در مشاوره پیش از ازدواج چه می گویند

در مرکز مشاوره سینا مشاوره پیش از ازدواج 3 جلسه است که در جلسه اول در مورد آنچه که باید پسر و دختر در دوره آشنایی با هم صحبت کنند راهنمایی می شوند . تعارضات و عدم تفاهم ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد در جلسه دوم تست های شخصیت ، تست سنجش سلامت روانی ، تست تفاهم زوجین اجرا می شود و در جلسه سوم نتایج تست ها بررسی و زوجین با ویژگی های هم آشنا می شوند . سپس در خصوص مسایل حقوق خانواده به آنها نکات کلیدی آموزش داده می شود

مطالب مرتبط