درخواست تمکین در مرکز روانشناسی و مشاوره سینا ایلام

برای ثبت و پیگیری درخواست تمکین لازم از از ابتدا با دادخواست اولیه به دادگاه نخستین به مرکز روانشناسی سینا واقع در بلوار سیدالشهدا مجتمع نگین نور طبقه دوم  مراجعه نمایند

بازدیدها: 1

موضوع مرتبط  چگونه فضای روانی نگران کننده ی ویروس کرونا دراستان ایلام را مدیریت کنیم؟