تست هوش و بررسی مشکلات تحصیلی کودکان

در مرکز روانشناسی سینا ایتدا هوش کودکان با آزمونهای استاندارد جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به بررسی دقت و تمرکز دانش آموز پرداخته می شود و بر اساس توانایی ذهنی کودک مشاوره تحصیلی انجام می گیرد .

بازدیدها: 14

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+