000 ریال – خرید این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است .پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان2015-06-2030,000 ریال – خرید این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است .پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران2015-06-2020,000 ریال – خرید این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است .پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان2015-06-2020,000 ریال – خرید این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است .پرسشنامهپرسشنامه بررسی چگونگی و علل انحراف اجتماعی دختران و زنان جوان ۱۳ تا ۲۸ ساله2015-06-2020,000 ریال – خریداین پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است .پرسشنامهپرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر DAS2015-06-2020,000 ریال – خرید این پرسشنامه در نسخه خارجی ۱۵ سوال که پس از هنجاری یابی در ایران به ۱۴ سوال تبدیل شده است . اعتبار و روایی پرسشنامه و نسخه خارجی آن همراه با پرسشنامه است .پرسشنامهپرسشنامه رابطه ولی-فرزندی2015-06-1730,000 ریال – خریدهدف این ابزار سنجیدن کیفیت روابط ولی -فرزندی است.ودارای ۲۴ سوال میباشد.ودارای اعتبار و روایی همینطور شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عاطفه مثبت ومنفی پالاس2015-06-1720,000 ریال – خریداین مقیاس شامل تعدادی وازه است که احساسات و عواطف مختلف را نشان می دهند و دارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تاکتیکهای تعارض2015-06-1750,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجیدن،استدلال،پرخاشگری کلامی،وخشونت در خانواده است. وشامل ۱۵ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار وروایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ابزار پیوند والدینی2015-06-1745,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه سنجش ادراک فرزندان از الگوهای تربیتی والدین (پدر مادر) است.ودارای ۲۵ سوال است.واز اعتبار وروایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آزمون عاطفه خود آگاه2015-06-1745,000 ریال – خریداین اآزمون از نوع مداد کاغذی است که ۱۶ موقعیت زندگی را روزمره را به آزمودنی ارائه میدهد.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی واعتبار مناسبی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش بیماران آلزایمری2015-06-1730,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۲۱ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه افکار خودکار منفی2015-06-1720,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها مثبت-منفی میباشد ودارای پایایی است.پرسشنامهپرسشنامه پاسخ های نشخوار فکری2015-06-1740,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۲ سوال است واز پایایی درونی بالایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی2015-06-1745,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۳۶ سوال است.وبرای افراد ۱۲ سال به بالا قابل اجرا میباشد ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه شخصیت خودشیفته2015-06-1730,000 ریال – خریداین پرسشنامه از نوع مداد کاغذی مشتمل بر ۴۰ گویه و۷ خرده مقیاس است.واز پایایی وروایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه خود کار آمدی عمومی شرر2015-06-1740,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۷ ماده و روش نمره گذاری میباشد واز روایی وپایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه خود کار آمدی حافظه2015-06-1750,000 ریال – خریداین ابزار یک مقیاس ۵۰ ماده ای است که شامل ۱۰ تکلیف حافظه با سطوح متفاوت دشواری است ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کنترل فکر SF-SQ2015-06-1740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۰ عبارت میباشد وازاعتبار وپایایی خوبی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه2015-06-1760,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۷۵ سوال است .که بر روی ۳۸۷ نفر از دانشجویان شهر تهران هنجار یابی شده است و دارای اعتبار و پایایی وروش نمونه گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سبک های تصمیم گیری2015-06-1750,000 ریال – خریداین ابزار دارای ۲۳ عبارت وروش نمره گذاری است و از پایایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه آزمون در آمیختگی افکار2015-06-1730,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۴ گویه باورهای رایج درمورد معنی وقدرت افکار است.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه رفتار بزهکارانه دوستان ۲2015-06-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است که گزارش جوانان از اعمال بزهکاری دوستانشان را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتار بزهکارانه دوستان2015-06-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۸ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتار بزهکارانه -ارزشیابی رفتارخطرناک۲2015-06-1630,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۵ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتار بزهکارانه -ارزشیابی رفتار خطرناک2015-06-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۸ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتار پرخاشگرانه ۲2015-06-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که زمان پرخاشگری ورفتارهای خطرناک را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره دهی وتحلیل میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتارپرخاشگرانه ۲2015-06-1620,000 ریال – خریداین ابزار شامل ۶ سوال و تحلیل وروش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتارهای اجتماعی بچه ها2015-06-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۹ سوال است که درک معلم از مهارتهای اجتماعی دانش آموزان را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتارهای ناشایست وبزهکاری2015-06-1620,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۹سوال است که رفتارهای ناشایست واعمال بزهکاری که در مدرسه به تازگی گزارش شده است را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شایستگی اجتماعی2015-06-1620,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۹ عبارت است که درک معلم از شایستگی اجتماعی دانش آموز را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شایستگی اجتماعی ۲2015-06-1620,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۰ عبارت میباشد که درک معلم از مقدار تغییرات در رفتارهای اجتماعی وهمکاری دانش آموز دریک سال تحصیلی را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شایستگی های اجتماعی فرزند-والدین2015-06-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۰ سوال است که ارزشیابی شایستگی های اجتماعی فرزندان وسرپرستان آنها در خانه را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه طبقه بندی شدت ۰خشونت2015-06-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۵ سوال است که بالاترین سطح خشونتی را که جوان در طی ۶ ماه تا یکسال گذشته به آن رسیده است را اندازه گیری میمند و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فعالیتهای اوقات فراغت2015-06-1620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است که مدیریت زمانی را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه قرارگرفتن در معرض گروههای گانگستری2015-06-1620,000 ریال – خریداین ابرارشامل ۶سوال میباشد که قرار گرفتن درمعرض گروههای گانگستری یا عضویت در این گروهها را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه قربانی شدن2015-06-1620,000 ریال – خریداین آزمون مورد آزار واذیت واقع شدن در قرارهای عاشقانه را اندازه میگیرد.وشامل ۱۷ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه قربانی شدن۲2015-06-1620,000 ریال – خریداین آزمون فراوانی آزارواذیت درهفته قبل از آزمون را اندازه گیری میکند.ودارای ۱۰ سوال و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-362015-06-1440,000 ریال – خرید این پرسشنامه توسط واروشربون طراحی شده و دارای ۳۶ سوال است که ۸ خرده مقیاس سلامت عمومی ، عملکرد جسمانی ، محدودیت ایفای نقش به دلایل جسمانی و محدودیت ایفای نقش به دلایل روانی ، درد بدنی ، عملکرد اجتماعی ، خستگی یا نشاط و سلامت روانی را اندازه گیری می کند . دارای اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری است در قالب فایل word است و ۷ صفحه با توضیحات می باشدپرسشنامهپرسشنامه قربانی شدن مقیاس فراوانی رفتار مشکل2015-06-1420,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که فراوانی آزار و اذیتهای آشکار و ارتباطی را اندازه گیری میکند و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کنترل شده توسط والدین2015-06-1420,000 ریال – خریدین پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است.که کنترل والدین در دیدن ،میزان ونوع برنامه های تلویزیونی توسط فرزندان را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مصرف مشروبات الکلی ومصرف ماد مخدر۵2015-06-1430,000 ریال – خریداین پرسششششششنامه شامل ۴ سوال است که مصرف وفروش مواد یامشروبات الکلی درمیان دوستان را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مصرف مشروبات الکلی ومصرف ماد مخدر2015-06-1420,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۷ سوال است که زمان مصرف مشروبات الکلی ومادمخدر را نشان میدهد ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و موادمخدر2015-06-1445,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۹ سوال میباشد که تعداد مصرف مشروبات الکلی ومواد مخدر را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر ۴2015-06-1430,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که سن شروع مصرف مشروبات الکلی وموادمخدر و تعداد دفعات مصرف را اندازه گیری میکنند و دارای تحلیل و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مشروبات الکلی وموادمخدر۳2015-06-1420,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶ سوال میباشد که فراوانی مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر را اندازه گیری میکند و دارای تحلیل و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه میزان مهارت حل مشکلات اجتماعی2015-06-1440,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۸ سوال است که راهکارهای پرخاشگرانه بین فردی را که شایسته مذاکره اند را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نیمرخ سلامت اجتماعی2015-06-1420,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۰ عبارت است که درک معلم از مهارتهای دانش آموزان را اندازه گیری میکند و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه همسالان بزهکار2015-06-1410,000 ریال – خریداین آزمون گزارش جوانان از فراوانی فعالیتهای بزهکاری دوستانش را اندازه گیری میکندودارای ۸ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه دعوا-ارزیابی رفتارخطرناک2015-06-1430,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۰ سوال میباشد که فراوانی استفاده از چاقو،مشت زدن،ویا کتک کاری درمیان همسالان را اندازه میگیرد و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه دسترسی به اسلحه2015-06-1430,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۶ سوال است که مالکیت،دسترسی و خطر حمل اسلحه را اندازه گیری میکند و دارای تحلیل و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه حل وفصل مشاجرات۲2015-06-1420,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۵ سوال است که شیوه های حل وفصل مشاجرات درجوانان را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه حل وفصل مشاجرات2015-06-1430,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶ سوال و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه پرخاشگری غیر فیزیکی2015-06-1420,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۶ عبارت است که رفتارهای پرخاشگری غیرفیزیکی را اندازه می گیرد و دارای روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بزهکاری خود گزارش شده۲2015-06-1430,000 ریال – خریداین شاخص فراوانی ۳۶عمل بزهکاری را اندازه گیری میکندودارای روش نمره دهی وتحلیل میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی رفتار خطرناک جوانان- زدوخورد فیزیکی2015-06-1420,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۸ سوال است که فراوانی رفتارهای ناشایست را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی رفتار خطرناک جوانان- زدوخورد فیزیکی2015-06-1430,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۴ سوال وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه امنیت وتهدید2015-06-1430,000 ریال – خریداین آزمون فراوانی تهدیدات وصدمات وارده به فرد در راه مدرسه ویا مکان های دیگر را اندازه گیری میکند .