هزینه هر جلسه رواندرمانی و مشاوره در مرکز سینا

این مبالغ مصوبه هیات وزیران برای سال 1401 و برای 45 دقیقه مشاوره می باشد .

دکتر نرگس نصر اصفهانی                        207000 تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    0                  خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    207000 تومان     

دکترامید علی باپیری                               207000 تومان              یارانه دولتی یا تخفیف  7000               خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    200000 تومان     

دکتر رحمت رمصانی                             207000 تومان              یارانه دولتی یا تخفیف57000               خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای     150000 تومان     

دکتر امیر عبدالحسینی                           207000 تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    107000          خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای     100000تومان     

مهدی مومنی                                    178000  تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    0                     خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    178000 تومان     

موضوع مرتبط  برگزاری دوره آموزشی حقوق فضای مجازی و سایر دعاوی خانواده

رقیه عباسی                                      178000  تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    0                    خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    178000  تومان   

تست هوش وکسلر با تفسیر  250000 تومان 

تست ریون کودک و بزرگسال   150000 تومان 

تست میلون 3 بزرگسالان  250000 تومان 

تست میلیون 4 بزرگسالان 300000 تومان  با تفسیر 

تست میلیون نوجوانان 250000 تومان با تفسیر    

بازدیدها: 41