تقدیر ریس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از دکتر رحمت رمضانی

در تاریخ 24 آبان 1402دکتر علی فتحی آشتیانی درمراسم نشست مدیران مراکز استانی به خاطر فعالیت های دکتر رحمت رمضانی در ترویج روانشناسی و ارائه خدمات مطلوب تقدیر نمودند