ودارای ۹ سوال و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارتکاب خشونت2015-06-1430,000 ریال – خریداین آزمون ارتکاب به خشونت های فیزیکی درقرار ملاقات ها را اندازه گیری می کند.ودارای ۱۸ عبارت و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه حمل اسلحه2015-06-1340,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۸ سوال است که تعداد دفعات حمل اسلحه را اندازه می گیرد.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس پرخاشگری2015-06-1320,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۱ عبارت است که که تکرار رفتارهای پرخاشگری را اندازه می گیرد.ودارای روش نمره دهی و تحلیل میباشد.پرسشنامهپرسشنامه طبقه بندی شدت۰خشونت2015-06-1320,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۵ سوال است که بالاترین سطح خشونتی را که یک جوان در طی ۶ ماه تا یکسال گذشته به آن رسیده است را اندازه می گیرد.ودارای تحلیل و نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه رفتار پرخاشگرانه2015-06-1320,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۶ سوال وتحلیل روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه رفتار پرخاشگرانه ۲2015-06-1320,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که زمان پرخاشگری ورفتارهای خطرناک را اندازه می گیرد ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه تعیین پرخاشگری همسالان (فرد مطرود گروه)2015-06-1330,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۴سوال و تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه پرخاشگری واکنشی-فعال2015-06-13این پرسشنامه شامل ۲۶ عبارت است که دارای تحلیل وروش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه پرخاشگری غیر فیزیکی2015-06-1320,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۶ عبارت است که رفتارهای پرخاشگری غیر فیزیکی را اندازه می گیرد.ودارای روش نمره دهی و تحلیل میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی رفتار خطرناک جوانان- زد و خورد فیزیکی2015-06-1330,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۴ سوال است که تعدا دفعات زد و خوردها و جراحات ناشی از دعوا را در طول یکسال گذشته را اندازه می گیرد و دارای روش نمره دهی و تحلیل است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی خشونت جوانان-دعوا در مسیر مدرسه2015-06-1330,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴ سوال است که تعداد دفعات درگیری فیزیکی در راه مدرسه را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره دهی و تحلیل است.پرسشنامهپرسشنامه پرخاشگری- آزمون فراوانی رفتار2015-06-1330,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۸ سوال است که فراوانی پرخاشگری های فیزیکی ،غیر فیزیکی،وپرخاشگری ارتباطی را اندازه می گیرد و دارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آزمون تعدیل شده پرخاشگری2015-06-1330,000 ریال – خریداین آزمون متشکل از ۴ آزمون فرعی است که شامل ۲۲ عبارت و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آزمون پرخاشگری/مورد اذیت و آزار قرار گرفتن2015-06-1330,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که تعدا دفعاتی را که در طول هفته گذشته یک فرد مورد اذیت و آزار قرار گرفته یا رفتارهای پرخاشگری داشته را اندازه گیری میکند و دارای روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه همسانی انضباط2015-06-1320,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که اعتماد والدین به ثبات تنبیه و انجام آنها را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل ونمره دهی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ویژگی های روابط خانوادگی2015-06-1340,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۹ عبارت و روش نمره گزاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه واکنش محله-تمایل به مداخله2015-06-1320,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل۶ سوال است که احتمال مداخله ساکنان محله درمورد مشکلات به وجود آمده درمحله را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه واکنش در ارتباطات خانوادگی2015-06-1330,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۳ سوال و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش والدین نسبت به رفتار ضد اجتماعی2015-06-1320,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۳ سوال و روش نمره گذری است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش والدین نسبت به استفاده از پرخاشگری2015-06-1320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰ سوال است که ارز ش های یک مادر در مورد استفاده از پرخاشگری را اندازه گیری می کند.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش والدین نسبت به انضباط2015-06-1320,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است که دو جنبه از نگرش والدین نسبت به انضباط را اندازه می گیرد۰ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه مسئولیت پذیری در دانش آموزان2015-06-1120,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته است و دارای ۲۵ سوال می باشد . اعتبار آن در پایان نامه کارشناسی ارشد محاسبه شده و لازم است محقق در جامعه خود مجددا آلفا را محاسبه نماید . در قالب فایل word است و توضیحات لازم در مورد اعتبار و روایی در اخر پرسشنامه قرار داردپرسشنامهپرسشنامه نظارت والدین ۲2015-06-1020,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۸ سوال است که درک دانش آموزان از قوانین وضع شده توسط والدینشان ونیز نظارت والدین بر اجرای این قوانین را اندازه گیری میکند و دارای روش نمره دهی وتحلیل است.پرسشنامهپرسشنامه نظارت والدین2015-06-1020,000 ریال – خریداین آزمون دارای۴ سوال است که میزان احساس فرزندان را از آگاهی والدینشان درباره دوستان،فعالیت ها ورفت و آمد آنها را اندازه گیری میکند.پرسشنامهپرسشنامه نابسامانی محله2015-06-1020,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۷ سوال است که درک والدین از جنایت،خرابی ونابسامانی محله را اندازه میگیرد.ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه منابع اجتماعی در محله2015-06-1030,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۳ عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس قربانی شدن2015-06-1030,000 ریال – خریداین آزمون درمعرض خشونت قرار گرفتن وقربانی شدن در مدرسه ،خانه ودر جامعه را اندازه گیری میکند.وشامل چندین عبارت وتحلیل وروش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه مشاهدات مشکلات اجتماعی2015-06-1020,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۴ سوال است که احساس های والدین و دانش آموزان نسبت به مشکلات اجتماع را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه مشارکت والدین (در زندگی فرزندان)2015-06-1040,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۲سوال است. که میزان مشارکت والدین در زندگی فرزندان را اندازه می گیرد.ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه مشارکت والدین (درفعالیتهای اجتماعی فرزندان)2015-06-1020,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۱۱ سوال و تحلیل وروش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس SCAS (فرم کودکان )2015-06-1020,000 ریال – خرید این پرسشنامه برای سنجش اضطراب کودکان ۶تا ۱۲ سال مناسب است ۴۵ سوال دارد که ۳۸ سوال نمره گذاری می شود ۶ خرده مقیاس را می سنجدپرسشنامهپرسشنامه مشارکت در اجتماع2015-06-1020,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۸ عبارت و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه مشارکت اجتماعی2015-06-1020,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴ سوال است که میزان راحتی و مشارکت در کارهای محله توسط فرزند و والدین را اندازه گیری می کند.ودارای روش نمره دهی وتحلیل است.پرسشنامهپرسشنامه کنترل اجتماعی بچه ها2015-06-1010,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۳ سوال است.که ابعاد کلی انسجام اجتماعی و کنترل محله را اندازه می گیرد.ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه مشارکت اجتماعی والدین2015-06-1020,000 ریال – خریداین پرسشنامه درک دانش آموزان از فرصت ها و پاداش ها ی داده شده از سوی والدین را اندازه گیری میکند.ودارای ۷ جمله و تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه شیوه های مثبت مراقبت والدینی2015-06-1030,000 ریال – خریداین پرسشنامه شاما۱۰ سوال است.ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شرایط منطقه ای محله2015-06-1020,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۳ سوال است که درک ساکنان محله از شرایط محله را اندازه گیری می کند.ودارای روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه روابط خانوادگی2015-06-1010,000 ریال – خریداین آزمون دارای ۶ سوال است که روابط خانواده را اندازه گیری میکند و دارای روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه دلبستگی والد-فرزندی2015-06-1030,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۲ سوال است ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس SCAS(نسخه والدین)2015-06-1020,000 ریال – خرید این پرسشنامه ۳۸ سوال دارد و یک سوال باز ۶ خرده مقیاس را نیز اندازه گیری می کند . فایل jpg است و دارای شیوه نمره گذاری و توضیحات لازم می باشدپرسشنامهپرسشنامه دلبستگی به والدین2015-06-1010,000 ریال – خریداین آزمون درک دانش آموزان را از روابط نزدیک با پدر و مادر ونیز اشتراک افکار و احساسات آنها را اندازه گیری می کند.ودارای ۴ سوال و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان2015-06-1020,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه ذکر شده . فایل jpg است و ۲ صفحه می باشد .پرسشنامهپرسشنامخ خصومت ومشاجرات خانوادگی2015-06-1010,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳ سوال است که خصومت و مشاجرات خانوادگی را اندازه می گیرد.ودارای روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه حمایت والدین از دعوا2015-06-0920,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۰ سوال میباشد که درک دانش آموز از حمایت راه حل های پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه را بعنوان راه حلی برای مشاجرات اندازه گیری میکند ودارایتحلیل و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه حمایت اجتماعی2015-06-0910,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶ سوال است.که میزان مشورت کردن وارتباط با همسایه ها را در والدین و فرزندان را اندازه گیری میکند .ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ترس از جنایت2015-06-0930,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۳ سوال است که ترس افراد از قربانی شدن دریک جنایت خشن درخانه یا محله وتاثیر آن بر رفت وآمد را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه تبادل متقابل (مبادله تقابلی)2015-06-0920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵ سوال میباشد که فراوانی نسبی اجتماعی در یک محله درمورد تایید فرزندان را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه انسجام محله2015-06-0920,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۸ سوال است .