ثبت درخواست طلاق در ایلام

برای ثبت درخواست طلاق و تمکین با مراجعه به مرکز روانشناسی سینا و ارائه مدارک لازم دادخواست خود را ثبت کنید . در صورت دادخواست طلاق به خواسته یکی از زوجین باشد کپی شناسنامه و کارت ملی آن زوج و کپی صفحات 1 تا 4 عقد نامه که مشخصات زوجین در آن است ارائه تا در سامانه تصمیم ثبت شود . در صورتی که طلاق توافقی باشد کپی شناسنامه و کارت ملی زوجین و کپی صفحات 1 تا 4 عقد نامه لازم است برای ثبت درخواست توافقی باید هر دو زوج حضور داشته باشند .

بازدیدها: 0

موضوع مرتبط  قرار داد همکاری مرکز روانشناسی سینا و موسسه روانشناسی مسیر زندگی تهران