صیغه محرمیت قبل از عقد رسمی ؟ نظر دکتر رمضانی روانشناس و مشاور پیش از ازدواج

صیغه محرمیت را بعضی از خانواده هایی که به مسایل شرعی و ارتباط پسر و دختر به صورت شرعی اعتقاد دارند پیشنهاد می کنند . اما باید بدانید که اگر صیغه محرمیت بدون قید و شرط باشد با یک ازدواج رسمی تفاوت شرعی ندارد اما از نظر قانونی پسر و دختر فقط ازدواج خود را ثبت قانونی نکرده اند . اما مشکلی که در این زمینه به وجود می آید این است که اگر این آشنایی به ازدواج ختم نشد برای ازدواج های بعدی ایجاد مشکل می کند و خواستگار بعدی را با این وسواس های فکری مواجه می کند که حدود این رابطه محرمیت چقدر بوده است . لذا پیشنهاد می شود اگر قرار است صیغه محرمیتی هم خوانده شود باید بعد از مشاوره های حضوری و زوجی پیش از ازدواج و نظر مشاور باشد .

بازدیدها: 4

موضوع مرتبط  بهترین مشاور زن در مرکز روانشناسی سینا
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+