که حس وابستگی به محله وارزشهای یکسان درمیان همسایه ها را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه ارتباطات بین نسلها2015-06-0910,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۵ سوال و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه احساس تعلق2015-06-0910,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۶ سوال میباشد که احساس هویت،وفادری در همسایگان والدین وفرزندان را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه اثرخاصیت جمعی2015-06-0930,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۰ سوال میباشد که کنترل اجتماعی غیر رسمی،تمایل به مداخله،وانسجام اجتماعی در یک محله را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری و تحلیل است.پرسشنامهپرسشنامه اتحاد محله2015-06-0910,000 ریال – خریداین پرسشنامه داری ۷ سوال میباشد که اتحاد محله را اندازه گیری میکند.ودارای نمره گذاری وتحلیل است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس همدم طلبی -دوری گزینی2015-06-0945,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری همدم طلبی اشخاص یا دوری گزینی آنها است.وداری ۸۰ سوال و روش نمره گذاری وروایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدر ومادر2015-06-0945,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه اندازه گیری مشکلات فرزندان با والدین خود است.ودارای ۲۵ سوال وشیوه نمره گذاری واعتبار وروایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس سازگاری زن و شوهر2015-06-0940,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی یا روابط دونفری مشابه آن است.ودارای ۳۲ سوال وشیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی2015-06-0940,000 ریال – خریدهدف این ابزار اندازه گیری آشنایی(نامزدی)است.ودارای ۱۹ سوال وروش نمره گذاری واعتبار وروایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خرسندی زناشویی2015-06-0945,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه اندازه گیری سطح خرسندی زناشویی در زمان اجرای پرسشنامه است.ودارای ۱۰ سوال و روش نمره گذاری و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خانواده اصلی2015-06-0945,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجیدن استنباط خود از سطح سلامت در خانواده اصلی خویش است.ودارای ۴۰ سوال وروش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و انطباق خانواده2015-06-0930,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری همبستگی وانطباق پذیری خانواده است.ودارای ۲۰ سوال وروش نمره گذاری واعتبار وروایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شاخصهای روابط برادر و خواهری2015-06-0925,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری مشکلات شخص با خواهران و برادران است.و دارای ۲ ابزار ۲۵ سوالی و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت2015-06-0940,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه سنجش میزان تمایل بارز جنسی است.ودارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شاخص احقاق جنسی هالبرت2015-06-0940,000 ریال – خریدهدف این ابزار سنجش میزان احقاق جنسی است.ودارای ۲۵ سوال ونمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج2015-06-0950,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه تعیین عملکرد ازدواج با توجه به منظومه باورها است.ودارای ۶۶ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تمایز یافتگی خود2015-06-0945,000 ریال – خریدهدف این ابزار سنجش تمایز یافتگی افراد از خانواده اصلی است.ودارای ۴۶ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تعارضات زناشویی۲2015-06-0930,000 ریال – خریدهدف این ابزار سنجیدن تعارضهای زن و شوهر وبرخی از ابعاد اصلی آن است.ودارای ۵۴ سوال وروش نمره گذاری واعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تعارضات زنا شویی2015-06-0940,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجیدن تعارضهای زن و شوخهر و برخی از ابعاد اصلی آن است.ودارای ۴۲ سوال وروش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اولویت بخشی ملاکهای همسر گزینی2015-06-0945,000 ریال – خریدهدف این آزمون شناسایی ملاکهای همسر گزینی واولویت بخشی آنها در انتخاب همسر است.ودارای ۶۶ عبارت وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه ابزار سنجش خانواده2015-06-0935,000 ریال – خریدهدف این ابزار سنجیدن عملکرد خانواده است.ودارای ۶۰سوال میباشد.ودارای روش نمره گذاری واعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش فساد اداری2015-06-0830,000 ریال – خریداین پرسشنامه فایل word است و دارای ۲۵ سوال می باشد . در این پرسشنامه از نظریه هیدن هیمر و خانم امنولدسن (Amnuldsen ) و شاخص های فساد اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاه شده است .پرسشنامهپرسشنامه آخن باخن CBCL2015-06-0730,000 ریال – خرید این پرسشنامه ۱۱۵ سوال ۳ گزینه ای دارد که والدین آن را تکمیل می کنند . فایل این پرسشنامه به صورت word است و PDF فایل نمره گذاری بخاطر حجم زیاد با ایمیل ارسال می شود . پس از خرید موفق فقط اسم پرسشنامه را به ۰۹۳۷۴۴۱۵۴۵۴ پیامک کنید فایل های نمره گذاری در قالب jpg هستند .پرسشنامهپرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج2015-06-0730,000 ریال – خریدهدف این آزمون اندازه گیری بی ثباتی ازدواج یااحتمال طلاق است.و شامل ۱۴ سوال و روش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان2015-06-0720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان بوده است.وشامل ۲۰ عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شخصیتی آیسنک2015-06-0725,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳ بعد وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه حالت-رگه اضطراب اسپیلبرگر2015-06-0745,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۲۰ سوال میباشد که ۲۰ سوال اول حالت اضطراب و ۲۰ سوال دوم رگه اضطراب را مورد سنجش قرار می دهد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نمرات میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه بزهکاری نوجوانان ۲2015-06-0745,000 ریال – خریدهدف اصلی این ابزار بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری است.وشامل ۲۰ سوال وچندین گویه وعبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آزمون تصور از خود بک2015-06-0730,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۵ ماده وروش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه فرم کودکان و نوجوانان EPQ2015-06-0740,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۸۱ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی-خیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فرم بزرگسالان EPQ2015-06-0740,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۹۰ سوال که گزینه های پاسخ به آنها بلی -خیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شاخص اقتدار والدینی2015-06-0730,000 ریال – خریداین آزمون درک فرندان از رفتار آمرانه والدین در دوبعد را اندازه گیری میکند.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خود شناسی2015-06-0735,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۹ سوال و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سنجش فشارهای روانی مارکهام2015-06-0740,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۶ سوال دو گزینه ای است.ودارای روش نمره گزاری و اعتبار و روایی میباشد.پرسشنامهپرسشنامه وابستگی به دیگران2015-06-0725,000 ریال – خریدهدف این آزمون سنجش وابستگی به دیگران است.ودارای ۴۸ سوال و روش نمره گذاری میباشد.ودارای اعتبار و روایی است.پرسشنامهپرسشنامه بخشودگی بین فردی2015-06-0725,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۵ سوال است و از اعتبار وروایی برخوردار است.ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ2015-06-0740,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۲ سوال است که به سنجش فرسودگی هیجانی،پدیده هایی شخصیت زدایی،را در چارچوب فعالیت حرفه ای اندازه گیری می کند.ودارای روش نمره گذاری است و از اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ2015-06-0720,000 ریال – خریدهدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت بوده است.ودارای چندین گویه وسوال میباشد وبر روی ۷۵۰نفر از کارکنان ادراه شیلات استان گیلان هنجار یابی شده است.پرسشنامهپرسشنامه چک لیست بهداشت روانی2015-06-0730,000 ریال – خریداین پرسشنامه ابزاری دستی برای تشخیص افرادی است که بهداشت روانی ضعیفی دارند ونیازمند ابزارتشخیصی روانی هستند میباشد.وشامل ۱۱ سوال است که ۶ سوال آن روانی و۵ سوال دیگر ان جسمانی میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه چک لیست مشکلات مونی2015-06-0740,000 ریال – خریداین پرسشنامه عواملی همچون برخورد نامناسب اولیای مدرسه با دانش آموزان ،مشکلات عاطفی،شخصی،خانوادگی،محیطی واقتصادی دانش آموزان را مورد سنجش قرار میدهد و دارای ۷۶ سوال دو گزینه ای میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه خلق وخوی مالهوترا(MTS)2015-06-0645,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۵ عبارت و روش نمره گذاری است.فایل بصورت PDFمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه افسردگی کودکان فرم دیگران(تیشر و لانگ)2015-06-0640,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶۶ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.فایل بصورت PDF میباشد.پرسشنامهپرسشنامه علائم مرضی کودکان2015-06-0650,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۱۰ سوال و روش نمره گذاری است.فایل بصورت PDF میباشد.پرسشنامهپرسشنامه درون گرایی-برون گرایی2015-06-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری است .فایل بصورت PDFمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه قضاوت اخلاقی2015-06-0635,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۵۰ عبارت است و دارای روش نمره گذاری است.فایل بصورت PDFمیباشد.پرسشنامهپرسشنامه تمایز یافتگی خود-اسکورن2015-06-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۵عبارت است.پرسشنامهپرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر2015-06-0625,000 ریال – خریداین پرسشنامه یک آزمون مداد -کاغذی است.ودارای ۲۴ ماده و روش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن و شوهر2015-06-0640,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن وشوهر بوده است.وشامل ۲۶ سوال وچند عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها2015-06-0630,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل چندین عبارت وسوال میباشد و در سال ۷۹-۸۰بر روی دانش آموزان شهر شیراز هنجاریابی شده است.پرسشنامهپرسشنامه پیامدهای اشتغال برای زنان شاغل وفرزندان آنها2015-06-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل چندیت سوال و گویه میباشد و بر روی ۶۰۰نفر زنان شاغل و خانه دار شهر زنجان اجرا شده است.پرسشنامهپرسشنامه پاسخ های مقابله ای نوجوان و جوان ۱۲تا۱۸ سال2015-06-0640,000 ریال – خریداین پرسشنامه از نوع خود گزارش دهی و شامل ۴۸ سوال میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بیگانگی اجتماعی در دانش آموزان2015-06-0620,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی بیگانگی اجتماعی و عوامل موثر بر آن بوده است.ودارای چندین عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آگاهی فرا شناختی از راهبردهای مطالعه2015-06-0640,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۳۰ سوال است و پایایی و روایی آن تایید شده است.پرسشنامهپرسشنامه آزمون رشد اجتماعی وایلند2015-06-0645,000 ریال – خریددر این پرسشنامه فهرستی از مقیاسهای رشد اجتماعی از زمان تولد تا بالای سن ۲۵ سال آمده است.پرسشنامهپرسشنامه کلامی2015-06-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۴ سوال میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کامل مالیات افزوده2015-06-0680,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد میباشد.پرسشنامهپرسشنامه علل طلاق2015-06-0630,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۶ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه سلامت روانی کودکان2015-06-0650,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۱۰ عبارت میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،گاهی ،اغلب،بیشتر اوقات است و دارای روش نمره گذاری است.پرسشنامه سلامت روانی کودکان2015-06-0620,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۳۶ سوال میباشد که گزینه های پاسخ به آنها خیلی خوب ،خوب،متوسط،ضعیف،خیلی ضعیف است.پرسشنامهپرسشنامه امید به زندگی اشنایدر2015-06-0610,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۲ سوال که گزینه های پاسخ به آنها خیلی موافقم،موافقم،کمی موافقم،کمی مخالفم،مخالفم،خیلی مخالفم میباشد.پرسشنامهپرسشنامه آیزبنک2015-06-0610,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۵سوال درباره رفتارها واحساسات مخالف است که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است.پرسشنامهپرسشنامه آسیبهای اجتماعی2015-06-0640,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۳۱ سوال مربوط سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی اجتماعی در جامعه از دید پاسخگویان است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی تاثیر تصاویر و رنگ بر یادگیری دانش آموزان2015-06-0320,000 ریال – خرید این پرسشنامه در قالب فایل word است و دارای ۲۵ سوال می باشد . در پایان نامه کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته و محقق ساخته می باشد . ۲ صفحه داردپرسشنامهپرسشنامه بررسی تاثیر تصاویر و رنگ بر یادگیری دانش آموزان2015-06-0330,000 ریال – خریداین پرسشنامه محقق ساخته بوده و در پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه موجود است . این پرسشنامه در بین جوانان ۱۸ تا ۲۶ سال اجرا شده است . در قالب فایل jpg , و ۳ صفحه می باشدپرسشنامهپرسشنامه تاثیر رنگ بر انتخاب کتاب کودکان2015-06-0320,000 ریال – خرید این پرسشنامه ۲۵ سوال دارد و محقق ساخته است در پایان نامه کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است . در قالب word و ۲ صفحه استپرسشنامهپرسشنامه مقیاس نو دوستی2015-06-0245,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۳۸عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس نگرانی2015-06-0240,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۷ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس شیوه زندگی2015-06-0245,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها صحیح – غلط میباشد. ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس شکوفایی2015-06-0245,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۰ عبارت است که برای پاسخ به آنها از اعداد صفر تا ۴استفاده میشود.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس سخت کوشی2015-06-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۵ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس رفتار شخصی2015-06-0245,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۹ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس رفتار دوستانه2015-06-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خود آشکار ساز بزرگسال2015-06-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۷ عبارت وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه2015-06-0225,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۳ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خشم چند بعدی2015-06-0225,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۳۰عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس حس فناپذیری نمادین2015-06-0245,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۶ جمله و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تنظیم خلق منفی2015-06-0245,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه این است آنچه را که مردم معتقدند می توانند در مورد احساسات و عواطف ناراحت کننده خود انجام دهند،بررسی کند.وشامل ۳۰ جمله و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس تجربه های اوج2015-06-0235,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل۷۰ جمله میباشد که گزینه های پاسخ به انها درست-غلط میباشد و دارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی2015-06-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۴ جمله و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی2015-06-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس درجه بندی عزت نفس2015-06-0250,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه روابط چند بعدی بدن خود2015-06-0240,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۴۶ جمله است که گزینه های پاسخ به آنها ۱- کاملا مخالفم،۲- غالبا مخالفم،۳- ممتنع ۴- غالبا موافق۵- کاملا موافق میباشد.پرسشنامهپرسشنامه چهارسیستمی اضطراب2015-06-0230,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر است ودارای روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها2015-06-0220,000 ریال – خریداین پرسشنامه به بررسی تاثیر عواملی مانند خویشاوندی ، جو استبدادی خانواده ، بالا بودن باروری، دید منفی به زن و اشتغال او پرداخته است . در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و محقق ساخته است . چکیده پایان نامه در ابتدای پرسشنامه قرار دارد . به صورت فایل JPG , و دو صفحه می باشدپرسشنامهپرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت2015-06-0120,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی دراستفاده از اینترنت است.وشامل ۲۶ عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج می باشد.پرسشنامهپرسشنامه اضطراب انتظار2015-06-0125,000 ریال – خریداین پرسشنامه از نوع مداد کاغذی است و مشتمل بر ۲۰گویه میباشد.ودارای پایایی وروایی است.پرسشنامهپرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم والدین2015-06-0140,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۱۸ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه احوال شخصی وودورث2015-06-0140,000 ریال – خرید40,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۷۶ جمله است که گزینه های پاسخ به آنها آری و خیر است.پرسشنامهپرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی2015-06-0150,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است وبروی گروه نمونه ۱۹۵۰ نفری دانش آموزان اجراشد ودارای و اعتبار و روایی وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه بهره وری2015-06-0180,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد است.وشامل ۱۳ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رضایت شغلی2015-06-0130,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۴۰ سوال مربوط به سنجش رضایتمندی همکاران از عملکرد سازمان است.پرسشنامهپرسشنامه سلامت روان2015-06-0130,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۸ سوال است.پرسشنامهپرسشنامه هویت من2015-06-0140,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶۴ جمله است که گزینه های پاسخ به آنها گزینه های مخالفم و موافقم میباشد.پرسشنامهپرسشنامه هراس اجتماعی2015-06-0130,000 ریال – خریداین پرسشنامه از نوع مداد -کاغذی خود گزارش دهی ومشتمل بر ۱۷ گویه و۳ خرده مقیاس میباشد.واز پایایی وروایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان2015-06-0160,000 ریال – خریداین پرسشنامه از نوع مداد کاغذی و مشتمل بر ۳۲ گویه است.واز پایایی و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه هوش اجتماعی2015-06-0125,000 ریال – خریداین پرسشنامه از نوع مداد کاغذی وخود گزارش دهی مشتمل بر ۴۵ گویه دو گزینه ای است.وبر روی گروه نمونه ۵۵۷ دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهرهای کرمانشاه،کنگاور،اسلام آباد غرب اجرا شده است.واز پایایی و روایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه هوش هیجانی بار-ان2015-06-0145,000 ریال – خریداین پرسشنامه توسط بار-ان به منظور سنجش هوش هیجانی افراد ساخته شده است.ودارای ۹۰ سوال پنج گزینه ای میباشد.این آزمون بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد درسال ۱۳۸۴ استفاده شده است.پرسشنامهپرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل2015-06-0120,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه تعیین میزان نیاز کارکنان هتل به آموزش از دیدگاه مشتریان است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیرنتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رضایت مهمانان از هتل2015-06-0130,000 ریال – خرید[purchase_link id=”4694″ style=”button” color=”blue” tex این پرسشنامه تفاوت بین انتظارات شما قبل از ورود به هتل وآنچه شما در طول اقامت خود درهتل را تجربه کرده اید می سنجد.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رضایت پزشکان هتل2015-05-3130,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت پزشکان هتل است.وشامل ۲۸ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه جو سازمانی هتل2015-05-3130,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان است.وشامل ۴۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها2015-05-3120,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ادراک مشتریان درباره کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها است.شامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل2015-05-3120,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی (اقدامات سبز)انجام شده توسط هتل است.وشامل ۱۲ عبارت وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت هتل2015-05-3130,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل است.وشامل ۲۹ عبارت و نحوه نمر گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل2015-05-3120,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی اخلاق کاری کارکنان هتل می باشد.وشامل ۲۷ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل2015-05-3120,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ابعاد استراتژیک در عملکرد هتل از دیدگاه مشتریان است.وشامل ۱۳ عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها2015-05-3130,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده وسط میهمان سراها است.وشامل ۴۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل2015-05-3130,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی جو ارائه خدمات درهتل است.وشامل ۳۹ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم2015-05-3120,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم است.وشامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم2015-05-3130,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرش های دانشجویان توریسم است.وشامل ۳۲ عبارت و روش امتیاز دهی وتفسیرنتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم2015-05-3120,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ویژگیهای موثر براستخدام وحفظ کارکنان مدیریتی وسرپرستی درصنعت توریسم است.وشامل ۱۶ عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی است.وشامل ۲۹ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رضایت بیمار2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف ای آزمون بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان است.وشامل ۲۶ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی رضایت وانتظارات بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان است.وشامل ۲۲ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت بیماران2015-05-30هدف این آزمون بررسی اثر بخشی مدیریت بیماران با نام های برابر است.وشامل ۸ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرشها و ادراکات بیماران نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان است.وشامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه سوابق بهداشت شخصی2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به استفاده از سوابق بهداشت شخصی است.وشامل نحوه امتیاز دهی وتفسیرنتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان2015-05-3040,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان است.وشامل ۴۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خدمات بیمارستان2015-05-3030,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی رضایت بیماران از خدمات بیمارستان است.وشامل ۹ سطح میباشد که آزمودنی نظر خود را درباره سطح عملکرد بیمارستان،پزشکان،وکارکنان با توجه به طیف مشخص می کند.پرسشنامهپرسشنامه استرس در محیط بیمارستان2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان استرس درمحیط بیمارستان است.وشامل ۳۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج می باشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم دربین جوانان2015-05-3040,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل چندین گویه است .وبرروی گروه نمونه ۲۰۰ نفری از جوانان مجرم و غیر مجرم شهر همدان اجر اشده است .پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر بر ارتکاب جرم مطالعه موردی زندانیان2015-05-3040,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۲۱ گویه و سوال میباشد.این پرسشنامه در سال ۱۳۷۹ بر روی گروه نمونه ۱۲۶ نفری زندانیان شهر ساری اجرا شده است که پس از تکمیل پرسشنامه نشان داده شده است که این ابزار از قدرت پیش بینی مناسب و بالایی برخوردار است.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات درمانی2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رضایت بیمار از کیفیت خدمات درمانی است.وشامل ۱۵ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان2015-05-3020,000 ریال – خرید20,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی شایستگی ها و توانایی های فرهنگی درکارکنان بیمارستان است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس است.وشامل ۲۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،خیر،بی نظر میباشد و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی انگیزه تغییر رفتار در بیماران است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ویژگی های شخصی پلیس است.وشامل ۱۴ عبارت و شیوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رویه های پلیس2015-05-3010,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس است.وشامل ۱۱ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تعهد پلیس2015-05-3020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان تعهد نیروهای پلیس به کار وسازمان است.وشامل ۱۵ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس2015-05-3010,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس است.وشامل ۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رفتار رانندگی منچستر2015-05-2840,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۵۰ سوال دارد که لغزش های رانند گی ۲۱ عامل ، تخلفات عمدی رانندگی ۱۷ عامل ،اشتباهات رانندگی ۹ عامل ،تخلفات غیر عمدی رانندگی را مورد بررسی قرار می دهد .پرسشنامهپرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOS2015-05-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه اثربخشی شبکه های درNGOS(سازمان های غیر دولتی) را مورد سنجش قرار می دهد.وشامل ۵ بهد است که هرکدام دارای چندین عبارت میباشد.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان استفاده از مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها است.وشامل ۱۱ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارزش های مدیریتی در حکومت محلی2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان رعایت ارزش های مدیریتی در حکومت محلی است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش در زمینه حکومت محلی2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگر شها نسبت به حکومت های محلی است.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه است.وشامل ۲۱ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک2015-05-2730,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم های در آمد الکترونیکی در خدمات الکترونیک است.وشامل ۴۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است ودارای نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک2015-05-2740,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل تاثیر گذار براجرای موفق دولت الکترونیک ،موانع اجرا،اولویت ها و مزایای حاصل از آن است.ودارای ۸۶ عبارت است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش حکمرانی خوب2015-05-2740,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۶ بعد است که هرکدام شامل چندین عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است.ودارای نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه دلایل برون سپاری2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این ازمون بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی است.وشامل عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خصوصی سازی2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نگرش افراد درباره موضوعات مختلف در خصوصی سازی است.وشامل ۴۱ عبارت است.پرسشنامهپرسشنامه رفتار کار آفرینانه دربخش دولتی2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی رفتار کار آفرینانه در بخش دولتی است.وشامل ۱۲ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه شرکت های متعالی2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی ادراکات مشتریان در زمینه شرکت های متعالی است.وشامل ۲۲ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید2015-05-2740,000 ریال – خریدبررسی ویزگی های توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید هدف این پرسشنامه است.وشامل ۵۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی و تعیین میزان تمایل و گرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر است.وشامل ۱۴ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات ۲2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان است.وشامل چندین عبارت و نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات ۱2015-05-2730,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به کیفیت خدمات ارائه شده است.وشامل ۲۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه پاسخگویی محلی-جهانی2015-05-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه بررسی می کند که آیا سازمان در حوزه های بازایابی و فروش ،تحقیق و توسعه وعملیات یه صورت محلی عمل می کند یا جهانی.وشامل چندین عبارت است که آزمودنی با توجه به طیف پنج گزینه ای نظر خود را مشخص می کند و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت است.وشامل ۱۶ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است و دارای نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان2015-05-2710,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان نقش سازمان در فعالیتهای انسان دوستانه است.وشامل ۱۵عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش به مسئولیت اجتماعی2015-05-2720,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نگرش های افراد در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمان است.وشامل ۱۴ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مسئولیت اجتماعی2015-05-2720,000 ریال – خریداین پرسشنامه به بررسی میزان تمایل سازمان به پذیرش مسئولیت اجتماعی می پردازد.وشامل ۱۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت جو یادگیری2015-05-2730,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی کیفیت یادگیری است.و شامل ۱۰ بعد است که آزمئدنی برای پاسخ به آنها یکی از اعداد ۱تا۷ را انتخاب میکند و دارای شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه موانع و تسهیل کنند ه های انتقال یادگیری2015-05-2630,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری در سازمان است.وشامل ۴۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اثر بخشی آموزشی2015-05-2620,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی است.وشامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه طراحی آموزشی(محتوای واحد درسی)2015-05-2610,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان مناسب بودن محتوای واحد درسی است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب2015-05-2620,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی2015-05-2680,000 ریال – خریدهدف این ابزار تعیین میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر وفاداری مشتریان خدمات آموزشی است و شامل ۱۴ عبارت است.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی2015-05-2630,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به کیفیت جامع در تدارکات آموزشی است.وشامل ۳۲ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس2015-05-2620,000 ریال – خریدهدف این ازمون بررسی میزان تمایل آموزش دهنده به استفاده از الگوهای انطباقی در تدریس است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت2015-05-2620,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به کیفیت در مدرسه است.وشامل ۱۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس2015-05-2630,000 ریال – خریداین پرسشنامه به بررسی استانداردهای سازمانی مختلف در مدارس می پردازد.در این آزمون فهرست ۱۳ استاندارد آمده است که هرکدام شامل چندین عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر میباشد.پرسشنامهپرسشنامه جو مدرسه2015-05-2530,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی جو مدرسه است.وشامل ۳۰ عبارت و امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای سرپرستی مدیران در مدرسه2015-05-2510,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی مهارتهای سرپرستی مدیران در مدرسه است.وشامل ۷ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه2015-05-2530,000 ریال – خریدارزیابی فرهنگ یادگیری در مدرسه هدف این پرسشنامه است.شامل ۲۳ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه2015-05-2520,000 ریال – خریدبررسی نگرش ها درباره مدیریت مدرسه هدف این آزمون است.وشامل ۲۰ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی2015-05-2530,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۳۴ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها تحقق یافته،و تحقق نیافته است.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزشی است.وشامل ۱۶ عبارت و ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اثر بخشی معلم2015-05-2530,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی میزان اثر بخشی معلم است.شامل ۲۱ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی2015-05-2540,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات است.وشامل ۵۹ عبارت وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی است.وشامل ۲۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا2015-05-2510,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد میباشد.وشامل ۱۹ عبارت است.پرسشنامهپرسشنامه موانع صادرات2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی موانع موجود در صادرات کالا است.وشامل ۳۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خدمات ارائه شده به صادر کنندگان2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادر کنندگان است وشامل ۲۷ عبارت که آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه ها میزان اهمیت آنها رامشخص میکند و دارای تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان2015-05-2530,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان است.وشامل ۳۲ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی است.وشامل ۲۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مسائل مربوط به صادرات2015-05-2510,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی مسائل مربوط به صادرات است.شامل ۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا2015-05-2530,000 ریال – خریدارزیابی کیفیت خدمات مربوط به سفارشات ودریافت کالا وشامل ۳۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خرید از اینترنت2015-05-2520,000 ریال – خریدبررسی نگرش ها درباره ای خرید از اینترنت هدف این ابزار است.وشامل ۱۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان2015-05-2520,000 ریال – خریدبررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها هدف این پرسشنامه است.وشامل ۱۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند2015-05-2520,000 ریال – خریدبررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند هدف این ابزار است.وشامل ۲۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نگرشها نسبت به خرید از فروشگاه2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه است.وشامل ۱۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه ارزش درک شده خرید2015-05-2520,000 ریال – خریدبررسی میزان درک شده از خرید هدف این آزمون است.وشامل ۱۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه اقدامات خرید به هنگام2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام است.وشامل ۲۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید2015-05-2520,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نگرش افراد نسبت به خرید است.وشامل ۲۲ عبارت وشیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند2015-05-2430,000 ریال – خریدبررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۲۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند2015-05-2420,000 ریال – خریدبررسی میزان تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند تجاری سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی2015-05-2430,000 ریال – خریدسنجش تصویر برند شرکت های خصوصی هدف این ابزار است.وشامل ۲۳ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه برند سازمان2015-05-2420,000 ریال – خریدبررسی میزان توجه به برند سازمانی هدف این آزمون است . و شامل ۱۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج می باشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات2015-05-2410,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرشها در زمینه تبلیغات است.وشامل ۱۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی دلایل توجه به تبلیغات و نادیده گرفتن تبلیغات است.وشامل ۲۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات2015-05-2430,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرش ها نسبت به تبلیغات است.و شامل ۳۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی2015-05-2430,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی تاثیر تبلیغات متحرک بر برند سازمان است.وشامل ۱۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه رویکرد نسبت به تبلیغات2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات وجهانشمول بودن آن است.وشامل ۷ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،کاملا موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،و کاملا مخالفم است.ودارای شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان است.و شامل ۱۴ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فروشنده حرفه ای2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای است.و شامل ۳۱ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه توانایی های ارتباطی فرو شندگان2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی توانایی فرو شندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی است.و شامل ۲۴ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری است.وشامل ۱۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی2015-05-2450,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی است.و شامل ۱۲۲ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی عوامل اثر گذار بر فروش است.و شامل ۱۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت شغلی فروشندگان است.و شامل ۱۶ عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت فروش2015-05-2440,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به مدیریت فروش است.وشامل ۶۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویزه با مشتریان است.وشامل ۱۸ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان2015-05-2430,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان است.وشامل ۲۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان2015-05-2420,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شر کت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می کنند.وشامل ۲۵ غبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم، کاملا مخالفم می باشد.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری2015-05-2430,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران هایی که غذاهای آماده ارائه می کنند.شامل ۳۰ عبارت و نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه وفاداری مشتری2015-05-2330,000 ریال – خریدبررسی وفاداری مشتری هدف این آزمون است.وشامل ۲۴ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه شکایات مشتری2015-05-2320,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی شکایات انجام شده توسط مشتری است.شامل ۱۱ عبارت وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه ناخشنودی مشتری2015-05-2320,000 ریال – خریدبررسی اینکه آیا شما از روشهای ایجاد آرامش در مشتریان ناراحت آگاه دارید یانه هدف این آزمون است.وشامل ۱۶ عبارت و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه خدمات مشتری2015-05-2320,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی اینکه آیا شما در برخورد تلفنی با مشتری خوب رفتار می کند یا خیر.وشامل ۱۷ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری2015-05-2320,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن2015-05-2320,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی رضایت مشتری از خدمات اراوه شده سازمان است.وشامل ۹ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور2015-05-2320,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی رابطه بین مشتری و مشاور است.شامل ۲۲ جمله و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری2015-05-2330,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند.شامل ۳۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات2015-05-2320,000 ریال – خریدبررسی نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات هدف این آزمون است.شامل ۱۵ سوال و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان2015-05-2320,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان وفاداری مشتری به خدمات سازمان است.شامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری2015-05-2320,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان تمایل سازمان به مشتری محوری است. وشامل ۱۷ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری2015-05-2340,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان است.وشامل ۲۶ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه مشتری مداری2015-05-2310,000 ریال – خریداین پرسشنامه جهت درک گرایش شما یه سمت مشتری مداری طراحی شده است.وشامل ۱۰ سوال و شیوه امتیازدهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نیازهای مشتریان2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان منحصر به فرد بودن است.وشامل ۱۶ عبارت میباشد که آزمودنی میزان موفقیت خود را با انتخاب گزینه مشخص می کند ودارای روش نمره گذاری و تفسیرنتایج است.پرسشنامهپرسشنامه مشتری گرایی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی است.وشامل ۲۱ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج می باشد.پرسشنامهپرسشنامه تاثیر اینتر نت بر بازار یابی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی تاثیر اینترنت بر بازار یابی است.وشامل ۳۰عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه فرایندهای سازمانی،فناوری اطلاعات و استراتژ ی های بازار یابی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی تاثیر فرایندهای سازمانی و فنائری اطلاعات ب اجرای استراتژی های بازار یابی است.وشامل ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج می باشد.پرسشنامهپرسشنامه محیط رقابتی وگرایشات بازار یابی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان گرایش وتمایل سازمان به محیط رقابتی و فعالیتهای بازار یابی است.وشامل ۱۵ عبارت که آزمودنی با انتخاب یک گزینه موفقیت خود را نشان می دهد و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.پرسشنامهاتحاد استراتژ یک بازار یابی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ایجاداتحاد استراتژ یک بازار یابی است.شامل ۹ عبارت و روش نمره گذاری ،تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اطلاعات موجود دراستراتژِ بازار2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این ابزاربررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازار یابی سازمان است.وشامل ۳۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها وجود دارد، و وجود ندارد میباشد.پرسشنامهپرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازار یابی2015-05-2010,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازار یابی است.وشامل ۷ عبارت است که آزمودنی میزان موفقیت خود را با انتخاب یک گزینه مشخص می کند و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه توسعه استراتژی بازار یابی2015-05-2010,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژِ بازار یابی است.شامل ۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه نوع شناسی های اقدامات استراتژیک بازار یابی2015-05-2025,000 ریال – خریداین آزمون شامل ۱۰۲ عبارت در زمینه بازار یابی است .پرسشنامهپرسشنامه اثر بخشی سیستم های بازار یابی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم های بازار یابی است وشامل ۶ عبارت بهمراه روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازار یابی2015-05-2030,000 ریال – خریدهدف این آزمون تحلیل نقاط قوت در بازار یابی است.در این پرسشنامه اسامی ۴۱ عامل آمده است که آزمودنی عملکرد وقوت انها را مشخص می کند.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید2015-05-2030,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف دانش بازار در زمان توسعه کالاهای جدید می باشد.وشامل ۲۳ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازار یابی۲2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی اثر بخشی فعالیتهای بازار یابی است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.پرسشنامهپرسشنامه اثر بخشی فعالیت بازار یابی2015-05-2030,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی اثر بخشی فعالیتهای بازار یابی است. وشامل ۱۵ عبارت و روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه قابلیت ومهارتهای لازم برای بازار یابی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی قابلیتها ومهارتهای لازم برای بازار یابی است.در این آزمون فهرستی از ۳۵مهارت ودانش آمده است که آزمودنی میزان اهمیت انها را مشخص می کند.پرسشنامهپرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازار یابی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این آزمون ارزیابی مهارتهای بازار یابی مدیران است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه رویکرد های رابطه ای در بازار یابی2015-05-2020,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی رویکرد رابطه ای در بازار یابی است.وشامل ۹ جمله است که هرکدام دارای ۳ گزینه میباشد .پرسشنامهپرسشنامه رضایت از قیمت2015-05-2030,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ابعاد مختلف رضایت از قیمت است.وشامل ۲۸ عبارت وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه عدم اطمینان بازار یابی2015-05-2010,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان عدم اطمینان بازار یابی است.وشامل ۴ عبارت است که آزمودنی میزان موفقیت خودرا باهریک از عبارات مشخص می کند.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه فعالیتهای بازار یابی2015-05-2030,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیتهای بازاریابی است.وشامل ۴۹ عبارت و روش نمره گذاری می باشد.پرسشنامهپرسشنامه گرایش بازار2015-05-2030,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار است.ودارای ۳۷ عبارت وروش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه گرایش به بازار2015-05-2040,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی گرایش به بازار است. وشامل ۳۶ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج می باشد.پرسشنامهپرسشنامه گرایش بازار2015-05-1930,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ابغا مختلف گرایش بازار است وشامل ۲۶ عبارت بهمراه روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه بازارهای ارگانیک2015-05-1930,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر توسعه آینده بازار ارگانیک است.وشامل ۲۷ عبارت می باشد.پرسشنامهپرسشنامه حوزه های بازار یابی وتوسعه به لحاظ مدیریت دانش2015-05-1920,000 ریال – خریدبررسی حوزه های بازار یابی وتوسعه به لحاظ مدیریت دانش در سازمان هایی که از چندین شرکت تشکیل شده اند هدف این آزمون می باشد .وشامل ۲۷ عبارت می باشد .پرسشنامهپرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری2015-05-1920,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری است وشامل ۲۰ عبارت بهمراه روش نمره گذاری و تفسیر نتایج می باشد.پرسشنامهپرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات2015-05-1910,000 ریال – خریدهدف این ابزار ارزیابی میزان ریسک پذیر بودن تصمیمات با توجه به موقعیت است وشامل ۱۴ عبارت می باشد.پرسشنامهپرسشنامه ریسک رابطه ای2015-05-1910,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ابعاد ریسک رابطه ای در ایجاد اتحاد با شرکا است.وشامل ۱۲ عبارت بهمراه شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه امنیت منابع سازمانی2015-05-1920,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی منابع سازمانی وایمنی است وشامل ۱۲ عبارت بهمراه شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه ریسک سرمایه گذاری2015-05-1920,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ادراکات افراد از ریسک سرمایه گذاری است.و دارای ۲۶سوال بهمراه روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه ریسک سرمایه گذاری2015-05-1930,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی ادراک افراد درباره ریسک سرمایه گذاری است ودارای ۲۷ سوال بهمراه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه2015-05-1920,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی میزان مشارکت در توسعه بودجه سازمان است وشامل ۶ عبارت و روش امتیاز دهی وتفسیرنتایج است.پرسشنامهپرسشنامه بررسی ریسک شرکت2015-05-1910,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ادراک مدیران از ریسک به عنوان یک مولفه از استراتژی شرکت است.وشامل ۵ عبارت است.پرسشنامهپرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه-مسولیت2015-05-1910,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع است. شامل ۶ عبارت است همراه با نحوه نمره گذاری وتفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک2015-05-1910,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک است.وشامل ۷ عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی ریسک2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این ابزار میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک است.وشامل ۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامه ارزیابی ریسک2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه است وشامل ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ریسک بالا،متوسط،وپایین میباشد.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه بودجه بندی عملکرد- محرک2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی استراتژیهای بودجه بندی برای تخصیص منابع است.وشامل ۹ عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه بودجه بندی افزایشی2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی استراتژیهای بودجه بندی برای تخصیص منابع است.وشامل ۹ عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه بودجه بندی برنامه ای PPBS2015-05-1810,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی استراتژیهای بئدجه بندب برای تخصیص منابع است وشامل ۸ عبارت و روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر ZBB2015-05-1810,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع است.وشامل ۸ عبارت میباشد.پرسشنامهپرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری2015-05-1830,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی ادرا مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری است. وشامل ۴۱ عبارت است بهمراه روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان رضایت مشتریان از کارکنان بانک است.وشامل ۲۷ عبارت و روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی است.وشامل ۹ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این آزمون بررسی نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی درباره تامین کنندگان خدمات مالی است وشامل ۱۱ عبارت است بهمراه روش نمره گذاری وتفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه رضایت مشتریان بانک2015-05-1830,000 ریال – خریدهدف این ابزار بررسی میزان رضایت مشتریان از بانک است.ودارای ۳۶ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان تمایل وگرایش مدیران بانک به بازار است.ودارای ۲۵ سوال میباشد که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم وخیلی کم است ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی2015-05-1810,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از بانکداری الکترونیکی است.دارای ۳ عبارت است بهمراه روش نمره گذاری و تفسیر نتایج .پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی2015-05-1825,000 ریال – خریدبانکداری اینترنتی یکی از شااخه های بانکداری الکترونیک است که در آن مشتریان بانکها می توانند از طریق اینترنت وبا استفاده از وب سایت بانکها ،از دامنه وسیعی از خدمات بانکی مانند انتقال وجوه،پرداخت قبض،اطلاع از موجودی، خدمات سرمایه گذاری وخدمات چک استفاده نمایند.وشامل ۴۸ سوال است بهمراه روش نمره دهی و تفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی است.وشامل ۱۲ سوال میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم است ودارای روش نمره دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه بانکداری الکترونیکی2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکداری الکترونیکی است.وشامل ۱۶ سوال میباشد ودارای روش نمره دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری2015-05-1830,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت کاربران از خدمات آنلاین بانکداری است.وشامل ۳۰ سوال میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب بانک است. وشامل ۲۵ سوال می باشد.پرسشنامهپرسشنامه درک ریسک ومدیریت ریسک در بانک2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه ودرک ریسک در بانک است.ودارای ۸ سوال بهمراه روش نمره دهی است.پرسشنامهپرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت (CSF)2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای ایجاد استراتژی های مختلف در صنعت بانکداری است .ودارای ۲۵ سوال است بهمراه روش نمره دهی وتفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه درک ریسک ومدیریت ریسک در بانک2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه ودرک ریسک در بانک است.وشامل ۸ سوال می باشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم می باشد ودارای روش نمره گذاری بهمراه تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی است. شامل ۲۱ عبارت است ودارای روش نمره دهی وتفسیر نتایج می باشد.پرسشنامهپرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی2015-05-1820,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی است.ودارای ۱۵ سوال است بهمراه روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی بالا رفتن سن ازدواج جوانان2015-05-1820,000 ریال – خریداین پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و محقق ساخته می باشد . ۲ صفحه با منبع مشخص بوده و فایل jpg است . چکیده پایا نامه نیز در ابتدای پرسشنامه نوشته شده است .پرسشنامهپرسشنامه عملکرد بانک2015-05-1740,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک درارائه خدمات بانکی است.وشامل ۴۳ سوال ودارای روش نمره دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه عوامل موثر برتصمیم گیری در سرمایه گذاری2015-05-1740,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر هزینه های کلی سیستم است.وشامل ۴ عامل اصلی است که هرکدام شامل چند سوال است.پرسشنامهپرسشنامه مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان2015-05-1720,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان است ودارای ۱۱ سوال است همراه با روش امتیازدهی وتفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی موسسات مالی2015-05-1720,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه ارزیابی اثربخشی موسسات مالی است.ودارای ۱۶ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری2015-05-1720,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری است.وشامل ۱۶سوال ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه بکارگیری تامین کننده خارجی2015-05-1720,000 ریال – خریدبررسی ویژگی های اثرگذار درتصمیم گیری برای استخدام یک تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت از اهداف این پرسشنامه است.ودارای ۱۴ سوال میباشد بهمراه تفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه روشهای تامین مالی2015-05-1730,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی روشهای تامین مالی سازمان است.ودارای ۱۹ سوال میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،وکاملا مخالفم میباشد.پرسشنامهپرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان2015-05-1440,000 ریال – خریداین پرسشنامه برای سنجش افسردگی از آزمون ۲۱ سوالی بک استفاده کرده و سپس برای سنجش عوامل فشار های زندگی و وقایع ناخوشایند ، انطباق دانشجویان با محیط ، امید به آینده و … بر افسردگی را با ۱۴ سوال مورد سنجش قرار داده است . پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه قرار دارد . فایل jpg بوده و ۴ صفحه می باشد .پرسشنامهپرسشنامه سبک مدیریت تعارض2015-05-1240,000 ریال – خریداین پرسشنامه شامل ۱۵ سوال است که سوالات شامل ۴ پاسخ می باشند ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نگرش اقتضایی2015-05-1230,000 ریال – خریداین پرسشنامه فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنهاممکن است یا گاهی اوقات، بلی خیر می باشد که پاسخ دهنده بایستی یکی از گزینه ها را انتخاب کند.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس خود پنداره راجرز2015-05-1240,000 ریال – خریداین مقیاس دارای دو فرم است در ابتدا فرم الف رادراختیار آزمودنی قرار می دهیم آزمودنی شماره ای را که صلاح می داند(منظور دوری یا نزدیکی به صفت است )علامت میزند سپس فرم(ب )را به اونشان می دهیم که هر خانه ای را که لاح بداند علامت میزند.پرسشنامهپرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن وکیم2015-05-1230,000 ریال – خریداین آزمون به فرد کمک میکند تا خود را مورد شناسایی قرار دهد.وشامل ۱۱ عبارت است که برای هر عبارت از ۱تا۶ درجه بندی شده است ودارای نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه نیازهای کارکنان2015-05-1230,000 ریال – خریداین پرسشنامه برای سنجش و شناخت نیازهای گوناگون افراد در محیط کار تنظیم شده است ودارای ۶۰ سوال است که برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است.واز آزمودنی خواسته می شود که نظر خود را نسبت به دو پاسخ با تخصیص امتیازهایی از صفر تا ۵ نشان دهد.پرسشنامهپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر طلاق2015-05-1230,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۲۶ سوال دارد و به بررسی عوامل موثر بر طلاق در زنان می پردازد . محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . قسمت اعتبار و روایی پایان نامه منبع نیز با پرسشنامه می باشد .پرسشنامهپرسشنامه موانع شخصی خلاقیت2015-05-1240,000 ریال – خریدشناسایی موانع عمده خلاقیت در فرد هدف این پرسشنامه است.وشامل ۳۶ عبارت و روش نمره گذاری است .پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای مذاکره2015-05-1230,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه تعیین سبک مذاکره افراد است شامل ۸۰ عبارت است که آزمودنی پاسخهای خود را بر اساس فعالیت روزانه تنظیم می کند.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت2015-05-1230,000 ریال – خریدبا استفاده از این پرسشنامه انگیزه افراد برای اداره یک سازمان بزرگ و پیچیده مورد ارزیابی قرار می گیرد.وشامل ۷ عبارت است که هر عبارت دارای ۷ گزینه است که از قوی تا ضعیف درجه بندی گردیده است.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه جامعه پذیری رالف کتز2015-05-1240,000 ریال – خریداین پرسشنامه میزان جامعه پذیری در سازمان را مورد بررسی قرار می دهد.وشامل ۱۶ عبارت است که پاسخ دهنده گزینه ای را که در مورد سازمان او صدق می کند علامت میزند.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر2015-05-1240,000 ریال – خرید۱- برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار۲- باز خور گرفتن از باور ونظرات شخص درباره خودش با استفاده از تکنیکهای انگیزشی در مدیریت منابع انسانی ۳- مقایسه سطوح نیازهای افراد با یکدیگر از اهداف این پرسشنامه می باشد و شامل ۲۰ عبارت است که آزمودنی پاسخی را که با دیدگاه او مطابقت دارد علامت میزند.پرسشنامهپرسشنامه سنجش قدرت پست ومقام فیدلر2015-05-1230,000 ریال – خریداین پرسشنامه میزان قدرت پست و مقام درسازمان را مطابق نظر فیدلر مورد بررسی قرار می دهد ودارای ۵ سوال است که هرکدام دارای مقیاس جداگانه ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزبر2015-05-1230,000 ریال – خریدارزیابی میزان پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۵ عبارت است که آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه ها برای هر عبارت خود را تعیین هویت می کند.پرسشنامهپرسشنامه نیازهای ای ار جی2015-05-1230,000 ریال – خریدبررسی اینکه کدامیک از نیازهای افراد برای آنها دارای اهمیت بیشتر است از اهداف این پرسشنامه است.ودارای ۱۲ عبارت است که هر عبارت شامل ۵ طیف است که آزمودنی یکی از آنها را انتخاب می کند.همراه با نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه مقیاس کنترل دورنی- بیرونی راتر2015-05-1240,000 ریال – خریداین پرسشنامه برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تهیه شده است.که دارای ۲۹ ماده که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف،ب)می باشد.از آزمودنی خواسته می شود بین هرجفت سوال یک ماده یکی را انتخاب نماید.ودارای روش نمره گذاری است.پرسشنامهپرسشنامه شناسایی ار تباطات2015-05-1240,000 ریال – خریداین پرسشنامه به فرد میگوید که آیا برقرار کننده ارتباط موثر می باشدیا خیر؟وشامل ۳ عبارت است که هرکدام دارای ۱۳ جمله است که از اعداد ۱تا۷ درجه بندی شده است و دارای نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای مدیران موثر2015-05-1230,000 ریال – خریدارزیابی و شناسایی ترکیب مهارتهای فعلی مدیران از اهداف این پرسشنامه است وشامل ۱۰ عبارت است که پاسخ دهنده گزینه ای که ویژگیهای مهارتیش را بهتر تشریح می کندعلامت میزند ودارای روش امتیاز بندی است.پرسشنامهپرسشنامه تجربیات دوران کودکی در افسردگی2015-05-1230,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر می باشد.پرسشنامهپرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر کازمایر2015-05-1240,000 ریال – خریددر این پرسشنامه تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.ودارای ۴۲ عبارت است که هر عبارت دارای ۵ عدد است که پاسخ دهنده دور عددی که اهمیت عبارت را برای او بهتر بیان میکند دایره میکشد همچنین دارای روش امتیاز بندی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه مفهوم خویشتن بک2015-05-1250,000 ریال – خریداین پرسشنامه یک معیار خود گزارش دهی از نگرش منفی نسبت به خود است.در این آزمون ۲۵ خصوصیت آمده است که پاسخ دهنده نزدیکترین عبارت به ویژگی خویش را انتخاب میکند و دارای روایی و پایایی می باشد.پرسشنامهپرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت2015-05-1220,000 ریال – خریداین پرسشنامه دارای ۲۶ سوال است و گزینه های پاسخ به سوالات کاملا موافقم،موافقم و .. دارای شیوه نمره دهی و تفسیر نتایج است .پرسشنامهپرسشنامه مدیریت زمان اسمیت ریلی و میدکیف2015-05-1235,000 ریال – خریدهدف این پزسشنامه شناسایی سیکل ( چرخه ) بهره وری روزانه افراد است . میزان بهره وری فرد را با ۱۳ سوال تعیین می کند که آیا فرد در صبح ، عصر یا صبح و عصر می تواند بیشترین بهره وری را داشته باشد .پرسشنامهپرسشنامه فنون مدیریت زمان2015-05-1230,000 ریال – خریدهدف این پرسشنامه بررسی ایده هایی که می تواند جهت بهبود مهارت های مدیریت زمان مورد استفاده قرار گیرد . برنامه ریزی و کنترل ، سازماندهی و رهبری را با ۶۸ سوال مورد سنجش قرار میدهد . در قالب فایل jpg می باشد . شیوه نمره گذاری و منبع معتبر داردپرسشنامهپرسشنامه نفوذ-اعمال قدرت2015-05-1240,000 ریال – خریددر این پرسشنامه مشخص می گرددافراد تحت تاثیر کدامیک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند.پرسشنامهپرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ . باس و مارک پری2015-05-1140,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۲۹ سوالی است و چهار جنبه پرخاشگری – فیزیکی ، کلامی ، خشم و خصومت را می سنجد . دارای اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری است . در قالب فایل word استپرسشنامهپرسشنامه آزمون سنجش اعتقادات دینی2015-05-1030,000 ریال – خریداین پرسشنامه ۲۶ سوال است که مشارکت دینی ، پای بندی به اعتقادات دینی و رعایت مسایل شرعی را مورد سنجش قرار می دهد . اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری دارد ۱۱ صفحه با توضیحات کامب در مورد پرسشنامه در قالب فایل jpg می باشد .پرسشنامهپرسشنامه هویت ملی و مذهبی2015-05-1030,000 ریال – خریدپرسشنامه هویت مذهبی دارای ۶۷ سوال است . ۳۲ سوال این پرسشنامه به مقیاس هویت مذهبی و ۲۵ سوال به نفی هویت مذهبی و ۱۰ سوال آن به مقیاس دروغ سنج مربوط می شود. مقیاس هویت مذهبی شامل اعتقاد به نقش مثبت دین و خصوصا اسلام بر زندگی بهتر انسان ، احساس خوشحالی و افتخار از مسلمان بودن و عمل به دستورات اسلامی و یاری مسلمانان سایر کشورها است . مقیاس نفی هویت مذهبی شامل عدم اعتقاد به نقش دین در حل مشکلات انسان ، ضروری ندانستن انجام دستورات مذهبی و انجام فرایض مذهبی به صورت اختیاری است . پرسشنامه هویت ملی دارای ۲۸ سوال است . ۱۴ سوال این پرسشنامه به مقیاس هویت ملی و ۱۴ سوال دیگر آن به نفی هویت ملی مربوط می شود ۱۱ صفحه فایل word است و پس از خرید موفق فورا قابل دانلود می باشدپرسشنامهپرسشنامه مقیاس عملکرد خانواده بلوم2015-05-1050,000 ریال – خریداین مقیاس دارای ۵۳ سوال که توسط اپشتاین ، بالدوین و بیشاب به هدف توصیف ویژگی های سازمانی خانواده تهیه گردیده است خرده مقیاس های ارتباط ، آمیزش عاطفی و … مورد ارزیابی قرار می دهد دارای اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری است . مبانی نظری و معرفی پرسشنامه بطور کامل دارد . فایل jpg است و ۱۰ صفحه می باشد . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود استپرسشنامهپرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی وجیس2015-05-1040,000 ریال – خریداین پرسشنامه تمایل افراد به قدرت طلبی را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۱۰ عبارت است که هرکدام شامل ۵ طیف میباشد ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.پرسشنامهپرسشنامه موفقیت وارتقا2015-05-1045,000 ریال – خریداین پرسشنامه دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۳۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها الف،ب،ج میباشدکه به ترتیب موافقم،تاحدی موافقم نمیدانم،مخالفم را بیان می کنند.ودارای نحوه امتیاز بندی وتفسیرنتایج است.پرسشنامهپرسشنامه آشوب وشغل مدیران پیتر بی وایل2015-05-1045,000 ریال – خریداین پرسشنامه شمایی از تحمل پذیری فرد را برای مدیریت درزمانهای آشفته ارائه می دهد.وشامل ۲۴ عبارت است که مقیاسهای پاسخ به آنه اعداد۰تا۴ است.همراه با نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاتچن2015-05-1030,000 ریال – خریداین پرسشنامه انگیزه فرد رابرای بکارگیری نو آوری درشغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۶ عبارت است که پاسخ دهنده تنها یک گزینه رابرای هرعبارت انتخاب میکند.ودارای نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه الگوهای رفتاری ایوانسوبچ وماتسون2015-05-1045,000 ریال – خریداین پرسشنامه سه الگوی رفتاری (ناشکیبایی،درگیری شغلی،وسخت کوشی)رادرافراد نوع الف بررسی میکند.در این آزمون ۲۱ جفت عبارت طراحی گردیده است.که پاسخ دهنده عددی راکه بیشتر با رفتارها وتفکرات او همخوانی دارد انتخاب میکند.پرسشنامهپرسشنامه مهارتهای ارتباطی2015-05-1040,000 ریال – خریدکمک به فرد برای حصول بینش درموردمهارتهای ارتباطی خود از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۸ عبارت است همراه با نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج.پرسشنامهپرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه2015-05-1030,000 ریال – خریدارزیابی اینکه فرد به چه میزان علاقه واشتیاق داردکه در محیط کار خود از رایانه استفاده کند از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۰ عبارت است که پاسخ دهنده در هریک از عبارات با نوشتن بله یا خیر نظر خود راابراز میکند.ودارای روش امتیاز بندی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهمقیاس رشد اجتماعی واینلند با نمره گذاری و جداول تبدیل نمرات2015-05-1030,000 ریال – خریداین مقیاس دارای ۱۱۷ سوال است که برای هر سنی تعدادی سوال می باشد . شیوه نمره گذاری ، جدول تبدیل نمرات به سن اجتماعی ، روش اجرای آزمون و فرمول تعیین سن اجتماعی دارد . توضیحات پرسشنامه در قالب فایل word و پرسشنامه در قالب فایل jpg می باشد . پس از خرید موفق قابلیت دانلود فوری را داردپرسشنامهپرسشنامه پیرو موثر آرای کلی2015-05-1030,000 ریال – خریداین پرسشنامه به ما میگوید که فرد تا چه اندازه یک پیرو موثراست.وشامل ۱۶ عبارت در ۴ گام است که پاسخ دهنده بایستی به هرعبارت با ثبت بله یا خیر پرسشنامه را تکمیل می نماید.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.پرسشنامهپرسشنامه ارزیابی سازمانی ساشکین و موربس2015-05-1030,000 ریال – خریداین پرسشنامه حدی را که یک سازمان دارای مشخصه ارگانیک یا مکانیک است را مشخص میکند.وشامل ۱۰ عبا

موضوع مرتبط  چگونه پروانه فعالیت سازمان نظام روانشناسی بگیریم

بازدیدها: 489

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+